မန ၇၀: ကီဋာဂိရိသုတ္

၁၇၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ကာသိတိုင္းတို႔၌ ေဒသစာရီလွည့္လည္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို- ”ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စား၏။ ရဟန္းတို႔ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားေသာငါသည္ အနာမရွိသည့္ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္း ေကာင္း အားရွိသည့္ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔လည္း ညဥ့္အခါ၌စားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္ ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ညဥ့္စာစားျခင္းကိုၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ သင္တို႔လည္း အနာမရွိသည့္အျဖစ္ကို လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကို လည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာသိၾကကုန္လတၱံ႕”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟူ၍သာလွ်င္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာသိတိုင္းတို႔၌ အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီလွည့္လည္ေတာ္မူေသာ္ ကီဋာဂိရိမည္ေသာ ကာသိတိုင္းသူတို႔၏ နိဂံုးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ထိုကီဋာဂိရိနိဂံုး၌ပင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

၁၇၅။ ထိုအခါ အႆဇိ ပုနဗၺသုကအမည္ရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ကီဋာဂိရိ၌ ေက်ာင္းေနရဟန္း တို႔ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုအခါ၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ရွိရာအရပ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ အနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သိရွိၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔လည္း ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ့သွ်င္တို႔ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ သင္တို႔လည္းအနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ မရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သိၾကကုန္လတၱံ႕”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ဤသို႔ ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔သည္ ထိုရဟန္းတို႔အား ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကကုန္၏ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကကုန္၏၊ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔ အခါ ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကေသာ ငါတို႔သည္ အနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ မရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သိရွိၾကကုန္၏။ ့ငါတို႔သည္ လက္ငင္း အက်ဳိးကို စြန္႔လႊတ္၍ ေနာင္မွရရွိမည့္ အက်ဳိးသို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္လိုက္ရကုန္အံ့နည္း၊ ငါတို႔သည္ ညဥ့္အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကကုန္အံ့”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ကို သိနားလည္ေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ၾက ကုန္ေသာေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ၾက ၿပီးေသာ္ျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ကို ‘ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ ညဥ့္စာစားျခင္းကိုၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာ လွ်င္ စားၾကေသာျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ အနာမရွိသည့္ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သိၾကကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔လည္း ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ သင္တို႔လည္းအနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သိၾကရကုန္လတၱံ႕’ဟု ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔သည္အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ‘ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါ ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကကုန္၏၊ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါ ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကကုန္ေသာ ငါတို႔သည္အနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္ အျဖစ္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သိၾကပါကုန္၏။ ထိုငါတို႔သည္ လက္ငင္း အက်ဳိးကို စြန္႔လႊတ္၍ေနာင္မွရရွိမည့္ အက်ဳိးသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ လိုက္ရကုန္အံ့နည္း။ ငါတို႔သည္ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါ ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾက ကုန္အံ့’ဟုေျပာဆိုၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အႆဇိပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ကို သိနားလည္ေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားၾကပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

၁၇၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ”ရဟန္း လာေလာ့၊ ‘အသွ်င္တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေခၚေတာ္မူ၏’ဟု အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ကို ငါ့စကားျဖင့္ ေခၚေခ်ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၍ အႆဇိပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ျမတ္စြာဘုရားက အသွ်င္ဘုရားတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏”ဟု အႆဇိ ပုနဗၺသုက ရဟန္းတို႔ကို ေျပာေလ၏။ အႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔က ”ငါ့သွ်င္ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းအား ျပန္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ေသာ ထိုအႆဇိ ပုနဗၺသုကရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ သင္တို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ‘ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္း့သံဃာတို႔သည္ အနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္းေကာင္းစြာ သိၾကရကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔လည္း ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္ေရွာင္၍သာလွ်င္ စားၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ သင္တို႔သည္လည္းအနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခြန္အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာသိၾကရကုန္လတၱံ႕’ဟု ေျပာၾကကုန္သည္ မဟုတ္ေလာ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုရဟန္းတို႔ကို ‘ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါ ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကကုန္၏၊ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါ ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္းစားၾကကုန္ေသာ ငါတို႔သည္ အနာမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်င္စြာထႏိုင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အားရွိသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သိၾကပါကုန္၏။ ငါတို႔သည္ လက္ငင္းအက်ဳိးကို စြန္႔လႊတ္၍ ေနာင္မွရရွိမည့္အက်ဳိးသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ လိုက္ရပါကုန္အံ့နည္း၊ ငါတို႔သည္ ညခ်မ္းအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ေစာေစာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔အခါ ေနလြဲအခါ၌လည္းေကာင္း စားၾကကုန္အံ့”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကသည္ မဟုတ္ေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏ (ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

