မန ၇၅: မာဂ႑ိယသုတ္

၂ဝ၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကု႐ုတိုင္း ကမၼာသဓမၼအမည္႐ိွေသာ နိဂံုးတြင္ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰား၏ မီးတင္းကုပ္အတြင္း ျမက္အခင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္နံနက္ အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ကမၼာသဓမၼနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါဝင္ေတာ္ မူ၏၊ ကမၼာသဓမၼနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္ေတာ္မူ၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ကာဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေတာအုပ္ဆီသို႔ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏၊ ထိုေတာအုပ္သို႔သက္ဝင္၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ေန႔သန္႔စင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္သည္အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္ လည္ေသာ္ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰား၏ မီးတင္းကုပ္ဆီသို႔ခ်ဥ္းကပ္မိေလ၏၊ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္သည္ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰား၏ မီးတင္းကုပ္အတြင္း၌ ခင္းထားေသာျမက္အခင္းကို ျမင္၍ ”အေဆြဘာရဒြါဇ၏ မီးတင္းကုပ္အတြင္း၌ အဘယ္သူအတြက္ ဤျမက္အခင္းကိုခင္းထားပါသနည္း၊ ရဟန္း၏ အိပ္ရာေနရာႏွင့္ တူေယာင္တကား”ဟု ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰားကိုေျပာဆိုေလ၏။

မာဂ႑ိယ သာကီဝင္မင္းသားျဖစ္ေသာ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳေသာ ရဟန္းေဂါတမသည္ ႐ိွ၏၊ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္၏၊ အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏၊ ့ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူ၏၊ ဆုံးမထိုက္သူကို အတုမ႐ိွ ဆံုးမေတာ္မူတတ္၏၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို သိေစေတာ္မူတတ္၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူ၏”ဟု ဤသို႔လွ်င္ ထိုရဟန္းေဂါတမ၏ ေက်ာ္ေစာသံသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ၍ တက္၏၊ ထိုအသွ်င္ေဂါတမအတြက္ ဤေနရာကို ခင္းထားပါ၏ဟု (ဆို၏)။ အခ်င္းဘာရဒြါဇ ဆိုးဝါးစြာ ျမင္အပ္ေသာ အရာကို ျမင္ၾကရကုန္၏၊ အခ်င္းဘာရဒြါဇ ဆိုးဝါးစြာျမင္အပ္ေသာ အရာကို ျမင္ၾကရကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ အညြန္႔တံုးျဖစ္ေသာ ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ အိပ္ရာကို ျမင္ၾကရကုန္ဘိ၏ဟု (ဆို၏)။

”မာဂ႑ိယ ဤစကားကို ဆိုင္းငံ့ဦးေလာ့၊ မာဂ႑ိယ ဤစကားကို ဆိုင္းငံ့ဦးေလာ့၊ မ်ားစြာေသာ မင္းပညာ႐ိွတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားပညာ႐ိွတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္ပညာ႐ိွတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္း ပညာ႐ိွတို႔သည္လည္းေကာင္း ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ စင္ၾကယ္ေသာ လမ္းမွန္ျဖစ္ေသာကုသိုလ္တရား၌ အလြန္ ၾကည္ၫိုၾကကုန္၏၊ ဆံုးမထားၿပီးျဖစ္ကုန္၏”ဟု (တားျမစ္၏)။ အခ်င္းဘာရဒြါဇငါတို႔သည္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ အကယ္၍လည္း ေတြ႕ျမင္ကုန္ခဲ့ပါလွ်င္မ်က္ေမွာက္၌ လည္း ”ရဟန္းေဂါတမသည္ အၫြန္႔တံုးသူတည္း”ဟု ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို ဆိုဝံ့ပါကုန္၏။ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဤသို႔လွ်င္ ငါတို႔၏ က်မ္းဂန္၌ လာေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ဆို၏)။ အကယ္၍ အသွ်င္ မာဂ႑ိယအား ဝန္မေလးပါမူ ထိုအေၾကာင္းကို ရဟန္းေဂါတမအား ေျပာၾကားပါအံ့ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ ဘာရဒြါဇသည္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ႐ိွဘဲ (ငါ) ေျပာဆိုအပ္သည့္အတိုင္းသာလွ်င္ ထိုစကားကိုေျပာဆိုပါေလာ့ဟု (ဆို၏)။

၂ဝ၈။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူတို႔၏ နားထက္ သာလြန္ေသာ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ နတ္ တို႔၏နားႏွင့္တူေသာနားျဖင့္ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰား၏ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္ႏွင့္အတူ ဤစကားေျပာဆိုျခင္းကိုၾကားေတာ္မူသည္သာတည္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညေနခ်မ္းအခါ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထေတာ္မူလ်က္ ဘာရဒြါဇေဂါတၱ ပုဏၰား၏ မီးတင္းကုပ္႐ိွရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၍ ခင္းထားေသာ ျမက္အခင္း၌ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား႐ိွေတာ္မူရာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စကားေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ စကားကိုေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰားကို ျမတ္စြာဘုရားက ”ဘာရဒြါဇ သင့္အား မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္ႏွင့္အတူ ဤျမက္အခင္းကိုသာလွ်င္အေၾကာင္းျပဳ၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ စကားေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ေမးေတာ္မူေသာ္ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰားသည္ ထိတ္လန္႔ျခင္း ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္း႐ိွသည္ျဖစ္၍ ”အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုအေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမအား ေျပာၾကားလိုၾကပါကုန္၏၊ သို႔ရာတြင္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မေျပာၾကားမီသာလွ်င္ (ထိုအေၾကာင္းကို) ေျပာၾကားဘိ၏တကား”ဟုျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။

ျမတ္စြာဘုရားအား ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰားႏွင့္အတူ ေျပာဆိုေသာ ဤစကားသည္ မၿပီးျပတ္ေသးေခ်၊ ထိုအခါ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္သည္ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ လွည့္လည္၍ ဘာရဒြါဇေဂါတၱပုဏၰား၏မီးတင္းကုပ္အတြင္း ျမတ္စြာဘုရား႐ိွေတာ္မူရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏-

