မန ၉၀: ကဏၰကတၳလသုတ္

၃၆၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ေမဒါဠဳပမည္ေသာ သာကီဝင္တို႔၏ နိဂံုး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္ ၿမိဳ႕ငယ္တို႔သို႔ အစဥ္ေရာက္လာ၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ဒီဃကာရာယနစစ္သူႀကီးကိုေခၚ၍ ”အေဆြ ကာရာယန ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကို ၾကည့္႐ႈရန္ ဥယ်ာဥ္ေျမသို႔ သြားၾကကုန္အံ့”ဟု မိန္႔၏။ ”အရွင္မင္းႀကီးေကာင္းပါၿပီ” ဟူ၍ ဒီဃကာရာယန စစ္သူႀကီးသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးအားျပန္ေလွ်ာက္ၾကားၿပီးလွ်င္ ေကာင္းသည္ ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို က၍ ”မင္းႀကီးေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကၿပီးပါၿပီ၊ ယခု သြားရန္အခ်ိန္ကို အရွင္မင္းႀကီး သိ၏ (သြားရန္မွာ အရွင္မင္းႀကီး၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏)”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေသာ ယာဥ္ကို တက္စီး၍ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ မင္း၏ က်က္သေရျဖင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မွထြက္ေလ၏၊ အရံဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေလ၏။ ယာဥ္ျဖင့္ သြားႏိုင္ရာ အရပ္တိုင္ေအာင္ ယာဥ္ျဖင့္သြား၍ယာဥ္မွသက္ဆင္းၿပီးလွ်င္ ေျခက်င္သာလွ်င္ အရံဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေလ၏။ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္အရံဥယ်ာဥ္၌ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္သည္႐ိွေသာ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ၾကည္လင္ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစတတ္၍ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္ လူတို႔မွျဖစ္ေသာ ေလမွကင္းကုန္ေသာ လူတို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအမႈကို ျပဳရာျဖစ္ကုန္ေသာ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္းငွါ ေလွ်ာက္ပတ္ကုန္ေသာသစ္ပင္ရင္းတို႔ကို ျမင္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ သည္ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏ – ”ဤသစ္ပင္ရင္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏၊ ၾကည္လင္ဖြယ္ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏၊ တိတ္ဆိတ္ကုန္၏၊ ၿငိမ္သက္ကုန္၏၊ လူတို႔မွျဖစ္ေသာ ေလမွကင္းကုန္၏၊ လူတို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ အမႈကို ျပဳရာျဖစ္ကုန္၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္းငွါေလ်ာက္ပတ္ကုန္၏၊ ယင္းသစ္ပင္မ်ဳိးတို႔၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထို ျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ဆည္းကပ္ၾကကုန္ဖူးၿပီ”ဟု ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ သည္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚ၏။

၃၆၅။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ဒီဃကာရာယနစစ္သူႀကီးကို ေခၚ၍ ”အခ်င္းကာရာယန စစ္သူႀကီး ဤသစ္ပင္ရင္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏၊ ၾကည္လင္ဖြယ္ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏၊ တိတ္ဆိတ္ကုန္၏၊ ၿငိမ္သက္ကုန္၏၊ လူတို႔မွျဖစ္ေသာ ေလမွကင္းကုန္၏၊ လူတို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ အမႈကိုျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္ကုန္၏။ ယင္းသစ္ပင္မ်ဳိးတို႔၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ဖူးကုန္၏။ အေဆြကာရာယနစစ္သူႀကီး ယခုအခါ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ့ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္အရပ္မွာ ေနေတာ္မူသနည္း”ဟုေမး၏။ မင္းႀကီး ေမဒါဠဳပမည္ေသာ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ နိဂံုး၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အေဆြကာရာယန ေမဒါဠဳပမည္ေသာ နိဂံုးရြာႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ငယ္မွအဘယ္မွ်ေလာက္ ေဝးကြာရာ၌ ႐ိွပါသနည္းဟု (ေမး၏)။ မင္းႀကီး မေဝးလွပါ၊ သြားရန္ အခ်ိန္ ရႏိုင္ပါေသးသည္၊ သံုးယူဇနာမွ်သာ ႐ိွပါ၏၊ ႂကြင္းက်န္ေသာ ေန႔ပိုင္းျဖင့္သြားရန္ တတ္ႏိုင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အေဆြကာရာယန သို႔ျဖစ္ပါမူ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကေစေလာ့၊ ငါတို႔သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ သြားကုန္အံ့ဟု (ဆို၏)။ ”အရွင္မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ” ဟူ၍ဒီဃကာရာယန စစ္သူႀကီးသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးအား ျပန္ၾကား၍ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကေစၿပီးလွ်င္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးအား ”အရွင္မင္းႀကီး အရွင္မင္းႀကီးအတြက္ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကေစၿပီးပါၿပီ၊ ယခု သင္မင္းႀကီးသည္သြားရန္အခ်ိန္ကို သိ၏ (သြားရန္မွာ အရွင္မင္းႀကီး၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏)”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေသာ ယာဥ္ကို တက္စီး၍ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ေနရာ ေမဒါဠဳပမည္ေသာ နိဂံုးသို႔ သြားေလ၏၊ ထိုႂကြင္းက်န္ေသာ ေန႔ပိုင္းျဖင့္သာလွ်င္ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ေနရာေမဒါဠဳပမည္ေသာ နိဂံုးသို႔ ေရာက္ေလ၏၊ ယာဥ္ျဖင့္ သြားႏိုင္ေသာ အရပ္တိုင္ေအာင္ ယာဥ္ျဖင့္ သြား၍ယာဥ္မွ သက္ဆင္းၿပီးလွ်င္ ေျခက်င္သာလွ်င္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ဝင္ေလ၏။