၁၇၇။ ရဟန္းတို႔ ”အလံုးစံုေသာ ခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ မဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကိုလည္းေကာင္း ခံစားေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ငါတရားေဟာၾကားထားသည္ကိုသင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသိၾကပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာကိုခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားသည္ရွိေသာ္အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ငါ တရားေဟာၾကားထားသည္ကိုသင္တို႔ သိၾကကုန္သည္မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား သိၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

၁၇၈။ ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါမသိရ မျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားမသိရမ်က္ေမွာက္မျပဳရ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ရေသးသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ မသိေသးဘဲလ်က္ ”ဤ့သို႔သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါေဟာၾကားျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ငါ၏ဤ ေဟာၾကားျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ေလ်ာ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာကိုခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိရ ျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားသိရ မ်က္ေမွာက္ျပဳရ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါ ေဟာၾကား၏။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏” ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ မသိရ မျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားမသိရ မ်က္ေမွာက္မျပဳရ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ရေသးသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ငါမသိေသးဘဲလ်က္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါ ေဟာၾကားျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ဤေဟာၾကားျခင္းသည္သင့္ေလ်ာ္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ေလ်ာ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာကိုခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိရ ျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားသိရ မ်က္ေမွာက္ျပဳရ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါ ေဟာၾကား၏။

၁၇၉။ ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကိုခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ မသိရ မျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားမသိရ မ်က္ေမွာက္မျပဳရ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ရေသးသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ငါမသိေသးဘဲလ်က္ ”ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲခံစားမႈကိုပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါေဟာၾကားျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ဤေဟာၾကားျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာအံ့ေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ေလ်ာ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကိုခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိရ ျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားသိရ မ်က္ေမွာက္ျပဳရ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲခံစားမႈကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါ ေဟာၾကား၏။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ မသိရ မျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားမသိရ မ်က္ေမွာက္မျပဳရ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ရေသးသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ငါ မသိေသးဘဲလ်က္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲခံစားမႈကိုျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါေဟာၾကားျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ဤေဟာၾကားျခင္းသည္သင့္ေလ်ာ္ရာအံ့ေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ေလ်ာ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏” ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိရ ျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားသိရ မ်က္ေမွာက္ျပဳရ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲခံစားမႈကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါ ေဟာ့ၾကား၏။

၁၈ဝ။ ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲ မဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါမသိရ မျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားမသိရမ်က္ေမွာက္မျပဳရ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ရေသးသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ငါ မသိေသးဘဲလ်က္”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္သည့္ ခံစားမႈကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါေဟာၾကားျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ဤေဟာၾကားျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ေလ်ာ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိရ ျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားသိရ မ်က္ေမွာက္ျပဳရ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္သည့္ခံစားမႈကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါ ေဟာၾကား၏။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည့္ခံစားမႈကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏” ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ မသိရ မျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားမသိရမ်က္ေမွာက္မျပဳရ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ရေသးသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ငါ မသိေသးဘဲလ်က္”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္သည့္ခံစားမႈကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေလာ့”ဟုငါ ေဟာၾကားျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ဤေဟာၾကားျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ေလ်ာ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏” ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိရ ျမင္ရ ထင္ထင္ရွားရွားသိရ မ်က္ေမွာက္ျပဳရ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ”ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္သည့္ခံစားမႈ ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေလာ့”ဟု ငါ ေဟာၾကား၏။

