မန ၈: သေလႅခသုတ္

၈၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ မဟာစုႏၵသည္ ညခ်မ္းအခါ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ့

”အသွ်င္ဘုရား အတၱအယူဝါဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာကအယူဝါဒႏွင့္လည္းေကာင္း စပ္ေသာဤမိစၧာဒိ႒ိ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ႏွလုံးသြင္းေသာရဟန္းအား ႏွလုံးသြင္းစ၌ပင္ ဤမိစၧာဒိ႒ိတို႔ကို ပယ္ျခင္း စြန္႔ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ” ဟု ေလွ်ာက္၏။

၈၂။ စုႏၵ အတၱအယူဝါဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာကအယူဝါဒႏွင့္လည္းေကာင္း စပ္ေသာ ဤ မိစၧာဒိ႒ိအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ဤ မိစၧာဒိ႒ိတို႔သည္ အၾကင္ ခႏၶာငါးပါး၌ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ကိန္းဝပ္ေနကုန္၏။ ျဖစ္ပြားေနကုန္၏၊ ထိုခႏၶာငါးပါးကို ”ဤခႏၶာငါးပါးသည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤခႏၶာ ငါးပါးသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤခႏၶာငါးပါးသည္ ငါ႔အတၱမဟုတ္” ဟု ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္ေသာသူအား ဤမိစၧာဒိ႒ိတို႔ကို ပယ္ျခင္းစြန္႔ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သုံးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာပဌမ စ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ကိေလသာေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟုစိတ္အၾကံ အစည္ျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤ စ်ာန္တရားတို႔ကို အရိယာ၏အဆုံးအမ၌ ကိေလသာေခါင္းပါးေရးတရားတို႔ဟု စင္စစ္ မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကိုမ်က္ေမွာက္ခ်မ္းသာစြာ ေနရေရးတရားတို႔ဟု ေခၚဆိုရကုန္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သုံးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’တို႔၏ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကိုျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သုံးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ကိေလသာေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟု စိတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ရာေသာအေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤ စ်ာန္တရားတို႔ကို အရိယာ၏ အဆုံးအမ၌ ကိေလသာေခါင္းပါးေရးတရားတို႔ဟု စင္စစ္ မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ခ်မ္းသာစြာ ေနရေရးတရားတို႔ဟုေခၚဆိုရကုန္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္း ေၾကာင့္လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍သာလွ်င္ ေန၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အၾကင္ တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ” ဟု ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္ကိုဝင္စား၍ ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ကိေလသာေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟုစိတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကို အရိယာ၏ အဆုံးအမ၌ကိေလသာေခါင္းပါးေရး တရားတို႔ဟု စင္စစ္ မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ခ်မ္းသာစြာေနရေရးတရားတို႔ဟု ေခၚဆိုရကုန္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ႏွလုံးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ စင္ၾကယ္ေသာ သတိရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ကိေလသာ ေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟု စိတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကို အရိယာ၏ အဆုံးအမ၌ ကိေလသာေခါင္းပါးေရးတရားတို႔ဟု စင္စစ့္မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ခ်မ္းသာစြာ ေနရေရးတရားတို႔ဟု ေခၚဆိုရကုန္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ႐ူပသညာတို႔ကို လုံးဝလြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာတို႔ လုံးဝခ်ဳပ္သည့္ျပင္ နာနတၱသညာတို႔ကို လုံးဝႏွလုံးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆုံးမရွိ” ဟု (ႏွလုံးသြင္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ကိေလသာေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟု စိတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကို အရိယာ၏ အဆုံးအမ၌ ကိေလသာေခါင္းပါးေရးတရားတို႔ဟု စင္စစ္ မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရေရးတရားတို႔ဟု ေခၚဆိုရကုန္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လုံးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အဆုံးမရွိ” ဟု (ႏွလုံးသြင္းလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ကိေလသာ ေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟု စိတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ရာေသာအေၾကာင္း သည္ ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤစ်ာန္သမာပတ္တရားတို႔ကို အရိယာ၏ အဆုံးအမ၌ကိေလသာေခါင္းပါးေရး တရားတို႔ဟု စင္စစ္ မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနရေရးတရားတို႔ဟု ေခၚဆိုရ ကုန္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လုံးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိ” ဟု (ႏွလုံးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ကိေလသာေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟု စိတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤစ်ာန္သမာပတ္တရားတို႔ကို အရိယာ၏ အဆုံးအမ၌ ကိေလသာေခါင္းပါးေရးတရားတို႔ဟု စင္စစ္မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရေရးတရားတို႔ဟု ေခၚဆိုရကုန္၏။

