မန ၆၆: လဋုကိေကာပမသုတ္

၁၄၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဂုၤတၱရာပတိုင္း အာပဏမည္ေသာ နိဂံုး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အာပဏနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏၊ အာပဏနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွဖဲခဲ့ကာ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ေတာအုပ္တစ္ခုသို႔ ေန႔သန္႔စင္ေတာ္မူရန္ ဝင္ေရာက္၍ သစ္တစ္ပင္ရင္း၌ေန႔သန္႔စင္ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဥဒါယီသည္လည္း နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္အာပဏနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေလ၏၊ အာပဏနိဂံုး၌ ဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ကာဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ထိုေတာအုပ္ရွိရာသို႔ ေန႔သန္႔စင္ရန္ ဝင္ေရာက္၍ သစ္တစ္ပင္ရင္း၌ ေန႔သန္႔စင္ေနေလ၏။

ထိုအခါ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ ကိန္းေအာင္းေနေသာ အသွ်င္ဥဒါယီအား ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲတရားတို႔ကို စင္စစ္ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏မ်ားစြာေသာ ခ်မ္းသာတရားတို႔ကို စင္စစ္ ေရွး႐ႈေဆာင္တတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏့မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို စင္စစ္ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏မ်ားစြာေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို စင္စစ္ ေရွး႐ႈေဆာင္တတ္ပါေပ၏”ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္ေပၚ၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ညခ်မ္းအခါ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားရွိေတာ္မူရာသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏။

၁၄၉။ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထား၏ – ”အသွ်င္ဘုရား ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ ကိန္းေအာင္းေနေသာ တပည့္ေတာ္အား’ျမတ္စြာဘုရား သည္ ငါတို႔၏ မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲတရားတို႔ကို စင္စစ္ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏ မ်ားစြာေသာ ခ်မ္းသာတရားတို႔ကို စင္စစ္ ေရွး႐ႈေဆာင္တတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔ ၏ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို စင္စစ္ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏ မ်ားစြာေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို စင္စစ္ ေရွး႐ႈေဆာင္တတ္ပါေပ၏’ဟုဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေရွးအခါက ညအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ‘ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ေနလြဲေသာအခါ၌ စားျခင္းကိုပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့’ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့စဥ္က ‘သဒၶါတရားရွိေသာ သူႂကြယ္တို႔သည္ ေနလြဲေသာ အခါ၌မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို ငါတို႔အား ေပးလွဴကုန္၏၊ ထိုခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကိုလည္း ငါတို႔အားပယ္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကိုလည္း ငါတို႔အား စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏’ဟု အကြၽႏု္ပ္အား စိတ္ေျပာင္းလြဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ခဲ့ရပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ခ်စ္ျခင္း ႐ိုေသျခင္း ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ ေထာက္ေျမာ္ၾကလ်က္ ဤသို႔လွ်င္ ထိုေန႔ေနလြဲအခါ၌ စားျခင္းကို ပယ္စြန္႔ၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ညဥ္႕အခါ၌လည္း စားပါကုန္၏၊ နံနက္အခါ၌လည္း စားပါ ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ‘ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤညဥ့္အခါ၌ စားျခင္းကိုပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့’ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့စဥ္က ‘ငါတို႔၏ ဤႏွစ္ထပ္ေသာ အစာတို႔တြင္သာလြန္ျမတ္သည္ဟု ဆိုရေသာ ညဥ့္စာကိုလည္း ငါတို႔အား ပယ္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္ေသာ ညဥ့္စာကိုလည္း ငါတို႔အား စြန္႔ရမည္’ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏ္ုပ္အားစိတ္ေျပာင္းလြဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ခဲ့ရပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္မွာ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ေန႔အခါ၌ ဟင္းလ်ာကို ရ၍’ဤဟင္းလ်ာကို ထားၾကကုန္ေလာ့၊ ညခ်မ္းအခါ ငါတို႔အားလံုး တစ္စုတစ္႐ံုးတည္း စားၾကကုန္အံ့’ဟုဆို၏။ အသွ်င္ဘုရား အထူးျပဳျပင္ထားေသာ ခဲဖြယ္တို႔သည္ ညဥ့္အခါ၌သာ အားလံုးစံုလင္၍ ေန႔အခါ၌ကား အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ခ်စ္ျခင္း႐ိုေသျခင္း ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ ေထာက္ေျမာ္ၾကလ်က္ ဤသို႔လွ်င္ ညဥ့္အခါ၌စားျခင္းကို ပယ္ခဲ့ၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္မွာ ရဟန္းတို႔သည္ ညဥ့္ေမွာင္မိုက္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရာသို႔လည္း ဝင္မိၾကကုန္၏၊ ၫြန္တြင္းသို႔လည္း က်ၾကကုန္၏၊ ဆူးရွိေသာ တြင္းကိုလည္း နင္းမိၾကကုန္၏၊ အိပ္ေနေသာ ႏြားမကိုလည္း တက္နင္းမိၾကကုန္၏၊ ခိုးခဲ့ၿပီးေသာသူခိုး မခိုးရေသးေသာ သူခိုးတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမိၾကကုန္၏၊ မာတုဂါမသည္မူလည္း ထိုရဟန္းကိုေမထုန္အက်င့္ျဖင့္ ဖိတ္၏ ‘ေမထုန္က်င့္ရန္ ေျပာဆို၏’။