၁၈၁။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ပင္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ မေဟာေပ။ ရဟန္းတို႔ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ပင္ မေမ့မေလ်ာ့ မျပဳရဟူ၍လည္း ငါ မေဟာေပ။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါကုန္ၿပီးကုန္ေသာ (မဂ္) အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးကုန္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးကုန္ေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ထားၿပီးကုန္ေသာ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးကို ရၿပီး ေရာက္ၿပီးကုန္ေသာ သံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးကုန္ေသာ ေကာင္းစြာသိသျဖင့္ကိေလသာမွ လြတ္ၿပီးကုန္ေသာ ရဟႏၲာ ရဟန္းတို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔အား မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ မေဟာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ- ထိုရဟန္းတို႔သည္မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္ ျပဳဖြယ္ကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ထိုရဟႏၲာ ရဟန္းတို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွါ မထိုက္ကုန္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးကုန္ေသာ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္းတို႔သည္ အတုမဲ့ျဖစ္ ေသာေယာဂကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ေတာင့္တေနၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ က်င့္ဆဲ’ေသကၡ’ရဟန္းတို႔သည္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ-ဤအသွ်င္တို႔ သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရကုန္သည္ရွိေသာ္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကိုဆည္းကပ္ၾကရ ကုန္သည္ရွိေသာ္ ဣေႁႏၵတို႔ကို အညီအမွ်ထားရကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င့္လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္း ေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္း တိုင္မႈျဖစ္သည့္ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္က်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေနႏိုင္ကုန္တန္ရာ၏ဟုႏွလံုးသြင္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ မေမ့မေလ်ာ့ ျခင္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ျဖစ္၍ဤရဟန္းတို႔သည္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။