စုႏၵ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လုံးဝလြန္ေျမာက္၍ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေနရာ၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ကိေလသာေခါင္းပါးျခင္းျဖင့္ ေန၏” ဟု စိတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။ စုႏၵ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကိုအရိယာ၏ အဆုံးအမ၌ ကိေလသာေခါင္းပါးေရးတရားတို႔ဟု စင္စစ္ မေခၚဆိုရကုန္၊ ဤစ်ာန္တရားတို႔ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရေရးတရားတို႔ဟု ေခၚဆိုရကုန္၏။

၈၃။ စုႏၵ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အရာတို႔၌ သင္တို႔သည္ ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏၊
အျခားသူတို႔ သည္ညႇဥ္းဆဲဲတတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မညႇဥ္းဆဲဲတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ အသက္သတ္ျခင္းကို ျပဳတတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္းငါတို႔ကား ဤအရာ၌ အသက္သတ္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္တတ္သူတို႔  ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကိုျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မေပးသည္ကို ယူတတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္တတ္သူတို႔  ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မဟုတ္မမွန္ေျပာတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ကုန္းစကားကို ေျပာသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ကုန္းစကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ၾကမ္းေသာစကားကို ေျပာသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ၾကမ္းေသာစကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားေျပာျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည့္ (သူတစ္ပါး ပစၥည္းဘ႑ာကို) ေရွး႐ႈၾကံစည္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ေရွး႐ႈမၾကံစည္ တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔ဖ်က္ဆီးလိုေသာစိတ္ ရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ဖ်က္ဆီးလိုေသာစိတ္မရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္း ပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။

အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာအယူရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိၾကသူတို႔ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ရွိၾကသူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ေသာ အၾကံ အစည္ရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟုေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာ စကား ရွိၾကသူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္းငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ေသာ စကားရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာအမႈ ရွိၾကသူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ ကား ဤအရာ၌မွန္ကန္ေသာအမႈ ရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခား သူတို႔သည္မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ ေသာအသက္ေမြးမႈရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာ လုံ႕လရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ေသာ လုံ႕လရွိၾက သူတို႔ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္းရွိၾကသူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္းရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္းရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္းရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကိုျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္ရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္ရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္မွားယြင္း ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မွန္ကန္ေသာလြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။

အျခားသူတို႔သည္ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ႏွိပ္စက္ခံရသူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္းကင္းၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ ရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ မရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ယုံမွားတတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ယုံမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္ၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ရန္ၿငိဳးဖြဲဲ႕တတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ရန္ၿငိဳးမဖြဲဲ႕တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကိုျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို မေခ်ဖ်က္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ဂုဏ္မၿပိဳင္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။

အျခားသူတို႔သည္ ျငဴစူတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကားဤအရာ၌ မျငဴစူတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ဝန္တိုတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ဝန္မတိုတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ စဥ္းလဲဲတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌မစဥ္းလဲဲ တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ လွည့္ပတ္တတ့္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မလွည့္ပတ္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟုေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ခက္ထန္တတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကားဤအရာ၌ မခက္ထန္ တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္အလြန္ေမာက္မာသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ အလြန္မေမာက္မာသူတို႔ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ အေျပာအဆိုခက္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ အေျပာ အဆို လြယ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟုေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ ယုတ္မာေသာ မိတ္ေဆြရွိသူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္းငါတို႔ကား ဤအရာ၌ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။

အျခားသူတို႔သည္ သတိေမ့ေလ်ာ့သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤ အရာ၌ သတိမေမ့မေလ်ာ့သူတို႔ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ သဒၶါ တရားမရွိသူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္းငါတို႔ကား ဤအရာ၌ သဒၶါတရားရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ အရွက္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ရွက္စိတ္ရွိသူတို႔ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မေၾကာက္လန္႔တတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ေၾကာက္လန္႔တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ အၾကားအျမင္မရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကားဤအရာ၌ အၾကားအျမင္မ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ပ်င္းရိသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ လုံ႕လစိုက္ ထုတ္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ သတိလြတ္ေသာသူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကားဤအရာ၌ ထင္ေသာ သတိရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ပညာမဲဲ့သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္ မိမိအယူကို လြန္စြာစြဲဲလမ္းကာ ျမဲဲၿမံစြာယူၾကကုန္လ်က္ျပန္လည္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ မိမိအယူကို လြန္စြာမစြဲဲလမ္းဘဲဲျမဲဲၿမံစြာမယူၾကကုန္ဘဲဲ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု ေခါင္းပါးျခင္းကို ျပဳသင့္၏။

