မန ၇၃: မဟာဝစၧသုတ္

၁၉၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာအရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္အတူ စကားေျပာဆိုရဖူးသည္မွာ ကာလၾကာပါၿပီ၊ အကြၽႏု္ပ္ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္အကြၽႏု္ပ္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ဝစၧ သင့္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္လည္း ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကို ငါ ေဟာႏိုင္၏၊ သင့္အား အက်ယ္အားျဖင့္လည္း ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကို ငါ ေဟာႏိုင္၏။ ဝစၧ သို႔ရာတြင္ သင့္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကို ငါ ေဟာေပအံ့၊ ထိုကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကို နာၾကားေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟူ၍ ဝစၧအႏြယ္ျဖစ္ေသာပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏-

၁၉၄။ ဝစၧ လိုခ်င္မႈ ‘ေလာဘ’သည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မလိုခ်င္မႈ ‘အေလာဘ’သည္ ကုသိုလ္ တည္း။ ဝစၧ ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’သည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မျပစ္မွားမႈ ‘အေဒါသ’သည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’သည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မေတြေဝမႈ ‘အေမာဟ’သည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ့ဤသို႔လွ်င္ ဤသံုးပါးကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ အကုသိုလ္တို႔တည္း၊ ဤသံုးပါးကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ကုသိုလ္ တို႔တည္း။

ဝဝၧ အသက္သတ္ျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမွာက္မွားေသာ အက်င့္သည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမွာက္မွားေသာ အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ ကုန္းတိုက္စကား ေျပာဆိုျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ကုန္းတိုက္စကား ေျပာဆိုျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ ၾကမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ ၾကမ္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ အဖ်င္းေျပာျခင္းသည္အကုသိုလ္တည္း၊ အဖ်င္းေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ သူတစ္ပါးဥစၥာကိုေရွး႐ႈၾကံစည္ျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ေရွး႐ႈ ၾကံစည္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ သတၱဝါတို႔ကို ပ်က္စီးေစလိုျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မပ်က္စီးေစ လိုျခင္းသည္ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ မွားေသာ အျမင္သည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မွန္ေသာ အျမင္သည္ ကုသိုလ္တည္း။ ဝစၧ ဤသို႔လွ်င္ ဤဆယ္ပါးေသာ တရားတို႔သည္ အကုသိုလ္တို႔တည္း၊ ဤဆယ္ပါးေသာ တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္တို႔တည္း။