၁၈၂။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤခုနစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိကုန္၏၊ အဘယ္ခုနစ္ေယာက္တို႔နည္းဟူမူ- ဥဘေတာဘာဂဝိမုတၱ ‘႐ူပကာယ နာမကာယ ႏွစ္ပါးစံုမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ’ ပုဂၢိဳလ္၊ ပညာဝိမုတၱ ‘ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ’ ပုဂၢိဳလ္၊ ကာယသကၡိ ‘စ်ာန္ျဖင့္ ေရွးဦးစြာေတြ႕၍ ေနာက္မွ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းရွိေသာ’ ပုဂၢိဳလ္၊ ဒိ႒ိပၸတၱ ‘ေသာတာပတၱိမဂ္ရျပီးေနာက္အရဟတၱဖိုလ္ေရာက္မည့္’ ပုဂၢိဳလ္၊ သဒၶါဝိမုတၱ ‘သဒၶါျပ႒ာန္း၍ ကိေလသာမွ လြတ္မည့္’ ပုဂၢိဳလ္၊ ဓမၼာႏုသာရီ ‘ပညာျဖင့္ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ မဂ္သို႔ ေရာက္မည့္’ ပုဂၢိဳလ္၊ သဒၶါႏုသာရီ ‘သဒၶါျဖင့္ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ မဂ္သို႔ ေရာက္မည့္’ ပုဂၢိဳလ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥဘေတာဘာဂဝိမုတၱပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကသိုဏ္း႐ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္၍ နာမ္သမာပတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာဝိေမာကၡတို႔ကို ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ပညာျဖင့္လည္း ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔သည္ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ဥဘေတာဘာဂဝိမုတၱ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းမ်ဳိးကို မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ မေဟာေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုရဟန္းသည္ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္္ ျပဳဖြယ္ကို ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွါ မထိုက္ေတာ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ပညာဝိမုတၱပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ႐ုပ္တို႔ ကိုလြန္ေျမာက္၍ နာမ္သမာပတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကို ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕၍ မေနေပ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကိုပညာဝိမုတၱပုဂၢိဳလ္ ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းမ်ဳိးကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ မေဟာေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုရဟန္းသည္ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္္ ျပဳဖြယ္ကို ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွါ မထိုက္ေတာ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ကာယသကၡိပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ကသိုဏ္း႐ုပ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္၍ နာမ္သမာပတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကိုကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ပညာျဖင့္လည္း ျမင္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ အာသေဝါတရားတို႔သည္ကုန္ခန္းကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ကာယသကၡိပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းမ်ဳိးကိုမေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဤအသွ်င္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရသည္ရွိေသာ္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ရသည္ရွိေသာ္ ဣေႁႏၵတို႔ကိုအညီ အမွ်ထားရသည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ ရဟန္းျပဳကုန္ေသာအမ်ဳိး ေကာင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္မႈျဖစ္သည့္အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္က်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္တန္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ဤမေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၏ အက်ဳိး ကို ေကာင္းစြာျမင္သည္ျဖစ္၍ ဤရဟန္းမ်ဳိးကို မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟုငါ ေဟာ၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ဒိ႒ိပၸတၱပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ကသိုဏ္း႐ုပ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္၍ နာမ္သမာပတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကို့ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕၍ မေန၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ပညာျဖင့္ကား ျမင္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ အာသေဝါတရားတို႔သည္ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာထိုးထြင္း၍ သိ၏၊ စင္ၾကယ္စြာ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ဒိ႒ိပၸတၱပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ဤရဟန္းမ်ဳိးကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဤအသွ်င္သည္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရသည္ရွိေသာ္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ရသည္ရွိေသာ္ဣေႁႏၵတို႔ကို အညီအမွ်ထားရသည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ ရဟန္းျပဳၾကကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္မႈျဖစ္သည့္ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္က်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္တန္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤမေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာျမင္သည္ျဖစ္၍ ဤရဟန္းမ်ဳိးကို မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟုငါ ေဟာ၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ သဒၶါဝိမုတၱပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ကသိုဏ္း႐ုပ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္၍ နာမ္သမာပတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကိုကိုယ္ျဖင့္ေတြ႕၍ မေန၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ပညာျဖင့္ကား ျမင္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ အာသေဝါတရားတို႔သည္ကုန္ခန္းကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌လည္း ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ သည္ သက္ဝင္၏၊ အျမစ္အရင္းျဖစ္၍ တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို သဒၶါဝိမုတၱပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းမ်ဳိးကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ဤအသွ်င္သည္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရသည္ရွိေသာ္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ရသည္ရွိေသာ္ဣေႁႏၵတို႔ကို အညီအမွ်ထားရသည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ ရဟန္းျပဳကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္မႈျဖစ္သည့္အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္က်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္တန္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤမေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာျမင္သည္ျဖစ္၍ ဤရဟန္းမ်ဳိးကို မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ဓမၼာႏုသာရီပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ကသိုဏ္း႐ုပ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္၍ နာမ္သမာပတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကိုကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕၍ မေန၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ပညာျဖင့္ကား ျမင္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ အာသေဝါတရားတို႔သည္ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ပညာျဖင့္ အနည္းငယ္မွ်သာ ႐ႈႏိုင္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုပုဂၢိဳလ္အား သဒၶိေႁႏၵ ဝီရိယိေႁႏၵ သတိေႁႏၵ သမာဓိေႁႏၵ ပညိေႁႏၵဟူေသာဤတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ဓမၼာႏုသာရီပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ဤရဟန္းမ်ဳိးကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဤအသွ်င္သည္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရသည္ရွိေသာ္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ရသည္ရွိေသာ္ဣေႁႏၵတို႔ကို အညီအမွ်ထားရသည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ ရဟန္းျပဳၾကကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္မႈျဖစ္သည့္ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္က်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္တန္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤမေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာျမင္သည္ျဖစ္၍ ဤရဟန္းမ်ဳိးကို မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟုငါ ေဟာ၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ သဒၶါႏုသာရီပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကသိုဏ္း႐ုပ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္၍ နာမ္သမာပတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကိုကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕၍ မေန၊ ထိုရဟန္းအား ပညာျဖင့္ကား ျမင္၍ အခ်ဳိ႕ေသာအာသေဝါတရားတို႔သည္ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ယံုၾကည္ျခင္းမွ် ၾကည္ၫိုျခင္းမွ်သည္လည္း ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုပုဂၢိဳလ္မွာ သဒၶိေႁႏၵ ဝီရိယိေႁႏၵ သတိေႁႏၵ သမာဓိေႁႏၵ ပညိေႁႏၵဟူေသာ ဤတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို သဒၶါႏုသာရီပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းမ်ဳိးကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ဤအသွ်င္သည္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရသည္ရွိေသာ္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ရသည္ရွိေသာ္ဣေႁႏၵတို႔ကို အညီအမွ်ထားရသည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ရဟန္းျပဳကုန္ေသာ အမ်ဳိး ေကာင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ဆံုးခန္းတိုင္မႈျဖစ္သည့္ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္က်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံု ေစ၍ ေနႏိုင္တန္ရာ၏ဟုႏွလံုးသြင္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤမေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာျမင္သည္ျဖစ္၍ဤရဟန္းမ်ဳိးကို မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳရမည္ဟု ငါ ေဟာ၏။ (၇)

