မန ၆၃: စူဠမာလုက်သုတ္

၁၂၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကိန္းေအာင္းေနေသာ အသွ်င္မာလုက်ပုတၱမေထရ္အား ဤသို႔ စိတ္အၾကံျဖစ္ေပၚ၏- ”ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္မျမဲဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္အဆံုးမ႐ိွဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္တျခားကိုယ္သည္တျခားတည္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မ ွေနာက္၌ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား မေဟာၾကားကုန္ေသာ တန္႔ထားကုန္ေသာပယ္ထားကုန္ေသာ အယူတို႔သည္ ႐ိွကုန္၏၊ ထိုအယူတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အားေဟာၾကားေတာ္မမူ။ ယင္းအယူတို႔ကို ငါ့အား ျမတ္စြာဘုရား မေဟာၾကားျခင္းကို ငါမႏွစ္သက္၊ ငါမႀကိဳက္။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္း ကပ္၍ ထိုအေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္အံ့၊ အကယ္၍ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္’ဟူ၍လည္းေကာင္းငါ့အား ေဟာၾကားျငားအံ့၊ ဤသို႔ ေဟာၾကားေသာ္ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္၌ ျမတ္ေသာရဟန္းအက်င့္ကို က်င့္အံ့၊ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီး သည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္’ဟူ၍လည္းေကာင္း ငါ့အား မေဟာ ၾကားျငားအံ့၊ ဤသို႔ မေဟာၾကားေသာ္ငါသည္ ရဟန္းသိကၡာကို စြန္႔ပယ္၍ လူထြက္ေတာ့အံ့”ဟု (စိတ္ အၾကံျဖစ္၏)။

၁၂၃။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္မာလုက်ပုတၱသည္ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကိန္းေအာင္းရာမွထ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အလြန္႐ိုေသစြာ ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအားဤသို႔ ေလွ်ာက္ထား၏-

၁၂၄။ အသွ်င္ဘုရား ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ကပ္၍ ကိန္းေအာင္းေသာ တပည့္ေတာ္အား ဤသို႔ စိတ္အၾကံျဖစ္ပါ၏- ”ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သတၱဝါသည့္ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္”ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားမေဟာၾကားကုန္ေသာ တန္႔ထားကုန္ေသာ ပယ္ထားကုန္ေသာ အယူတို႔သည္ ႐ိွကုန္၏၊ ထိုအယူတို႔ကိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား ေဟာၾကားေတာ္မမူ။ ယင္းအယူတို႔ကို ငါ့အား ျမတ္စြာဘုရား မေဟာၾကားျခင္းကို ငါမႏွစ္သက္၊ ငါမႀကိဳက္၊ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထိုအေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္အံ့၊ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္’ဟူ၍လည္းေကာင္း ငါ့အား ေဟာၾကားျငားအံ့၊ ဤသို႔ ေဟာၾကားေသာ္ ငါသည္ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္၌ ျမတ္ေသာ ရဟန္းအက်င့္ကို က်င့္အံ့၊ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္’ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္း ေကာင္း ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သတၱဝါသည္ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ငါ့အားမေဟာၾကားျငားအံ့၊ ဤသို႔ မေဟာၾကား ေသာ္ ငါသည္ ရဟန္းသိကၡာကို စြန္႔ပယ္၍လူထြက္ေတာ့အံ့”ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္ပါ၏။ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏” ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍သိေတာ္မူ ျငားအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ”ေလာကသည္ ျမဲ၏” ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူပါ၊ ”ေလာကသည္ မျမဲ” ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္ ၍ သိေတာ္မူျငားအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္”ေလာကသည္ မျမဲ”ဟု အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ၊ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ေလာကသည္ မျမဲ” ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိေတာ္မမူျငားအံ့၊ မသိေသာ္မျမင္ေသာ္ မသိမျမင္ဟု ဝန္ခံျခင္းသည္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာျဖစ္၏။

”ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္”ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏”ဟု အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”ေလာကသည္ အဆံုးမ႐ိွ”ဟုျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ေလာကသည္ အဆံုးမ႐ိွ”ဟုအကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ”ေလာကသည္ အဆံုးမ႐ိွ”ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ မသိသည္ ျဖစ္အံ့၊ မသိေသာ္ မျမင္ေသာ္ မသိမျမင္ဟု ဝန္ခံျခင္းသည္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာျဖစ္၏။ ”ထိုအသက္သည္ပင္ထိုကိုယ္တည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ”ထိုအသက္သည္ပင္ထိုကိုယ္တည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”အသက္သည္တစ္ျခားကိုယ္သည္တစ္ျခားတည္း”ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ျဖစ္အံ့၊ ”အသက္သည္တစ္ျခားကိုယ္သည္တစ္ျခားတည္း”ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”အသက္သည္ တစ္ျခားကိုယ္သည္တစ္ျခားတည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ မသိသည္ျဖစ္အံ့၊ မသိေသာ္မျမင္ေသာ္ မသိ မျမင္ဟု ဝန္ခံျခင္းသည္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာ ျဖစ္၏။ ”သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ”သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ”သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္”ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ မသိသည္ျဖစ္အံ့၊ မသိေသာ္ မျမင္ေသာ္ မသိ မျမင္ဟုဝန္ခံျခင္းသည္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာျဖစ္၏။ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ”သတၱဝါသည့္ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္”ဟုျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္”ဟူ၍လည္းေကာင္း ”သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကယ္၍ မသိသည္ျဖစ္အံ့၊ မသိေသာ္ မျမင္ေသာ္ မသိ မျမင္ဟု ဝန္ခံျခင္းသည္သာလွ်င္ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာျဖစ္၏ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

၁၂၅။ မာလုက်ပုတၱ ငါသည္ သင့္ကို ”မာလုက်ပုတၱ သင္လာခဲ့ေလာ့၊ ငါဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္လွည့္ေလာ့၊ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ေလာကသည္မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ေလာကသည္အဆံုးမ႐ိွဟူ၍လည္းေကာင္း ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း အသက္သည္ တျခားကိုယ္သည္ တျခားတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္’ဟူ၍လည္း ေကာင္း သင့္အား ငါဘုရားေဟာၾကားအံ့”ဟု ဤသို႔ ဆိုခဲ့ဖူးသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မဆိုခဲ့ဖူးပါ (ဟုေလွ်ာက္၏)။

သင္ကလည္း ငါ့ကို ”အသွ်င္ဘုရား ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးမ႐ိွဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္ တစ္ျခား ကိုယ္သည္ တစ္ျခားတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္’ဟူ၍လည္းေကာင္း အကြၽႏု္ပ္အား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားျငားအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ ျမတ္ေသာ ရဟန္းအက်င့္ကို က်င့္ပါအံ့”ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားမဆိုခဲ့ဖူးပါ (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

မာလုက်ပုတၱ ဤသို႔လွ်င္ ငါကလည္း သင့္ကို ”မာလုက်ပုတၱ သင္လာခဲ့ေလာ့၊ ငါဘုရားအထံ၌ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလာ့၊ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ေလာကသည္ မျမဲ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း သင့္အား ငါဘုရားေဟာၾကားအံ့”ဟု မဆိုခဲ့ဖူးေပ။ သင္ကလည္း ငါ့ကို ”အသွ်င္ဘုရား’ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲ’ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ‘သတၱဝါသည္ေသသည္ မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္းအကြၽႏု္ပ္အား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားျငားအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာရဟန္းအက်င့္ကို က်င့္ပါအံ့” ဟူ၍လည္း မဆိုခဲ့ဖူးေပ၊ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာေယာက်္ားဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ အဘယ္ သူေတာင္းပန္သည္ျဖစ္၍ အဘယ္သူ႕ကို တုံ႔ျပန္ေျပာ ၾကားရမည္နည္း။

၁၂၆။ မာလုက်ပုတၱ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္း ေကာင္း။ပ။ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း့ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား မေဟာၾကားေသးသမွ် ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ ေသာရဟန္းအက်င့္ကို မက်င့္အံ့”ဟု အၾကင္သူက ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့၊ မာလုက်ပုတၱ ထိုသူသည္ ထိုသို႔မက်င့္ရေသးမီပင္ ေသေလရာ၏၊ ထိုအေၾကာင္းကို ဘုရားမေဟာထားသည္သာ ျဖစ္ရာ၏။

မာလုက်ပုတၱ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ထူထူထဲထဲ လိမ္းက်ံထားေသာဆိပ္လူးျမားျဖင့္ အပစ္ခံရသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ား၏ မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ျမားႏုတ္တတ္ေသာ ေဆးဆရာကို ပင့္လာကုန္ရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ျမားပစ္ေသာေယာက်္ားကို ‘မင္းဟူ၍လည္းေကာင္း ပုဏၰားဟူ၍လည္းေကာင္း ကုန္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း သူဆင္းရဲဟူ၍လည္းေကာင္း’ မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏။

ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ျမားပစ္ေသာ ေယာက်္ားကို ‘ဤသို႔ေသာ အမည္႐ိွ၏ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္႐ိွ၏’ဟူ၍ မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ျမားပစ္ေသာ ေယာက်္ားကို ‘ျမင့္ေသာသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နိမ့္ေသာသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အလတ္ျဖစ္ ေသာသူ’ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ျမားပစ္ေသာ ေယာက်္ားကို ‘မည္းနက္ေသာသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊေသာသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းပိုးေက်ာက္ကုန္းကဲ့သို႔ အဆင္း႐ိွေသာသူ’ဟူ၍လည္းေကာင္း မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့ံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ျမားပစ္ေသာ ေယာက်္ားကို ‘ဤအမည္႐ိွေသာ ရြာကဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤအမည္႐ိွေသာ နိဂံုးကဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤအမည္႐ိွေသာ ၿမိဳ႕ကဟူ၍လည္းေကာင္း’ မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကိုမႏုတ္အံ့ံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ပစ္ေသာ ေလးကို ‘လင္းေလးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဒူးေလးဟူ၍လည္းေကာင္း’ မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ပစ္ေသာညိႇဳ႕ကို မု႐ိုးေလွ်ာ္ညႇိဳ႕ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝါးေလွ်ာ္ညႇိဳ႕ ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာညႇိဳ႕ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သင္ပန္းေလွ်ာ္ညႇိဳ႕ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း ဥမြန္းႏြယ္ေလွ်ာ္ညႇိဳ႕ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့ံ့”ဟုဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ပစ္ေသာျမားကို စိုက္ပ်ဳိးမထားေသာ ခ်ဳံမွျဖစ္ေသာ ျမားဟူ၍လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ခ်ဳံမွျဖစ္ေသာ ျမားဟူ၍လည္းေကာင္း မသိရေသးသမွ်ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ပစ္ေသာျမားကိုလင္းတေတာင္၊ သို႔မဟုတ္ ဘံုမတီးငွက္ေတာင္၊ သို႔မဟုတ္ စြန္ရဲေတာင္၊ သို႔မဟုတ္ ဥေဒါင္းေတာင္၊ သို႔မဟုတ္ သိထိလဟႏုအမည္႐ိွေသာ ငွက္ေတာင္ျဖင့္ ျမားရြက္တပ္ထားသည္ဟု မသိရေသးသမွ် ငါသည္ဤျမားကို မႏုတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ပစ္ေသာျမားကို ႏြားေၾကာ၊ သို႔မဟုတ္ ကြၽဲေၾကာ၊ သို႔မဟုတ္ ဝံေၾကာ၊ သို႔မဟုတ္ ေမ်ာက္ေၾကာျဖင့္ ရစ္ပတ္ထားသည္ဟုမသိရေသး သမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့ံ့”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုျမားမွန္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္”ပစ္ေသာျမားကို ပကေတ့ေသာ ျမားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင္တံုး သြားတပ္ထားေသာျမားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ နားတြင္းသို႔စူးဝင္ႏိုင္ေသာ ျမားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္အသြားတပ္ေသာ ျမားဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလးေသာျမားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ၾကာျမင့္မွ ေရာက္ေသာ ျမားဟူ ၍လည္းေကာင္း မသိရေသးသမွ် ငါသည္ ဤျမားကို မႏုတ္အံ့ံ့”ဟုဆိုရာ၏။ မာလုက်ပုတၱ ထိုသို႔ မႏုတ္ရေသးမီ ထိုေယာက်္ား ေသေသာ္ ေသရာ၏၊ ထိုအေၾကာင္းကိုထိုေယာက်္ားသည္ မသိ ႏိုင္သည္ သာ ျဖစ္ေလရာ၏။ မာလုက်ပုတၱ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္အၾကင္သူသည္ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း့မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား မေဟာၾကားေသးသမွ် ငါသည္ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာရဟန္းအက်င့္ကို မက်င့္အံ့ဟု ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့၊ မာလုက်ပုတၱ ထိုသို႔မက်င့္ရေသးမီ ထိုပုဂၢိဳလ္ ေသေလရာ၏၊ ထိုအေၾကာင္းကို ဘုရားမေဟာသည္သာ ျဖစ္ရာ၏။

၁၂၇။ မာလုက်ပုတၱ ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္း သည္ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ ေလာကသည္ မျမဲဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာာကသည္ မျမဲဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶေနရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း၊ အိုရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း၊ ေသရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း၊ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ႐ိွကုန္သည္သာတည္း၊ ယင္းတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ပင္ ဖ်က္ဆီးရမည္ဟု ငါပညတ္၏။ မာလုက်ပုတၱ ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱေလာကသည္ အဆံုးမ႐ိွဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ ေလာကသည္ အဆံုး႐ိွ၏ဟုအယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးမ႐ိွဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္းပဋိသေႏၶတည္ ေနရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာ တည္း၊ အိုရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း၊ ေသရျခင္းသည္႐ိွသည္သာတည္း၊ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္႐ိွကုန္သည္သာတည္း၊ ယင္းတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ပင္ ဖ်က္ဆီးရမည္ဟုငါပညတ္၏။

