မန ၇၈: သမဏမု႑ိကသုတ္

၂၆ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္သည္တည္ပင္အစဥ္အတန္းရွိသည့္ ဇရပ္တစ္ေဆာင္သာရွိေသာ အယူကို ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုရာျဖစ္ေသာ မလႅိကာမိဖုရား၏အရံ၌ ငါးရာမွ် အေရအတြက္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္ပရိသတ္ႏွင့္ အတူ ေန၏။ ထိုအခါပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ ေနမြန္းတိမ္းအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ သာဝတၳိျပည္မွ ထြက္၏။ ထိုအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးအား ”ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးျမင္ရန္ အခါမဟုတ္ေသး၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိန္းေအာင္းေနေတာ္မူ၏၊ ႏွလုံးကို ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း ဖူးျမင္ရန္ အခါမဟုတ္ေသး၊ ႏွလုံးကို ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ကိန္းေအာင္းေနေတာ္မူၾကကုန္၏။ အကယ္၍ ငါသည္အယူကို ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုရာျဖစ္ေသာ တည္ပင္အစဥ္အတန္းရွိေသာ တစ္ေဆာင္ေသာ ဇရပ္ရွိေသာမလႅိကာမိဖုရား၏ အရံရွိ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ရပါမူကား့ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ အယူကို ၿပဳိင္ဆိုင္ ေျပာဆိုရာျဖစ္ေသာ တည္ပင္အစဥ္အတန္းရွိေသာ ဇရပ္တစ္ေဆာင္သာရွိသည့္ မလႅိကာမိဖုရား၏ အရံရွိ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။

ထိုအခါ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္သည္ မ်ားျပားေသာ ဖီလာစကားကိုပဲ့တင္ထပ္မွ် ျပင္းျပက်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ ေျပာဆိုလ်က္ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္ပရိသတ္ႏွင့္အတူေန၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း – မင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ခိုးသူႏွင့့္္စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္သည္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္ထိုးျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား စားဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အဝတ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အိပ္ရာေနရာႏွင့္စပ္ေသာစကား ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား နံ႕သာႏွင့္စပ္ေသာစကား ေဆြမ်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာစကား ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ရြာႏွင့္စပ္ေသာစကား နိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား ၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာစကား ေယာက်္ားႏွင့္စပ္ေသာစကား သူရဲေကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား လမ္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသလြန္သူႏွင့္စပ္ေသာစကား အေထြေထြႏွင့္စပ္ေသာစကားေလာက (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား သမုဒၵရာ (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား ႀကီးပြားျခင္းဆုတ္ယုတ္ ျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာစကားတို႔တည္း။

သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္သည္ လာေနေသာ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးကိုအေဝးကပင္ ျမင္လတ္ေသာ္ ”အသွ်င္တို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အသွ်င္တို႔ အသံကို မျပဳၾကကုန္လင့္၊ ရဟန္းေဂါတမ၏တပည့္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ လာေန၏။ သာဝတၳိျပည္ေန ရဟန္းေဂါတမ၏ လူဝတ္ေၾကာင္ တပည့္ရွိသမွ်တို႔တြင္ ဤပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္၏။ ထိုအသွ်င့္တပည့္တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို အလိုရွိၾကကုန္၏၊ တိတ္ဆိတ္ျခင္း၌ ဆုံးမထားၿပီးျဖစ္ၾကကုန္၏၊ တိတ္ဆိတ္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကို ခ်ီးက်ဴးတတ္ၾကကုန္၏။ ပရိသတ္အသံ တိတ္ဆိတ္ေနသည္ကိုသိလွ်င္ ခ် ဥ္းကပ္သင့္သည္ဟု ေအာက္ေမ့တန္ရာ၏” ဟူ၍ မိမိပရိသတ္ကို ေသဝပ္စြာေနရန္ ေျပာဆို၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္၏။

