မန ၈၇: ပိယဇာတိကသုတ္

၃၅၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ တစ္ေယာက္ေသာ သူႂကြယ္၏ ခ်စ္ဖြယ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားသည္ ေသဆံုး၏။ ထိုသားေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ကိစၥကို မလုပ္လို၊ ထမင္းကိုလည္း မစားလို။ ထိုသူႂကြယ္သည္ သုသာန္သို႔ သြား၍ ”တစ္ေယာက္တည္းေသာသား အဘယ္မွာနည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာသား အဘယ္မွာနည္း”ဟု ငိုေႂကြး၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ထိုသူႂကြယ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”သူႂကြယ္ကိုယ့္စိတ္၌ တည္ေသာ သင္၏ ဣေႁႏၵတို႔သည္ မရွိကုန္တကား၊ သင္၏ မ်က္စိစေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္ ရွိကုန္စြတကား”ဟု မိန္႔ဆိုေမးျမန္းေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏မ်က္စိစေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ အဘယ္မွာ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္ မရွိဘဲ ေနကုန္အံ့နည္း။ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္၏ ခ်စ္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားသည္ ေသဆံုးပါ၏။ ထိုသားေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ကိစၥကိုလည္း မျပဳလုပ္လိုပါ၊ ထမင္းကိုလည္း မစားလိုပါ။ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္သုသာန္သခၤ်ဳိင္းသို႔ သြား၍ ”တစ္ေယာက္တည္းေသာသား အဘယ္မွာနည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာသားအဘယ္မွာနည္း”ဟု ငိုေႂကြးပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏၊ သူႂကြယ္ ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပ ၏။ သူႂကြယ္ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု အဘယ္သူအား ဤသို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ အသွ်င္ဘုရားႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းတို႔သည္သာ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲကန္႔ ကြက္တားျမစ္၍ ေနရာမွ ထကာ ဖဲသြားေလ၏။

၃၅၄။ ထိုအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ အေလာင္းၾကဴးသူ (ကစားသမား) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အနီး၌အန္တို႔ျဖင့္ ကစားေနၾကကုန္၏၊ ထိုအခါ ထိုသူႂကြယ္သည္ ထိုကစားသမားတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍”အခ်င္းတို႔ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရဟန္းေဂါတမကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ထိုင္ေနခဲ့ၿပီ၊ အခ်င္းတို႔ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ငါ့ကို ရဟန္းေဂါတမသည္ ‘သူႂကြယ္ ကိုယ့္စိတ္၌့တည္ေသာ သင္၏ ဣေႁႏၵတို႔သည္ မရွိကုန္တကား၊ သင္၏ မ်က္စိစေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္ ရွိကုန္စြတကား’ဟု မိန္႔ဆို၏။ အခ်င္းတို႔ ဤသို႔မိန္႔သည္ရွိေသာ္ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမကို ‘အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏ မ်က္စိအစရွိေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ အဘယ္မွာ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္မရွိဘဲ ေနကုန္အံ့နည္း။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ခ်စ္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားသည္ ေသဆံုးခဲ့ပါ၏။ ထိုသားေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ကိစၥကိုလည္းမျပဳလုပ္လိုပါ၊ ထမင္း ကိုလည္း မစားလိုပါ။ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ သုသာန္သခၤ်ဳိင္းသို႔ သြား၍တစ္ေယာက္တည္းေသာသား အဘယ္မွာနည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာသား အဘယ္မွာနည္းဟုငိုေႂကြးျမည္ တမ္းပါ၏’ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏၊ သူႂကြယ္ ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပ ၏။ သူႂကြယ္ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား ပူေဆြးျခင္းငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု အဘယ္သူအား ဤသို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား ႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းတို႔သည္သာ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အခ်င္းတို႔ ထိုအခါ ငါသည္ ရဟန္း ေဂါတမ၏စကားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ ကန္႔ကြက္တားျမစ္၍ ေနရာမွထကာ ဖဲခဲ့ၿပီ”ဟု ေျပာဆို၏။ ”သူႂကြယ္ ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏၊ သူႂကြယ္ ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏။ သူႂကြယ္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းတို႔သည္သာခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏”ဟု (ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။ ထိုအခါထိုသူႂကြယ္သည္ ”ငါ၏ ဝါဒသည္ ကစားသမားတို႔၏ဝါဒႏွင့္ ညီမွ်၏”ဟု ဆို၍ ဖဲသြားေလ၏။ ထိုအခါဤစကားအေၾကာင္းအရာသည္ အဆင့္ဆင့္ နန္းေတာ္တြင္းသို႔တိုင္ ေရာက္ေလ၏။

