မန ၆၁: အမၺလ႒ိကရာဟုေလာဝါဒသုတ္

၁ဝ၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽး၍ ေမြးျမဴရာျဖစ္ေသာေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ရာဟုလာသည္လည္း အမၺလ႒ိကေက်ာင္း၌သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္တြင္ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထေတာ္မူ၍ အမၺလ႒ိကေက်ာင္း အသွ်င္ရာဟုလာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ အသွ်င္ရာဟုလာသည္ အေဝးမွ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္၍ ေနရာကို ခင္းထား၏၊ ေျခေဆးေရကိုလည္း တည္ထား၏။ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ေျခတို႔ကို ေဆးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ရာဟုလာသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။

၁ဝ၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနည္းငယ္ေသာ ေရႂကြင္းေရက်န္ကို ေရအင္တံု၌ ထား၍အသွ်င္ရာဟုလာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ ”ရာဟုလာ သင္သည္ ဤအနည္းငယ္ေသာ ေရႂကြင္းေရက်န္ကိုေျခေဆးေရအင္တံု၌ ထားသည္ကို ျမင္၏ေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ ၏)။ ရာဟုလာမုသား ‘သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ’ စကားကို ေျပာဆိုရာ၌ အရွက္မရွိေသာရဟန္းတို႔အား ရဟန္းတရားသည္ ဤအတူ နည္းပါးလွေခ်၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္အနည္းငယ္ေသာ ေရႂကြင္းေရက်န္ကို စြန္႔ေတာ္မူ၍ အသွ်င္ ရာဟုလာကို ”ရာဟုလာ အနည္းငယ္ေသာေရႂကြင္းေရက်န္ကို စြန္႔လိုက္သည္ကို ျမင္၏ေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရာဟုလာ မုသား ‘သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ’ စကားကို ေျပာဆိုရာ၌ အရွက္မရွိေသာရဟန္းတို႔အား ရဟန္းတရားသည္ ဤအတူ စြန္႔ထားၿပီးျဖစ္သည္သာတည္း။ ထို႔ေနာက္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေျခေဆးေရအင္တံုကို ေမွာက္၍ အသွ်င္ရာဟုလာကို ”ရာဟုလာ သင္သည္ဤေရအင္တံုကို ေမွာက္ထားသည္ကို ျမင္၏ေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရာဟုလာ မုသား ‘သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ’ စကားကို ေျပာဆိုရာ၌ အရွက္မရွိေသာရဟန္းတို႔အား ရဟန္းတရားသည္ ဤအတူ ေမွာက္ ထားၿပီးျဖစ္သည္သာတည္း။ ထို႔ေနာက္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေျခေဆးေရအင္တံုကို လွန္၍ အသွ်င္ ရာဟုလာကို ”ရာဟုလာ သင္သည္ဤေရအင္တံုကို အခ်ည္းႏွီး ဘာမွ်မရွိသည္ကို ျမင္၏ေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရာဟုလာ မုသား ‘သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ’ စကားကို ေျပာဆိုရာ၌အရွက္မရွိေသာ ရဟန္းတို႔အား ရဟန္းတရားသည္ ဤအတူ အခ်ည္းႏွီး ဘာမွ် မရွိသည္သာတည္း။

ရာဟုလာ ဥပမာေသာ္ကား ရထားလွည္းသန္ႏွင့္ အလားတူ အစြယ္ရွိေသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဝင္ဖူးေသာ ထြားက်ဳိင္း၍ အမ်ဳိးေကာင္းေသာ မင္းစီးဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ေသာ္ ေရွ႕ေျခတို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကိုျပဳ၏၊ ေနာက္ေျခတို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ေရွ႕ကိုယ္ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ေနာက္ကိုယ္ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ဦးေခါင္းျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ နားရြက္တို႔ ျဖင့္လည္းအမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ အစြယ္တို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ အၿမီးျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ သို႔ရာတြင္ ႏွာေမာင္းကိုမူ ေစာင့္ေရွာက္သည္သာတည္း။

