မန ၈၈: ဗာဟိတိကသုတ္

၃၅၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေလ၏။ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွဖဲကာ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါ၏ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းျပာသာဒ္သို႔ ေန႔သန္႔စင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ဧကပု႑ရီကဆင္ကို တက္စီး၍ ေန႔မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ သာဝတၳိျပည္မွ ထြက္ခဲ့၏၊ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ႂကြလာေသာ အသွ်င္အာနႏၵာကို အေဝးကပင္ ျမင္၍ သိရိဝၯ အမတ္ႀကီးကို ”အေဆြသိရိဝၯ ဤရဟန္းကား အသွ်င္အာနႏၵာေလေလာ”ဟု ေမးျမန္း၏။ မင္းႀကီး မွန္ပါ၏၊ ဤရဟန္းကား အသွ်င္အာနႏၵာပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ မင္းခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ”အေမာင္ေယာက်္ား လာေလာ့၊ သင္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏စကားျဖင့္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ေလေလာ့၊ ‘အသွ်င္ဘုရား ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏’ဟု ေလွ်ာက္ေလေလာ့၊ ထို႔ျပင္ ‘အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာအား တစ္စံုတစ္ခု အေဆာတလ်င္ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိပါမူ သနားေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တစ္ခဏမွ် ဆိုင္းငံ့ေတာ္မူပါဦးေလာ့’ဟူ၍လည္း ေလွ်ာက္ေလေလာ့”ဟု မိန္႔ဆို၏။

”မင္းႀကီး ေကာင္းပါၿပီ”ဟူ၍ ထိုေယာက်္ားသည္ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးအား ျပန္ေလွ်ာက္ၾကားၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာကိုရွိခိုးလ်က္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ရပ္တည္ကာ ”အသွ်င္ဘုရား ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ အသွ်င္ဘုရား၏ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏၊ (ထို႔ျပင္) ‘အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာအား အေဆာတလ်င္ ျပဳဖြယ္ကိစၥမရွိပါမူ သနားေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တစ္ခဏမွ် ဆိုင္းငံ့ေတာ္မူပါဦးေလာ့’ ဟူ၍လည္းေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ဆင္ျဖင့္ သြားသင့္ေသာ အရပ္တိုင္ေအာင္ ဆင္ျဖင့္သြား၍ ဆင္မွဆင္းသက္ၿပီးလွ်င္ ေျခက်င္သာလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ရပ္တည္ကာ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာအား အေဆာတလ်င္ျပဳဖြယ္ကိစၥမရွိပါမူ သနားေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အစိရဝတီ ျမစ္ကမ္းနားသို႔ ႂကြေတာ္မူေစခ်င္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

၃၅၉။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အစိရဝတီ ျမစ္ကမ္းပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ ရင္းခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ဆင္ျဖင့္ သြားသင့္ေသာအရပ္သို႔တိုင္ေအာင္ ဆင္ျဖင့္သြား၍ ဆင္မွ ဆင္းသက္ၿပီးလွ်င္ ေျခက်င္သာလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ရပ္တည္ကာ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤဆင္ကုန္းႏွီး၌ ထိုင္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။
မင္းႀကီးေတာ္ၿပီ၊ အသင္ထိုင္ေလာ့၊ ငါသည္ မိမိေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးၿပီဟု (မိန္႔၏)။

ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ သည္သာတည္း။ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ပေသနဒိ ေကာသလမင္းသည္ အသွ်င္အာနနၵာကို”အသွ်င္ဘုရား အာနႏၵာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးကိုထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ က်င့္ၾကံရာပါေသးသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။
မင္းႀကီး ပညာရွိ သမဏျဗာဟၼဏတို႔အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးကို ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မက်င့္ၾကံပါဟု (မိန္႔ဆို ၏)။

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ။ပ။ ႏႈတ္က်င့္တရားမ်ဳိးကို ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ က်င့္ၾကံရာပါေသးသေလာ။ပ။

ပညာရွိသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးကို ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္က်င့္ၾကံရာပါေသးသေလာ”ဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး ပညာရွိသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးကို ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မက်င့္ၾကံပါဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ရွိစြတကား၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေလစြတကား၊ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အေမးအားျဖင့္ ျပည့္စံုေစရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာအရာကို အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျပႆနာေျဖၾကားသျဖင့္ ျပည့္စံုေစပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား မိုက္ကုန္ မလိမၼာကုန္ေသာသူတို႔သည္ မစူးစမ္းၾကမဆင္ျခင္ၾကကုန္မူ၍ သူတစ္ပါးတို႔၏ ဂုဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုတတ္ၾကကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုသူတို႔ ေျပာဆိုေသာ စကားကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္မယုံၾကည္ၾကပါကုန္။ အသွ်င္ဘုရား ပညာရွိကုန္ လိမၼာကုန္ ထိုးထြင္းဉာဏ္ရွိကုန္ေသာ သူတို႔သည္စူးစမ္း ဆင္ျခင္၍ သူတစ္ပါး တို႔၏ဂုဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ကိုလည္းေကာင္းေျပာဆိုၾကကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုပညာ ရွိတို႔ ေျပာဆိုေသာစကားကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္ယံုၾကည္ၾကပါကုန္၏။

 

အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား

၃၆ဝ။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး မေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား မေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးအျပစ္႐ိွေသာ ကိုယ္က်င့္ တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အျပစ္႐ိွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးဆင္းရဲႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္ ၏)။
မင္းႀကီး ဆင္းရဲေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္ တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါ နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး မိမိဆင္းရဲရန္ သူတစ္ပါးဆင္းရဲရန္ ႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲရန္ ျဖစ္သည့္ျပင္ထိုပုဂၢိဳလ္အား အကုသိုလ္တရားတိုးပြား၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသေဘာ႐ိွသည့္ တရားမ်ဳိးသည္ ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးျဖစ္၏ဟု (ဆို၏)။

 

အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ ႏႈတ္က်င့္တရား

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ ႏႈတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္။ပ။

 

အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ စိတ္က်င့့္္တရား

ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ ေသာစိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး မေကာင္းေသာ စိတ္က်င့့္တရားမ်ဳိး ေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား မေကာင္းေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးအျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး ဆင္းရဲႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး ဆင္းရဲေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး မိမိဆင္းရဲရန္ သူတစ္ပါးဆင္းရဲရန္ ႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲရန္ ျဖစ္သည့္ျပင္ ထိုသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြားကုန္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသေဘာ႐ိွသည့္ တရားမ်ဳိးသည္ ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိး ျဖစ္၏ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အလံုးစံုေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ပယ္ျခင္းကို ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ေတာ္မူ၏ ကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏ဟု (ဆို၏)။

 

အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား

၃၆၁။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္ တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးအျပစ္မ႐ိွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အျပစ္မ႐ိွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးဆင္းရဲမ႐ိွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲဲမ႐ိွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးခ်မ္းသာေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ခ်မ္းသာေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး မိမိဆင္းရဲရန္ သူတစ္ပါးဆင္းရဲရန္ ႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲရန္ မျဖစ္သည့္ျပင္ထိုပုဂၢိဳလ္အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးျခင္း သေဘာ႐ိွသည့္ တရားမ်ဳိးသည္ ပညာ႐ိွ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ဳိး ျဖစ္၏ဟု (ဆို၏)။

 

အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ ႏႈတ္က်င့္တရား

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ ႏႈတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္။ပ။

 

အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ စိတ္က်င့့္္တရား

ပညာ႐ိွသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိး ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး ေကာင္းေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးအျပစ္မ႐ိွေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အျပစ္မ႐ိွေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးဆင္းရဲမ႐ိွေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲမ႐ိွေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီးခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးေပတည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ခ်မ္းသာေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး မိမိဆင္းရဲရန္ သူတစ္ပါးဆင္းရဲရန္ ႏွစ္ပါးစံုဆင္းရဲရန္ မျဖစ္သည့္ျပင့္ထိုပုဂၢိဳလ္အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြားျခင္းသေဘာ႐ိွသည့္ တရားမ်ဳိးသည္ ပညာ႐ိွသမဏ ျဗာဟၼဏတို႔ အျပစ္မတင္ထိုက္ေသာ စိတ္က်င့္တရားမ်ဳိးျဖစ္၏ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကိုသာ လွ်င္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ေတာ္မူ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၃၆၂။ အသွ်င္ဘုရား အံဖြယ္႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဤတရားေတာ္ကား အလြန္ ေကာင္းျမတ္လွပါေပ၏။ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ဤစကားေတာ္ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္လိုဝမ္းေျမာက္ၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ စကားေတာ္ေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဝမ္းေျမာက္ၾကပါကုန္သည္ျဖစ္၍အသွ်င္အာနႏၵာအား ဆင္ရတနာသည္ အကယ္၍ အပ္စပ္ပါမူ ဆင္ရတနာကို အသွ်င္အာနႏၵာအား ေပးလွဴပါကုန္အံ့။ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျမင္းရတနာသည္ အကယ္၍ အပ္စပ္ပါမူ ျမင္းရတနာကိုလည္း အသွ်င္အာနႏၵာအား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေပးလွဴပါကုန္အံ့။ အသွ်င္အာနႏၵာအား ရြာဆုသည္ အကယ္၍အပ္စပ္ပါမူ ရြာဆုကိုလည္း အသွ်င္အာနႏၵာအား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေပးလွဴပါကုန္အံ့။ အသွ်င္ဘုရားသို႔ပင္ျဖစ္ပါေသာ္ လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ”ထိုဆင္ရတနာစသည္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအားမအပ္စပ္”သည္ကို သိ႐ိွပါ ကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဤဗာဟိတိကတိုင္းျဖစ္ အဝတ္သည္မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား အဇာတသတ္မင္းက အဝတ္က်ည္ေတာက္၌ ထည့္၍ပို႔ဆက္ေသာ အဝတ္ ျဖစ္ပါ၏၊ အလ်ားအားျဖင့္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ေတာင္တိတိ ႐ိွပါ၏၊ အနံအားျဖင့္ရွစ္ေတာင္တိတိ ႐ိွပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သနားေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ထိုအဝတ္အထည္ကို အလွဴခံေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းႀကီး တန္ၿပီ၊ ငါ့အား သကၤန္းသံုးထည္ျပည့္စံုၿပီဟု (မိန္႔ ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ အာနႏၵာသည္လည္းေကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤ အစိရဝတီျမစ္ကို ျမင္ၾကပါကုန္၏။ ေတာင္ထိပ္၌ မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ ရြာေသာအခါ ဤအစိရဝတီျမစ္သည္ ကမ္းႏွစ္ဖက္တို႔ကို အျပည့္အလွ်ံ စီးသြားသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤဗာဟိတိကတိုင္းျဖစ္ အဝတ္အထည္ကို မိမိ၏ တိစီဝရိက္ သကၤန္းျပဳရပါလိမ့္မည္။ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ အေဟာင္းျဖစ္ေသာ သကၤန္းသံုးထည္ကို သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ရပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ သံုးေဆာင္သည္႐ိွေသာ္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဤအလွဴသည္ စီး၍သြားပါလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဗာဟိတိကတိုင္းျဖစ္ အဝတ္အထည္ကို အလွဴခံေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဗာဟိတိကတိုင္းျဖစ္ အဝတ္အထည္ကို ခံယူေလ၏။

ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ယခုအခါအကြၽႏု္ပ္တို႔ သြားၾကပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မ်ားေသာကိစၥ မ်ားေသာျပဳဖြယ္ ႐ိွပါကုန္၏”ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ မင္းႀကီး သြားရန္အခ်ိန္ကို သင္ သိ၏ (သြားရန္မွာ သင္၏အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)ဟုမိန္႔ဆို၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒိ ေကာသလမင္းႀကီးသည္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ တရားစကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ကာ အႏုေမာဒနာျပဳ၍ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ႐ိွခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳကာဖဲသြားေလ၏။

၃၆၃။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီး ဖဲသြား၍ မၾကာမီ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ထိုင္ကာ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးႏွင့္အတူ ေျပာဆိုခဲ့သမွ်စကားအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထိုဗာဟိတိကတိုင္းျဖစ္ အဝတ္အထည္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားအား တစ္ဆင့္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေလ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔့ကိုေခၚ၍ ”ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ဆည္းကပ္ရန္လည္းေကာင္းအခြင့္ရျခင္းသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းအား အရေတာ္ေလစြ၊ ရဟန္းတို႔ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ေကာင္းေသာ လာဘ္ကို ရေလစြ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ၾကကုန္ၿပီ။

ရွစ္ခုေျမာက္ ဗာဟိတိကသုတ္ ၿပီး၏။