၃၆၆။ ထိုစဥ္အခါ၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ လြင္ျပင္၌ စႀကႍသြားေနကုန္၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ထိုရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းတို႔အား ”အသွ်င္ဘုရားတို႔ယခုအခါ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္အရပ္မွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူပါသနည္း၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ အလို႐ိွၾကပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ မင္းႀကီး တံခါးပိတ္ထားေသာ ဤေက်ာင္းသို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ မုခ္ဦးသို႔ ျဖည္းညင္းစြာ ဝင္၍ ေခ်ာင္းဟန္႔ၿပီးလွ်င္တံခါးကို ေခါက္ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင့္အား တံခါးကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူပါလိမ့္မည္ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ထိုအရပ္၌သာလွ်င္ သန္လ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ သင္းက်စ္ကိုလည္းေကာင္း ဒီဃကာရာယနစစ္သူႀကီးအား အပ္ႏွင္းေလ၏။ ထိုအခါ ဒီဃကာရာယနစစ္သူႀကီးအား ”ယခုအခါ မင္းသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈကို ျပဳ၏၊ ယခုအခါ ဤအရပ္၌သာလွ်င္ ငါသည္ ရပ္တည္သင့္၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ တံခါးပိတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ မုခ္ဦးသို႔ ျဖည္းၫႇင္းစြာ ဝင္၍ ေခ်ာင္းဟန္႔ၿပီးလွ်င္ တံခါးကို ေခါက္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တံခါးကို ဖြင့္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ဝင္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔၌ ဦးေခါင္းျဖင့္ ဝပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ခံတြင္းျဖင့္စုပ္၏၊ လက္တို႔ျဖင့္လည္း အဖန္ဖန္ သံုးသပ္ဆုပ္နယ္၏ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းပါတည္း၊ သွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ပေသနဒိ ေကာသလမင္းပါတည္း”ဟု အမည္ကိုလည္းၾကားေလွ်ာက္၏။

၃၆၇။ မင္းႀကီး သင္မင္းႀကီးသည္ အဘယ္အက်ဳိးကို ျမင္သည္ျဖစ္၍ ဤခႏၶာကိုယ္၌ ဤသို႔့သေဘာ႐ိွေသာ အလြန္အၾကဴး႐ိုေသျခင္းကို ျပဳဘိသနည္း၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ျပဳဘိသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၌ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္႐ိွ၏”ဟု ဤသို႔ အကြၽႏု္ပ္အား တရားေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤေလာက၌ ဆယ္ႏွစ္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အႏွစ္သံုးဆယ္ အႏွစ္ေလးဆယ္တို႔ပတ္လုံး အပိုင္းအျခားျပဳ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။ ထိုသမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေနာက္အခါ၌ ေကာင္းစြာေရခ်ဳိးလိမ္းက်ံ စီမံျပဳျပင္ထားေသာ ဆံမုတ္ဆိတ္တို႔ ႐ိွကုန္သည္ျဖစ္၍ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျပည့္စံု ခံစားၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသက္ရွည္သမွ် အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသာသနာေတာ္မွ အပ၌ တစ္ပါးေသာ ဤသို႔ ျပည့္စံုစင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုမျမင္မိပါ။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၌ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏”ဟု ဤသို႔ အကြၽႏု္ပ္အား တရားေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။

၃၆၈။ အသွ်င္ဘုရား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္းအခ်င္းခ်င္းတို႔လည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ မင္းမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းတို႔လည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းတို႔လည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သူႂကြယ္အခ်င္းခ်င္းတို႔လည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သားႏွင့္အမိလည္း ျငင္းခံု၏၊ အမိႏွင့္သားလည္း ျငင္းခံု၏၊ သားႏွင့္အဖလည္း ျငင္းခံု၏၊ အဖႏွင့္သားလည္း ျငင္းခံု၏၊ ႏွမႏွင့္ေမာင္လည္း ျငင္းခံု၏၊ ေမာင္ႏွင့္ႏွမလည္းျငင္းခံု၏၊ မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံု၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုမွတစ္ပါး ဤသာသနာေတာ္၌ အညီအၫြတ္ ဝမ္းေျမာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ႏို႔ႏွင့္ေရသဖြယ္ ျဖစ္ကုန္လ်က္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ေေသာ မ်က္စိတို႔ျဖင့္ ႐ႈၾကည့္ကုန္လ်က္ ေနၾကကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသာသနာေတာ္မွ အပ၌ တစ္ပါးေသာ ဤသို႔ ညီၫြတ္ေသာ ပရိသတ္ကို မျမင္ရပါ။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၌ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအေပါင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္႐ိွ၏”ဟု ဤသို႔လည္း အကြၽႏု္ပ္အား တရားေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။