၁၈၃။ ရဟန္းတို႔ စလွ်င္စခ်င္းပင္ အရဟတၱဖိုလ္၌ တည္ျခင္းကို ငါမေဟာ၊ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား သိကၡာစဥ္, လုပ္ငန္းစဥ္, က်င့္စဥ္ျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္၌ တည္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔အဘယ္သို႔လွ်င္ သိကၡာစဥ္, လုပ္ငန္းစဥ္, က်င့္စဥ္ျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္၌ တည္ျခင္းသည္ျဖစ္သနည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ သဒၶါတရားျဖစ္ ေသာသူသည္ အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ အနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္ အ႐ို အေသဆည္းကပ္၏၊ အ႐ိုအေသ ဆည္းကပ္ေသာသူသည္ နားေထာင္၏၊ နားေထာင္ေသာသူသည္ တရား နာ၏၊ တရားနာ၍ တရားကို ေဆာင္၏၊ ေဆာင္ၿပီးေသာ တရားတို႔၏အနက္ကို ဆင္ျခင္၏၊ အနက္ကို ဆင္ျခင္ေသာသူသည္ တရားတို႔ကို ႐ႈႏိုင္၏၊ တရားတို႔ကို႐ႈႏိုင္သည္ရွိေသာ္ အလိုဆႏၵျဖစ္ေပၚ၏၊ အလို ဆႏၵျဖစ္ေပၚေသာသူသည္ အားထုတ္၏၊ အားထုတ္၍ႏႈိင္းခ်ိန္၏၊ ႏႈိင္းခ်ိန္၍ လြန္စြာအားထုတ္၏၊ နိဗၺာန္ သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍နာမကာယျဖင့္လည္း ျမတ္ေသာ သစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ မဂ္ပညာျဖင့္လည္း ထိုျမတ္ေသာသစၥာကိုထိုးထြင္း၍ ျမင္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသဒၶါတရားမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုအ႐ိုအေသ ဆည္းကပ္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုနားေထာင္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုတရားနာျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုတရားကို ေဆာင္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုအနက္ကို ဆင္ျခင္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုတရားကို ႐ႈႏိုင္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုအလိုဆႏၵမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုအားထုတ္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ၊ ထိုျပင္းထန္စြာ အားထုတ္ျခင္းမွ်လည္း မျဖစ္ပေလ။ ရဟန္းတို႔ (သင္တို႔သည္) ေဖာက္ျပန္ေသာ အက်င့္ရွိကုန္၏၊ မွားေသာအက်င့္ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္ ဤသာသနာေတာ္မွ အဘယ္မွ်ေဝးေဝးေျပးၾကလိမ့္မည္နည္း။

