မန ၆၄: မဟာမာလုက်သုတ္

၁၂၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ရဟန္းတို႔ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔က အသွ်င္ဘုရားဟု ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔့သင္တို႔သည္ ငါေဟာၾကားထားေသာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို မွတ္မိၾကကုန္၏ေလာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္မာလုက်ပုတၱသည္ ”အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာၾကားထားေသာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို မွတ္သားမိပါ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။ မာလုက်ပုတၱ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအား ျဖင့္ငါေဟာၾကားထားေသာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို မွတ္သားမိ သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ သကၠာယဒိ႒ိ ‘မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စြဲယူမႈ’ ကိုေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားသည္ကို မွတ္သား မိပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဝိစိကိစၧာ ‘ယံုမွားမႈ’ကို ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ဟုျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားသည္ကို မွတ္သားမိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ သီလဗၺတပရာမာသ’အေလ့အက်င့္တို႔၌ အမွားသံုးသပ္မႈ’ကို ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားသည္ကို မွတ္သားမိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ကာမစၧႏၵ ‘ကာမဂုဏ္တို႔၌လိုလားမႈ’ ကို ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ထားသည္ကိုမွတ္သားမိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဗ်ာပါဒ ‘ဖ်က္ဆီးလိုမႈ’ကို ေအာက္တန္း၌ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားသည္ကို မွတ္သားမိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားေသာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို မွတ္သားမိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာလုက်ပုတၱ သင္သည္ အဘယ္မည္ေသာသူအား ဤသို႔ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို ငါေဟာၾကားထားသည္ကို မွတ္သားမိသနည္း။ မာလုက်ပုတၱ အယူတစ္ပါး႐ိွၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ သူငယ္လွ်င္ ဥပမာ႐ိွေသာ ဤဆိုမည့္ စြပ္စြဲျခင္းျဖင့္ စြပ္စြဲၾကကုန္မည္ မဟုတ္ေလာ။ မာလုက်ပုတၱ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ လူမမယ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္အား ငါ့ကိုယ္ေကာင္ဟူ၍မွ်လည္း မျဖစ္ေသး၊ ထိုသူငယ္အား ငါ့ကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စြဲယူမႈသည္ကား အဘယ္မွာျဖစ္ႏိုင္အံ့နည္း၊ (သို႔ရာတြင္) ထိုသူငယ္အား ငါ့ကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စြဲယူမႈ အကိန္းဓာတ္ကား ကိန္းေနသည္သာတည္း။ မာလုက်ပုတၱ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ လူမမယ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္အား သဘာဝဓမၼတို႔ ဟူ၍မွ်လည္း မျဖစ္ေသး၊ ထိုသူငယ္အား သဘာဝဓမၼတို႔၌ ယံုမွားမႈ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ (သို႔ရာတြင္) ထိုသူငယ္အား ယံုမွားမႈ အကိန္းဓာတ္ကား ကိန္းေနသည္သာတည္း။

မာလုက်ပုတၱ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ လူမမယ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္အား အေလ့ဟူ၍မွ်လည္း မျဖစ္ေသး၊ ထိုသူငယ္အား အေလ့တို႔၌ အေလ့အက်င့္ကို အမွားသံုးသပ္မႈသည္ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ (သို႔ရာတြင္) ထိုသူငယ္အား အေလ့အက်င့္တို႔၌ အမွားသံုးသပ္မႈ အကိန္းဓာတ္ကား ကိန္းေနသည္သာတည္း။

မာလုက်ပုတၱ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ လူမမယ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္အား ကာမဂုဏ္တို႔ဟူ၍မွ်လည္း မျဖစ္ေသး၊ ထိုသူငယ္အား ကာမဂုဏ္တို႔၌ လိုလားမႈ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ (သို႔ရာတြင္) ထိုသူငယ္အား ကာမဂုဏ္တို႔၌ လိုလားမႈ အကိန္းဓာတ္ကား ကိန္းေနသည္သာတည္း။

မာလုက်ပုတၱ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ လူမမယ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္အား သတၱဝါတို႔ဟူ၍မွ်လည္း မျဖစ္ေသး၊ ထိုသူငယ္အား သတၱဝါတို႔၌ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ (သို႔ရာတြင္) ထိုသူငယ္အား သတၱဝါတို႔၌ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ အကိန္းဓာတ္ကား ကိန္းေနသည္သာတည္း။ မာလုက်ပုတၱ အယူတစ္ပါး ႐ိွၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ သူငယ္လွ်င္ ဥပမာ႐ိွေသာ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည့္ စြပ္စြဲျခင္းျဖင့္ စြပ္စြဲၾကကုန္မည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ”ျမတ္စြာဘုရား ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူဖို႔ရန္ အခါပါတည္း၊ ေကာင္းေသာစကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူဖို႔ရန္ အခါပါတည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားအထံမွ ၾကားနာၾကရ၍ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ မွတ္သားၾကရပါကုန္လတၱံ႕”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။ အာနႏၵာ ထိုသို႔ျဖစ္မူ နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီဟုအသွ်င္ အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္၍ ေလွ်ာက္ၾကား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူ၏-