၃၅၅။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ မလႅိကာမိဖုရားႀကီးကို ”မလႅိကာမိဖုရား သင္မိဖုရား၏ ရဟန္းေဂါတမသည္ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသတတ္”ဟုမိန္႔ဆို၏။ မင္းႀကီး အကယ္၍ ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည္ ျဖစ္အံ့၊ ဤစကားသည္ဤအတိုင္း မွန္ေပ၏ဟု (သံေတာ္ဦးတင္ေလ၏)။ မလႅိကာမိဖုရားသည္ ရဟန္းေဂါတမ ေျပာဆိုေသာစကားတိုင္းကိုပင္ ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည္ျဖစ္အံ့၊ ဤစကားသည္ ဤအတိုင္းမွန္ေပ၏ဟု အလြန္ဝမ္းေျမာက္ႏွစ္သက္ေလ့ရွိ၏၊ ”ဆရာ ေျပာဆိုတိုင္းေသာ စကားကိုသာလွ်င္ တပည့္သည္ ‘ဆရာ ဤစကားသည္ မွန္ပါ၏၊ ဆရာ ဤစကားသည္ မွန္ပါ၏’ဟု အလြန္ဝမ္းေျမာက္သကဲ့သို႔၊ မလႅိကာမိဖုရား သင္လည္း ရဟန္းေဂါတမေျပာဆိုေသာ စကားတိုင္းကိုပင္ ‘မင္းႀကီး ဤစကားကိုအကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည္ ျဖစ္အံ့၊ ဤစကားသည္ ဤအတိုင္း မွန္ေပ၏’ဟု အလြန္ဝမ္းေျမာက္၏။ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာမလႅိကာ သြားေလာ့၊ ပ်က္စီးေလေလာ့”ဟု (ေျပာဆို၏၊ ေအာ္ေငါက္၏)။

ထိုအခါ မလႅိကာမိဖုရားသည္ နာဠိဇဃၤပုဏၰားကို ေခၚ၍ ”ပုဏၰား သင္ လာေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ေလာ့၊ အနာကင္းေၾကာင္းေရာဂါကင္းေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းတို႔ကို ေမးေလွ်ာက္ေလာ့၊ ‘အသွ်င္ဘုရား မလႅိကာမိဖုရားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏၊ အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္းေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာေနရေၾကာင္းတို႔ကိုေမးျမန္းပါ၏’ဟု ေလွ်ာက္ေလေလာ့၊ ထို႔ျပင္ ‘အသွ်င္ဘုရား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းစိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏့ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူဖူးပါသေလာ’ဟုလည္း ေလွ်ာက္ေလေလာ့။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ မွတ္သားနာယူခဲ့၍ ငါ့အား ေျပာၾကားေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ခြၽတ္ယြင္းေသာစကားကို မေျပာဆိုၾကကုန္”ဟု ေျပာဆို၏။

”အသွ်င္မိဖုရားႀကီး ေကာင္းပါၿပီ”ဟူ၍သာလွ်င္ နာဠိဇဃၤပုဏၰားသည္ မလႅိကာမိဖုရားႀကီးအားျပန္ေလွ်ာက္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ေဂါတမ မလႅိကာမိဖုရားသည္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏၊ အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္းေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္းခ်မ္းသာစြာေနရေၾကာင္းတို႔ကို ေမးလိုက္ပါ၏၊ ထို႔ျပင္ ‘အသွ်င္ဘုရား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္းကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္အမြန္အစရွိကုန္၏ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူဖူးပါသေလာ’ဟူ၍လည္း ေျပာဆိုမွာထားလိုက္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၃၅၆။ ပုဏၰား ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏၊ ပုဏၰား ဤအရာသည္ ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္ေပ၏။ ပုဏၰား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏၊ ပုဏၰား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္းကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပံု, ခ်စ္ျခင္းလွ်င္အမြန္အစရွိပံုကို ဤနည္းျဖင့္ သိသင့္၏။ ပုဏၰား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား ဤသာဝတၳိျပည္၌ပင္တစ္ေယာက္ေသာ မိန္းမ၏ အမိသည္ ေသဆံုး၏၊ ထိုမိန္းမသည္ ထိုအမိေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ႐ူးသြပ္သည္စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ လမ္းမတစ္ခုမွ လမ္းမတစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍”ငါ၏ အမိကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ငါ၏ အမိကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ”ဟု ဆိုၿပီ။ ပုဏၰားဤနည္းျဖင့္ လည္း ”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပံု, ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိပံုကို” သိသင့္၏။