ဝစၧ ရဟန္းအား တဏွာသည္ ပယ္ၿပီး အျမစ္ျပတ္ၿပီး ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ျပဳျပီး တစ္ဖန္မျဖစ္ေအာင္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုရဟန္းသည္ ရဟႏၲာ တည္း၊ ကုန္ၿပီးေသာ အာသေဝါရွိ၏၊ က်င့္သံုးၿပီးေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ရွိ၏၊ ျပဳၿပီးေသာ အမႈရွိ၏၊ ခ်ထားၿပီးေသာ ဝန္ရွိ၏၊ ေရာက္ၿပီး ရၿပီးေသာ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးရွိ၏၊ ကုန္ၿပီးေသာ သံေယာဇဥ္ရွိ၏၊ ေကာင္းစြာသိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၉၅။ အသွ်င္ေဂါတမကို ထားပါဦး၊ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌သာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္ေသာ အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းမွ်လည္း ရွိပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနေသာ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာေလးရာ ငါးရာလည္းမက စင္စစ္အားျဖင့္ လြန္စြာ မ်ားကုန္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းတို႔ကို ထားပါဦး၊ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္အာသေဝါမရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ပညာ ကို မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ေနႏိုင္ ေသာ အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္မျဖစ္ေသာ တစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းမိန္မမွ်လည္း ရွိပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ’အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္ေသာ ငါ၏တပည့္မျဖစ္ေသာ ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ငါးရာလည္းမက စင္စစ္အားျဖင့္ လြန္စြာ မ်ားကုန္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းတို႔ကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔ကို ထားပါဦး၊ ေအာက္ အဖို႔၌ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶတည္ေနေသာ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ဆုတ္နစ္ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ လူျဖစ္ေသာ တစ္ေယာက္ေသာ ဥပါသကာမွ်လည္း ရွိပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ေအာက္အဖို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာသံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶတည္ေနေသာ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ဆုတ္နစ္ျပန္ လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အဝတ္ ျဖဴကိုဝတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ လူဥပါသကာတို႔သည္ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာငါးရာလည္းမက စင္စစ္အားျဖင့္ လြန္စြာ မ်ားကုန္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းတို႔ကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔ကို ထားပါဦး၊ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔ကို ထားပါဦး၊ ဆရာ့အဆံုးအမ၌ယံုမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္း ကင္းသည္ျဖစ္၍ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူ မဟုတ္ဘဲ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ ေနေသာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္၍ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားလ်က္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ အဆံုးအမအတိုင္း လိုက္နာေသာ၊ သြန္သင္သည့္အတိုင္း လိုက္နာေသာ လူဥပါသကာတစ္ေယာက္မွ်လည္း ရွိပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဝစၧ ဆရာ့အဆံုးအမ၌ ယံုမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္းကင္းသည္ ျဖစ္၍ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူ မဟုတ္ဘဲျမတ္စြာဘုရား အဆံုး အမ၌ ေနေသာ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္လ်က္ ကာမဂုဏ္ကိုခံစားလ်က္ အဆံုးအမ အတိုင္း လိုက္နာေသာ၊ သြန္သင္သည့္အတိုင္း လိုက္နာေသာလူဥပါသကာတို႔သည္ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ငါးရာလည္းမက စင္စစ္အားျဖင့္ လြန္စြာမ်ားကုန္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းတို႔ကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔ကို ထားပါဦး၊ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ လူဥပါသကာတို႔ကို ထားပါဦး၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ေသာကာမဂုဏ္ကို ခံစားေသာ လူဥပါသကာတို႔ကို ထားပါဦး၊ ေအာက္အဖို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶတည္ေနေသာ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ဆုတ္နစ္ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္မျဖစ္ေသာ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ လူဥပါသိကာမတစ္ေယာက္မွ်လည္းရွိပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧ ေအာက္အဖို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶတည္ေန၍ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ဆုတ္နစ္ျပန္လည္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ငါ၏ တပည့္မျဖစ္ေသာ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ေသာ လူဥပါသိကာမတို႔သည္ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သံုးရာ ေလးရာ ငါးရာလည္းမက စင္စစ္အားျဖင့္လြန္စြာ မ်ားကုန္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းတို႔ကို ထားပါဦး၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔ကို ထားပါဦး၊ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔ကို ထားပါဦး၊ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔ကို ထားပါဦး၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသိကာမတို႔ကို ထားပါဦး၊ ဆရာ့အဆံုးအမ၌ ယံုမွားျခင္းကိုလြန္ေျမာက္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္း ကင္းသည္ျဖစ္၍ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည့္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ဘဲ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ ေနေသာ၊ အသွ်င္ေဂါတမ၏တပည့္မျဖစ္ေသာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္၍ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားလ်က္ အဆံုးအမအတိုင္း လိုက္နာေသာ၊ သြန္သင္သည့္အတိုင္း လိုက္နာေသာ လူဥပါသိကာမတစ္ေယာက္မွ်လည္း ရွိပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧ ဆရာ့အဆံုးအမ၌ ယံုမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ဘဲ ျမတ္စြာဘုရားအဆံုးအမ၌ ေနေသာ၊ ငါ၏ တပည့္မျဖစ္ေသ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္၍ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားလ်က္ အဆံုးအမအတိုင္း လိုက္နာေသာ၊ သြန္သင္သည့္အတိုင္း လိုက္နာေသာ လူဥပါသိကာမတို႔သည္ တစ္ရာ ႏွစ္ရာသံုးရာ ေလးရာ ငါးရာလည္းမက စင္စစ္အားျဖင့္ လြန္စြာ မ်ားကုန္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၉၆။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အကယ္၍ အသွ်င္ေဂါတမသာလွ်င္ ျပည္စံုေစႏိုင္၍ ရဟန္းတို႔သည္ မျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုျခင္းမျဖစ္ရာ။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အသွ်င္ေဂါတမလည္း ျပည္စံုေစႏိုင္၍ ရဟန္းတို႔လည္း ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံု၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အကယ္၍ အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္းတို႔သာ ျပည့္စံုေစႏိုင္၍ ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္ မျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ျပည့္စံု ျခင္း မျဖစ္ရာ။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔လည္း ျပည္စံုေစႏိုင္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံု၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အကယ္၍ အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔သာ ျပည္စံုေစႏိုင္ကုန္၍ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔သည္မျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုျခင္း မျဖစ္ရာ။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ ကုန္ေသာျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔သည္လည္း ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ေသာေၾကာင့္ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံု၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အကယ္၍ အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔သာ ျပည္စံုေစႏိုင္ကုန္၍ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔သည္ မျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုျခင္း မျဖစ္ရာ။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔လည္း ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံု၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အကယ္၍ အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသကာတို႔သာ ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္၍ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသိကာမတို႔သည္ မျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုျခင္း မျဖစ္ရာ။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစား့ကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသိကာမတို႔လည္း ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံု၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အကယ္၍ အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာလူဥပါသိကာမတို႔သာ ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသိကာမတို႔သည္ မျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္သည္ဤသို႔ျပည့္စံုျခင္း မျဖစ္ရာ။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားကို အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသကာ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာလူဥပါသိကာမ၊ အဝတ္ျဖဴကို ဝတ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားကုန္ေသာ လူဥပါသိကာမတို႔လည္းျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္ေသာ ေၾကာင့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံု၏။