၁၃ဝ။ အာနႏၵာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ပညာမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ေသာ, အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ တရား၌ မလိမၼာေသာ, အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ တရား၌ မဆံုးမအပ္ေသးေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ေသာ, သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ မလိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ မဆံုးမအပ္ေသးေသာ, အၾကားအျမင္ မ႐ိွေသာ ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စြဲယူမႈေျမႇးယွက္ေနေသာ မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စြဲယူမႈ ျဖစ္၍ေနေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သကၠာယဒိ႒ိ ‘မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စြဲယူမႈ’၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္း ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အားစြမ္း႐ိွေနေသာ မပယ္ဖ်က္ရေသးေသာ ထိုမိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟုစြဲယူမႈသည္ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္သံေယာဇဥ္မည္၏။

ယံုမွားမႈ ေျမႇးယွက္ေနေသာ ယံုမွားမႈ ျဖစ္၍ေနေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝိစိကိစၧာ’ယံုမွားမႈ’ ၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အားစြမ္း႐ိွေနေသာမပယ္ဖ်က္ရေသးေသာ ထိုယံုမွားမႈသည္ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္မည္၏။

အေလ့အက်င့္၌ အမွားသံုးသပ္ျခင္းေျမႇးယွက္ေနေသာ အေလ့အက်င့္၌ အမွားသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္၍ ေနေသာစိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သီလဗၺတပရာမာသ ‘အေလ့အက်င့္ အမွားသံုးသပ္မႈ’ ၏ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အားစြမ္း႐ိွေနေသာ မပယ္ဖ်က္ရေသးေသာထိုအေလ့အက်င့္၌ အမွားသံုးသပ္မႈသည္ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္မည္၏။

ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈ ေျမႇးယွက္ေနေသာ ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈျဖစ္၍ေနေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမရာဂ ‘ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈ’၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အားစြမ္း႐ိွေနေသာ မပယ္ဖ်က္ရေသးေသာ ထိုကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈသည္ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္မည္၏။

ဖ်က္ဆီးလိုမႈေျမႇးယွက္ေနေသာ ဖ်က္ဆီးလိုမႈျဖစ္၍ေနေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာဗ်ာပါဒ ‘ဖ်က္ဆီးလိုမႈ’၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အားစြမ္း႐ိွေနေသာ မပယ္ဖ်က္ရေသးေသာ ထိုဖ်က္ဆီးလိုမႈသည္ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ မည္၏။

၁၃၁။ အာနႏၵာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ပညာမ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေသာ, အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ တရား၌လိမၼာေသာ, အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ တရား၌ ဆံုးမအပ္ၿပီေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ျမင္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ လိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ ဆံုးမအပ္ၿပီးေသာ, အၾကားအျမင္႐ိွေသာ အရိယာ၏ တပည့္သည္ မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စြဲယူမႈ မေျမႇးယွက္ေသာ မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟုစဲြယူမႈမျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သကၠာယဒိ႒ိ ‘မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟု စဲြယူမႈ’၏ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ထိုသူအား ထိုသကၠာယဒိ႒ိ ‘မိမိကိုယ္ေကာင္၌ ငါဟုစဲြယူမႈ’ သည္ အႏုသယႏွင့္တကြ ေပ်ာက္ကင္း၏။

ယံုမွားမႈ မေျမႇးယွက္ေသာ ယံုမွားမႈမျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာဝိစိကိစၧာ့’ယံုမွားမႈ’၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ထိုသူအား ထိုဝိစိကိစၧာ ‘ယံုမွားမႈ’ သည္အႏုသယႏွင့္တကြ ေပ်ာက္ကင္း၏။

အေလ့အက်င့္၌ အမွားသံုးသပ္မႈ မေျမႇးယွက္ေသာ အေလ့အက်င့္၌ အမွားသံုးသပ္မႈမျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သီလဗၺတပရာမာသ ‘အေလ့အက်င့္၌ အမွားသံုးသပ္မႈ’ ၏ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ထိုသူအား ထိုသီလဗၺတပရာမာသ ‘အေလ့အက်င့္၌အမွားသံုးသပ္မႈ’ သည္ အႏုသယႏွင့္ တကြ ေပ်ာက္ကင္း၏။

ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈ မေျမႇးယွက္ေသာ ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈမျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမရာဂ’ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈ’ ၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ထိုသူအား ထိုကာမရာဂ ‘ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈ’သည္ အႏုသယႏွင့္တကြ ေပ်ာက္ကင္း၏။

ဖ်က္ဆီးလိုမႈ မေျမႇးယွက္ေသာ ဖ်က္ဆီးလိုမႈမျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဗ်ာပါဒ’ဖ်က္ဆီးလိုမႈ’ ၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ထိုသူအား ထိုဗ်ာပါဒ ‘ဖ်က္ဆီးလိုမႈ’သည္ အႏုသယႏွင့္တကြ ေပ်ာက္ကင္း၏။

၁၃၂။ အာနႏၵာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ျဖစ္ေသာလမ္းေၾကာင္းအက်င့္ကို မစဲြယူ မက်င့္ၾကံမူ၍ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို သိႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ ပယ္သတ္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ မ႐ိွသည္သာတည္း။

အာနႏၵာ ဥပမာေသာ္ကား တည္တံ့ေနေသာ အႏွစ္႐ိွေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အခြံႏွင့္အကာကို မျဖတ္ဘဲ အႏွစ္ကို ျဖတ္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ မ႐ိွႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ေအာက္တန္း၌ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္သတ္ရန္ျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအက်င့္ကို မစဲြယူ မက်င့္ၾကံမူ၍ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို သိႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ ပယ္သတ္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ မ႐ိွသည္သာတည္း။

အာနႏၵာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ျဖစ္ေသာလမ္းေၾကာင္း အက်င့္ကို စြဲယူက်င့္ၾကံ၍ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကိုသိႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ ပယ္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း။

အာနႏၵာ ဥပမာေသာ္ကား တည္တံ့ေနေသာ အႏွစ္႐ိွေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အခြံႏွင့္ အကာကိုျဖတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အႏွစ္ကို ျဖတ္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ႐ိွႏိုင္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ေအာက္ တန္း၌ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအက်င့္ကိုစဲြယူ က်င့္ၾကံၿပီးမွသာလွ်င္ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို သိႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ပယ္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း။

အာနႏၵာ ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား ဂဂၤါျမစ္သည္ ေရျပည့္၏၊ ကမ္းႏွင့္ညီမွ်၏၊ က်ီးငုံ႔ေသာက္ ႏိုင္၏၊ ထိုအခါ အားနည္းေသာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ”ငါသည္ ဤဂဂၤါျမစ္၏ ေရအလ်ဥ္ကို လက္႐ံုးျဖင့္ျဖတ္၍ ဖီလာကန္႔လန္႔ပင္ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ခ်မ္းသာစြာ ကူးအံ့”ဟု ဆို၍ လာရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအလ်ဥ္ကို လက္႐ံုးျဖင့္ ျဖတ္၍ ဖီလာကန္႔လန္႔ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ခ်မ္းသာစြာ ကူးျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔အား မဆို မိမိကိုယ္ေကာင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းစိမ့္ေသာငွါ တရားေဟာသည္႐ိွေသာ္ စိတ္သည္ မသက္ဝင္၊ မၾကည္လင္၊ ေကာင္းစြာမတည္၊ လြတ္လြတ္မဝင္၊ ဤသူတို႔ကို ထိုအားနည္းေသာ ေယာက်္ားကဲ့သို႔ မွတ္ရမည္။

အာနႏၵာ ဥပမာေသာ္ကား ဂဂၤါျမစ္သည္ ေရျပည့္၏၊ ကမ္းႏွင့္ညီမွ်၏၊ က်ီးငုံ႔ေသာက္ႏိုင္၏၊ ထိုအခါအားေကာင္းေသာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ”ငါသည္ ဤဂဂၤါျမစ္၏ ေရအလ်ဥ္ကို လက္႐ံုးျဖင့္ ျဖတ္၍ဖီလာကန္႔လန္႔ပင္ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ခ်မ္းသာစြာ ကူးအံ့”ဟု ဆို၍ လာရာ၏။ ထိုေယာက်္ား သည့္ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအလ်ဥ္ကို လက္႐ံုးျဖင့္ ျဖတ္၍ ဖီလာကန္႔လန္႔ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ခ်မ္းသာစြာ ကူးျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔အားမဆို မိမိကိုယ္ေကာင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း စိမ့္ေသာငွါတရားေဟာသည္႐ိွေသာ္ စိတ္သည္ သက္ဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ ဝင္၏၊ ဤသူတို႔ကို ထိုအား႐ိွေသာ ေယာက်္ားကဲ့သို႔ မွတ္ရမည္။