၈၄။ စုႏၵ ငါဘုရားသည္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ စိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္းမွ်ကိုလည္း ေက်းဇူးမ်ား လွ၏ဟုေဟာ၏၊ ကိုယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ စီမံ ေစခိုင္းျခင္း စသည္တို႔၌ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိအံ့နည္း။
စုႏၵ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသူတို႔သည္ ညႇဥ္းဆဲဲတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း ငါတို႔သည္ဤအရာ၌ မညႇဥ္းဆဲဲတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု စိတ္ကို ျဖစ္ေစသင့္၏။
အျခားသူတို႔သည္အသက္သတ္ျခင္းကို ျပဳတတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကား ဤအရာ၌ အသက္သတ္ျခင္းမွၾကဥ္ေရွာင္သူတို႔ ျဖစ္ၾက ကုန္အံ့ဟု စိတ္ကို ျဖစ္ေစသင့္၏။ပ။
အျခားသူတို႔သည္ မိမိအယူကို လြန္စြာစြဲဲလမ္းကာ ျမဲဲၿမံစြာ ယူၾက ကုန္လ်က္ ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔ကားဤအရာ၌ မိမိအယူကို လြန္စြာ မစြဲဲလမ္းဘဲဲ ျမဲဲၿမံစြာမယူၾကကုန္ဘဲဲ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့ဟု စိတ္ကို ျဖစ္ေစသင့္၏။

၈၅။ စုႏၵ ဥပမာေသာ္ကား မညီညြတ္ေသာ လမ္းရွိခဲဲ့ေသာ္ အျခားညီညြတ္ေသာ လမ္းသည္ ထို လမ္းကိုေရွာင္လႊဲဲရန္ ျဖစ္သကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊
စုႏၵ ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား မညီညြတ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းရွိခဲဲ့ေသာ္အျခားညီညြတ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းသည္ ထိုဆိပ္ကမ္းကို ေရွာင္လႊဲဲရန္ ျဖစ္သကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း
စုႏၵဤအတူပင္ ညႇဥ္းဆဲဲတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မညႇဥ္းဆဲဲမႈသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္း ျဖစ္၏။
အသက္သတ္ျခင္းကို ျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္လမ္းျဖစ္၏။
မေပးသည္ကို ယူတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည့္ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မဟုတ္မမွန္ ေျပာတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားမဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ကုန္းစကားကို ေျပာတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ကုန္းစကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ၾကမ္းေသာစကားကို ေျပာေသာပုဂၢိဳလ္အား ၾကမ္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
(သူတစ္ပါးပစၥည္းဘ႑ာကို) ေရွး႐ႈၾကံစည္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား (သူတစ္ပါးပစၥည္းဘ႑ာကို) ေရွး႐ႈ မၾကံစည္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား ဖ်က္ဆီးလိုေသာစိတ္ မရွိ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။

မွားယြင္းေသာ အယူရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ အယူသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ အၾကံအစည္သည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ စကားရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာစကားသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ အမႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားမွန္ကန္ေသာ အမႈသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ လုံ႕လရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ လုံ႕လသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားမွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္းရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္သည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း အႏွိပ္စက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေလးလံထိုင္းမႈိင္းမႈ ကင္းျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္သည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္လမ္းျဖစ္၏။
ယုံမွားတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ယုံမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အမ်က္မထြက္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ရန္ၿငိဳးဖြဲဲ႕တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ရန္ၿငိဳးမဖြဲဲ႕ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ဂုဏ္ေက်ဇူးကို မေခ်ဖ်က္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ဂုဏ္ၿပိဳင္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဂုဏ္မၿပိဳင္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။

ျငဴစူတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျငဴစူျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ဝန္တိုတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဝန္မတိုျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
စဥ္းလဲဲတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မစဥ္းလဲဲျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
လွည့္ပတ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မလွည့္ပတ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ခက္ထန္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မခက္ထန္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
အလြန္ေမာက္မာျခင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အလြန္ ေမာက္မာမႈ မရွိျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
အေျပာအဆိုခက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား အေျပာအဆိုလြယ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ယုတ္မာေသာမိတ္ေဆြရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေကာင္းေသာမိတ္ေဆြသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္လမ္းျဖစ္၏။

သတိေမ့ေလ်ာ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သတိမေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
သဒၶါတရားမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သဒၶါတရားရွိျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
အရွက္မရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား ရွက္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မေၾကာက္လန္႔တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အၾကားအျမင္ မ်ားျခင္းသည္ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ပ်င္းရိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လုံ႕လစိုက္ထုတ္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
သတိလြတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ထင္ေသာ သတိသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
ပညာမဲဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား့ပညာႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။
မိမိအယူကို လြန္စြာ စြဲဲလမ္းကာ ျမဲဲၿမံစြာယူလ်က္ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိမိအယူကို လြန္စြာမစြဲဲ လမ္းဘဲဲ ျမဲဲၿမံစြာ မယူဘဲဲ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲဲရန္ လမ္းျဖစ္၏။

၈၆။ စုႏၵ ဥပမာေသာ္ကား အကုသိုလ္တရားအားလုံးတို႔သည္ ေအာက္အဖို႔ (အပါယ္ဘုံ) သို႔ေရာက္ေၾကာင္း တရားျဖစ္ကုန္သကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္တရားအားလုံးတို႔သည္ အထက္အဖို႔ (သုဂတိဘုံ) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းတရား ျဖစ္ကုန္သကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူပင္ ညႇဥ္းဆဲဲတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္အား မညႇဥ္းဆဲဲျခင္းသည္ အထက္အဖို႔အတြက္ ျဖစ္၏။ အသက္ကို သတ္ျဖတ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အထက္အဖို႔အတြက္ ျဖစ္၏။ပ။ မိမိအယူကိုလြန္စြာ စြဲဲလမ္းကာ ျမဲဲၿမံစြာယူလ်က္ ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိမိ အယူကို လြန္စြာမစြဲဲလမ္းဘဲဲ ျမဲဲၿမံစြာ မယူဘဲဲ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အထက္အဖို႔အတြက္ ျဖစ္၏။

၈၇။ စုႏၵ မိမိသည္ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတည္းဟူေသာ) ညြန္ေပ်ာင္း၌ နစ္ျမဳပ္ေနသူျဖစ္လ်က္ (ကာမ ဂုဏ္ငါးပါးတည္းဟူေသာ) ညြန္ေပ်ာင္း၌ နစ္ျမဳပ္ေသာ အျခားသူကို ထုတ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာအေၾကာင္းသည္ မရွိေခ်။ စုႏၵ မိမိသည္ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတည္းဟူေသာ) ညြန္ေပ်ာင္း၌ နစ္ျမဳပ္ေနသူမဟုတ္ခဲဲ့လွ်င္ကား (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတည္းဟူေသာ) ညြန္ေပ်ာင္း၌ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ အျခားသူကို ထုတ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။

စုႏၵ မိမိသည္ မယဥ္ေက်းေသးသူ မဆုံးမအပ္ေသးသူ ကိေလသာမၿငိမ္းေအးေသးသူျဖစ္လ်က္အျခားသူကို ယဥ္ေက်းေစႏိုင္ ဆုံးမႏိုင္ ကိေလသာကိုၿငိမ္းေအးေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္မရွိေခ်။ စုႏၵ မိမိသည္ ယဥ္ေက်းၿပီးသူ ဆုံးမအပ္ၿပီးသူ ကိေလသာၿငိမ္းေအးၿပီးသူ ျဖစ္ခဲဲ့လွ်င္ကား အျခားသူကို ယဥ္ေက်းေစႏိုင္၊ ဆုံးမႏိုင္၊ ကိေလသာကိုၿငိမ္းေအးေစႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ရွိေပ၏။

စုႏၵ ဤအတူပင္ ညႇဥ္းဆဲဲတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မညႇဥ္းဆဲဲျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
အသက္ကိုသတ္ျဖတ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ၿငိမ္း ေအးရန္ျဖစ္၏။
မေပးသည္ကို ယူတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မဟုတ္မမွန္ ေျပာတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ကုန္းစကားကို ေျပာတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္အားကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ၾကမ္းေသာစကားကို ေျပာတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ၾကမ္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကိုေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
(သူတစ္ပါးပစၥည္းဘ႑ာကို) ေရွး႐ႈၾကံစည္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား (သူတစ္ပါးပစၥည္း ဘ႑ာကို) ေရွး႐ႈမၾကံစည္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဖ်က္ဆီးလိုေသာစိတ္မရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။

