မန ၇၂: အဂၢိဝစၧသုတ္

၁၈၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာအရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကာ ”အသွ်င္ေဂါတမ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔အယူရွိပါသ ေလာ” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထား၏။ ဝစၧ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ ့တစ္ပါးေသာ အယူ သည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”ေလာကသည္မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”ေလာကသည္ အဆံုးမရွိ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”ေလာကသည္ အဆံုးမရွိ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္ေကာင္တည္း၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္ေကာင္တည္း၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္အခ်ည္းႏွီး သာတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”အသက္သည္ တျခား, ကိုယ္ေကာင္သည္ တျခားတည္း၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”အသက္သည္ တျခား, ကိုယ္ေကာင္သည္ တစ္ျခားတည္း၊ ဤအယူသည္သာမွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါး ေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္ ၏)။ ဝစၧ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔အယူရွိပါ သေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည့္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၈၈။ အသွ်င္ေဂါတမ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ’ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ”ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာမွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ ‘ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ”ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ’ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ”ေလာကသည္ အဆံုးမရွိ၊ ဤအယူသည္သာမွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ ‘ေလာကသည္ အဆံုးမရွိ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ”ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္ေကာင္တည္း၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္”ဝစၧ ‘ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္ေကာင္တည္း၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ဟူ၍ ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ”အသက္သည္တျခား, ကိုယ္ေကာင္သည္ တျခားတည္း၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟုေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ ‘အသက္သည္တျခား, ကိုယ္ေကာင္သည္ တျခားတည္း၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါး ေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိ ေသာ္”ဝစၧ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူ သည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ဟူ၍ ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္”ဝစၧ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ ငါသည္ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ”သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း့မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း” ဟူ၍ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ ဟူ၍ ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါ”ဟု ေျဖဆို၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္သို႔ေသာ အျပစ္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္၍ ဤသို႔ အခါခပ္သိမ္း ဤဒိ႒ိအယူတို႔သို႔ မကပ္ေရာက္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၈၉။ ဝစၧ ေလာကသည္ ျမဲ၏ ဟူေသာ အယူသည္ မိစၧာအယူတည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာေတာခံ်ဳတည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ခရီးခဲတည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ဆူးေျငာင့္တည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ တုန္လႈပ္ျခင္းတည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္တည္း၊ ဆင္းရဲႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ၫႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ မျဖစ္၊ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ၿငိမ္းျခင္းငွါ မျဖစ္၊ အထူးသိျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ မျဖစ္။

ဝစၧ ေလာကသည္ မျမဲဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏ဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ ေလာကသည္အဆံုး မရွိဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ေကာင္တည္းဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ အသက္သည္တျခား, ကိုယ္ေကာင္သည္ တျခားဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ျဖစ္၏ဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူေသာ။ပ။ ဝစၧ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ အယူသည္ မိစၧာအယူတည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ေတာခံ်ဳ တည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ခရီးခဲတည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာဆူးေျငာင့္တည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ တုန္လႈပ္ျခင္းတည္း၊ မိစၧာဒိ႒ိ တည္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္တည္း၊ ဆင္းရဲႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ညႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ မျဖစ္၊ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ၿငိမ္းျခင္းငွါ မျဖစ္၊ အထူးသိျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ မျဖစ္။ ဝစၧငါသည္ ဤအျပစ္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ ဤသို႔ အခါခပ္သိမ္း ဒိ႒ိအယူတို႔သို႔မကပ္ေရာက္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမအား တစ္စံုတစ္ခုေသာ အယူသည္ ရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ အယူဟူေသာဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္ထားအပ္ၿပီ၊ ဝစၧ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ဤကား ႐ုပ္၊ ဤကား႐ုပ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ႐ုပ္၏ ခ်ဳပ္ရာ။ ဤကား ေဝဒနာ၊ ဤကား ေဝဒနာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ေဝဒနာ၏ ခ်ဳပ္ရာ။ ဤကား သညာ၊ ဤကား သညာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား သညာ၏ခ်ဳပ္ရာ။ ဤကား သခၤါရ၊ ဤကား သခၤါရတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား သခၤါရတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ။ ဤကားဝိညာဏ္၊ ဤကား ဝိညာဏ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ရာ”ဟု ဤသေဘာကိုျမင္ထားအပ္ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ, ငါ့ဥစၥာ, ငါဟူေသာ ေထာင္လႊားမႈကိန္းဝပ္ျခင္း (ဒိ႒ိ, တဏွာ, မာနာႏုသယ) ဟူေသာ အလံုးစံုေသာ ထင္မွတ္မႈ, အလံုးစံုေသာ ေမႊေႏွာက္မႈတရားတို႔၏ကုန္ျခင္း ေၾကာင့္ တပ္မက္ျခင္းကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္မရွိျခင္းေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္၏ဟု ဆို၏ဟူ၍ (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၉ဝ။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ အဘယ္၌ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္၏ ဟူေသာ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ့ထိုသို႔ျဖစ္မူ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ အဘယ္၌ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္၏ဟူေသာ အျဖစ္သို႔ မေရာက္”ဟုဆို၏။ ”အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္”ဟု ဆို၏။ ”အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္”ဟုဆို၏။ ”အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ပါသေလာ”ဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ဝစၧ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္”ဟု ဆို၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္နားမလည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါ၏၊ ဤအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ၏ ေရွးဦးေျပာဆိုေသာ စကားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၾကည္လင္ျခင္းမွ်သည္လည္းယခုအခါ ကြယ္ေပ်ာက္ပါေလၿပီဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ သင္ နားမလည္ျခင္းငွါ ထိုက္ပါေပ၏၊ ေတြေဝျခင္း ငွါ ထိုက္ပါေပ၏။ ဝစၧ ဤတရားသည္ နက္လည္း နက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ ေလ်ာ္စြာသိႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္ ၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ ၾကံဆ၍ သိသင့္ေသာ အရာမဟုတ္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိတို႔သာသိအပ္၏၊ ထိုတရားကို (သာသနာေတာ္မွ) တစ္ပါးေသာအယူ, တစ္ပါးေသာအႀကဳိက္, တစ္ပါးေသာအလိုရွိေသာ၊ တစ္ပါးေသာ အယူ၌ အားထုတ္ျခင္းရွိေသာ၊ (သာသနာေတာ္မွ) တစ္ပါးေသာတိတိၴေဘာင္၌ ဆရာရွိေနေသာ သင္သည္ သိရန္ခက္၏။