အသွ်င္ဘုရား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္မွာ တပည့္ေတာ္သည္ ညဥ့္ေမွာင္မိုက္၌ ဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ခြက္ေဆးေၾကာေနေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေသာ အခိုက္၌ အကြၽႏု္ပ္ ကို့ျမင္၍ ‘အမေလး ကိုယ္က်ဳိးနဲပါေပါ့၊ ဘီလူးႀကီးပါတကား’ဟု လန္႔ေအာ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လန္႔ေအာ္ေသာ္ တပည့္ေတာ္သည္ ‘ႏွမ ငါသည္ ဘီလူးမဟုတ္ပါ၊ ဆြမ္းရပ္ေနေသာ ရဟန္းပါ’ဟု ထိုမိန္းမကို ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏၊ ‘ရဟန္းအား မိဘမဲ့ေလေယာင္တကား၊ ရဟန္းအားမိဘမဲ့ေလေယာင္ တကား၊ ရဟန္း ထက္လွစြာေသာ ဓားငယ္ျဖင့္ သင္၏ ဝမ္းဗိုက္ကို ထိုးေဖာက္ျခင္းကျမတ္ေသး၏၊ ညဥ့္ေမွာင္မိုက္၌ ဝမ္းဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္းသည္မျမတ္သည္သာ တည္း’ဟု ထိုမိန္းမက ဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအေၾကာင္းကို ျပန္ေအာက္ေမ့ေသာ အကြၽႏု္ပ္အား ‘ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲတရားတို႔ကို စင္စစ္ ပယ္ရွားေတာ္မူတတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏မ်ားစြာေသာ ခ်မ္းသာတရားတို႔ကို စင္စစ္ ေရွး႐ႈေဆာင္တတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္ တရားတို႔ကို စင္စစ္ ပယ္ရွားတတ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔၏မ်ားစြာေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို စင္စစ္ ေရွး႐ႈေဆာင္တတ္ပါေပ၏’ဟူ၍ ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၅ဝ။ ဥဒါယီ ဤသို႔သာ ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားတို႔ကို ”ဤ အရာကိုပယ္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါက ဆိုသည္ရွိေသာ္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”ဤနည္းနည္းပါးပါးကေလးမွာအဘယ္ေျပာပေလာက္သနည္း၊ ဤရဟန္းသည္ ေခါင္းပါးျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္လြန္းသည္သာတည္း”ဟုဆိုကုန္၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုအရာကိုလည္း မစြန္႔ကုန္၊ ငါ၌လည္းေကာင္း၊ သိကၡာသံုးပါးကို လိုလားကုန္ ေသာရဟန္းတို႔၌လည္းေကာင္း မေက်နပ္မႈျဖစ္ၾကကုန္၏။ ဥဒါယီ ထိုအခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားတို႔ အားထိုနည္းနည္း ပါးပါးကေလးသည္ပင္ အားႀကီးေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျမဲၿမံေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ခိုင္ခံ့ ေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ မေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာေသာ သစ္သားေတာက္လည္း ျဖစ္ေန၏။

ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား ဘီလံုးငွက္ငယ္သည္ ႏြယ္ပုတ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕မိေသာ္ ထိုအရပ္၌သာ လွ်င္ညႇဥ္းဆဲခံရျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းခံရျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ေသဆံုးျခင္းသို႔လည္းေကာင္းေရာက္၏။ ဥဒါယီ ”အေႏွာင္အဖဲြ႕ခံရသျဖင့္ ထိုအရပ္၌ပင္ ထိုဘီလံုးငွက္ငယ္၏ ညႇဥ္းဆဲခံရျခင္း အဖမ္းခံရျခင္း ေသဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႏြယ္ပုတ္အေႏွာင္အဖြဲ႕သည္ကား ထိုဘီလံုးငွက္ငယ္အတြက္ အားမရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အားနည္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အႏွစ္မရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕သာ ျဖစ္၏”ဟု ဆိုျငားအံ့၊ ထိုသူ၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ပါသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံရသျဖင့္ ထိုအရပ္၌ပင္ ထိုဘီလံုးငွက္ငယ္၏ ညႇဥ္းဆဲခံရျခင္း အဖမ္းခံရျခင္း ေသဆံုးရျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႏြယ္ပုတ္အေႏွာင္အဖြဲ႕သည္ကား ထိုဘီလံုးငွက္ငယ္အတြက္ အားႀကီးေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျမဲၿမံေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ ခိုင္ခံ့ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာေသာ သစ္သားေတာက္လည္း ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဥဒါယီ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားတို႔ကို”ဤအရာကို စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါက ဆိုသည္ရွိေသာ္ ”ဤနည္းနည္းပါးပါးကေလးမွာ အဘယ္ေျပာပေလာက္သနည္း၊ ဤရဟန္းသည္ ေခါင္းပါးျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္လြန္းသည္သာတည္း”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုအရာကိုလည္း မစြန္႔ကုန္၊ ငါ၌လည္းေကာင္း၊ သိကၡာသံုးပါးကို လိုလားကုန္ေသာရဟန္းတို႔၌လည္းေကာင္း မေက်နပ္မႈ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ ထိုအခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားတို႔အား ထိုနည္းနည္းပါးပါးကေလးသည္ပင္ အားႀကီးေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ ျမဲၿမံေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ခိုင္ခံ့ေသာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ မေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္၏၊ ့ႀကီးစြာေသာ သစ္သားေတာက္လည္း ျဖစ္၏။