၁၉၇။ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား ဂဂၤါျမစ္သည္ သမုဒၵရာသို႔ ၫြတ္၍ သမုဒၵရာသို႔ ကိုင္း၍သမုဒၵရာသို႔ ႐ႈိင္း၍ သမုဒၵရာကို ဦးဆိုက္၍ တည္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အသွ်င္ေဂါတမ၏ ရဟန္းရွင္လူႏွင့္တကြေသာ ဤပရိသတ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ကိုင္း၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ႐ႈိင္း၏၊ နိဗၺာန္ကိုဦးဆိုက္၍ တည္၏။

အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏။ပ။ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ရဟန္းအေပါင္းကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ အထံ၌ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

ဝစၧ သာသနာေတာ္မွတစ္ပါး အျခားအယူဝါဒရွိေသာ တိတၳိတို႔အထံ၌ ရဟန္းျပဳဖူးေသာ အၾကင္သူ သည္ဤသုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းတည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို အလိုရွိျငားအံ့၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ ကိုအလိုရွိျငားအံ့၊ ထိုသူသည္ ေလးလတို႔ပတ္လံုး (အစမ္းက်င့္သုံးမႈ) ပရိဝါသ္ေနရ၏၊ ေလးလလြန္သျဖင့္ႏွစ္သက္အားရေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ရွင္ျပဳၾကကုန္လတၱံ႕၊ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းငွါ ပၪၥင္းခံေပးၾကကုန္လတၱံ႕၊ သို႔ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ဤအရာ၌ ငါသည္ ပုဂၢိဳလ္၏ ထူးျခားသည့္ အျဖစ္ကိုသိေတာ္မူအပ္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကယ္၍ သာသနာေတာ္မွတစ္ပါး အျခားအယူဝါဒရွိေသာ တိတၳိတို႔အထံ၌ ရဟန္းျပဳဖူးေသာသူသည္ ဤသုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းတည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို အလိုရွိကုန္လတ္ေသာ္ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို အလိုရွိကုန္လတ္ေသာ္ ေလးလတို႔ပတ္လံုး ပရိဝါသ္ေနၾကရကုန္ျငားအံ့၊ ေလးလလြန္သျဖင့္ ႏွစ္သက္အားရေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ရွင္ျပဳ၍ ေပးကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းငွါ ပၪၥင္းခံ၍ ေပးကုန္ျငားအံ့။ (သို႔ျဖစ္ခဲ့ေသာ္) အကြၽႏု္ပ္သည္ ေလးႏွစ္တို႔ပတ္လံုးပရိဝါသ္ေနပါအံ့၊ ေလးႏွစ္တို႔ကို လြန္သျဖင့္ ႏွစ္သက္အားရေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ရွင္ျပဳေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း၊ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းငွါ ပၪၥင္းခံ၍ ေပးၾကပါေစကုန္သတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရၿပီ၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရၿပီ။ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာျမင့္ေသးေသာ ပၪၥင္းျဖစ္၍ လဝက္သာရွိေသးေသာ အသွ်င္ဝစၧေဂါတၱသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား က်င့္ဆဲ’ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဉာဏ္, က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဝိဇၨာျဖင့္ ေရာက္သင့့္ေရာက္ထိုက္ေသာ တရားသို႔ အကြၽႏု္ပ္ ကပ္ေရာက္ပါၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ထို႔ထက္လြန္ျမတ္ေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူပါဦးေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝစၧ ထိုသို႔ျဖစ္မူ သမထဘာဝနာ, ဝိပႆနာဘာဝနာ ဤႏွစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကို သင္သည္တစ္ဆင့္တက္၍ ပြါးမ်ားေလာ့၊ ဝစၧ သင္သည္ သမထဘာဝနာ, ဝိပႆနာဘာဝနာဟူေသာ ဤႏွစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကို တစ္ဆင့္တက္၍ ပြါးမ်ားသည္ရွိေသာ္ မ်ားစြာေသာ ဓာတ္တို႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါျဖစ္လတၱံ႕။

၁၉၈။ ဝစၧ ”မ်ားေသာ အစီအရင္ရွိေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို အဖန္ဖန္ အစဥ္ခံစားႏိုင္ (ၿပီးေစႏိုင္) ရာ၏၊ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္ႏိုင္ရာ၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ႏိုင္ရာ၏၊ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေစႏိုင္ရာ၏၊ ကိုယ္ကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစႏိုင္ရာ၏၊ နံရံတစ္ဖက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တံတိုင္းတစ္ဖက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔လည္းေကာင္း မထိပါးဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြားလာႏိုင္ရာ၏၊ ေျမ၌လည္း ငုတ္ျခင္း ေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳႏိုင္ရာ၏၊ ေရ၌လည္းမနစ္ျမဳပ္ဘဲ ေျမအျပင္၌ကဲ့သို႔ သြားလာႏိုင္ရာ၏၊ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြသျဖင့္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြားႏိုင္ရာ၏၊ ဤသို႔ ႀကီးေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ အာႏုေဘာ္ရွိကုန္ေသာ ဤလေနတို႔ကိုေသာ္လည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္ရာ၏၊ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရာ၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ မိမိအလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ရာ၏ဟု သင္အလိုရွိသမွ်ေသာ ထိုထို (တန္ခိုး အမ်ဳိးမ်ဳိးဖန္ဆင္းျခင္း) ရာတို႔၌ပင္သတိတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ သက္ေသခံထိုက္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႕။ (၁)

ဝစၧ ”လူတို႔၏ နားထက္ သာလြန္ေသာ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္ တူေသာေသာတဓာတ္ျဖင့္ လူ၌ျဖစ္ေသာအသံ နတ္၌ျဖစ္ေသာအသံ အေဝး၌ျဖစ္ေသာအသံ အနီး၌ျဖစ္ေသာအသံဟုဆိုအပ္ကုန္ေသာ အၾကင္ႏွစ္ပါးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားႏိုင္ရာ၏”ဟု သင္အလိုရွိသမွ်ေသာ ထိုထိုအရာတို႔၌ပင္ သတိတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ သက္ေသခံထိုက္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႕။ (၂)