၂ဝ၉။ ”မာဂ႑ိယ မ်က္စိသည္ ႐ူပါ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ႐ူပါ႐ံု၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ႐ူပါ႐ံု၌ ႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုမ်က္စိကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆံုးမထားၿပီ၊ လံုေအာင္ျပဳထားၿပီ၊ ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီ၊ ထိုမ်က္စိကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းငွါလည္း တရားေဟာ၏၊ မာဂ႑ိယ သင္သည္ ဤအေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ရဟန္းေဂါတမသည္ အၫြန္႔တံုးသူတည္းဟု ဆိုသေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ့္သည္ ဤအေၾကာင္းကိုသာ ရည္ရြယ္၍ ရဟန္းေဂါတမသည္ အၫြန္႔တံုးသူတည္းဟု ဆိုပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ က်မ္းဂန္၌လာေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယ နားသည္ သဒၵါ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ပ။ မာဂ႑ိယ ႏွာေခါင္းသည္ ဂႏၶာ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ မာဂ႑ိယ လွ်ာသည္ ရသာ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ရသာ႐ံု၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ရသာ႐ံု၌ ႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုလွ်ာကိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဆံုးမထားၿပီ၊ လံုေအာင္ျပဳထားၿပီ၊ ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီ၊ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီ၊ ထိုလွ်ာကိုပိတ္ဆို႔ျခင္းငွါလည္း တရားေဟာ၏၊ မာဂ႑ိယ ဤအေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ ရဟန္းေဂါတမသည္အၫြန္႔တံုးသူတည္းဟု ဆိုပါသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ဤအေၾကာင္းကို သာလွ်င္ ရည္ရြယ္၍ ရဟန္းေဂါတမသည္ အၫြန္႔တံုးသူတည္းဟု ဆိုပါ၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ က်မ္းဂန္၌ လာေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယ ကိုယ္သည္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏။ပ။ မာဂ႑ိယ စိတ္သည္ဓမၼာ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ဓမၼာ႐ံု၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ဓမၼာ႐ံု၌ ႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုစိတ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ဆံုးမထားၿပီ၊ လံုေအာင္ျပဳထားၿပီ၊ ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီ၊ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီ၊ ထိုစိတ္ကို ပိတ္ဆို႔ ျခင္းငွါလည္းတရားေဟာ၏။ မာဂ႑ိယ သင္သည္ ဤအေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ ရဟန္းေဂါတမသည္ အၫြန္႔တံုးသူတည္းဟု ဆိုပါသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤအေၾကာင္းကိုသာရည္ရြယ္၍ ရဟန္းေဂါတမသည္ အၫြန္႔တံုးသူတည္းဟု ဆိုပါ၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ဤသို႔လွ်င္အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ က်မ္းဂန္၌ လာေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၁ဝ။ မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္ စကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း- ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလို႐ိွအပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကိုပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးဖူး၏။ ထိုသူသည္ ေနာက္အခါ၌ ႐ူပါ႐ံုတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သာယာဖြယ္သေဘာ၊ အျပစ္၊ ထြက္ေျမာက္ရာတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၍၊ ႐ူပါ႐ံု၌ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္းတဏွာကို စြန္႔၍၊ ႐ူပါ႐ံုေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍၊ အဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေနရာ၏။ မာဂ႑ိယ သင္သည္ ဤသူ႕ကို အဘယ္သို႔ ဆိုမည္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဘာမွ် ဆိုဖြယ္မ႐ိွပါ (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္ စကားကို အဘယ္သို႔ေအာက္ေမ့သနည္း- ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔ျဖင့္။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာဂႏၶာ႐ံုတို႔ျဖင့္။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔ျဖင့္။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာအလို႐ိွအပ္ ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါဖူး၏။ ထိုသူသည္ ေနာက္အခါ၌ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သာယာဖြယ္သေဘာ၊ အျပစ္၊ ထြက္ေျမာက္ ရာတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိ၍၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌တပ္ႏွစ္သက္ျခင္းတဏွာကို ပယ္စြန္႔၍၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍၊ အဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္း ေအးေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေနရာ၏။ မာဂ႑ိယ သင္သည္ ဤသူ႕ကို အဘယ္သို႔ ဆိုမည္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမဘာမွ်ဆိုဖြယ္မ႐ိွပါ (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

၂၁၁။ မာဂ႑ိယ ငါသည္ ေရွးလူျဖစ္စဥ္အခါက စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလို႐ိွအပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကိုပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလို႐ိွအပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္းဤသို႔ ငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးဖူး၏။

မာဂ႑ိယ ထိုငါ့အား မိုးဥတုအခါ စံေနရာျဖစ္ေသာ ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္၊ ေဆာင္းဥတုအခါ စံေနရာျဖစ္ေသာ ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္၊ ေႏြဥတုအခါ စံေနရာျဖစ္ေသာ ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင္၊ ဤသို႔သံုးေဆာင္ ကုန္ေသာ ျပာသာဒ္တို႔သည္ ျဖစ္ခဲ့ကုန္၏။ မာဂ႑ိယ ထိုငါသည္ မိုးဥတုအခါစံေနရာျဖစ္ေသာ ျပာသာဒ္၌ မိုးေလလတို႔ပတ္လံုး ေယာက်္ား (တီးမႈတ္သူ) ကင္းကုန္ေသာတူရိယာမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးလ်က္ ျပာသာဒ္ေအာက္သို႔ မသက္ဆင္းေပ၊ ထိုငါသည္ ေနာက္အခါ၌ကာမဂုဏ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သာယာဖြယ္သေဘာ၊ အျပစ္၊ ထြက္ေျမာက္ရာတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၍၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္ေမာေသာ တဏွာကို ပယ္စြန္႔၍၊ ကာမဂုဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ဆာ ေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍၊ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ထိုငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌မကင္းေသာ တပ္မက္မႈ႐ိွကုန္ေသာ၊ ကာမတဏွာတို႔သည္ ခဲစားအပ္ကုန္ေသာ၊ ကာမဂုဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပူေလာင္ျခင္းျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ပူေလာင္ၾကကုန္ေသာ၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီဝဲၾက ကုန္ေသာတစ္ပါးေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။ ထိုငါသည္ ထိုကာမဂုဏ္တို႔ကို မေတာင့္တ၊ ထိုကာမဂုဏ္ တို႔၌မေမြ႕ေလ်ာ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- မာဂ႑ိယ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာကိုေသာ္လည္း လြန္၍တည္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းျဖင့္ေမြ႕ေလ်ာ္ေနသည္ျဖစ္၍ ယုတ္ညံ့ေသာ ကာမဂုဏ္ကို မေတာင့္တေတာ့ၿပီ၊ ထိုကာမဂုဏ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့ၿပီ။