မာလုက်ပုတၱ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္းဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ အသက္သည္တျခားကိုယ္သည္ တျခားတည္းဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္းဟုအယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္တစ္ျခား ကိုယ္သည္တစ္ျခားတည္းဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာလွ်င္တည္း။ပ။ ဖ်က္ဆီးရမည္ဟု ငါပညတ္၏။ မာလုက်ပုတၱ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္ရာ၏ဟုအယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း။ပ။ ယင္းတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏အျဖစ္၌ပင္ ဖ်က္ဆီးရမည္ဟု ငါ ပညတ္၏။

မာလုက်ပုတၱ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏ ျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ ေသာ္ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔ အယူ႐ိွေသာ္မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း့မဟုတ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟူမူ- ဤသို႔အယူ႐ိွေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မာလုက်ပုတၱ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဟု အယူ႐ိွလတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶ တည္ေနရျခင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း။ပ။ ယင္းတရားကို မ်က္ေမွာက္ေသာကိုယ္၏ အျဖစ္၌ပင္ ဖ်က္ဆီးရမည္ဟု ငါ ပညတ္၏။

၁၂၈။ မာလုက်ပုတၱ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ သင္သည္ ငါ မေဟာၾကားသည္ကိုလည္းမေဟာၾကားသည့္အတိုင္း မွတ္သားေလာ့၊ ငါ ေဟာၾကားသည္ကိုလည္း ေဟာၾကားသည့္အတိုင္းမွတ္သား ေလာ့၊ မာလုက်ပုတၱ ငါမေဟာၾကားသည္မွာ အဘယ္နည္း- မာလုက်ပုတၱ ေလာကသည္ျမဲ၏ဟု ငါမေဟာၾကား၊ ေလာကသည္ မျမဲဟု ငါမေဟာၾကား၊ ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏ဟုငါမေဟာၾကား၊ ေလာကသည္ အဆံုးမ႐ိွဟု ငါမေဟာၾကား၊ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္းဟုငါမေဟာၾကား၊ အသက္ သည္တျခား ကိုယ္သည္တျခားဟု ငါ မေဟာၾကား၊ သတၱဝါသည္ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟု ငါ မေဟာၾကား၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္ဟုငါမေဟာၾကား၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟုငါမေဟာၾကား၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟုငါမေဟာၾကား။ မာလုက်ပုတၱ ထိုအေၾကာင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ ငါမေဟာၾကားသနည္း၊ မာလုက်ပုတၱထိုအေၾကာင္းသည္ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္၊ ျမတ္ေသာသာသနာေတာ္၏ အစအနမွ်လည္း မျဖစ္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ မျဖစ္ႏိုင္၊ ရာဂကင္းျခင္းငွါ မျဖစ္ႏိုင္၊ ရာဂခ်ဳပ္ျခင္းငွါ မျဖစ္ႏိုင္၊ ကိေလသာမီးၿငိမ္းေအးျခင္းငွါ မျဖစ္ႏိုင္၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ မျဖစ္ႏိုင္၊ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ မျဖစ္ႏိုင္၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းငွါ မျဖစ္ႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္း အရာကို ငါဘုရားမေဟာၾကား။

မာလုက်ပုတၱ အဘယ္ကို ငါဘုရားေဟာၾကားသနည္း- မာလုက်ပုတၱ ဤကား ဆင္းရဲတည္းဟုငါဘုရား ေဟာၾကား၏၊ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းတည္းဟု ငါဘုရားေဟာၾကား၏။ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာတည္းဟု ငါဘုရားေဟာၾကား၏။ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္းဟုငါဘုရားေဟာၾကား၏။ မာလုက်ပုတၱ ထိုတရားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ငါေဟာၾကားသနည္း- မာလုက်ပုတၱထိုတရားသည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္၏၊ ထိုတရားသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္ျဖစ္ေသာ သာသနာေတာ္၏အစအနျဖစ္၏၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ ရာဂကင္းျခင္းငွါ ရာဂခ်ဳပ္ျခင္းငွါ ကိေလသာမီးေအးၿငိမ္းျခင္းငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတရားကို ငါေဟာၾကား၏။ မာလုက်ပုတၱ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ သင္တို႔သည္ဤငါမေဟာၾကားသည္ကို မေဟာၾကား သည့္အတိုင္း မွတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ငါေဟာၾကားသည္ကိုလည္းေဟာၾကားသည့္အတိုင္း မွတ္သားၾကကုန္ ေလာ့ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကိုမိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ အသွ်င္မာလုက်ပုတၱသည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ တရားေတာ္ကိုႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

သံုးခုေျမာက္ စူဠမာလုက်သုတ္ ၿပီး၏။