ဝစၧ ”မိမိ၏ စိတ္ျဖင့္ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါ တစ္ပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ ရာဂႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ရာဂႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ ရာဂကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ရာဂကင္းေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ ေဒါသႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ေဒါသႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ ေဒါသကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ေဒါသကင္းေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ ေမာဟႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း’ေမာဟႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ ေမာဟကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ေမာဟကင္းေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ တြန္႔ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘တြန္႔ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ရာ၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ ျမတ္ေသာစိတ္ကိုလည္း ‘ျမတ္ေသာစိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ အျမတ္မဟုတ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘အျမတ္မဟုတ္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ မိမိထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ (ေလာကီ) စိတ္ကိုလည္း ‘မိမိထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ (ေလာကီ) စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ မိမိထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္မရွိေသာ ေလာကုတၱရာစိတ္ကိုလည္း ‘မိမိထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္မရွိေသာ ေလာကုတၱရာစိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘တည္ၾကည္ေသာ စိတ္’ဟုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ရာ၏၊ မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ရာ၏။ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ရာ၏၊ ကိေလသာမွ မလြတ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ကိေလသာမွ မလြတ္ေသာ စိတ္’ဟု ပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ရာ၏”ဟု သင္အလိုရွိသမွ်ေသာ ထိုထိုအရာတို႔၌ပင္ သတိတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္သက္ေသခံထိုက္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႕။ (၃)

ဝစၧ ”မ်ားေသာ အစီအရင္ရွိေသာ ေရွးကေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ရာ၏၊ ဤ ေရွးကေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဆယ္ေသာ ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ္ေသာ ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဆယ္ေသာ ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဆယ္ေသာဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ရာေသာဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ေထာင္ေသာဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္သိန္းေသာဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာပ်က္ဆဲ ‘သံဝ႗’ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ျဖစ္ဆဲ ‘ဝိဝ႗’ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာပ်က္ဆဲ ျဖစ္ဆဲ ‘သံဝ႗ဝိဝ႗’ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ‘ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ဤသို႔ေသာအမည္ ဤသို႔ေသာအႏြယ္ ဤသို႔ေသာအဆင္း ဤသို႔ေသာအစာ အာဟာရရွိသည္ ဤသို႔ေသာခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရသည္ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိသည္ ျဖစ္ဖူးၿပီ၊ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွစုေတခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ကပ္ေရာက္ခဲ့၏’ဟူ၍ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ အစီအရင္ရွိေသာ ေရွးကေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ရာ ၏”ဟုသင္အလိုရွိသမွ်ေသာ ထိုထိုအရာတို႔၌ပင္ သတိတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ သက္ေသခံထိုက္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႕။ (၄)

ဝစၧ ”လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ထက္ သာလြန္ေသာ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာဉာဏ္မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္ စုေတဆဲသတၱဝါ ပဋိသေႏၶေနဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါအဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလာရားရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ရာ၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကပ္ေရာက္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ကိုအျပားအားျဖင့္ သိႏိုင္ရာ၏။

‘အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာသူေတာ္သူျမတ္တို႔ကို စြပ္စြဲ ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာအယူ၏ အစြမ္းျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းမႈ ျပဳသူတို႔ လားရာျဖစ္ေသာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကာယသုစ႐ိုက္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဝစီသုစ႐ိုက္ႏွင့္လည္းျပည့္စံုကုန္၏၊ မေနာသုစ႐ိုက္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာသူေတာ္သူျမတ္တို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ မကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူ၏ အစြမ္းျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာကံကို ရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းမႈကို ျပဳေသာသူတို႔၏ သြားေရာက္ရာေကာင္းျမတ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု စသည္တို႔၏ တည္ရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရကုန္၏’ ဟူ၍ ဤသို႔ လူတို႔၏မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္ စုေတဆဲသတၱဝါ ပဋိသေႏၶေနဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလာရားရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္ရာ၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကပ္ေရာက္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို အျပားအားျဖင့္သိႏိုင္ ရာ၏”ဟု သင္ အလိုရွိသမွ်ေသာ ထိုထိုအရာတို႔၌ပင္ သတိဟူေသာ အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္သက္ေသခံ ထိုက္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႕။ (၅)