ပုဏၰား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား ဤသာဝတၳိျပည္၌ပင္ တစ္ေယာက္ေသာမိန္းမ၏ အဖသည္ ေသဆံုး၏၊ ေမာင္ႀကီးေမာင္ငယ္သည္ ေသဆံုး၏။ ညီမ အစ္မသည္ ေသဆံုး၏။ သားသည္ ေသဆံုး၏။ သမီးသည္ေသဆံုး၏။ လင္ေယာက္်ားသည္ ေသဆံုး၏၊ ထိုမိန္းမသည္ ထိုလင္ေယာက္်ား ေသဆံုးျခင္း ေၾကာင့္႐ူးသြပ္သည္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ လမ္းမတစ္ခုမွ လမ္းမတစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံု တစ္ခုသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ငါ၏လင္ ေယာက္်ားကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ငါ၏လင္ေယာက္်ားကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ”ဟု ဆို၏။ ပုဏၰား ဤနည္းျဖင့္လည္း ”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပံု, ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိပံုကို”သိသင့္၏။ ပုဏၰား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား ဤသာဝတၳိျပည္၌ပင္ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက္်ား၏အမိသည္ ေသဆံုး၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုအမိေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ႐ူးသြပ္သည္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍လမ္းမတစ္ခုမွ လမ္းမတစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ငါ၏အမိကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ငါ၏အမိကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ”ဟု ဆို၏။ ပုဏၰား ဤနည္းျဖင့္လည္း ”ပူေဆြးျခင္းငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပံု, ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိပံုကို” သိသင့္၏။

ပုဏၰား ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား ဤသာဝတၳိျပည္၌ပင္ တစ္ေယာက္ေသာေယာက္်ား၏ အဖသည္ ေသဆံုး၏။ ညီအစ္ကိုသည္ ေသဆံုး၏။ အစ္မ ႏွမသည္ ေသဆံုး၏။ သားသည္ ေသဆံုး၏။ သမီးသည္ေသဆံုး၏။ မယားသည္ ေသဆံုး၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုမယားေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ႐ူးသြပ္သည့္စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ လမ္းမတစ္ခုမွ လမ္းမတစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍”ငါ၏မယားကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ငါ၏မယားကို ျမင္ၾကပါကုန္၏ေလာ”ဟု ဆို၏။ ပုဏၰား ဤနည္းျဖင့္လည္း ”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပံု, ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိပံုကို” သိသင့္၏။