၁၈၄။ ရဟန္းတို႔ သစၥာေလးပါးကို ျပေသာ ဗ်ာက႐ုဏ္း၁သည္ ရွိ၏။ ယင္းဗ်ာက႐ုဏ္းကိုအက်ဥ္းအားျဖင့္ျပေသာ္ သိၾကား လိမၼာေသာ ေယာက္်ားသည္ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ ပညာျဖင့္ အနက္ကိုသိႏိုင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ငါအက်ဥ္းျပေပအံ့၊ ငါ၏ ထိုအနက္ကို (သင္တို႔) သိႏိုင္ကုန္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္လူစားတို႔ျဖစ္၍ အဘယ္မွာ တရားသိသူတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ပစၥၥည္းေလးပါးကို အေလးျပဳေနေသာပစၥည္းေလးပါးအေမြခံေနေသာ ပစၥည္းေလးပါးတို႔ႏွင့္ ေရာယွက္ေနေသာ ဆရာအားေသာ္လည္း ”ငါတို႔့အား ဤသို႔ျဖစ္မူ ထိုအမႈကို ျပဳကုန္အံ့၊ ငါတို႔အား ဤသို႔ မျဖစ္မူ ထိုအမႈကို မျပဳကုန္အံ့”ဟု ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဤေစ်းဆိုျခင္း ေစ်းဆစ္ျခင္းမ်ဳိးသည္ မျဖစ္။ ရဟန္းတို႔ ပစၥၥည္းေလးပါးတို႔ႏွင့္ ေရာယွက္ျခင္း အခ်င္းခပ္သိမ္း ကင္း၍ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။ ရဟန္းတို႔ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ ဆရာ့အဆံုးအမ၌ သက္ဝင္၍ က်င့္ေနေသာ တပည့္ ‘သာဝက’ အား- ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆရာတည္း၊ ငါသည္ တပည့္ျဖစ္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သိ၏၊ ငါသည္ မသိ”ဟု ဤသေဘာသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ ဆရာ့အဆံုးအမ၌ သက္ဝင္၍ က်င့္ေနေသာ တပည့္သာဝကအားဆရာ့အဆံုးအမသည္ ႀကီးပြါးစည္ပင္၏။ အေျခခိုင္ခံ့၏။ ရဟန္းတို႔ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာဆရာ့အဆံုးအမ၌ သက္ဝင္၍ က်င့္ေနေသာ တပည့္သာဝကအား ”ကိုယ္၌ အေရသည္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာသည္လည္း ေကာင္း၊ အ႐ိုးသည္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ႂကြင္းက်န္ေစကာမူအသားအေသြးသည္ ခန္းေျခာက္ေစ ကာမူ ေယာက္်ားတို႔၏အစြမ္း ေယာက္်ားတို႔၏ဝီရိယေယာက္်ားတို႔၏လုံ႔လျဖင့္ ရအပ္ေရာက္အပ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် ဝီရိယ၏ေလ်ာ့ပါးျခင္းသည္ မျဖစ္လတၱံ႕” ဟူေသာ ဤသေဘာသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာဆရာ့အဆံုးအမ၌ သက္ဝင္၍ က်င့္ေသာတပည့္အား ”မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အရဟတၱဖိုလ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါန္ ႂကြင္းရွိေသးမူ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္လည္းေကာင္း” ဤသို႔ ႏွစ္ပါးေသာ အက်ဳိးတို႔တြင္တစ္ပါးပါးေသာ အက်ဳိးသည္ ဧကန္ျဖစ္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ၾက ကုန္၏။

ဆယ္ခုေျမာက္ ကီဋာဂိရိသုတ္ ၿပီး၏။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ဘိကၡဳဝဂ္ ၿပီး၏။