၁၉၁။ ဝစၧ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ ဤအရာ၌ သင့္ကိုသာလွ်င္ ေမးျမန္းအံ့၊ သင္သေဘာက်သည့္အတိုင္းေျဖၾကားေလာ့။ ဝစၧ ထိုငါဆိုမည့္ စကားကို သင္အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အကယ္၍ သင္၏ ေရွ႕၌မီးေတာက္ေနျငားအံ့၊ ”ငါ၏ ေရွ႕၌ ဤမီးသည္ ေတာက္ေန၏”ဟု သင္ သိရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ အကယ္၍ အကြၽႏု္ပ္၏ ေရွ႕၌ မီးေတာက္ေနျငားအံ့၊ ”င ါ၏ ေရွ႕၌ ဤမီးသည္ေတာက္ေန၏”ဟု အကြၽႏု္ပ္ သိရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧ ”သင္၏ ေရွ႕၌ ေတာက္ေနေသာ ဤမီးသည္ အဘယ္ကို စြဲ၍ ေတာက္ေန သနည္း”ဟု သင့္ကိုအကယ္၍ ေမးျငားအံ့၊ ဝစၧ ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ေျဖၾကားရာသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ”သင္၏ ေရွ႕၌ ေတာက္ေနေသာ ဤမီးသည္ အဘယ္ကို စြဲ၍ေတာက္ေနသနည္း”ဟု အကြၽႏု္ပ္ကို အကယ္၍ ေမးျငားအံ့၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္အကြၽႏု္ပ္သည္ ”ငါ၏ ေရွ႕၌ ေတာက္ေနေသာ ဤမီးသည္ ျမက္ ထင္း ေလာင္စာကို စြဲ၍ ေတာက္ေန၏”ဟု ေျဖၾကားပါအံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ အကယ္၍ သင္၏ ေရွ႕၌ ထိုမီးသည္ ၿငိမ္းျငားအံ့၊ သင္သည္”ငါ၏ ေရွ႕၌ ဤမီးသည္ ၿငိမ္း၏”ဟု သိရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ အကယ္၍အကြၽႏု္ပ္၏ ေရွ႕၌ ထိုမီးသည္ ၿငိမ္းအံ့၊ ”ငါ၏ ေရွ႕၌ ဤမီးသည္ ၿငိမ္းၿပီ”ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ သိရာပါအံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧ ”သင္၏ ေရွ႕၌ ၿငိမ္းေအးသြားေသာ မီးသည္ ဤအရပ္မွ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားသနည္း၊ အေရွ႕အရပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အရပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အေနာက္အရပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေျမာက့္အရပ္သို႔လည္းေကာင္း သြားေလသေလာ”ဟု အကယ္၍ သင့္ကို ေမးျငားအံ့၊ ဝစၧ ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ေျဖၾကားရာသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ သြား၏ဟူေသာ အေရအတြက္သို႔ မေရာက္၊ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုမီးသည္ အၾကင္ ျမက္ ထင္း ေလာင္စာကို အစြဲျပဳ၍ ေတာက္၏၊ ထိုျမက္ထင္းေလာင္စာ၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ မီးေလာင္စာ၏ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေလာင္စာမရွိသည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးၿပီဟူေသာေရတြက္ျခင္းသို႔သာလွ်င္ ေရာက္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၉၂။ ဝစၧ ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္ ႐ုပ္ျဖင့္ သတၱဝါဟူ၍ ပညတ္ေသာ္ ပညတ္ရာ၏၊ ထို႐ုပ္ကိုျမတ္စြာဘုရားအား ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ဝစၧ ႐ုပ္တို႔၏ ေကာင္းစြာ ကုန္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္နဲ၏၊ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္ သက္ဝင္ႏိုင္ခဲ၏၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္၏ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္။