၂၁၂။ မာဂ႑ိယ ဥပမာေသာ္ကား ႂကြယ္ဝေသာ မ်ားေသာဥစၥာ႐ိွေသာ မ်ားေသာစည္းစိမ္႐ိွေသာသူႂကြယ္သည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ သူႂကြယ္သားသည္ပင္ျဖစ္ေစ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ပ။ အလို႐ိွအပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါး ဖူးသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ျဖင့္ သုစ႐ိုက္တရားကို ျပဳက်င့္၍ ႏႈတ္ျဖင့္သုစ႐ိုက္တရားကို ျပဳ က်င့္၍ စိတ္ျဖင့္ သုစ႐ိုက္တရားကို ျပဳက်င့္၍ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ နတ္ရြာေလာကသို႔ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏အေပါင္းအသင္းအျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ရာ၏။ ထိုသူသည္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ နႏၵဝန္ ဥယ်ာဥ္၌နတ္သမီးအေပါင္းၿခံရံလ်က္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးရာ၏။ ထိုသူသည္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးေနေသာ သူႂကြယ္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္၏သားကိုေသာ္လည္းေကာင္းျမင္ေလရာ၏။ မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္ စကားကို အသို႔ေအာက္ေမ့သနည္း- နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္၌နတ္သမီးအေပါင္းၿခံရံလ်က္ နတ္ကာမ ဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးေနေသာ ထိုနတ္သားသည္ ဤမည္ေသာ သူႂကြယ္၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ့္သား၏ေသာ္လည္းေကာင္း လူ႕ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို ေတာင့္တရာသေလာ၊ ့လူ႕ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္လည္း ျပန္လည္ေနရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- အသွ်င္ေဂါတမ လူ႕ကာမဂုဏ္တို႔ထက္ နတ္ကာမဂုဏ္တို႔ကသာလြန္ကုန္၏၊ မြန္လည္း မြန္ျမတ္ကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ငါဘုရားသည္ ေရွးလူျဖစ္စဥ္က စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ ေသာအလို႐ိွအပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာဂႏၶာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလို႐ိွအပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဗာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ဤသို႔ကာမဂုဏ္ငါးပါးျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးဖူး၏။

ထိုငါသည္ ေနာက္အခါ၌ ကာမဂုဏ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သာယာျခင္းသေဘာ၊ အျပစ္၊ ထြက္ေျမာက္ရာတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၍၊ ကာမတို႔၌ တပ္မက္ေမာျခင္းတဏွာကို ပယ္စြန္႔၍၊ ကာမတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍၊ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ထိုငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မကင္းေသးေသာတပ္စြဲမႈ ႐ိွကုန္ေသာ၊ ကာမတဏွာတို႔သည္ ခဲစားအပ္ကုန္ေသာ၊ ကာမတည္းဟူေသာ ပူေလာင္ျခင္းျဖင့္ထက္ဝန္း က်င္ ပူေလာင္ၾကကုန္ေသာ၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီဝဲၾကကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔ကိုျမင္၏၊ ထိုငါသည္ ထိုသူတို႔၏ ထိုကာမဂုဏ္တို႔ကို မေတာင့္တေတာ့ၿပီ၊ ထိုကာမဂုဏ္တို႔၌မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့ၿပီ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- မာဂ႑ိယ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍ သာလွ်င္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာကိုေသာ္လည္း သာလြန္၍ တည္ေသာေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေန သည္ျဖစ္၍ ယုတ္ညံ့ေသာ ကာမဂုဏ္ကို မေတာင့္တေတာ့ၿပီ၊ ထိုကာမဂုဏ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့ၿပီ။

၂၁၃။ မာဂ႑ိယ ဥပမာေသာ္ကား နာက်င္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ အနာမွည့္ရင့္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ ႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္ ပိုးေလာက္တို႔ အကိုက္အခဲခံရ၍ လက္သည္းတို႔ျဖင့္ အနာဝတို႔ကို ကုပ္ဖဲ့လ်က္မီးက်ီးစု၌ ကိုယ္ကို ကင္ရာ၏။ ထိုႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ား၏ အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္အနာကို ကုစားတတ္ေသာ ေဆးဆရာကို ပင့္လာကုန္ရာ၏။ ထိုႏူနာစြဲေသာ ေယာက်္ားအား ထိုအနာကိုကုစားတတ္ေသာ ေဆးဆရာသည္ ေဆးကုရာ၏၊ ထိုႏူနာစြဲေသာ ေယာက်္ားသည္ ထိုေဆးကို အစြဲျပဳ၍ႏူနာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ၏။ အနာမ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာစြာ မိမိကိုယ္ကို အစိုးတရ အလို႐ိွတိုင္းေနရသည္ အလို႐ိွတိုင္း သြားရသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုႏူနာမွ ကင္းၿပီးေသာ ေယာက်္ားသည္ နာက်င္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ အနာမွည့္ရင့္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ ပိုးေလာက္တို႔ အကိုက္အခဲခံေနရ၍ လက္သည္းတို႔ျဖင့္အနာဝကို ကုပ္ဖဲ့လ်က္ မီးက်ီးစု၌ ကိုယ္ကို ကင္၍ ေနေသာ ႏူနာ႐ိွေသာအျခားေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို ျမင္ရာ၏။

မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္ စကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့ဘိသနည္း- ထိုႏူနာမွ ကင္းၿပီးေသာေယာက်္ားသည္ ဤမည္ေသာ ႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ား၏ မီးက်ီးစုကိုလည္းေကာင္း ေဆးမွီဝဲမႈကိုလည္းေကာင္း ေတာင့္တရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္ႏိုင္ပါ (ဟု ေလွ်ာက္၏)။ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- အသွ်င္ေဂါတမ ေရာဂါ႐ိွလတ္ေသာ္ ေဆးျဖင့္ ျပဳဖြယ္ကိစၥသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ေရာဂါမ႐ိွခဲ့ ေသာ္ ေဆးျဖင့္ ျပဳဖြယ္ကိစၥသည္ မ႐ိွဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

မာဂ႑ိယ ဤအတူသာလွ်င္ ငါသည္ ေရွးလူျဖစ္စဥ္က စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အလို႐ိွ့အပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွ ကုန္ေသာကာမႏွင့္စပ္ ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္သိအပ္ကုန္ေသာ အလို႐ိွအပ္ကုန္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာ႐ိွကုန္ေသာ ကာမႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါဖူး၏။

ထိုငါသည္ ေနာက္အခါ၌ ကာမဂုဏ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သာယာဖြယ္သေဘာ၊ အျပစ္၊ ထြက္ေျမာက္ရာတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၍၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္ေမာျခင္းတဏွာကို ပယ္စြန္႔၍၊ ကာမေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍၊ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေန၏။

ထိုငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မကင္းေသးေသာ တပ္စြဲမႈ႐ိွကုန္ေသာ ကာမတဏွာတို႔သည္ ခဲစားအပ္ကုန္ေသာ၊ ကာမတည္းဟူေသာ ပူေလာင္ျခင္းျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ ပူေလာင္ၾကကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုမွီဝဲၾကကုန္ေသာ အျခားေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။ ထိုငါသည္ ထိုသူတို႔၏ ထိုကာမဂုဏ္တို႔ကို မေတာင့္တေတာ့ၿပီ၊ ထိုကာမဂုဏ္တို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့ၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- မာဂ႑ိယ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုၾကဥ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာကိုေသာ္လည္းသာလြန္၍ တည္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနသည္ျဖစ္၍ ယုတ္ညံ့ေသာ ကာမဂုဏ္ကိုမေတာင့္တေတာ့ၿပီ၊ ထိုကာမဂုဏ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့ၿပီ။

၂၁၄။ မာဂ႑ိယ ဥပမာေသာ္ကား နာက်င္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ အနာမွည့္ရင့္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ ႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္ ပိုးေလာက္တို႔ အကိုက္အခဲခံရ၍ လက္သည္းတို႔ျဖင့္ အနာဝကို ကုပ္ဖဲ့လ်က္မီးက်ီးစု၌ ကိုယ္ကို ကင္ရာ၏။ ထိုႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ား၏ အေဆြခင္ပြန္းေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္အနာကို ကုစားတတ္ေသာ ေဆးဆရာကို ပင့္လာကုန္ရာ၏။ ထိုႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ားအား ထိုအနာကိုကုစားတတ္ေသာ ေဆးဆရာသည္ ေဆးကုရာ၏၊ ထိုႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္ ထိုေဆးကို အစြဲျပဳ၍ႏူနာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ၏၊ အနာမ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာစြာ မိမိကိုယ္ကို အစိုးတရ အလို႐ိွတိုင္းေနရသည္ အလို႐ိွတိုင္း သြားရသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို အားႀကီးေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္စီကိုင္၍ မီး က်ီးစုသို႔ ဆြဲငင္ကုန္ရာ၏။

မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္ စကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့ဘိသနည္း- ထိုေယာက်္ားသည္ ဤမွထိုမွကိုယ္ကို ႐ုန္းကန္ရာသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ မွန္ပါ၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- အသွ်င္ေဂါတမ ဤမီးသည္ကား ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕လည္း ႐ိွပါ၏၊ ႀကီးစြာေသာပူျခင္းလည္း ႐ိွပါ၏၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္စကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့ဘိသနည္း- ထိုမီးသည္ ယခုမွသာလွ်င္ ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕လည္း ႐ိွသေလာ၊ ႀကီးစြာေသာ ပူျခင္းလည္း ႐ိွသေလာ၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ေရွးအခါကလည္း ထိုမီးသည္ ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕လည္း ႐ိွသေလာ၊ ႀကီးစြာေသာပူျခင္းလည္း ႐ိွသေလာ၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုမီးသည္ ယခုအခါ၌လည္း ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕လည္း ႐ိွပါ၏၊ ႀကီးစြာေသာပူျခင္းလည္း ႐ိွပါ၏၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွပါ၏၊ ေရွးအခါကလည္း ဆင္းရဲ ေသာအေတြ႕လည္း ႐ိွပါ၏၊ ႀကီးစြာေသာ ပူျခင္းလည္း ႐ိွပါ၏၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွပါ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ နာက်င္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ အနာမွည့္ရင့္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ ပိုးေလာက္တို႔ အကိုက့္အခဲခံရ၍ လက္သည္းတို႔ျဖင့္ အနာဝတို႔ကို ကုပ္ဖဲ့ေနရေသာ ဤႏူနာစြဲေသာ ေယာက်္ားသည္ကား ဣေႁႏၵပ်က္စီးေနသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕႐ိွသည္လည္းျဖစ္ေသာ မီး၌ ခ်မ္းသာ၏ဟု ေဖာက္ျပန္မွတ္မွားေသာ သညာကို ရလ်က္ေနပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယ ဤအတူသာလွ်င္ အတိတ္ျဖစ္ေသာ ကာလ၌လည္း ကာမဂုဏ္သည္ ဆင္းရဲေသာအေတြ႕လည္း ႐ိွ၏၊ ႀကီးစြာေသာ ပူျခင္းလည္း ႐ိွ၏၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွ၏။ လာလတၱံ႕အနာဂတ္ ကာလ၌လည္း ကာမဂုဏ္သည္ ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕လည္း ႐ိွ၏၊ ႀကီးစြာေသာ ပူျခင္းလည္း႐ိွ၏၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွ၏။ ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌လည္း ကာမဂုဏ္သည္ ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕လည္း ႐ိွ၏၊ ႀကီးစြာေသာ ပူျခင္းလည္း ႐ိွ၏၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ျခင္းလည္း ႐ိွ၏။ မာဂ႑ိယ ဤသတၱဝါတို႔ကား ကာမဂုဏ္တရားတို႔၌ မကင္းေသးေသာ ရာဂ႐ိွကုန္သည္ျဖစ္၍ ကာမတဏွာတို႔သည္ ခဲစားအပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ကာမအပူျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ ေလာင္ၿမိဳက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ဣေႁႏၵပ်က္စီးေနသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕႐ိွသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကာမတို႔၌ခ်မ္းသာ၏ဟု ေဖာက္ျပန္မွတ္မွားေသာ သညာကို ရကုန္၏။

၂၁၅။ မာဂ႑ိယ ဥပမာေသာ္ကား နာက်င္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ အနာမွည့္ရင့္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ ႏူနာစြဲေသာ ေယာက်္ားသည္ ပိုးေလာက္တို႔ အကိုက္အခဲခံေနရသည္ျဖစ္၍ လက္သည္းတို႔ျဖင့္ အနာဝကိုကုပ္ဖဲ့လ်က္ မီးက်ီးစု၌ ကိုယ္ကို ထက္ဝန္းက်င္မွ ကင္၏။ မာဂ႑ိယ နာက်င္ေသာကိုယ္႐ိွေသာ အနာမွည့္ရင့္ၿပီးေသာ ကိုယ္႐ိွေသာ ပိုးေလာက္တို႔ အကိုက္အခဲခံေနရေသာ ဤႏူနာ႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္လက္သည္းတို႔ျဖင့္ အနာဝကို ကုပ္ဖဲ့လ်က္ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ မီးက်ီးစု၌ ကိုယ္ကိုထက္ဝန္းက်င္မွ ကင္ရာ၏၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ထိုေယာက်္ား၏ ထိုအနာဝတို႔သည္ အလြန္မစင္ၾကယ္ကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ အလြန္မေကာင္းေသာ အနံ႕႐ိွကုန္သည္လည္းေကာင္း၊ အလြန္ပုပ္ကုန္သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏။ အနာဝတို႔ကို အယားေဖ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာသက္သာရာမွ် သာယာကာမွ်တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

