မန ၇၁: တဝိဇၨဝစၧသုတ္

၁၈၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာတြင္ အထြတ္တပ္ေသာ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ သရက္ျဖဴပင္တစ္ပင္ရွိေသာ ပရိဗိုဇ္အရံ၌ ေန၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကိုယူလ်က္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ေဝသာလီျပည္သို႔ဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္ရန္ အလြန္ေစာေသး၏၊ ငါသည္ သရက္ျဖဴပင္တစ္ပင္ရွိေသာ ဧကပု႑ရီကပရိဗိုဇ္အရံရွိ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ သရက္ျဖဴပင္ တစ္ပင္ရွိေသာ ပရိဗိုဇ္အရံရွိ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ အေဝးမွပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာေတာ္မူသည္ကိုျမင္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ လာေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရား၏ လာျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ လာျခင္းပါတည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအရပ္သို႔ ႂကြလာရန္ အလွည့္ကို ၾကာျမင့္မွပင္ ျပဳေတာ္မူဘိ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ထိုင္ေတာ္မူပါ၊ ဤေနရာကို ခင္းထားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။

ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္လည္း တစ္ခုေသာ နိမ့္ေသာ ေနရာကို ယူ၍ ေလ်ာက္ပတ္စြာထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းေဂါတမသည္ အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကိုျမင္၏၊ ငါ သြားေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုးၾကားေနသည္ျဖစ္ေစအျမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေရွး႐ႈထင္၏ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကို ဝန္ခံ၏” ဟူ၍ ၾကားဖူးပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ”ရဟန္းေဂါတမသည္ အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကို ျမင္၏၊ ငါသြားေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုးၾကားေနသည္ျဖစ္ေစ အျမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေရွး႐ႈထင္၏ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကို ဝန္ခံ၏” ဟူ၍ ေျပာဆိုေသာသူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏စကားအရ ေျပာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ပါကုန္၏ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ေသာအားျဖင့္မစြပ္စြဲဘဲလည္း ရွိၾကပါ ကုန္၏ေလာ၊ အေၾကာင္းမွန္ကိုလည္း အေၾကာင္းမွန္အားေလ်ာ္စြာေျပာၾကားၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ စကားကို လိုက္၍ ေျပာဆိုေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သူတစ္ပါးကဲ့ရဲ႕ အပ္ေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ကဲ့ရဲ႕စရာ အနည္းငယ္မွ်မရွိဘဲ ျဖစ္ပါသေလာဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ”ဝစၧ ရဟန္းေဂါတမသည္ အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကိုျမင္၏၊ ငါ သြားေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေန သည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုးၾကားေနသည္ျဖစ္ေစအျမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေရွး႐ႈ ထင္၏ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကို ဝန္ခံ၏” ဟူ၍ ေျပာဆိုေသာသူတို႔သည္ ငါ၏ စကားအရ ေျပာဆို သူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ ငါ့ကို မဟုတ္မမွန္ေသာအားျဖင့္လည္းစြပ္စြဲၾကကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၈၆။ အသွ်င္ဘုရား ထိုသို႔မဟုတ္မူ အဘယ္သို႔ ေျပာဆိုေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏စကားအရ ေျပာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ပါကုန္သနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ေသာအားျဖင့္ မစြပ္စြဲဘဲလည္း ရွိၾကပါကုန္သနည္း၊ အေၾကာင္းမွန္ကိုလည္း အေၾကာင္းမွန္အားေလ်ာ္စြာ ေျပာၾကားၾကသည္ျဖစ္ပါ ကုန္သနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို လိုက္၍ ေျပာဆိုေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သူတစ္ပါးကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ကဲ့ရဲ႕စရာအေၾကာင္းသည္အနည္းငယ္မွ် မရွိဘဲ ျဖစ္ပါ သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးရွိ၏”ဟု ေျပာဆိုေသာသူသည္ အမွန္အားျဖင့္ ငါ၏ စကား အရေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကို မမွန္ေသာအားျဖင့္လည္း မစြပ္စြဲရာ၊ အေၾကာင္းမွန္ကိုလည္းအေၾကာင္းမွန္အားေလ်ာ္စြာ ေျပာၾကားသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ၏ စကားကို လိုက္၍ ေျပာဆိုေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သူတစ္ပါးကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ကဲ့ရဲ႕စရာအေၾကာင္းလည္း အနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

ဝစၧ ငါသည္ အလိုရွိသေလာက္ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ဤေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ဟူသည္ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။

ဝစၧ ငါသည္ အလိုရွိသေလာက္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာနတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ စုေတဆဲသတၱဝါ ပဋိသေႏၶေနဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါမေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။ပ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကပ္ေရာက္ရေသာသတၱဝါတို႔ကို အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ဝစၧ ငါသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားမရွိေသာ စိတ္၏ ကိေလသာမွ့လြတ္ျခင္း ပညာျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ျခင္းကို မ်က္ေမွာက္ေသာ ဘဝ၌သာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိလ်က္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေရာက္၍ ေန၏။

ဝစၧ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးရွိ၏ဟု ေျပာဆိုသူသည္ ငါ၏ စကားအရ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကို မဟုတ္မမွန္ေသာအားျဖင့္လည္း မစြပ္စြဲရာ၊ အေၾကာင္းမွန္ကို အေၾကာင္းမွန္အားေလ်ာ္စြာေျပာၾကားသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ၏ စကားကို လိုက္၍ ေျပာဆိုေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သူတစ္ပါးကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ကဲ့ရဲ႕စရာအေၾကာင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်လည္းမရွိရာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ေဂါတမ လူတို႔၏သံေယာဇဥ္ကို မပယ္မစြန္႔မူ၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ရွိပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ လူတို႔၏ သံေယာဇဥ္ကို မပယ္မစြန္႔မူ၍ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ ဒုကၡ၏ အဆံုးကို ျပဳေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ မရွိသည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ လူတို႔၏ သံေယာဇဥ္ကို မပယ္မစြန္႔မူ၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”လူတို႔၏ သံေယာဇဥ္ကို မပယ္ မစြန္႔မူ၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ေသာသူတို႔သည္ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာမက အမ်ားအျပား ရွိကုန္သည္သာတည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ ဒုကၡ၏ အဆံုးကို ျပဳေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ အာဇီဝကသည္ ရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ ဒုကၡ၏ အဆံုးကို ျပဳေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာအာဇီဝကသည္ မရွိသည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ အာဇီဝကသည္ ရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧဤကမ႓ာမွ ျပန္ေရေသာ္ ကိုးဆယ္တစ္ကမ႓ာထက္၌ တစ္ေယာက္ေသာ အာဇီဝကကို ၾကဥ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ အာဇီဝကကိုမွ် နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သည္ကို ငါ မေအာက္ေမ့မိ၊ မသိျမင္ခဲ့၊ ထိုတစ္ေယာက္ေသာ အာဇီဝကသည္လည္း ကမၼဝါဒီ ကိရိယဝါဒီျဖစ္ေသာ ငါသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ျဖစ္မူ ဤတိတၳိတို႔၏ အက်င့္သည္ အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ျခင္းမွလည္း ဆိတ္သုဥ္း၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ဤတိတၳိတို႔၏ အက်င့္သည္ အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ျခင္းမွလည္း ဆိတ္သုဥ္း၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ေရွးဦးစြာေသာ ေတဝိဇၨဝစၧသုတ္ ၿပီး၏။