မွားယြင္းေသာ အယူရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ အယူရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ အၾကံအစည္ရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာစကားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ စကားရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာအမႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ အမႈရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ လုံ႕လရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ လုံ႕လရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္းရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ ့ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာဉာဏ္ရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မွားယြင္းေသာ လြန္ေျမာက္ျခင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မွန္ကန္ေသာလြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း အႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေလးလံထိုင္းမႈိင္းမႈ ကင္းျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ျဖစ္၏။
ယုံမွားတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ယုံမွားမႈကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အမ်က္မထြက္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ရန္ၿငိဳးဖြဲဲ႕တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ရန္ၿငိဳးမဖြဲဲ႕ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဂုဏ္ေက်းဇူးကို မေခ်ဖ်က္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ဂုဏ္ၿပိဳင္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဂုဏ္မၿပိဳင္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ျငဴစူတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျငဴစူျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ဝန္တိုတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဝန္မတိုျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
စဥ္းလဲဲတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားမစဥ္းလဲဲျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
လွည့္ပတ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မလွည့္ပတ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ခက္ထန္တတ္ေသာပုဂၢိဳလ္အား မခက္ထန္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
အလြန္ေမာက္မာျခင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အလြန္မေမာက္မာျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။

အေျပာအဆိုခက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား အေျပာအဆိုလြယ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ယုတ္မာေသာမိတ္ေဆြရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
သတိေမ့ေလ်ာ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သတိမေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ျဖစ္၏။
သဒၶါတရားမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သဒၶါတရားရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
အရွက္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ရွက္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မေၾကာက္လန္႔တတ္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားအၾကားအျမင္မ်ားျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ပ်င္းရိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လုံ႕လႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
သတိလြတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ထင္ေသာသတိရွိျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
ပညာမဲဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ပညာႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။
မိမိအယူကိုလြန္စြာ စြဲဲလမ္းကာ ျမဲဲၿမံစြာယူလ်က္ ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိမိအယူကို လြန္စြာမစြဲဲလမ္းဘဲဲ ျမဲဲၿမံစြာမယူဘဲဲ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ၿငိမ္းေအးရန္ ျဖစ္၏။

၈၈။ စုႏၵ ဤသို႔လွ်င္ ငါဘုရားသည္ (ကိေလသာ) ေခါင္းပါးျခင္းအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲဲ့ၿပီ၊ စိတ္ျဖစ္ပုံအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲဲ့ၿပီ၊ ေရွာင္လႊဲဲျခင္းအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲဲ့ၿပီ၊ အထက္အဖို႔သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲဲ့ၿပီ၊ ၿငိမ္းေအးျခင္းအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲဲ့ၿပီ။ စုႏၵ တပည့္ ‘သာဝက’တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို ရွာမွီး လိုလားလ်က္ အစဥ္သနားစိတ္ရွိေသာ သင္တို႔ဆရာ ငါဘုရားသည္ အစဥ္သနားစိတ္ကို စြဲဲ၍ ျပဳသင့္ ျပဳထိုက္ေသာ တာဝန္ကို သင္တို႔အတြက္ ျပဳၿပီးေပၿပီ။ စုႏၵ ဤသည္တို႔ကားသစ္ပင္ရင္း, ဆိတ္ၿငိမ္ရာဌာနတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ (တရားကို) ႐ႈဆင္ျခင္ၾကကုန္ေလာ့၊ သတိမေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္၊ ေနာင္အခါမွ ႏွလုံးမသာ မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ဤကား ငါတို႔၏ အဆုံးအမေတာ္ေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလသတည္း။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ သေလႅခမည္ေသာ သုတၱန္သည္ နက္နဲဲ၏၊ သမုဒၵရာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္သင့္၏၊ အေၾကာင္းငါးပါးတို႔ႏွင့္တကြ ေလးဆယ့္ေလးပါးေသာ ပုဒ္တို႔ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ရွစ္ခုေျမာက္ သေလႅခသုတ္ၿပီး၏။