မာဂ႑ိယ ဤအတူသာလွ်င္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မကင္းေသးေသာ ရာဂ႐ိွကုန္ေသာ ကာမတဏွာတို႔ သည္ခဲစားအပ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္အပူျဖင့္လည္း ထက္ဝန္းက်င္ ပူေလာင္အပ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီဝဲကုန္၏။ မာဂ႑ိယ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ကာမဂုဏ္တို႔၌မကင္းေသာ ရာဂ႐ိွကုန္ေသာ ကာမတဏွာတို႔သည္ ခဲစားအပ္ကုန္ေသာ ကာမအပူျဖင့္လည္း ထက္ဝန္းက်င္ ပူေလာင္အပ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီဝဲကုန္၏။ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထိုထိုသတၱဝါတို႔အား ကာမတဏွာတို႔သည္လည္း အဖန္ဖန္တိုးပြားကုန္၏၊ ကာမအပူျဖင့္လည္းထက္ဝန္းက်င္ ပူေလာင္ကုန္၏။ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သက္သာရာမွ် သာယာကာမွ်သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္စကားကို အဘယ္သို႔ေအာက္ေမ့သနည္း- မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မင္း၏အမတ္သည္လည္းေကာင္း ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးလ်က္ ကာမတဏွာကို မပယ္မစြန္႔မူ၍ ကာမအပူကို မပယ္မေဖ်ာက္မူ၍ ကင္းေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း႐ိွသည္ျဖစ္၍ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္႐ိွလ်က္ ေနလည္းေနၿပီ၊ ေနလည္းေနဆဲ၊ ေနလည္းေနလတၱံ႕ဟု သင္ျမင္မူလည္း ျမင္ဖူးသေလာ၊ ၾကားမူလည္း ၾကားဖူးသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ မျဖစ္ႏိုင္သည္သာတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယ ေကာင္းပါေပ၏၊ မာဂ႑ိယ မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မင္း၏အမတ္သည္လည္းေကာင္းကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးလ်က္ ကာမတဏွာကိုမပယ္မစြန္႔မူ၍ ကာမအပူကို မပယ္ေဖ်ာက္မူ၍ ကင္းေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း႐ိွသည္ျဖစ္၍ အတြင္း့အဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနမူလည္း ေနခဲ့ၿပီ၊ ေနမူလည္း ေနဆဲ၊ ေနမူလည္းေနလတၱံ႕၊ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ကို ငါလည္း ျမင္လည္း မျမင္စဖူး၊ ၾကားလည္း မၾကားစဖူးေပ။

မာဂ႑ိယ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားတို႔သည္လည္းေကာင္း ကင္း ေသာဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း႐ိွကုန္သည္ျဖစ္၍ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္႐ိွကုန္သည္ ျဖစ္၍ေနလည္းေနခဲ့ကုန္ၿပီ၊ ေနလည္းေနကုန္ဆဲ၊ ေနလည္းေနကုန္လတၱံ႕၊ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ထိုရဟန္းပုဏၰားတို႔သည္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သာယာဖြယ္သေဘာ၊ အျပစ္၊ ထြက္ေျမာက္ရာတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကကုန္၍ ကာမတဏွာတို႔ကို ပယ္စြန္႔ကုန္၍ ကာမအပူကို ပယ္ေဖ်ာက္ကုန္၍ကင္းေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း႐ိွကုန္သည္ျဖစ္၍ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာစိတ္႐ိွကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနလည္းေနခဲ့ၾကကုန္ၿပီ၊ ေနလည္းေနၾကကုန္ဆဲ၊ ေနလည္းေနၾကကုန္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအခ်ိန္၌ ဤဥဒါန္းစကားကို က်ဴးရင့္ႁမြက္ၾကားေတာ္မူ၏-

လာဘ္ဟူသမွ်တို႔တြင္ အနာကင္းျခင္းသည္ အသာဆံုးျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာဟူသမွ် တို႔တြင္ နိဗၺာန္သည္အသာဆံုးျဖစ္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လမ္းခရီးတို႔တြင္ အဂၤါရွစ္ပါး႐ိွေသာလမ္းခရီးသည္ ေဘးကင္း၍ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ ေပ၏ဟု (က်ဴးရင့္ႁမြက္ၾကားေတာ္မူ၏)။

၂၁၆။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ေဂါတမအံ့ဖြယ္႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္စဖူး ထူးကဲစြာ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ‘လာဘ္ဟူသမွ်တို႔တြင္ အနာကင္းျခင္းသည္ အသာဆံုးျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာဟူသမွ်တို႔တြင္ နိဗၺာန္သည္အသာဆံုးျဖစ္၏’ဟူ၍ေကာင္းစြာပင္ မိန္႔ၾကားေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ‘လာဘ္ဟူသမွ်တို႔တြင္ အနာကင္းျခင္းသည္ အသာဆံုးျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာဟူသမွ်တို႔တြင္ နိဗၺာန္သည္အသာဆံုးျဖစ္၏’ဟု ေျပာဆိုလာၾကေသာေရွးပရိဗိုဇ္ဆရာ အဆက္ဆက္တို႔၏ စကားကို ၾကားဖူးပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ အသွ်င္ေဂါတမ မိန္႔ဆိုေသာဤစကားသည္ အကြၽႏု္ပ္ ၾကားဖူးသည္ႏွင့္ ညီၫြတ္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