ထိုဆင္ ျပဳလုပ္ေသာအရာ၌ ဆင္စီးသူရဲအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏- ”ရထားလွည္းသန္ႏွင့္ အလားတူ အစြယ္ရွိေသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဝင္ဖူးေသာ ထြားက်ဳိင္း၍ အမ်ဳိးေကာင္းေသာ ဤမင္းစီးဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ေသာ္ ေရွ႕ေျခတို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ေနာက္ေျခတို႔ျဖင့္လည္းအမႈကိစၥကို ျပဳ၏။ပ။ အၿမီးျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏။ သို႔ရာတြင္ ႏွာေမာင္းကိုမူ ေစာင့္ေရွာက္သည့္သာတည္း၊ မင္းစီးဆင္သည္ အသက္ကိုမူကား မစြန္႔ႏိုင္ေသးေခ်”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရာဟုလာ အၾကင္အခါ၌ကား ရထားလွည္းသန္ႏွင့္ အလားတူ အစြယ္ရွိေသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဝင္ဖူးေသာ ထြားက်ဳိင္း၍ အမ်ဳိးေကာင္းေသာ မင္းစီးဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ေသာ္ ေရွ႕ေျခတို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ေနာက္ေျခတို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏။ပ။ အၿမီးျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကိုျပဳ၏၊ ႏွာေမာင္းျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ထိုဆင္ျပဳလုပ္ေသာအရာ၌ ဆင္စီးသူရဲအား ဤသို႔ေသာအၾကံသည္ ျဖစ္၏-

”ရထားလွည္းသန္ႏွင့္ အလားတူ အစြယ္ရွိေသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဝင္ဖူးေသာ ထြားက်ဳိင္း၍ အမ်ဳိးေကာင္းေသာ ဤမင္းစီးဆင္သည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ေသာ္ ေရွ႕ေျခတို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ေနာက္ေျခတို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ေရွ႕ကိုယ္ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ေနာက္ကိုယ္ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ဦးေခါင္းျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ နားရြက္တို႔ျဖင့္လည္းအမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ အစြယ္တို႔ျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ အၿမီးျဖင့္လည္း အမႈကိစၥကို ျပဳ၏၊ ႏွာေမာင္းျဖင့္လည္း အမႈ ကိစၥကို ျပဳ၏၊ မင္းစီးဆင္သည္ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ထားၿပီ။ ယခုအခါ၌မင္းစီးဆင္ မျပဳလုပ္ေသာ အမႈမည္သည္ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရာဟုလာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မုသား ‘သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ’ စကားကို ေျပာဆိုရာ၌အရွက္မရွိေသာ မည္သည့္ရဟန္းအားမဆို မျပဳလုပ္ဝံ့ေသာ အကုသိုလ္မေကာင္းမႈသည္လည္း တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိၿပီဟူ၍ ငါ ေဟာ၏၊ ရာဟုလာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမုသာဝါဒ၌ ”ရယ္ရႊင္ျမဴးထူးလို၍မွ်လည္း ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို မဆိုအံ့”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ က်င့္ရမည္။

၁ဝ၉။ ရာဟုလာ ထိုငါဆိုမည့္စကားကို သင္အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ေၾကးမံု ‘မွန္’ သည္အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ေၾကးမံု ‘မွန္’ သည္ ၾကည့္႐ႈရျခင္း အက်ဳိးရွိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရာဟုလာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ကိုယ္အမႈကို ျပဳရမည္၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ႏႈတ္အမႈကို ျပဳရမည္၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ စိတ္အမႈကို ျပဳရမည္။

ရာဟုလာ သင္သည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလိုသည္ျဖစ္အံ့၊ ထိုကိုယ္အမႈကို သင္ ၾကည့္႐ႈ’ဆင္ျခင္’ ရမည္၊ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုကိုဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိေလသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္းျဖစ္ရာ၏၊ မိမိ သူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္အမႈကို သင္သည္ စင္စစ္ မျပဳသင့္။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ မိမိ သူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္အမႈကို သင္သည္ ျပဳသင့္၏။