၂၆၁။ ထိုအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္ ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စကားေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးအား သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္သည္ ဤစကားကို ေျပာဆို၏ – ”သူႂကြယ္ ငါသည္ တရားေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို ျပည့္စံုေသာကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာသူတို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္သူ (ဝါဒ) စစ္ထိုး၍ မရႏိုင္သူ ရဟန္းဟူ၍ ပညတ္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ – သူႂကြယ္ ေလာက၌ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊ မေကာင္းေသာစကားကို မဆို၊ မေကာင္းေသာအၾကံကို မၾကံ၊ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္ အသက္မေမြး။ သူႂကြယ္ ငါသည္ ဤေလးပါးေသာ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို ျပည့္စံုေသာ ကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာသူတို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္သူ (ဝါဒ) စစ္ထိုး၍ မရႏိုင္သူ ရဟန္းဟူ၍ ပညတ္၏”ဟု (ဆို၏)။

ထိုအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္၏ စကားကိုႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲ့ေပ၊ မႏွစ္သက္ခဲ့ မပယ္ခဲ့မူ၍ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ထိုဥဂၢါဟမာနဆိုေသာ စကား၏ အနက္ကို သိရအံ့”ဟု ေနရာမွ ထကာ ဖဲသြားေလ၏။ ထိုအခါပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး ၿပီးလွ်င္သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္လ်က္ သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္ႏွင့္အတူ ေျပာဆို ခဲ့ရသမွ့်စကားအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။

၂၆၂။ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးအား ဤစကားကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏ – လက္သမားႀကီး သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္၏ စကားအတိုင္းျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္ အရြယ္သည္ ျပည့္စံုေသာ ကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာသူတို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ေရာက္သူ (ဝါဒ) စစ္ထိုး၍ မရႏိုင္ေသာသူ ရဟန္းျဖစ္လိမ့္မည္။ လက္သမားႀကီး ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္မွာ ကိုယ္ဟူ၍ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္း မ႐ိွေသး၊ ကိုယ္လႈပ္ရွားကာမွ်မွတစ္ပါး အဘယ္မွာ ကိုယ္ျဖင့္မေကာင္းမႈကို ျပဳလတၱံ ႕နည္း။ လက္သမားႀကီး ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္မွာစကားဟူ၍ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္း မ႐ိွေသး၊ ငိုေႂကြး႐ံုမွ်မွတစ္ပါး မေကာင္းေသာ စကားကိုအဘယ္မွာ ဆိုလိမ့္မည္နည္း။ လက္သမားႀကီး ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္မွာအၾကံဟူ၍ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္း မ႐ိွေသး၊ ျမဴး႐ံုမွတစ္ပါး အဘယ္မွာ မေကာင္းေသာ အၾကံကိုၾကံလတၱံ ႕နည္း။ လက္သမားႀကီး ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္မွာ အသက္ေမြးမႈဟူ၍သိတတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္း မ႐ိွေသး၊ အမိႏို႔ကိုစို႔ျခင္းမွတစ္ပါး အဘယ္မွာ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိလတၱံ ႕နည္း။ လက္သမားႀကီး သမဏမု႑ိကာ၏ သားျဖစ္ေသာ ဥဂၢါဟမာနပရိဗိုဇ္၏ စကားအတိုင္းျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္သည္ ျပည့္စံုေသာကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာ သူတို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္သူ (ဝါဒ) စစ္ထိုး၍ မရႏိုင္သူရဟန္း ျဖစ္လတၱံ႕။