မာဂ႑ိယ သင္သည္ ‘လာဘ္ဟူသမွ်တို႔တြင္ အနာကင္းျခင္းသည္ အသာဆံုးျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာဟူသမွ်တို႔တြင္ နိဗၺာန္သည္ အသာဆံုးျဖစ္၏’ဟု ေျပာဆိုလာၾကေသာ ေရွးပရိဗိုဇ္ဆရာအဆက္ဆက္တို႔၏စကားကို ၾကားရဖူး၏၊ ထိုအနာကင္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ထိုနိဗၺာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဤသို႔ ေမးေတာ္မူေသာ္ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ လက္ျဖင့္သံုးသပ္၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမ ထိုအနာကင္းျခင္းဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း၊ ထိုနိဗၺာန္ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း၊ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယခုအခါ အနာမ႐ိွ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာရွိ၏၊ စိုးစဥ္းမွ်ေသာ ဆင္းရဲမႈသည္အကြၽႏု္ပ္ကို မႏွိပ္စက္ႏိုင္ပါ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၁၇။ မာဂ႑ိယ ဥပမာေသာ္ကား ဝမ္းတြင္းကန္းျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႐ိွ၏၊ ထိုေယာက်္ား သည္မည္းေသာအဆင္း ျဖဴေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ၫိုေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ေရႊေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ နီေသာ အဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ေမာင္းေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ညီၫြတ္သည္ မညီၫြတ္သည္ကို မျမင္ရာ၊ ၾကယ္နကၡတ္တာရာတို႔၏ အဆင္းကို မျမင္ရာ၊ လေနတို႔ကိုမျမင္ရာ၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းေယာက်္ားသည္ ”အခ်င္းတို႔ အလြန္အဆင္းလွေသာ အညစ္အေၾကးကင္းေသာစင္ၾကယ္ ေသာ အဝတ္ျဖဴသည္ ေကာင္းမြန္ေလစြ တကား”ဟု ေျပာဆိုေသာ မ်က္စိျမင္ေသာသူ၏စကားကို ၾကား ေလရာ၏။ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းသည္ အျဖဴရွာ လွည့္လည္လာရာ၏။ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းကို တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ဆီေခ်းလိမ္းက်ံေသာ မည္းနက္သည့္သိုးေမြးတို႔ျဖင့္ ျပဳထားေသာ ပုဆိုးၾကမ္းျဖင့္ ”အခ်င္းေယာက်္ား ဤပုဆိုးကား သင့္အတြက္အလြန္အဆင္းလွ၍ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စင္ၾကယ္ သည့္ အဝတ္ျဖဴတည္း”ဟု လွည့္ပတ္ရာ၏။ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းသည္ ထိုမည္းနက္ေသာ အဝတ္ကို ယူရာ၏၊ ယူၿပီး၍ ဝတ္႐ံုရာ၏၊ ဝတ္႐ံုၿပီး၍့ႏွစ္သက္ေသာစိတ္႐ိွလ်က္ ”အခ်င္းတို႔ အလြန္အဆင္းလွ၍ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စင္ၾကယ္သည့္အဝတ္ျဖဴသည္ ေကာင္းမြန္ေလစြတကား”ဟု ႏွစ္သက္ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆိုရာ၏။

မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္ စကားကို အဘယ္သို႔ေအာက္ေမ့သနည္း-အမွန္အားျဖင့္ ဝမ္းတြင္းကန္းျဖစ္ေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ သိ၍ ျမင္၍ ဤဆီေခ်းျဖင့္ လိမ္းက်ံေသာ မည္းနက္သည့္ သိုးေမြးတို႔ျဖင့္ျပဳထားေသာ ပုဆိုးၾကမ္းကို ယူရာသေလာ၊ ယူၿပီး၍ ဝတ္႐ံုရာသေလာ၊ ဝတ္႐ံု၍ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ”အခ်င္းတို႔ အလြန္အဆင္းလွ၍ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စင္ၾကယ္သည့္ အဝတ္ျဖဴသည္ေကာင္းမြန္ေလစြတကား”ဟု ႏွစ္သက္ေသာစကားကို ႁမြက္ၾကားရာသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိအျမင္႐ိွေသာ ေယာက်္ား၏ စကားကို ယံုၾကည္၍ ဆိုရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းေယာက်္ားသည္ မသိဘဲ မျမင္ဘဲ ဆီေခ်းလိမ္းက်ံေသာ ဤမည္းနက္သည့္ သိုးေမြးတို႔ျဖင့္ျပဳထားေသာ ပုဆိုးၾကမ္းကို ခံယူရာ၏၊ ခံယူၿပီး၍ ဝတ္႐ံုရာ၏၊ ဝတ္႐ံုၿပီးလွ်င္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္႐ိွလ်က္ ”အခ်င္းတို႔ အလြန္ အဆင္းလွေသာ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စင္ၾကယ္သည့္ အဝတ္ျဖဴသည္ ေကာင္းမြန္ေလစြတကား”ဟု ႏွစ္သက္ေသာ စကားကို ႁမြက္ၾကားေလရာ၏၊ မ်က္စိအျမင္႐ိွေသာ ေယာက်္ား၏ ေျပာစကားကို ယံုၾကည္၍ ႁမြက္ၾကားေလရာ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယ ဤအတူသာလွ်င္ အယူတစ္ပါး႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ကန္းကုန္၏၊ မ်က္စိအျမင္မ႐ိွကုန္၊ အနာကင္းေသာ အျဖစ္ကို မသိကုန္၊ နိဗၺာန္ကို မျမင္ကုန္၊ ထိုသို႔ မသိမျမင္ၾကကုန္ဘဲလ်က္သာလွ်င္ ”လာဘ္ဟူသမွ်တို႔တြင္ အနာကင္းျခင္းသည္ အသာဆံုးျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာဟူသမွ်တို႔တြင္ နိဗၺာန္သည္ အသာဆံုး ျဖစ္၏” ဟူ၍ ဤဂါထာကိုဆိုကုန္၏။ မာဂ႑ိယ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ ေရွးဘုရားသွ်င္တို႔သည္-

”လာဘ္ဟူသမွ်တို႔တြင္ အနာကင္းျခင္းသည္ အသာဆံုးျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာဟူသမွ် တို႔တြင္ နိဗၺာန္သည္အသာဆံုးျဖစ္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လမ္းခရီးတို႔တြင္ အဂၤါရွစ္ပါး႐ိွေသာလမ္းခရီးသည္ ေဘးကင္း၍ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ ေပ၏”ဟု ဤဂါထာကို ေဟာၾကားေတာ္မူကုန္၏။

၂၁၈။ ထိုဂါထာသည္ အစဥ္အားျဖင့္ ယခုအခါ ပုထုဇဥ္တို႔ ဂါထာျဖစ္၏။ မာဂ႑ိယ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ေရာဂါတံုးျဖစ္၏၊ အိုင္းအမာတံုးျဖစ္၏၊ ဆူးေျငာင့္တံုးျဖစ္၏၊ ဆင္းရဲတံုးျဖစ္၏၊ အနာတံုးျဖစ္၏။ ထိုသင္သည္ ေရာဂါတံုးျဖစ္ေသာ အိုင္းအမာတံုးျဖစ္ေသာ ဆူးေျငာင့္တံုးျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲတံုးျဖစ္ေသာ အနာတံုးျဖစ္ေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ”အသွ်င္ေဂါတမ ထိုအနာကင္းျခင္းဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း၊ ထိုနိဗၺာန္ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း”ဟု ဆို၏။ မာဂ႑ိယ အနာကင္းျခင္းကိုသိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ, နိဗၺာန္ ကို ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ, စင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ သင့္မွာ မ႐ိွဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အနာကင္းျခင္းကို အကြၽႏု္ပ္ သိႏိုင္မည့္နည္းလမ္းျဖင့္ နိဗၺာန္ကို အကြၽႏု္ပ္ ျမင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္အား တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏ဟု ဤသို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္အသွ်င္ေဂါတမ အား ယံုၾကည္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