ဝစၧ ”အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေနႏိုင္ရာ၏”ဟု သင္ အလိုရွိသမွ်ေသာ ထိုထိုအရာတို႔၌ပင္ သတိဟူေသာ အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ သက္ေသခံထိုက္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၆)

၁၉၉။ ထိုအခါ အသွ်င္ဝစၧေဂါတၱသည္ ဘုရားသွ်င္ေဟာၾကားသည္တရားကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသ ျပဳ၍ ဖဲသြားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဝစၧေဂါတၱသည္ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ (နိဗၺာန္) သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ေနသည္ရွိေသာ္ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည့္ အတုမဲ့ေသာျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္ေရာက္မႈကို ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ေန၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤအရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိၿပီ”ဟု သိရွိၿပီ။ အသွ်င္ဝစၧေဂါတၱသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလ၏။

၂ဝဝ။ ထိုအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္အလို႔ငွါ ႂကြသြား ကုန္၏၊ အသွ်င္ဝစၧေဂါတၱသည္ အေဝးကသာလွ်င္ ႂကြလာကုန္ေသာ ထိုရဟန္းတို႔ကို ျမင္ေလ၏၊ ျမင္ေသာေၾကာင့္ ထိုရဟန္းတို႔ရွိရာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းတို႔ကို ”အသွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္အဘယ္အရပ္သို႔ ႂကြကုန္အံ့နည္း”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ ငါတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးျမင္ရန္အလို႔ငွါ သြားကုန္အံ့ဟု (ဆိုကုန္၏)။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ အသွ်င္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားျဖင့္ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုးပါကုန္ေလာ့၊ ”အသွ်င္ဘုရား ဝစၧေဂါတၱရဟန္းသည္ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုးပါ၏၊ ‘အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽးၿပီးပါၿပီ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ စကား ေကာင္းကိုသာ ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽးၿပီးပါၿပီ’ဟုဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ ထားၾကပါကုန္ေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟုတိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ဝစၧေဂါတၱ အား ျပန္ၾကားၾကကုန္ၿပီ။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာအရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကိုအလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနၿပီးေသာ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရား ဝစၧေဂါတၱသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုးပါ၏၊ ‘အကြၽႏု္ပ္သည္ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽးၿပီးပါၿပီ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ စကားေကာင္းကိုသာ ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽးၿပီးပါၿပီ’ဟု ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ထားပါဦး”ဟု မွာဆိုလိုက္ပါ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထားကုန္ၿပီ။ ငါသည္ ေရွးဦးမဆြကပင္ ဝစၧေဂါတၱရဟန္း၏ စိတ္ကိုငါ၏ စိတ္ျဖင့္ ”ဝစၧေဂါတၱရဟန္းသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ႀကီးေသာတန္ခိုး ႀကီးေသာအာႏုေဘာ္ရွိ၏”ဟု ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ၿပီ။ နတ္တို႔သည္လည္း ငါ့အား ”အသွ်င္ဘုရား ဝစၧေဂါတၱရဟန္းသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ႀကီးေသာတန္ခိုး ႀကီးေသာအာႏုေဘာ္ ရွိ၏”ဟု ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္ၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီ။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏စကားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ၾကကုန္ၿပီ။

သံုးခုေျမာက္ မဟာဝစၧသုတ္ ၿပီး၏။