၂၆၃။ လက္သမားႀကီး ငါသည္ ေလးပါးေသာ တရားတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကိုျပည့္စုံေသာ ကုသိုလ္မရွိေသးသူ ျမတ္ေသာကုသိုလ္မရွိေသးသူ ျမတ္ေသာသူတို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာေနရာသို႔ ေရာက္၍ (ဝါဒ) စစ္ထိုး၍ မရႏိုင္ေသာ ရဟန္း မဟုတ္ေသးဟူ၍ ပညတ္၏၊ သို႔ရာတြင္ဤကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ကား တည္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-လက္သမားႀကီး ဤေလာက၌ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊ မေကာင္းေသာ စကားကို မဆို၊ မေကာင္းေသာအၾကံကို မၾကံ၊ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္းကို မေမြးျမဴ။ လက္သမားႀကီး ငါသည္ဤေလးပါးေသာတရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို ျပည့္စုံေသာ ကုသိုလ္မရွိေသးသူ ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္မရွိေသးသူ ျမတ္ေသာသူတို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္၍ ဝါဒစစ္ထိုး၍ မရႏိုင္သူ ရဟန္း မဟုတ္ေသးဟူ၍ ပညတ္၏။ သို႔ရာတြင္ ဤကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ကား တည္၏။

လက္သမားႀကီး ငါသည္ ဆယ္ပါးေသာ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို ျပည့္စုံေသာကုသိုလ္ရွိသူဟူ၍ ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ရွိသူဟူ၍ ျမတ္ေသာသူတို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ေရာက္သူ (ဝါဒ) စစ္ထိုး၍ မရႏိုင္သူ ရဟန္းဟူ၍ ပညတ္၏။ လက္သမားႀကီး ဤသည္တို႔ကားမေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔တည္း၊ ထိုမေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤတရား၌ မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ထိုခ်ဳပ္ရာကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ ခ်ဳပ္ရန္ က်င့္သည္မည္၏၊ ထိုအက်င့္ကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။

လက္သမားႀကီး ဤသည္တို႔ကား ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔တည္း၊ ထိုေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤတရား၌့ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ထိုခ်ဳပ္ရာကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ ခ်ဳပ္ရန္ က်င့္သည္မည္၏၊ ထိုအက်င့္ကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။

လက္သမားႀကီး ဤသည္တို႔ကား မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔တည္း၊ ထိုမေကာင္းေသာ အၾကံကိုသိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤတရား၌ မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ထိုခ်ဳပ္ရာကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္ မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္၏၊ ထိုအက်င့္ကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။

လက္သမားႀကီး ဤသည္တို႔ကား ေကာင္းေသာအၾကံတို႔တည္း၊ ထိုေကာင္းေသာအၾကံကို သိရမည္ဟုငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤတရား၌ ေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ထိုခ်ဳပ္ရာကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္ေကာင္းေသာအၾကံတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္၏၊ ထိုအက်င့္ကို သိရမည္ဟု ငါေဟာ၏။

၂၆၄။ လက္သမားႀကီး မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း- လက္သမား ႀကီးမေကာင္းေသာ ကိုယ္အမူအရာလည္းေကာင္း၊ မေကာင္းေသာ ႏႈတ္အမူအရာလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အသက္ေမြးမႈလည္းေကာင္း ဤတရားတို႔ကို မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ဟူ၍ ဆိုရကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤမေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။ ထိုမေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဟာထားၿပီ၊ စိတ္လွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိကုန္၏ ဟူ၍ ဆိုရ၏။ စိတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ စိတ္သည္လည္း မ်ား၏၊ တစ္ပါးမကမ်ားလွ၏၊ အထူးထူးအျပားျပား ရွိ၏၊ မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ ရာဂႏွင့္တကြျဖစ္ေသာစိတ္ေဒါသႏွင့္တကြျဖစ္ေသာစိတ္ ေမာဟႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာစိတ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤမေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ အဘယ္၌ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္သနည္း။ ထိုမေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔၏ ခ်ဳပ္ရာကိုလည္း ေဟာထားၿပီ၊ လက္သမားႀကီးဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္၍ ကာယသုစ႐ိုက္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကိုပယ္၍ ဝစီသုစ႐ိုက္ ကို ပြါးမ်ား၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္၍ မေနာသုစ႐ိုက္ကို ပြါးမ်ား၏၊ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈကို ပယ္၍ ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းကို ျပဳ၏၊ ဤတရား၌ ဤမေကာင္းေသာ အေလ့ အက်င့္တို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္၏။