၂၁၉။ မာဂ႑ိယ ဥပမာေသာ္ကား ဝမ္းတြင္းကန္းျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႐ိွရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ အမည္းအျဖဴ အဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ၫိုေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ေရႊေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ နီေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ေမာင္းေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ညီၫြတ္သည္မညီၫြတ္သည္ကို မျမင္ရာ၊ ၾကယ္နကၡတ္တာရာတို႔၏ အဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ လေနတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္း၏ မိတ္ေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ မ်က္စိကုစားတတ္ေသာ ေဆးဆရာကိုပင့္လာကုန္ရာ၏၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းအား ထိုမ်က္စိ ကုစားတတ္ေသာ ေဆးဆရာသည္ ေဆးကုရာ၏၊ ထိုသူကန္းသည္ ထိုေဆးကုျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ မ်က္စိတို႔ကို မျဖစ္ေစႏိုင္ျငားအံ့၊ မ်က္စိတို႔ကို မသုတ္သင္ႏိုင္ျငားအံ့။

မာဂ႑ိယ ထိုငါဆိုမည့္စကားကို အဘယ္သို႔ေအာက္ေမ့သနည္း- ထိုေဆးဆရာသည္ ပင္ပန္း႐ံုဆင္းရဲ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ရာသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ မွန္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မာဂ႑ိယ ဤအတူသာလွ်င္ ငါသည္ သင့္အား ”အနာကင္းျခင္း ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း၊ နိဗၺာန္ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း”ဟု အကယ္၍ ေဟာရာ၏၊ (ေဟာပါလ်က္) သင္သည္ အနာကင္းျခင္းကို မသိျငားအံ့၊ နိဗၺာန္ကို မျမင္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာ္ ငါ့မွာသာလွ်င္ ထိုပင္ပန္းျခင္း ထိုဆင္းရဲျခင္းသည္ျဖစ္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အနာကင္းျခင္းကို အကြၽႏု္ပ္သိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ နိဗၺာန္ကို အကြၽႏု္ပ္ျမင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္အား တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ပါ၏ဟု ဤသို႔အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ယံုၾကည္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၂ဝ။ မာဂ႑ိယ ဥပမာေသာ္ကား ဝမ္းတြင္းကန္းျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႐ိွေလရာ၏၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းေယာက်္ားသည္ မည္းေသာအဆင္း ျဖဴေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ၫိုေသာအဆင္းတို႔ကိုမျမင္ရာ၊ ေရႊေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ နီေသာအဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ေမာင္းေသာအဆင္းတို႔ကိုမျမင္ရာ၊ ညီၫြတ္သည္ မညီၫြတ္သည္ကို မျမင္ရာ၊ ၾကယ္နကၡတ္တာရာတို႔၏ အဆင္းတို႔ကို မျမင္ရာ၊ လေနတို႔ကို မျမင္ရာ၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းေယာက်္ားသည္ ”အခ်င္းတို႔ အလြန္အဆင္းလွ၍ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စင္ၾကယ္သည့္အဝတ္ျဖဴသည္ ေကာင္းမြန္ေလစြတကား”ဟု ေျပာဆိုေသာ မ်က္စိျမင္ေသာသူ၏စကားကို ၾကားေလရာ၏။ ထိုဝမ္းတြင္းကန္း ေယာက်္ားသည္ အျဖဴရွာလွည့္လည္ရာ၏၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္း ေယာက္်ားကို တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ဆီေခ်းလိမ္းက်ံေသာ မည္းနက္သည့္ သိုးေမြးတို႔ျဖင့္ ျပဳထားေသာ ပုဆိုးၾကမ္းျဖင့္ ”အခ်င္းေယာက်္ား ဤပုဆိုးကား သင့္အတြက္ အလြန္အဆင္းလွ၍အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စင္ၾကယ္သည့္ အဝတ္ျဖဴတည္း”ဟု လွည့္ပတ္ရာ၏။ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းသည္ထိုအဝတ္ျဖဴကို ခံယူရာ၏၊ ခံယူၿပီး၍ ဝတ္႐ံုရာ၏၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္း၏ မိတ္ေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ မ်က္စိကို ကုစားေသာ ေဆးဆရာကို ပင့္လာၾကကုန္ရာ၏။

ထိုမ်က္စိကို ကုစားတတ္ေသာ ေဆးဆရာသည္ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းအား အထက္သို႔ အံေစတတ္ေသာေဆးကိုလည္းေကာင္း၊ ေအာက္သို႔သက္ေစတတ္ေသာ ေဆးကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္စဥ္းခတ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္စိေဆးလိမ္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွာႏွပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကိုေပးသျဖင့္ ကုသရာ၏၊ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းသည္ ထိုေဆးတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ မ်က္စိတို႔ကို ျဖစ္ေစရာ၏၊ မ်က္စိတို႔ကို သုတ္သင္ရာ၏။ ထိုဝမ္းတြင္းကန္းမွာ မ်က္စိအျမင္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆီေခ်းျဖင့္လိမ္းက်ံထားေသာ မည္းနက္သည့္ သိုးေမြးတို႔ျဖင့္ ျပဳထားေသာ ဤပုဆိုးၾကမ္း၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းသည္ေပ်ာက္ကင္းေလရာ၏၊ ထိုသို႔သေဘာ႐ိွေသာ အဝတ္ပုဆိုးကို ေပးေသာ ေယာက်္ားကိုမူလည္း”အခ်င္းတို႔ ဤေယာက်္ားသည္ ငါ့ကို ‘အခ်င္းေယာက်္ား ဤအဝတ္ပုဆိုးသည္ သင့္အတြက္အလြန္အဆင္းလွ၍ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စင္ၾကယ္သည့္ အဝတ္ျဖဴတည္း’ဟု ဆီေခ်းလိမ္းက်ံေသာမည္းနက္သည့္ သိုးေမြးတို႔ျဖင့္ ျပဳထားေသာ ပုဆိုးၾကမ္းျဖင့္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုးလွည့္ပတ္ဖ်က္ဆီးထားခဲ့ သည္တကား”ဟု မိတ္ေဆြမဟုတ္သူ အရာ၌လည္း ထားရာ၏၊ ရန္သူအရာ၌လည္း ထားရာ၏။ သတ္ သင့္သည္ဟူ၍လည္း ထင္မွတ္ရာ၏။