ရာဟုလာ သင္သည္ ကိုယ္ျဖင့္ အမႈကို ျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကိုယ္အမႈကို သင္ ၾကည့္႐ႈ့ဆင္ျခင္ရမည္- ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳ၏၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုကိုဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိေလသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳ၏၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္အမႈကို သင္သည္႐ုပ္သိမ္းေလေလာ့။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳ၏၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္အမႈကိုသင္သည္ ႀကိဳးပမ္းေလေလာ့။

ရာဟုလာ သင္သည္ ကိုယ္ျဖင့္ အမႈကို ျပဳၿပီးေသာ္လည္း ထိုကိုယ္အမႈကို သင္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္- ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္းျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာအက်ဳိးရွိေလသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္အမႈကိုသင္သည္ ဆရာ့ထံ၌ျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိတို႔ထံ၌ျဖစ္ေစ၊ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ထံ၌ျဖစ္ေစ ေျပာၾကားရမည္၊ ဖြင့္ျပရမည္၊ ထင္စြာ ျပဳရမည္၊ ေျပာၾကား၍ ဖြင့္ျပ၍ ထင္စြာ ျပဳ၍ ေနာင္အခါ၌ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရမည္။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ဤကိုယ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ ဤကိုယ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ သင္သည္ ထိုႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ က်င့္ၾကံလ်က္ ေနရာ၏။

၁၁ဝ။ ရာဟုလာ သင္သည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလိုသည္ ျဖစ္အံ့၊ ထိုႏႈတ္အမႈကို သင္ ၾကည့္႐ႈ’ဆင္ျခင္’ ရမည္ – ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိေလသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ မိမိ့သူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏႈတ္အမႈကို သင္သည္ စင္စစ္မျပဳသင့္။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏႈတ္အမႈကိုသင္သည္ ျပဳသင့္၏။

ရာဟုလာ သင္သည္ ႏႈတ္အမႈကို ျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုႏႈတ္အမႈကို သင္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ရမည္၊ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳဆဲျဖစ္၏၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္းျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္းျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာအက်ဳိးရွိေလသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳ၏၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏႈတ္အမႈကိုသင္သည္ ႐ုပ္သိမ္းေလေလာ့။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳ၏၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏႈတ္အမႈကို သင္သည္ႀကိဳးပမ္းေလေလာ့။

ရာဟုလာ သင္သည္ ႏႈတ္အမႈကို ျပဳၿပီးေသာ္လည္း ထိုႏႈတ္အမႈကို သင္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ရမည္၊ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္းျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္းျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာအက်ဳိးရွိေလ သေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္ႏႈတ္အမႈကို ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏႈတ္အမႈကို သင္သည္ဆရာ့ထံ၌ျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိတို႔ ထံ၌ျဖစ္ေစ၊ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ထံ၌ျဖစ္ေစ ေျပာၾကားရမည္၊ ဖြင့္ျပရမည္၊ ထင္စြာ ျပဳရမည္၊ ေျပာၾကား၍ ဖြင့္ျပ၍ ထင္စြာျပဳ၍ ေနာင္အခါ၌ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရမည္။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ ႏႈတ္ျဖင့္ အၾကင္အမႈကို ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ ဤႏႈတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ ဤႏႈတ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ သင္သည္ ထိုသို႔ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့့္သာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ က်င့္ၾကံလ်က္ေနရာ၏။

၁၁၁။ ရာဟုလာ သင္သည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ သင္သည္ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာစိတ္အမႈကို ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ရမည္ – ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲ ျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤစိတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစ တတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိေလသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ ဤစိတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္အမႈကို သင္သည္ စင္စစ္ မျပဳသင့္။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳလို၏၊ ငါ၏ ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္ရာ၊ ဤစိတ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္အမႈကိုသင္သည္ ျပဳသင့္၏။