လက္သမားႀကီး အဘယ္သို႔ က်င့္ေသာသူသည္ မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါက်င့္ေသာသူ ျဖစ္သနည္း။ လက္သမားႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ ယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ မျဖစ္ေပၚေစျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကိုအားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္၏။ ျဖစ္ေပၚကုန္ၿပီးေသာ ယုတ္မာကုန္ေသာအကုသိုလ္ တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကို အားထုတ္၏၊ စိတ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္၏။ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းငွါ ဆႏၵကိုျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကို အားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာ အားထုတ္၏။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔၏ တည္ျခင္းငွါ မေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းငွါ မ်ားစြာျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာေစျခင္းငွါ ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ ထက္ဝန္းက်င္မွ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လံုးလျပဳ၏၊ ဝီရိယကိုအားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာ အားထုတ္၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ေသာသူ ျဖစ္၏။

၂၆၅။ လက္သမားႀကီး ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ လက္သမား ႀကီးေကာင္းေသာ ကိုယ္အမူအရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာ ႏႈတ္အမူအရာကိုလည္းေကာင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈကိုလည္းေကာင္း အေလ့အက်င့္ဟူ၍ ငါေဟာ၏။ လက္သမားႀကီး ဤတရားတို႔ကို ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ဟူ၍ ဆိုရကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္သ နည္း။ ထိုေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဟာထားၿပီ။ စိတ္လွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏ဟူ၍ ဆိုရ၏၊ စိတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ စိတ္သည္ မ်ားျပား၏၊ တစ္ပါးမက မ်ားလွ၏၊ အထူးထူးအျပားျပား ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ ရာဂကင္းေသာစိတ္ ေဒါသကင္းေသာစိတ္ ေမာဟကင္းေသာစိတ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔သည္ အဘယ္၌ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္သနည္း။ ထိုေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔၏ ခ်ဳပ္ရာကိုလည္း ေဟာထားၿပီ။ လက္သမားႀကီးဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလရွိ၏၊ သီလမွ် ျဖင့္ၿပီးေသာ သမာဓိပညာရွိေနသည္ မဟုတ္၊ ထိုေကာင္းေသာ အေလ့ အက်င့္မ်ား အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ’အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။

လက္သမားႀကီး အဘယ္သို႔ က်င့္ေသာသူသည္ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါက်င့္ေသာသူ ျဖစ္သနည္း။ လက္သမားႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို မျဖစ္ေစျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကိုအားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာ အားထုတ္၏။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ယုတ္မာကုန္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ။ပ။ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းငွါ။ပ။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တည္ျခင္းငွါ မေပ်ာက္ပ်က္ခင္းငွါ မ်ားစြာျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ပြါးမ်ားျခင္းငွါ ထက္ဝန္းက်င္မွ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကိုအားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာ အားထုတ္၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔ က်င့္ေသာသူသည္ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ေသာသူ ျဖစ္၏။

၂၆၆။ လက္သမားႀကီး မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ လက္သမားႀကီးကာမဂုဏ္ အၾကံ၊ ဖ်က္ဆီးမႈအၾကံ၊ ညႇဥ္းဆဲမႈအၾကံ၊ ဤအၾကံတို႔ကို မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ဟူ၍ဆိုရကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤမေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။ ထိုမေကာင္းေသာ အၾကံတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဟာထားၿပီ။ အမွတ္အသားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏ ဟူ၍ ဆိုရ၏၊ အမွတ္အသားတို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အမွတ္အသားတို႔သည္ မ်ားကုန္၏၊ တစ္ပါးမက မ်ားေသာ အျပားရွိကုန္၏၊ အထူထူးအျပားျပား မ်ားကုန္၏။ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသား၊ ဖ်က္ဆီးမႈအမွတ္အသား၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ အမွတ္အသား၊ ဤအမွတ္အသားေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤမေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ အဘယ္၌ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္သနည္း။ ထိုမေကာင္းေသာ အၾကံတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာကိုလည္း ေဟာထားၿပီ။ လက္သမားႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဤပဌမစ်ာန္၌ ထိုမေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္၏။