အၾကင္ ေဝဒနာျဖင့္ သတၱဝါဟူ၍ ပညတ္ေသာ္ ပညတ္ရာ၏၊ ထိုေဝဒနာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ဝစၧ ေဝဒနာ၏ ေကာင္းစြာ ကုန္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္နဲ၏၊ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္ သက္ဝင္ႏိုင္ခဲ၏၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္၏ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ဟူေသာအျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္။

အၾကင္ သညာျဖင့္ သတၱဝါဟူ၍ ပညတ္ေသာ္ ပညတ္ရာ၏၊ ထိုသညာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ဝစၧ သညာ၏ ေကာင္းစြာ ကုန္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္နဲ၏၊ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္သက္ဝင္ႏိုင္ခဲ၏၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္၏ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူေသာအျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္။

အၾကင္ သခၤါရတို႔ျဖင့္ သတၱဝါဟူ၍ ပညတ္ေသာ္ ပညတ္ရာ၏၊ ထိုသခၤါရတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအားပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ဝစၧ သခၤါရတို႔၏ ေကာင္းစြာ ကုန္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္နဲ၏၊ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္သက္ဝင္ႏိုင္ခဲ၏၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္၏ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူေသာအျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္။

အၾကင္ ဝိညာဏ္ျဖင့္ သတၱဝါဟူ၍ ပညတ္ေသာ္ ပညတ္ရာ၏၊ ထိုဝိညာဏ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအားပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ဝစၧ ဝိညာဏ္၏ ေကာင္းစြာ ကုန္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္နဲ၏၊ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္ သက္ဝင္ႏိုင္ခဲ၏၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္၏ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မျဖစ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူေသာအျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ အျဖစ္သို႔လည္း မေရာက္။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို- ”အသွ်င္ေဂါတမဥပမာေသာ္ကား ရြာ၏လည္းေကာင္း နိဂံုး၏လည္းေကာင္း မနီးမေဝးေသာ အရပ္၌အင္ၾကင္းပင္ႀကီးသည္ ရွိေလရာ၏၊ ထိုအင္ၾကင္းပင္ႀကီး၏ မျမဲေသာသေဘာေၾကာင့္အခက္အရြက္တို႔သည္ ပ်က္စီးကုန္ရာ၏၊ အခြံအေပြးတို႔သည္ ပ်က္စီးကုန္ရာ၏၊ အကာတို႔သည္ပ်က္စီးကုန္ရာ၏၊ ထိုအင္ၾကင္းပင္ႀကီးသည္ ေနာင္ အခါ၌ ကင္းေသာ အခက္အရြက္ ကင္းေသာအခြံအေပြး ကင္းေသာ အကာရွိသည္ျဖစ္၍ အႏွစ္သက္သက္ သာ တည္ေနသကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္အသွ်င္ေဂါတမ၏ စကားသည္ အခက္အရြက္မွ ကင္းပါေပ၏၊ အခြံအေပြးမွ ကင္းပါေပ၏၊ အကာမွကင္းပါေပ၏၊ အႏွစ္သက္သက္၌ တည္ပါေပ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ယေန႔ ကိုအစျပဳ၍ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး အကြၽႏု္ပ္ကို (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ သူ’ဥပါသကာ’ ဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ႏွစ္ခုေျမာက္ အဂၢိဝစၧသုတ္ ၿပီး၏။