ပုဏၰား ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား ဤသာဝတၳိျပည္၌ပင္ တစ္ေယာက္ေသာ မိန္းမသည္ မိမိလင္ေယာက္်ား အိမ္မွ မိဘေဆြမ်ဳိးတို႔အိမ္သို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္၏၊ ထိုမိန္းမ၏ မိဘေဆြမ်ဳိးတို႔သည္လက္ရွိလင္ေယာက္်ားႏွင့္ ျဖတ္၍ အျခားေယာက္်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားလိုၾကကုန္၏၊ ထိုမိန္းမသည္ကား ထိုေနာက္ထိမ္းျမားမည့္ေယာက္်ားကို အလိုမရွိ၊ မႏွစ္သက္။ ထိုအခါ ထိုမိန္းမသည္လက္ရွိလင္ေယာက္်ားကို ”အရွင့္သား ဤေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ ငါ့ကို သင္ႏွင့္ျဖတ္၍ အျခားေယာက္်ားႏွင့္ထိမ္းျမားလိုၾကကုန္၏၊ ငါလည္း ထိုေယာက္်ားကို အလိုမရွိ”ဟု ဆို၏။ ထိုအခါထိုလက္ရွိလင္ေယာက္်ားသည္ ထိုမိန္းမကို ႏွစ္ပိုင္းပိုင္းၿပီးလွ်င္ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ေသလြန္ေသာေနာက္ဘဝ၌ ေပါင္းၾကကုန္အံ့ဟု ၾကံ၍ မိမိ ရင္ဘတ္ကို ေဖာက္ခြဲ၏။ ပုဏၰား ဤနည္းျဖင့္လည္း”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚပံု, ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိပံုကို” သိသင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃၅၇။ ထိုအခါ နာဠိဇဃၤပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ ၍ေနရာမွ ထကာ မလႅိကာ မိဖုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ေျပာဆိုခဲ့သမွ် စကားအလံုးစံုကို မလႅိကာမိဖုရားႀကီးအား ေျပာၾကားေလ၏။ ထိုအခါ မလႅိကာမိဖုရားႀကီးသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးကို ဤသို႔ ေျပာဆို၏- ”မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဝဇိရီသတို႔သမီးကို သင္မင္းႀကီး ခ်စ္သည္ မဟုတ္ေလာ”ဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ မွန္၏၊ ဝဇိရီသတို႔သမီးကို ငါ ခ်စ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အသင္မင္းႀကီး၏ ဝဇိရီသတို႔သမီးငယ္၏ေသဆံုးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ သင္မင္းႀကီးအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ ဝဇိရီသတို႔သမီးငယ္၏ ေသဆံုးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့မွာ ဇီဝိတိေႁႏၵေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ အဘယ္မွာ မျဖစ္ဘဲ ရွိပါမည္နည္းဟု (ဆို၏)။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ ”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏”ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္မင္းႀကီးသည္ ဝါသဘခတၱိယာ မင္းသမီးကိုခ်စ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ မွန္၏၊ ဝါသဘခတၱိယာ မင္းသမီးကို ငါခ်စ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဝါသဘခတၱိယာ၏ ေသဆံုးျခင္းတစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ သင္မင္းႀကီးအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းစိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာဝါသဘခတၱိယာ၏ ေသဆံုးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့မွာ ဇီဝိတိေႁႏၵေသာ္လည္းေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္အဘယ္မွာ မျဖစ္ဘဲ ရွိပါမည္နည္းဟု (ဆို၏)။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို့ခံေတာ္ မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို အေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ ”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းစိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္း ျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္အမြန္အစရွိကုန္၏”ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္မင္းႀကီးသည္ ဝိဋဋဴဘစစ္သူႀကီးကို ခ်စ္သည္မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ မွန္၏၊ ဝိဋဋဴဘစစ္သူႀကီးကို ငါခ်စ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဝိဋဋဴဘစစ္သူႀကီး၏ ေသဆံုးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ သင္မင္းႀကီးအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ ဝိဋဋဴ ဘစစ္သူႀကီး၏ ေသဆံုးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့မွာ ဇီဝိတိေႁႏၵေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ အဘယ္မွာ မျဖစ္ဘဲ ရွိပါမည္နည္းဟု (ဆို၏)။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအေၾကာင္းကိုရည္ရြယ္၍ ”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏”ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္မင္းႀကီးသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ခ်စ္သည္မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ မွန္၏၊ သင္မိဖုရားကို ငါခ်စ္ေပ၏ဟု (ဆို၏)။ မင္းႀကီးထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ေသဆံုးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ေဖာက္ ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ သင္မင္းႀကီးအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ သင္၏ ေသဆံုးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့မွာ ဇီဝိတိေႁႏၵေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ အဘယ္မွာ မျဖစ္ဘဲ ရွိပါမည္နည္းဟု (ဆို၏)။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ ”ပူေဆြးျခင္းငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏”ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္မင္းႀကီးသည္ ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္းတို႔ကို ခ်စ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ မွန္၏၊ ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္းတို႔ကို ငါခ်စ္၏၊ မလႅိကာ ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္းတို႔၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ကာသိတိုင္း၌ျဖစ္ေသာစႏၵကူးကို ခံစားသံုး ေဆာင္ရ၏၊ ပန္းနံ႕သာ နံ႕သာေပ်ာင္းတို႔ကို သံုးေဆာင္ရ၏ဟု (ဆို၏)။ မင္းႀကီးထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္းတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေျပာင္းလြဲျခင္းေၾကာင့္ သင္မင္းႀကီးအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။ မလႅိကာ ကာသိတိုင္းေကာသလတိုင္းတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ေျပာင္းလြဲျခင္းေၾကာင့္ ငါ့မွာ ဇီဝိတိေႁႏၵေသာ္လည္းေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္အဘယ္မွာ မျဖစ္ဘဲ ရွိပါမည္နည္းဟု (ဆို၏)။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္ မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ ”ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း့စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းလွ်င္အမြန္အစရွိကုန္၏”ဟု ေဟာၾကား ေတာ္မူ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မလႅိကာ အံ့ဖြယ္ရွိစြတကား၊ မလႅိကာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေပစြတကား၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္တရာပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ ပညာျဖင့္ ျမင္ေတာ္မူတတ္ပါေပစြ၊ မလႅိကာ လာေလာ့၊ ႏႈတ္ေဆးေရ ေပးေလာ့ဟု (မိန္႔၏)။ ထို႔ေနာက္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ေနရာမွထ၍ လက္ဝဲတစ္ဖက္ ပခုံး ထက္၌ကိုယ္ဝတ္ကို စံပယ္တင္သည္ကိုျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ”နေမာ တႆ ဘဂဝေတာအရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ၊ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ၊ နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” ဟူ၍ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေလ သတည္း။

ခုနစ္ခုေျမာက္ ပိယဇာတိကသုတ္ ၿပီး၏။