လက္သမားႀကီး အဘယ္သို႔ က်င့္ေသာသူသည္ မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ေသာသူျဖစ္သနည္း။ လက္သမားႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ အကုသိုလ္တရား့တို႔ကို မျဖစ္ေစျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကို အားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္၏။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ။ပ။ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းငွါ။ပ။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တည္ျခင္းငွါ မေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းငွါ အလြန္တိုးပြါးေစျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကို အားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔ က်င့္ေသာသူသည္ မေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ေသာသူ ျဖစ္၏။

၂၆၇။ လက္သမားႀကီး ေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈ အၾကံ၊ မဖ်က္ဆီးမႈအၾကံ၊ မညႇဥ္းဆဲမႈအၾကံ၊ ဤအၾကံတို႔ကို ေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ဟူ၍ ဆိုရကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း။ ထိုေကာင္းေသာအၾကံတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဟာထားၿပီ။ အမွတ္အသားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏ဟု ဆိုရ၏။ အမွတ္အသားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အမွတ္အသားတို႔သည္ မ်ားကုန္၏၊ တစ္ပါးမက မ်ားကုန္၏၊ အထူထူးအျပားျပား မ်ားကုန္၏။ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈ အမွတ္အသား၊ မဖ်က္ဆီးမႈ အမွတ္အသား၊ မညႇဥ္းဆဲမႈ အမွတ္အသား၊ ဤအမွတ္အသားတို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာအၾကံတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

လက္သမားႀကီး ဤေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ အဘယ္၌ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္သနည္း။ ထိုေကာင္းေသာအၾကံတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာကိုလည္း ေဟာထားၿပီ။ လက္သမားႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဝိတက္ ဝိစာရတို႔၏ ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။ ဤဒုတိယစ်ာန္၌ထိုေကာင္းေသာ အၾကံတို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္၏။

လက္သမားႀကီး အဘယ္သို႔ က်င့္ေသာသူသည္ ေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ခ်ဳပ္ရန္ က်င့္ေသာသူ ျဖစ္သနည္း။ လက္သမားႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုမျဖစ္ေစျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကို အားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္၏။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ။ပ။ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းငွါ။ပ။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တည္ျခင္းငွါမေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းငွါ လြန္စြာ တိုးပြါးေစျခင္းငွါ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွါ ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ ဝီရိယကို အားထုတ္၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္၏။ လက္သမားႀကီး ဤသို႔က်င့္ေသာသူသည္ ေကာင္းေသာ အၾကံတို႔ ခ်ဳပ္ရန္ က်င့္သူျဖစ္၏။

၂၆၈။ လက္သမားႀကီး အဘယ္ဆယ္ပါးကုန္ေသာ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကိုျပည့္စုံေသာ ကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ေရာက္သူ ဝါဒစစ္ထိုး၍ မရႏိုင္သူ ရဟန္းဟူ၍ ငါပညတ္သနည္း။ လက္သမားႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ အယူႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ အၾကံႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ စကားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ အမႈႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာအားထုတ္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာလြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ လက္သမားႀကီး ငါသည္ ဤဆယ္ ပါးေသာ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို ျပည့္စုံေသာ ကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာကုသိုလ္ရွိသူ ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သာ ေရာက္သင့္ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္သူ (ဝါဒ) စစ္ထိုး၍ မရႏိုင္သူ ရဟန္းဟူ၍ ပညတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံေလသတည္း။

ရွစ္ခုေျမာက္ သမဏမု႑ိကသုတ္ ၿပီး၏။