မန ၅၉: ဗဟုေဝဒနီယသုတ္

၈၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္ဥဒါယီထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ အလြန္႐ိုေသစြာ ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ အသွ်င္ဥဒါယီကို ”အသွ်င္ဥဒါယီ့ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ရွိပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ”လက္သမားႀကီး ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ ခ်မ္းသာခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာ မဟုတ္ေသာ ခံစားမႈဟူ၍ သံုးပါး႐ိွ၏။ လက္သမားႀကီးျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေသာ္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္ဥဒါယီကို ”အသွ်င္ဥဒါယီ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ သံုးပါးတို႔မဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ခ်မ္းသာခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈဟူ၍ ႏွစ္ပါးသာတည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာခံစားမႈကို ၿငိမ္သက္မြန္ျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးကို ”လက္သမားႀကီး ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ ႏွစ္ပါးသာ မဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔ သည္ခ်မ္းသာခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈဟူ၍ သံုးပါး႐ိွ၏၊ လက္သမားႀကီး ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ပၪၥကဂၤ လက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္ဥဒါယီကို ”အသွ်င္ဥဒါယီျမတ္စြာဘုရားေဟာ ထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ သံုးပါးတို႔မဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာခံစားမႈတို႔သည္ ခ်မ္းသာ ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈဟူ၍ ႏွစ္ပါးသာတည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈကို ၿငိမ္သက္မြန္ျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးကို ”လက္သမားႀကီး ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ ႏွစ္ပါးသာ မဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔ သည္ခ်မ္းသာခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈဟူ၍ သုံးပါးရွိ၏၊ လက္သမားႀကီး ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း”ဟု မိန္႔ဆို၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ပၪၥကဂၤ လက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္ဥဒါယီကို ”အသွ်င္ဥဒါယီ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ သံုးပါးတို႔ မဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ခံစားမႈတို႔သည္ခ်မ္းသာခံစားမႈ ဆင္းရဲခံစားမႈဟူ၍ ႏွစ္ပါးသာတည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာခံစားမႈကို ၿငိမ္သက္မြန္ျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးကို နားလည္ေစရန္ မတတ္ႏိုင္၊ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္လည္းအသွ်င္ဥဒါယီကို နားလည္ေစရန္ မတတ္ႏိုင္။

၈၉။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးႏွင့္အတူ အသွ်င္ဥဒါယီ၏ ဤစကားေျပာေဟာျခင္းကို ၾကားေလ၏၊ ထိုသို႔ၾကားေသာအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍အလြန္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးႏွင့္အတူ အသွ်င္ဥဒါယီ၏စကား ေျပာသမွ် အလံုးစံုကို ေလွ်ာက္ထား၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အာနႏၵာ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ ဥဒါယီ၏ စကားကို ထင္ရွားရွိေသာအေၾကာင္းျဖစ္လ်က္ ဝမ္းမေျမာက္ႏိုင္။ ဥဒါယီသည္လည္းပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီး၏ စကားကို ထင္ရွားရွိေသာအေၾကာင္းျဖစ္လ်က္ ဝမ္းမေျမာက္ႏိုင္။

အာနႏၵာ ငါသည္ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ႏွစ္ပါးေသာ ခံစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း သံုးပါးေသာ ခံစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးပါးေသာ ခံစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးေသာ ခံစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ခံစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ခံစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ရာ့ရွစ္ပါးေသာ ခံစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေဟာထား၏။

အာနႏၵာ ဤသို႔ ငါသည္ တရားေတာ္ကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဟာၾကားထား၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔ငါသည္ တရားေတာ္ကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါလ်က္ အၾကင္သူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းေဟာဆိုေျပာျပသည္ကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ သေဘာမတူႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝမ္းမေျမာက္ႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသူတို႔အား ျငင္းခံုျခင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္လွံထိုးကာ ေနၾကရကုန္ လတံၱ႕ဟူေသာ ဤသေဘာသာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

အာနႏၵာ ဤသို႔ ငါသည္ တရားေတာ္ကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဟာၾကားထား၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဟာၾကားထားသည္ျဖစ္၍ အၾကင္သူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေဟာဆိုေျပာျပသည္ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ သေဘာတူႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသူတို႔အား ညီညြတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ မျငင္းခံုကုန္သည္ျဖစ္၍ ႏို႔ႏွင့္ေရကဲ့သို႔ တေပါင္းတည္းျဖစ္ကုန္၍အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ မ်က္စိတို႔ျဖင့္ ႐ႈၾကည့္ၾကကုန္လ်က္ ေနၾကရကုန္လတံၱ႕ဟူေသာ ဤသေဘာသာ ဧကန္ျဖစ္ရမည္။

၉ဝ။ အာနႏၵာ ကာမဂုဏ္တရားတို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ-စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမတရားႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ။ပ။ သဒၵါ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ။ပ။ ဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဇိဝါွဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ။ပ။ ရသာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမတရားႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏၊ အာနႏၵာ ကာမဂုဏ္တရားတို႔ဟူသည္ဤငါးပါးတို႔သာတည္း။