မာဂ႑ိယ ဤအတူသာလွ်င္ ငါသည္ သင့္အား ”အနာကင္းျခင္းဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း၊ နိဗၺာန္ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း”ဟု အကယ္၍ တရားေဟာရာ၏၊ ထိုသင္သည္ အနာကင္းျခင္းကို သိရာ၏၊ နိဗၺာန္ကို ျမင္ရာ၏။ ဤသို႔ ျမင္သည္႐ိွေသာ္ ထိုသင့္အား သိျမင္တတ္ေသာ ဉာဏ္မ်က္စိျဖစ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းေလရာ၏၊ သင့္အား”အခ်င္းတို႔ ငါ့ကို ဤစိတ္သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ႏွိပ္စက္လွည့္ပတ္ ဖ်က္ဆီးထားခဲ့သည္တကား၊ ငါသည္ ႐ုပ္ကိုသာလွ်င္ စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍ စြဲလမ္းဖူး၏၊ ေဝဒနာကိုသာလွ်င္ စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍့စြဲလမ္းဖူး၏၊ သညာကိုသာလွ်င္ စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍ စြဲလမ္းဖူး၏၊ သခၤါရတို႔ကိုသာလွ်င္ စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍စြဲလမ္းဖူး၏၊ ဝိညာဏ္ကိုသာလွ်င္ စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍ စြဲလမ္းဖူး၏၊ ထိုငါ့အား စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘဝသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ဘဝဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဇာတိသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ဇာတိ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ ငိုေႂကြးျခင္း’ပရိေဒဝ’ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’ တို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤသို႔ ထိုဆင္းရဲအစု ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထင္ရွား၏”ဟူေသာ အၾကံျဖစ္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤေနရာမွ မကန္းဘဲ ထႏိုင္မည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္အားတရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏ဟု ဤသို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ယံုၾကည္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၂၁။ မာဂ႑ိယ သို႔ျဖစ္မူ သင္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ေလာ့၊ မာဂ႑ိယ သင္သည္သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မွီဝဲဆည္းကပ္ရေသာေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို ၾကားနာ ရလတၱံ႕။ မာဂ႑ိယ သင္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ေလာကုတၱရာ တရားအားေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရလတၱံ႕။ မာဂ႑ိယ သင္သည္ ေလာကုတၱရာတရားအား ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရေသာေၾကာင့္ ”ဤသည္တို႔ကား ေရာဂါတို႔တည္း၊ အိုင္းအမာတို႔တည္း၊ ျမားေျငာင့္တို႔တည္း၊ ဤ၌ ေရာဂါတို႔သည္ အိုင္းအမာတို႔သည္ ျမားေျငာင့္တို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ထိုငါ့အား စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဘဝ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ပဋိသေႏၶတည္ေနရမႈ ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္၏၊ ပဋိသေႏၶတည္ေနရမႈ ‘ဇာတိ’၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုရျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသရျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးရျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးရျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း’ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’ တို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ဤသို႔ ဤဆင္းရဲတံုးသက္သက္၏ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏”ဟု ကိုယ္တိုင္သာ သိရလတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂၂၂။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ တရားေတာ္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္၍ ထားအပ္ေသာ အရာဝတၳဳကို လွန္၍ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္း၍ထားအပ္ေသာ အရာဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္၍ ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္၍ ခရီးမွားေသာသူအား ခရီးမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ‘မ်က္စိအျမင္႐ိွေသာသူတို႔သည္အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ၫွိထြန္းေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ တရားေတာ္ကိုေဟာျပေတာ္မူအပ္ပါေပ၏။ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မာဂ႑ိယ အမွန္အားျဖင့္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူကို ယူဖူးေသာ အၾကင္သူသည္ ဤသုတ္အဘိဓမၼာ ဝိနည္းတည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို အလို႐ိွျငားအံ့၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို အလို႐ိွျငားအံ့၊ ထိုသူသည္ ေလးလတို႔ပတ္လံုး ပရိဝါသ္ေနရာ၏၊ ေလးလတို႔ကို လြန္သျဖင့္ ႏွစ္သက္အားရေသာစိတ္႐ိွၾကကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ရွင္ျပဳ၍ ေပးၾကကုန္လတၱံ႕၊ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းငွါ ပၪၥင္းခံ၍ ေပးၾကကုန္လတၱံ႕၊ သို႔ေသာ္လည္း ဤအရာ၌ ပုဂၢိဳလ္ထူးျခား ကြဲလြဲေသာ အျဖစ္ကို သိအပ္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကယ္၍ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူကို ယူဖူးေသာသူသည္ ဤသုတ္အဘိဓမၼာ ဝိနည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို အလို႐ိွပါမူ ရဟန္းအျဖစ္ကို အလို႐ိွပါမူ ေလးလ့တို႔ပတ္လံုး ပရိဝါသ္ေနရ၏၊ ေလးလတို႔ကို လြန္သျဖင့္ ႏွစ္သက္အားရေသာ စိတ္႐ိွၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ရွင္ျပဳ၍ ေပးကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းငွါ ပၪၥင္းခံ၍ ေပးကုန္ျငားအံ့။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေလးႏွစ္တို႔ ကာလပတ္လံုး ပရိဝါသ္ေနပါအံ့၊ ေလးႏွစ္တို႔လြန္ေသာအခါ ႏွစ္သက္အားရေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္ေသာရဟန္းတို႔သည္ ရွင္ျပဳ၍ ေပးၾကပါကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းငွါ ပၪၥင္းခံ၍ ေပးၾကပါကုန္ေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာဂ႑ိယပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရၿပီ၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရၿပီ။ အသွ်င္မာဂ႑ိယမေထရ္သည္ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ လုံ႔လ႐ိွသည္ျဖစ္၍ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေနသည္႐ိွေသာ္မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ ရဟန္းျပဳၾကကုန္ေသာအမ်ဳိးေကာင္း သားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အတုမဲ့ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္မႈကိုမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနရၿပီ။ ”တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤအရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ တစ္ပါး ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မ႐ိွေတာ့ၿပီ”ဟု သိၿပီ၊ အသွ်င္မာဂ႑ိယသည္ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလၿပီတည္း။

ငါးခုေျမာက္ မာဂ႑ိယသုတ္ ၿပီး၏။