၁၅၁။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို ”ဤအရာကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါက ဆိုသည္႐ိွေသာ္ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားက ငါတို႔အား ပယ္ရမည္စြန္႔ရမည္ဟု ေဟာထားေသာ ဤနည္းနည္းပါးပါးကေလးမွ် ျဖစ္ေသာ ပယ္စရာသည္ အဘယ္မွာမေျပာပေလာက္ဘဲရွိအံ့နည္း”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

ထိုသူတို႔သည္ ထိုအရာကိုလည္း ပယ္ၾကကုန္၏၊ ငါ၌လည္းေကာင္း၊ သိကၡာသံုးပါးကို အလိုရွိၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၌လည္းေကာင္း မေက်နပ္မႈ မျဖစ္ၾကကုန္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုအရာကို ပယ္စြန္႔ၾက၍ ေၾကာင့္ၾကမစိုက္ၾကဘဲ မာန္က်ကုန္လ်က္ သူတစ္ပါးေပးေသာဝတၳဳျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကာသားသမင္သဖြယ္ စိတ္ထားျဖင့္ ေနၾကကုန္၏၊ ဥဒါယီ ထိုရဟန္းတို႔အား ထိုအရာသည္ အားမရွိေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕အားနည္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အႏွစ္မရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ျဖစ္၏။

ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား လွည္းသန္ႏွင့္အလားတူ အစြယ္ရွိေသာ ထြားက်ဳိင္း၍ အမ်ဳိးေကာင္းေသာစစ္ေျမျပင္သို႔ ဝင္ဖူးေသာ မင္းစီးဆင္သည္ ျမဲၿမံေသာ ႀကိဳးအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံရေသာ္အနည္းငယ္မွ်သာ ကိုယ္ကို ၫြတ္ေစ၍ ထိုအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျဖတ္လ်က္ ေကာင္းစြာ ဖ်က္ဆီး၍ အလိုရွိရာအရပ္သို႔ ဖဲသြားေလ၏။

ဥဒါယီ ”လွည္းသန္ႏွင့္ အလားတူ အစြယ္ရွိေသာ ထြားက်ဳိင္း၍ အမ်ဳိးေကာင္းေသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ဝင္ဖူးေသာ မင္းစီးဆင္သည္ ျမဲၿမံေသာ ႀကိဳးအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံရေသာ္ အနည္းငယ္သာကိုယ္ကို ညြတ္ေစ၍ ထိုအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျဖတ္၍ ေကာင္းစြာ ဖ်က္ဆီး၍ အလိုရွိရာအရပ္သို႔ဖဲထြက္ေလရာေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕သည္ကား ထိုဆင္အတြက္ အားရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျမဲၿမံေသာအေႏွာင္ အဖြဲ႕ ခိုင္ခံ့ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာေသာသစ္သားေတာက္ လည္း ျဖစ္၏”ဟု ဆိုျငားအံ့၊ ထိုသူ၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ပါသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ပါ။

အသွ်င္ဘုရား လွည္းသန္ႏွင့္ အလားတူ အစြယ္ရွိေသာ ထြားက်ဳိင္း၍ အမ်ဳိးေကာင္းေသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဝင္ဖူးေသာ မင္းစီးဆင္သည္ ျမဲၿမံေသာ ႀကိဳးအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံရေသာ္ စဥ္းငယ္သာလွ်င္ ကိုယ္ကိုညြတ္ေစ၍ ထိုအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျဖတ္လ်က္ ေကာင္းစြာ ဖ်က္ဆီး၍ အလိုရွိရာ အရပ္သို႔ ဖဲသြားေလရာေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕သည္ကား အားနည္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕။ပ။ အႏွစ္မရွိေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဥဒါယီ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို ”ဤအရာကိုစြန္႔ပယ္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါက ဆိုသည္ရွိေသာ္ ထို အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားက ငါတို႔အား ပယ္ရမည္ စြန္႔ရမည္ဟု ေဟာထားေသာ ဤနည္းနည္းပါးပါးကေလးျဖစ္ေသာ ပယ္စရာသည္အဘယ္မွာ မေျပာပေလာက္ဘဲ ရွိအံ့နည္း”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