၁၃၃။ အာနႏၵာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္လမ္းေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အက်င့္ကား အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ကာမဂုဏ္ ကင္းဆိတ္ျခင္းျဖင့္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ကိုယ္ေလးတြဲျခင္းတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ဝိတက္ႏွင့္လည္း တကြ, ဝိစာရႏွင့္လည္း တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ပီတိ သုခ႐ိွေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုသမာပတ္၌ ပါဝင္ေသာ ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကိုမျမဲေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာအားျဖင့္ ေရာဂါအားျဖင့္ အိုင္းအမာအားျဖင့္ ျမားေျငာင့္အားျဖင့္ မခ်မ္းသာေသာအားျဖင့္ အနာအားျဖင့္ သူစိမ္းျပင္ပအားျဖင့္ ပ်က္စီးတတ္ေသာအားျဖင့္ သတၱမွကင္းေသာအားျဖင့္ အႏွစ္အသားမ႐ိွေသာ အားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုခႏၶာငါးပါးတို႔မွ စိတ္ကို ကြာေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုခႏၶာငါးပါး တရားတို႔မွ စိတ္ကို ကြာေစ၍ ”သခၤါရအားလံုးတို႔၏ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးတို႔ကိုစြန္႔လႊတ္ရာ ေတာင့္တမႈကုန္ရာ တပ္မက္မႈကင္းရာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္သက္၏ မြန္ျမတ္၏”ဟု အၿမိဳက္ဓာတ္သို႔ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဝိပႆနာ၌ တည္လ်က္ အာသေဝါတရားကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ အာသေဝါကုန္ျခင္းသို႔ အကယ္၍ မေရာက္သည္ျဖစ္အံ့၊ ထိုဝိပႆနာတရား၌ တပ္မက္မႈျဖင့္, ထိုဝိပႆနာတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶေနေသာ ျဗဟၼာျဖစ္၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ပင္လွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရ၏၊ ထိုျဗဟၼာ႕ျပည္မွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမ႐ိွေခ်။ အာနႏၵာေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ ဤသည္ကား လမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ဤသည္ကား အက်င့္တည္း။

အာနႏၵာ ထိုမွတစ္ပါး ဝိတက္ဝိစာရတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသမာပတ္၌ ပါဝင္ေသာ ႐ုပ္ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို။ပ။ ထိုျဗဟၼာ႕ျပည္မွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမ႐ိွေတာ့ေခ်။ အာနႏၵာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ ဤသည္ကား လမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ဤသည္ကား အက်င့္တည္း။

အာနႏၵာ ထိုမွတစ္ပါး ရဟန္းသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ႐ူပသညာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပဋိဃသညာတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးေသာ သညာတို႔ကိုႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္း ကင္သည္ အဆံုးမ႐ိွ”ဟု ပြါးမ်ားလ်က္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုသမာပတ္၌ ပါဝင္ေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို။ပ။ ထိုျဗဟၼာ႕ျပည္မွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာ မ႐ိွေတာ့ေခ်။ အာနႏၵာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ ဤသည္ကား လမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ဤသည္ကား အက်င့္တည္း။

အာနႏၵာ ထိုမွတစ္ပါး ရဟန္းသည္ အလံုးစံုအားျဖင့္ အာကာသနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍”ပဌမာ ႐ုပၸဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမ႐ိွ”ဟု စီးျဖန္းလ်က္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသမာပတ္၌ ပါဝင္ေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို။ပ။ ထိုျဗဟၼာ႕ျပည္မွ ျပန္လည္ျခင္း သေဘာမ႐ိွေတာ့ေခ်။ အာနႏၵာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ငါးပါး့တို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ ဤသည္ကား လမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ဤသည္ကား အက်င့္တည္း။

အာနႏၵာ ထိုမွတစ္ပါး ရဟန္းသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကိုလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုစိုးစဥ္းမွ် မ႐ိွ”ဟု ပြါးမ်ားလ်က္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသမာပတ္၌ ပါဝင္ေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို။ပ။ ထိုျဗဟၼာ႕ျပည္ မွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမ႐ိွေတာ့ေခ်။ အာနႏၵာ ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ ဤသည္ကား လမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ဤသည္ကား အက်င့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေအာက္တန္း၌ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ရန္ ဤသည္ပင္လမ္းေၾကာင္း, ဤသည္ပင္ အက်င့္ျဖစ္ပါမူ ဤသာသနာေတာ္၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ေစေတာဝိမုတၱိျဖစ္ကုန္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ပညာဝိမုတၱိျဖစ္ပါကုန္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ ဤအရာ၌ ဣေႁႏၵထူးျခားသည္၏ အျဖစ္ကို စြဲ၍ ဤသို႔ ျဖစ္၏ဟူ၍ ငါေဟာ၏ဟုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကိုႏွစ္ၿခိဳက္ ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ေလးခုေျမာက္ မဟာမာလုက်သုတ္ ၿပီး၏။