ရာဟုလာ သင္သည္ စိတ္အမႈကို ျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစိတ္အမႈကိုသာလွ်င္ သင္ ၾကည့္႐ႈ’ဆင္ျခင္’ ရမည္၊ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳဆဲျဖစ္၏၊ ငါ၏ ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤစိတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳဆဲျဖစ္၏၊ ငါ၏ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ ဤစိတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္အမႈကိုသင္သည္ ႐ုပ္သိမ္းေလ ေလာ့။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳဆဲျဖစ္၏၊ ငါ၏ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ ဤစိတ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္အမႈကိုသင္သည္ ႀကိဳးပမ္းေလေလာ့။

ရာဟုလာ သင္သည္ စိတ္အမႈကို ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း ထိုစိတ္အမႈကို သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ရမည္၊ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ ဤစိတ္အမႈသည္မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္ရာသေလာ၊ ဤစိတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္ေလာ၊ ဆင္းရဲကိုျဖစ္ပြါးေစတတ္သေလာ၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိေလသေလာ”ဟု (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရမည္)။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ မိမိသူတစ္ပါး့ႏွစ္ပါးစံု ဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ျဖစ္၏၊ ဤစိတ္အမႈသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္အမႈကို သင္သည္ ၿငီးေငြ႕ရမည္၊ ရွက္ရမည္၊ စက္ဆုပ္ရမည္၊ ၿငီးေငြ႕၍ ရွက္၍ စက္ဆုပ္၍ ေနာင္အခါ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရမည္။

ရာဟုလာ သင္သည္ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ေသာ္ ”ငါသည္ အၾကင္အမႈကို စိတ္ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ၊ ငါ၏ ဤစိတ္အမႈသည္ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း မျဖစ္၊ ဤစိတ္အမႈသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္၏၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ရာဟုလာ သင္သည္ထိုႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ က်င့္ၾကံလ်က္ ေနရမည္။

၁၁၂။ ရာဟုလာ လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ကိုယ္အမႈကို သုတ္သင္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ၊ ႏႈတ္အမႈကိုသုတ္သင္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ၊ စိတ္အမႈကို သုတ္သင္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ဤသို႔ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာ ကိုယ္အမႈကို သုတ္သင္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာ ႏႈတ္အမႈကို သုတ္သင္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာစိတ္အမႈကို သုတ္သင္ခဲ့ၾက ကုန္၏။

ရာဟုလာ လာလတၱံ႕ အနာဂတ္အခါ၌ ကိုယ္အမႈကို သုတ္သင္လတၱံ႕ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ႏႈတ္အမႈကိုသုတ္သင္လတၱံ႕ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ စိတ္အမႈကို သုတ္သင္လတၱံ႕ျဖစ္ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္လည္း ဤသို႔ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာ ကိုယ္အမႈကို သုတ္သင္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာ ႏႈတ္အမႈကို သုတ္သင္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာ စိတ္အမႈကို သုတ္သင္ၾကကုန္လတၱံ႕။

ရာဟုလာ ယခုအခါ၌ ကိုယ္အမႈကို သုတ္သင္ေနၾကကုန္ေသာ၊ ႏႈတ္အမႈကို သုတ္သင္ေနၾကကုန္ ေသာ၊ စိတ္အမႈကို သုတ္သင္ေနၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္လည္း ဤသို႔ ၾကည့္႐ႈ’ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာ ကိုယ္အမႈကို သုတ္သင္ေနၾကကုန္၏၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ’ဆင္ျခင္’ ၍သာ ႏႈတ္အမႈကို သုတ္သင္ေနၾကကုန္၏၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍သာ စိတ္အမႈကို သုတ္သင္ေနၾကကုန္၏။

ရာဟုလာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ကိုယ္အမႈကိုသုတ္သင္အံ့၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ ႏႈတ္အမႈကို သုတ္သင္အံ့၊ ၾကည့္႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ၾကည့္ ႐ႈ ‘ဆင္ျခင္’ ၍ စိတ္အမႈကို သုတ္သင္အံ့”ဟု သင္သည္ ဤသို႔သာ က်င့္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ရာဟုလာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ေရွးဦးစြာေသာ အမၺလ႒ိကရာဟုေလာဝါဒသုတ္ ၿပီး၏။