ထိုသူတို႔သည္ ထိုအရာကိုလည္း ပယ္ၾကကုန္၏၊ ငါ၌လည္းေကာင္း၊ သိကၡာသံုးပါးကို အလိုရွိၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ မေက်နပ္မႈ မျဖစ္ၾကကုန္၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုအရာကို ပယ္စြန္႔ၾက၍ေၾကာင့္ၾက မစိုက္ၾကဘဲ မာန္က်ကုန္လ်က္ သူတစ္ပါးေပးေသာဝတၳဳျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကာ သားသမင္သဖြယ္ စိတ္ထားျဖင့္ ေနၾကကုန္၏။ ဥဒါယီ ထိုရဟန္းတို႔အား ထိုအရာသည္ အားမရွိေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ အားနည္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အႏွစ္မရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ျဖစ္၏။

၁၅၂။ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမရွိ၍ စည္းစိမ္ကင္းေသာ သူဆင္းရဲေယာက်္ားသည္ ရွိ၏၊ ့ထိုေယာက်္ားအား ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီး၍ က်ီးတေသာေသာေနေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ အိမ္တစ္ေဆာင္ရွိ၏၊ ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီး၍ ထန္းေလွ်ာ္ခက္ထားေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ ခုတင္ တစ္ခုသည္လည္း ရွိ၏၊ အိုးတစ္လံုး၌ထည့္ထားေသာ ညံ့ဖ်င္းေသာ လူးစပါး ဘူးေစ့ ဖ႐ုံေစ့သည္လည္း ရွိ၏၊ အက်ည္းတန္ေသာ မယားတစ္ေယာက္လည္း ရွိ၏။

ထိုသူဆင္းရဲေယာက်္ားသည္ လက္ေျခတို႔ကို ေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေအးခ်မ္းေသာအရိပ္၌ သမထဝိပႆနာကို အားထုတ္ကာ အရံတြင္းမွာေနေသာ ရဟန္းကို ျမင္ေလရာ၏။ ထိုသူဆင္းရဲအား ”အိုအခ်င္းတို႔ ရဟန္း၏အျဖစ္သည္ ခ်မ္းသာေလစြ၊ အိုအခ်င္းတို႔ရဟန္း၏အျဖစ္သည္ အနာကင္းေလစြ၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကိုဝတ္႐ုံ၍ အိမ္ရာေထာင္ေသာ လူ႕ေဘာင္မွ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳရမူ ထိုသူမ်ဳိးျဖစ္ေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထိုသူဆင္းရဲေယာက်္ားသည္ ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီး၍ က်ီးတေသာေသာေနေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ အိမ္တစ္ေဆာင္ကို စြန္႔ပယ္၍လည္းေကာင္း၊ ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီး၍ ထန္းေလွ်ာ္ခက္ထားေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ ခုတင္တစ္ခုကို ပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ အိုးတစ္လံုး၌ ထည့္ထားေသာ ညံ့ဖ်င္းေသာ လူးစပါး ဘူးေစ့ဖ႐ုံေစ့ကို ပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ အက်ည္းတန္ေသာ မယားတစ္ေယာက္ကို ပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ုံ၍ အိမ္ရာေထာင္ေသာလူ႕ေဘာင္မွ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ေလရာ။

ဥဒါယီ ”ဖ႐ိုဖရဲ ပ်က္စီး၍ က်ီးတေသာေသာေနေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ အိမ္တစ္ေဆာင္ကို ပယ္၍လည္းေကာင္း၊ ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီး၍ ထန္းေလွ်ာ္ခက္ထားေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ ခုတင္တစ္ခုကို ပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ အိုးတစ္လံုး၌ ထည့္ထားေသာ ညံ့ဖ်င္းေသာ လူးစပါး ဘူးေစ့ ဖ႐ုံေစ့ကို ပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ အက်ည္းတန္ေသာ မယားတစ္ေယာက္ကို ပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ုံ၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ထိုေယာက်္ား ရဟန္းျပဳရန္ မတတ္ႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကား ထိုေယာက်္ားအတြက္ အားမရွိေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ အားနည္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အႏွစ္မရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕သာ ျဖစ္၏”ဟု ဆိုျငားအံ့၊ ထိုသူ၏ ဆိုျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ပါ။