အာနႏၵာ ငါးပါးကုန္ေသာ ဤကာမဂုဏ္တရားတို႔ကို အစဲြျပဳ၍ အၾကင္ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ေသာမနႆ’ သည္ ရွိ၏၊ ဤကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာကို ‘ကာမသုခ’ ဟူ၍ ဆိုရ၏။ အာနႏၵာ ”သတၱဝါတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္သာျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာကို ခံစားၾကရကုန္၏”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုသူ၏ ဤစကားကို ငါခြင့္မျပဳႏိုင္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း၊ အာနႏၵာ ဤကာမသုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာသာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခရွိေသးေသာေၾကာင့္တည္း။

အာနႏၵာ ဤကာမသုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာသုခဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤကာမသုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ အာနႏၵာ ”သတၱဝါတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္သာျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာကိုခံစားၾကရကုန္၏”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုသူ၏ ဤစကားကို ငါခြင့္မျပဳႏိုင္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အာနႏၵာ ဤပဌမစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာသာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခရွိေသးေသာေၾကာင့္တည္း။

အာနႏၵာ ဤပဌမစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ ေသာသုခဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဝိတက္ ဝိစာရတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ထိုပဌမစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ အာနႏၵာ တစ္ဦး့တစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့။ပ။

အာနႏၵာ ဤဒုတိယစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ အဘယ္နည္း- အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ပီတိကို စက္ဆုပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ထိုဒုတိယစ်ာန္သုခမွတစ္ပါးေသာသာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ အာနႏၵာတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့။ပ။

အာနႏၵာ ဤတတိယစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ အဘယ္နည္း- အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သုခေဝဒနာကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ထိုတတိယစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ အာနႏၵာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့။ပ။

အာနႏၵာ ထိုစတုတၳစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ အဘယ္နည္း -အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ႐ုပ္၌ျဖစ္ေသာ ႐ူပသညာကို လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ‘ပဋိဃ’ သညာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္အထူးထူးေသာ သညာတို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္ပညတ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု ပြါးမ်ားလ်က္ အာကာသာနၪၥာယတန စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ထိုစတုတၳစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာသာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ အာနႏၵာတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့။ပ။

အာနႏၵာ ဤအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာသာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ အဘယ္နည္း -အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္အခ်င္းခပ္သိမ္း အာကာ သာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ”ပဌမအ႐ူပဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟုပြါးမ်ားၿပီးလွ်င္ ဝိညာဏၪၥာယတန စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ အာနႏၵာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့။ပ။

အာနႏၵာ ဤဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ အဘယ္နည္း-အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းဝိညာဏၪၥာ ယတနအ႐ူပစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခု တစိုးတစိမွ် မရွိ”ဟု ပြါးမ်ား၍ အာကိၪၥညာယတနအ႐ူပစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ အာနႏၵာ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာသာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ အာနႏၵာတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့။ပ။

အာနႏၵာ ဤအာကိၪၥညာယဘနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္ ၍မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ အဘယ္နည္း-အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းအာကိၪၥညာ ယဘနတတိယအ႐ူပစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ႐ုန္႔ရင္းေသာသညာကား မရွိ, သိမ္ေမြ႕ေသာသညာ မရွိသည္ကား မဟုတ္ေသာ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာသုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။

အာနႏၵာ ”သတၱဝါတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္သာျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာကို ခံစားၾကရကုန္၏”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆိုျငားအံ့၊ ထိုသူ၏ ဤစကားကို ငါခြင့္မျပဳႏိုင္။ ထိုသို႔ ခြင့္မ့ျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း- အာနႏၵာ ဤေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာသာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခရွိေသးေသာေၾကာင့္တည္း။ အာနႏၵာဤေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သုခမွ တစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ အဘယ္နည္း- အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းေနဝသညာနာသညာယတနအ႐ူပစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိေရာဓသမာပတ္ကို ဝင္စားေနႏိုင္၏၊ အာနႏၵာ ထိုေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ သုခမွတစ္ပါးေသာ သာလြန္၍ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာလြန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ သုခဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။

၉၁။ အာနႏၵာ ”မွတ္သားမႈ ခံစားမႈတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို ရဟန္းေဂါတမသည္ ေဟာ၏၊ ထိုမွတ္ သားမႈခံစားမႈတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခ်မ္းသာဟူ၍ ပညတ္၏၊ ထိုခ်မ္းသာသည္ အဘယ္နည္း၊ ထိုခ်မ္းသာသည္ အဘယ္သို႔နည္း”ဟု အယူတစ္မ်ဳိးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ ေျပာဆိုရာေသာ အေၾကာင္းသည္ရွိ၏။

အာနႏၵာ ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကေသာ အယူတစ္မ်ဳိးရွိကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ”ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်မ္းသာခံစားမႈကိုသာလွ်င္ ရည္ရြယ္၍ ခ်မ္းသာဟု မပညတ္၊ ငါ့သွ်င္တို႔ စင္စစ္ေသာ္ကားအၾကင္အၾကင္အရာ၌ အၾကင္အၾကင္သဘာဝ၌ ခ်မ္းသာကို ရထိုက္၏၊ ထိုထိုအရာ ထိုထိုသဘာဝကိုခ်မ္းသာဟု ပညတ္၏”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုတ္ကိုေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခဳိက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ကိုးခုေျမာက္ ဗဟုေဝဒနီယသုတ္ ၿပီး၏။