အသွ်င္ဘုရား ”ဖ႐ိုဖရဲ ပ်က္စီး၍ က်ီးတေသာေသာေနေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ အိမ္တစ္ေဆာင္ကိုပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ ဖ႐ိုဖရဲ ပ်က္စီး၍ ထန္းေလွ်ာ္ခက္ထားေသာ စုတ္ႏုပ္ေသာ ခုတင္တစ္ခုကိုပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း၊ အိုးတစ္လံုး၌ ထည့္ထားေသာ ညံ့ဖ်င္းေသာ လူးစပါး ဘူးေစ့ ဖ႐ုံေစ့ကိုပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္း အက်ည္းတန္ေသာ မယားတစ္ေယာက္ကို ပယ္စြန္႔၍လည္းေကာင္းဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ုံ၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ထိုေယာက်္ား ရဟန္းျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကား ထိုသူအတြက္အားရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျမဲၿမံေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ခိုင္ခံ့ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မေဆြးေျမ ႕ေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာေသာ သစ္သားေတာက္လည္း ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဥဒါယီ ဤအတူသာလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားတို႔ကို ”ဤအရာကို စြန္႔ပယ္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါက ဆိုသည္ရွိေသာ္ ”ဤနည္းနည္းပါးပါးကေလးမွာ အဘယ္ေျပာပေလာက္သနည္း၊ ဤရဟန္းသည္ ေခါင္းပါးျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္လြန္းသည္သာတည္း”ဟု ဆိုကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုအရာကိုလည္း မစြန္႔ၾကကုန္၊ ငါ၌လည္းေကာင္း သိကၡာသံုးပါးကို လိုလားေသာ ရဟန္းတို႔၌လည္းေကာင္းမေက်နပ္မႈ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ဥဒါယီ ထိုအခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားတို႔အား ထိုနည္းနည္းပါးပါးကေလး့သည္ အားႀကီးေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျမဲၿမံေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ခိုင္ခံ့ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မေဆြးေျမ႕ေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါ၏၊ ႀကီးစြာေသာ သစ္သားေတာက္လည္း ျဖစ္ပါ၏။

၁၅၃။ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား ႂကြယ္ဝေသာ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိေသာ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိေသာအရာမကေသာ ေရႊနိကၡအေပါင္း အရာမကေသာ စပါးအေပါင္း အရာမကေသာ လယ္ေျမအေပါင္း အရာမကေသာ ယာေျမအေပါင္း အရာမကေသာ မယားအေပါင္း အရာမကေသာ ကြၽန္ေယာက်္ားအေပါင္းအရာမကေသာ ကြၽန္မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို ဆည္းပူးထားေသာ သူႂကြယ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္၏သားသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိ၏။ ထိုသူႂကြယ္ သို႔မဟုတ္ သူႂကြယ္၏သားသည္ လက္ေျခတို႔ကိုေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေဘာဇဥ္ကို သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေအးခ်မ္းေသာအရိပ္၌ သမထဝိပႆနာကို အားထုတ္ကာ အရံတြင္းမွာ ေနေသာ ရဟန္းကို ျမင္ေလရာ၏။

ထိုသူႂကြယ္ သို႔မဟုတ္ သူႂကြယ္၏သားအား ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္း၏အျဖစ္သည္ ခ်မ္းသာေလစြ တကား၊ အခ်င္းတို႔ ရဟန္း၏အျဖစ္သည္ အနာကင္းေလစြတကား၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္သကၤန္းကို ဝတ္႐ုံ၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳရမူ ထို သူမ်ဳိးျဖစ္ေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူႂကြယ္ သို႔မဟုတ္ သူႂကြယ္၏သားသည္ အရာမကေသာ ေရႊနိကၡအေပါင္း အရာမကေသာစပါးအေပါင္း အရာမကေသာ လယ္ေျမအေပါင္း အရာမကေသာ ယာေျမအေပါင္း အရာမကေသာ မယားအေပါင္း အရာမကေသာ ကြၽန္ေယာက်္ားအေပါင္း အရာမကေသာ ကြၽန္မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္း ျပဳျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ေလရာ၏။

ဥဒါယီ ”အရာမကေသာ ေရႊနိကၡအေပါင္း အရာမကေသာ စပါးအေပါင္း အရာမကေသာ လယ္ေျမအေပါင္း အရာမကေသာ ယာေျမအေပါင္း အရာမကေသာ မယားအေပါင္း အရာမကေသာ ကြၽန္ေယာက်္ားအေပါင္း အရာမကေသာ ကြၽန္မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ထိုသူႂကြယ္, သို႔မဟုတ္သူႂကြယ္၏သား ရဟန္းျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင္ဖဲြ႕ထားေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကား ထိုသူႂကြယ္, သို႔မဟုတ္ သူႂကြယ္၏သားအတြက္ အားရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျမဲၿမံေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ခိုင္ခံ႕ေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ မေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္၏၊ ႀကီးစြာေသာ သစ္သားေတာက္လည္း ျဖစ္၏ဟုဆိုျငားအံ့။ ထိုသူ၏ ဆိုျခင္းသည္ ေကာင္းစြာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားမျဖစ္ပါ။

အသွ်င္ဘုရား အရာမကေသာ ေရႊနိကၡအေပါင္း အရာမကေသာ စပါးအေပါင္း အရာမကေသာလယ္ေျမအေပါင္း အရာမကေသာ ယာေျမအေပါင္း အရာမကေသာ မယားအေပါင္း အရာမကေသာ ကြၽန္ေယာက်္ားအေပါင္း အရာမကေသာ ကြၽန္မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ထိုသူႂကြယ္, သို႔မဟုတ္သူႂကြယ္၏သား ရဟန္းျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင္ဖဲြ႕ထားေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကား ထိုသူႂကြယ္, သို႔မဟုတ္ သူႂကြယ္၏သားအတြက္ အားမရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အားနည္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အႏွစ္မရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဥဒါယီ ဤအတူသာလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို ”ဤအရာကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ ေလာ့”ဟုငါက ဆိုသည္ရွိေသာ္ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားက ငါတို႔အား ပယ္ရမည္စြန္႔ရမည္ဟု ေဟာေသာ ဤနည္းနည္းပါးပါးကေလးမွ်ျဖစ္ေသာ ပယ္စရာသည္ အဘယ္မွာ မေျပာပေလာက္ဘဲ ရွိအံ့နည္း”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ထိုအရာကိုလည္း ပယ္စြန္႔ၾကကုန္၏၊ ငါ၌လည္းေကာင္း၊ သိကၡာသံုးပါးကို အလိုရွိၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၌လည္းေကာင္း မေက်နပ္မႈ မျဖစ္ၾကကုန္။ ထိုသူတို႔သည္ထိုအရာကို ပယ္စြန္႔ၾက၍ ေၾကာင့္ၾကမစိုက္ၾကဘဲ မာန္က်ကုန္လ်က္ သူတစ္ပါးေပးေသာဝတၳဳျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကာ သားသမင္သဖြယ္ စိတ္ထားျဖင့္ ေနၾကကုန္၏၊ ဥဒါယီ ထိုရဟန္းတို႔အား ထိုအရာသည္အားမရွိေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အားနည္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ အႏွစ္မရွိေသာအေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေပ၏။

၁၅၄။ ဥဒါယီ ေလးေယာက္ကုန္ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ထင္ရွားရွားရွိကုန္၏၊ အဘယ္ေလးေယာက္တို႔နည္းဟူမူ -ဥဒါယီ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဓိ ‘ခႏၶဳပဓိစေသာ ဥပဓိေလးပါး’ကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိ ‘ခႏၶဳပဓိစေသာ ဥပဓိေလးပါး’ ကို စြန္႔ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံ၏။ ဥပဓိ ‘ခႏၶဳပဓိစေသာဥပဓိေလးပါး’ ကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိ ‘ခႏၶဳပဓိစေသာ ဥပဓိေလးပါး’ ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံေသာထိုပုဂၢိဳလ္ကို ဥပဓိႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းတို႔သည္ လႊမ္းမိုးလာကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုဥပဓိႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းတို႔ကို လက္ခံ၏၊ မစြန္႔လႊတ္၊ မပယ္ေဖ်ာက္၊ ကင္းေပ်ာက္ေအာင္ မျပဳ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစ။ ဥဒါယီ ငါသည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ဥပဓိႏွင့္ ယွဥ္သူဟူ၍ ေဟာၾကား၏၊ ဥပဓိႏွင့္ မယွဥ္သူဟူ၍ မေဟာၾကား။ ထိုသို႔ မေဟာၾကားျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဥဒါယီ ငါသည္ ဤပုဂၢိဳလ္၌ ဣေႁႏၵထူးျခားသည့္အျဖစ္ကို သိေသာေၾကာင့္တည္း။

ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဓိကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိကို စြန႔္ျခင္းငွါက်င့္ၾကံ၏၊ ဥပဓိကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိကို စြန္႔ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ဥပဓိႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းတို႔သည္ လႊမ္းမိုးလာကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုဥပဓိႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းတို႔ကို လက္မခံ၊ စြန္႔လႊတ္၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေပ်ာက္ေအာင္ျပဳ၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။

ဥဒါယီ ငါသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ဥပဓိႏွင့္ ယွဥ္သူဟူ၍ ေဟာၾကား၏၊ ဥပဓိႏွင့္မယွဥ္သူဟူ၍ မေဟာၾကား။ ထိုသို႔ မေဟာၾကားျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ဥဒါယီ ငါသည္ဤပုဂၢိဳလ္၌ ဣေႁႏၵထူးျခားသည့္အျဖစ္ကို သိေသာေၾကာင့္တည္း။

ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဓိကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိကို စြန္႔ျခင္းငွါ က်င့္၏၊ ဥပဓိကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိကို စြန္႔ျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို တစ္ရံတစ္ခါ သတိေမ့ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ဥပဓိႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းတို႔သည္ လႊမ္းမိုးလာကုန္၏၊ ဥဒါယီသတိျဖစ္ျခင္းသည္ ေႏွးေသး၏၊ စင္စစ္ ထိုစိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းကို လ်င္စြာသာလွ်င္ စြန္႔လႊတ္၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳ၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။

ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး ေလာေလာပူေသာ သံအိုးခင္း၌ႏွစ္ေပါက္ သံုးေပါက္ေသာ ေရတို႔ကို ခ်ရာ၏။ ဥဒါယီ ေရေပါက္တို႔၏ က်ျခင္းသည္ ေႏွး၏၊ စင္စစ္ထိုေရေပါက္သည္ လ်င္စြာသာလွ်င္ ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဓိကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိကို စြန္႔ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံ၏။

ဥပဓိကို ပယ္ျခင္းငွါ ဥပဓိကို စြန႔္ျခင္းငွါ က်င့္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို တစ္ရံတစ္ခါ သတိေမ့ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ဥပဓိႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းတို႔သည္ လႊမ္းမိုးလာကုန္၏။ သတိျဖစ္ျခင္းသည္ ေႏွး၏၊ စင္စစ္ ထိုစိတ္ကူးျခင္း ၾကံစည္ျခင္းကို လ်င္စြာသာလွ်င္ စြန္႔လႊတ္၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳ၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ဥဒါယီ ငါသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ဥပဓိႏွင့္ ယွဥ္သူဟူ၍ ေဟာၾကား၏၊ ဥပဓိႏွင့္ မယွဥ္သူဟူ၍ မေဟာၾကား။ ထိုသို႔့မေဟာၾကားျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ဥဒါယီ ငါသည္ ဤပုဂၢိဳလ္၌ ဣေႁႏၵထူးျခားသည့္အျဖစ္ကိုသိေသာေၾကာင့္တည္း။

ဥဒါယီ ဤ သာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပဓိသည္ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းတည္းဟုဤသို႔ သိ၍ ဥပဓိကင္း၏၊ ဥပဓိကုန္ရာ၌ စိတ္သက္ဝင္၏။ ဥဒါယီ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုဥပဓိႏွင့္ မယွဥ္သူဟူ၍ ေဟာၾကား၏၊ ဥပဓိႏွင့္ ယွဥ္သူဟူ၍ မေဟာၾကား။ ထိုသို႔ မေဟာၾကားျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ဥဒါယီ ငါသည္ ဤပုဂၢိဳလ္၌ ဣေႁႏၵထူးျခားသည့္အျဖစ္ကို သိေသာေၾကာင့္တည္း။ ဥဒါယီ ေလးေယာက္ကုန္ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

၁၅၅။ ဥဒါယီ ဤငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ – စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေသာတဝိညာဏ္ ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ။ပ။ သဒၵါ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဃာနဝိညဏ္ျဖင့္သိအပ္ကုန္ေသာ။ပ။ ဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ။ပ။ ရသာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကာယဝိညဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမႏွင့္ စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိၾကကုန္၏။ ဥဒါယီ အမွန္အားျဖင့္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကား ဤငါးပါးတို႔တည္း။

ဥဒါယီ ဤငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြဲ၍ အၾကင္ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို ကာမသုခဟူ၍, မစင္ႏွင့္တူေသာ သုခဟူ၍, ပုထုဇဥ္ သုခဟူ၍, အရိယာမဟုတ္သူတို႔၏သုခဟူ၍ ဆိုရ၏၊ မမွီဝဲအပ္၊ မပြါးမ်ားအပ္၊ မေလ့ လာအပ္၊ ထိုသုခမွ ေၾကာက္အပ္၏ ဟူ၍ ငါ ေဟာ၏။

၁၅၆။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဝိတက္ဝိစာရတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပီတိကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ သုခကိုပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စ်ာန္ခ်မ္းသာသုခကို ကာမမွလြတ္ေျမာက္ေနေသာ သုခဟူ၍, (ဂဏ, ကိေလႏွစ္ေထြ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာမွ) ကင္းဆိတ္ေသာ သုခဟူ၍, ၿငိမ္းေအးေသာသုခဟူ၍, အမွန္သိမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သုခဟူ၍ ဆိုရ၏၊ မွီဝဲအပ္၏၊ ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ေလ့လာအပ္၏၊ ထိုသုခမ်ဳိးမွ မေၾကာက္အပ္ဟု ငါေဟာ၏။

ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏။ ဥဒါယီ ဤပဌမစ်ာန္ကို တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရားဟူ၍ ငါေဟာ၏၊ ထိုပဌမစ်ာန္၌အဘယ္သည္ တုန္လႈပ္တတ္သနည္း၊ ထိုပဌမစ်ာန္၌ ဝိတက္ ဝိစာရတို႔သည္ မခ်ဳပ္ေသးကုန္၊ ဤဝိတက္ဝိစာရသည္ပင္ ထို ပဌမစ်ာန္၌ တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရားျဖစ္ေပ၏။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဥဒါယီ ဤဒုတိယစ်ာန္ကိုလည္း တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရားဟူ၍ ငါေဟာ၏။ ထိုဒုတိယစ်ာန္၌ အဘယ္သည္ တုန္လႈပ္တတ္သနည္း။ ထိုဒုတိယစ်ာန္၌ ပီတိသုခသည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤပီတိသုခသည္ပင္လွ်င္ ထိုဒုတိယစ်ာန္၌တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရားျဖစ္ေပ၏။

ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ပီတိကို စက္ဆုပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ေန၏။ ဥဒါယီ ဤတတိယစ်ာန္ကိုလည္း တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရားဟူ၍ ငါေဟာ၏။ ထိုတတိယစ်ာန္၌ အဘယ္သည္ တုန္လႈပ္တတ္သနည္း၊ ထိုတတိယစ်ာန္၌ ဥေပကၡာသုခသည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ့ဤ ဥေပကၡာသုခသည္ပင္လွ်င္ ထိုတတိယစ်ာန္၌ တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရားျဖစ္ေပ၏။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သုခကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဥဒါယီ ဤစတုတၳစ်ာန္ကို မတုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရားဟူ၍ ငါေဟာ၏။

ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏။ ဥဒါယီ ဤပဌမစ်ာန္ကို ျငိတြယ္သင့္ေသာ တရားမဟုတ္ဟု ငါ ေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏။ ထိုပဌမစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားကားအဘယ္နည္း – ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယ စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ဤဒုတိယစ်ာန္တရားသည္ ထိုပဌမစ်ာန္သုခကိုလြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရား တည္း။ ဥဒါယီ ဤဒုတိယစ်ာန္ကိုလည္း ျငိတြယ္သင့္ေသာ တရားမဟုတ္ဟုငါေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾက ကုန္ဟု ငါေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏။ ထိုဒုတိယစ်ာန္ကိုလြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားကား အဘယ္နည္း – ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ပီတိကိုစက္ဆုပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ဤတတိယစ်ာန္သည္ထိုဒုတိယစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရား တည္း။ ဥဒါယီ ဤတတိယစ်ာန္ကိုလည္း ျငိတြယ္သင့္ေသာတရားမဟုတ္ဟု ငါေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾက ကုန္ဟု ငါေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏။ ထိုတတိယစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္း တရား ကား အဘယ္နည္း – ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ သုခကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ဤစတုတၳစ်ာန္သည္ထိုတတိယ စ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရား တည္း။ ဥဒါယီ ဤစတုတၳစ်ာန္ကိုလည္းျငိတြယ္သင့္ေသာ တရားမဟုတ္ဟု ငါေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾက ကုန္ဟု ငါေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ဟုငါေဟာ၏။ ထိုစတုတၳစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ ေၾကာင္းတရားကား အဘယ္နည္း – ဥဒါယီဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ႐ူပသညာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ ျခင္းေၾကာင့္ပဋိဃသညာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးေသာ သညာတို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္”ေကာင္းကင္ပညတ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု စီးျဖန္းလ်က္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ဤအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သည္ ထိုစတုတၳစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားတည္း။ ဥဒါယီဤအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကိုလည္း ၿငိတြယ္သင့္ေသာ တရားမဟုတ္ဟု ငါေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ဟုငါေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏။ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားကား အဘယ္နည္း – ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု စီးျဖန္းလ်က္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ေန၏၊ ဤဝိညာဏၪၥာယတန စ်ာန္သည္ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားတည္း။ ဥဒါယီ ဤဝိညာဏၪၥာယတန စ်ာန္ကိုလည္း ျငိတြယ္သင့္ေသာ တရားမဟုတ္ဟုငါေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏။ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ ေျမာက္ေၾကာင္းတရားကား အဘယ္နည္း – ဥဒါယီဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကိုလြန္ေျမာက္၍ ”စိုးစဥ္းမွ် အႂကြင္းမရွိ”ဟု စီးျဖန္းလ်က္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဤအာကိၪၥညာယတန စ်ာန္သည္ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားတည္း။

ဥဒါယီ ဤအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကိုလည္း ၿငိတြယ္သင့္ေသာ တရားမဟုတ္ဟု ငါေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ဟု ငါေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္၏ဟု ငါေဟာ၏။ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားကား အဘယ္နည္း – ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အာကိၪၥညာယနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍့ေန၏။ ဤေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္သည္ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားတည္း။

ဥဒါယီ ဤေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကိုလည္း ၿငိတြယ္သင့္ေသာ တရားမဟုတ္ဟု ငါ ေဟာ၏၊ ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ဟု ငါ ေဟာ၏၊ လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ဟု ငါ ေဟာ၏။ ထို ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားကား အဘယ္နည္း- ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဤတရားကား ထိုေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားတည္း။ ဥဒါယီ ဤသို႔လွ်င္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကိုလည္းပယ္ရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ ဥဒါယီ မပယ္ရဟု ငါ ေဟာေသာ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ေသာ သံေယာဇဥ္ကိုသင္ျမင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မျမင္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ေျခာက္ခုေျမာက္ လဋဳကိေကာပမသုတ္ ၿပီး၏။