၃၆၉။ အသွ်င္ဘုရား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အကြၽႏု္ပ္သည္ အရံတစ္ခုမွ အရံတစ္ခုသို႔ ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုမွဥယ်ာဥ္တစ္ခုသို႔ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္ပါ၏၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုအရံဥယ်ာဥ္တို႔၌ ၾကည့္႐ႈရန္လူအေပါင္း၏ မ်က္စိကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည့္ ၾကံဳလွီေခါင္းပါး၍ မလွမပ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာအဆင္း႐ိွလ်က္ အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္းထေသာ ကိုယ္႐ိွကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ”ဤအသွ်င္တို႔သည္ မခြၽတ္ဧကန္ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ဘဲသာလွ်င္ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္၏။ ထိုအသွ်င္တို႔အား ျပဳမိ၍ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာမေကာင္းမႈသည္ ႐ိွတန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤအသွ်င္တို႔သည္ ၾကံဳလွီကုန္၏၊ ေခါင္းပါးကုန္၏၊ မလွမပ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အဆင္း႐ိွကုန္၏၊ အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္းထေသာ ကိုယ္႐ိွကုန္၏၊ ၾကည့္႐ႈရန္ လူအေပါင္း၏ မ်က္စိကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုရဟန္းတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ၾကည့္႐ႈ ရန္ လူအေပါင္း၏ မ်က္စိကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ၾကံဳလွီေခါင္းပါး၍ မလွမပ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အဆင္း႐ိွလ်က္ အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္းထေသာ ကိုယ္႐ိွကုန္သနည္း”ဟု ဆိုခဲ့၏။ ထိုရဟန္းပုဏၰားတို႔သည္”မင္းႀကီး ငါတို႔အား အမ်ဳိးလိုက္ ျဖစ္သည့္ေရာဂါ႐ိွ၏”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္၌ ရႊင္လန္းသည္ထက္ ရႊင္လန္း တက္ႂကြသည္ထက္ တက္ႂကြ၍အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္သေဘာ ျပည့္ၿဖိဳးေသာဣေႁႏၵ ႐ိွကုန္လ်က္ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ျဖစ္ကာ အေမြး ‘မာန္’ ကိုခ်ထားၿပီးလွ်င္ သူတစ္ပါးေပးေသာပစၥည္းျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္ေသာ သားသမင္စိတ္ထားျဖင့္ ေနၾကသည့္ရဟန္းတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ျမင္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ”အမွန္အားျဖင့္ ဤအသွ်င္တို႔သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ မြန္ျမတ္ေသာ ေရွးတရားထက္ ထူးေသာ ေနာက္တရားကို သိၾကကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤအသွ်င္တို႔သည္ ရႊင္လန္းသည္ထက္ ရႊင္လန္း တက္ႂကြသည္ထက္တက္ႂကြ၍ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္သေဘာ ျပည့္ၿဖိဳးေသာဣေႁႏၵ ႐ိွကုန္လ်က္ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ျဖစ္ကာ အေမြး’မာန္’ ကို ခ်ထားၿပီးလွ်င္ သူတစ္ပါးတို႔ ေပးေသာ ပစၥည္းျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္သည္ျဖစ္၍ သားသမင္စိတ္ထားျဖင့္ ေနၾကကုန္၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအေပါင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္႐ိွ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား အေပၚဝယ္တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။

၃၇ဝ။ အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းထားေသာ မင္းမ်ဳိးစင္စစ္မင္းျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္သည္ သတ္ထိုက္ေသာသူကို သတ္ရန္လည္းေကာင္း ပစြည္းဆံုး႐ံႈးေစသင့္သူကိုလည္း ပစြည္းဆံုး႐ံႈးေစရန္လည္းေကာင္း ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူကိုလည္း ႏွင္ထုတ္ရန္လည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ တရားဆံုးျဖတ္ရာ၌ ထိုင္ေနစဥ္ အၾကားအၾကား၌ စကားေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အေမာင္တို႔ တရားဆံုးျဖတ္ရာ၌ ငါထိုင္ေနစဥ္ အၾကားအၾကား၌ စကားမေျပာဆိုၾကကုန္လင့္၊ အေမာင္တို႔ ငါ၏ စကား ၿပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ၾကကုန္ဦးေလာ့ဟု ဆိုပါေသာ္လည္း မရပါ။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား အၾကားအၾကား၌ စကားေျပာဆိုၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္ဝယ္ အရာမက မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၌ ျမတ္စြာဘုရား တရား ေဟာေတာ္မူေသာအခါ ေခ်ဆတ္သံ ေခ်ာင္းဟန္႔သံ မ႐ိွသည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ရဟန္းတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ျမင္ရပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရာမက မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၌တရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုပရိသတ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တစ္ဦးသည္ ေခ်ာင္း ဟန္႔၏၊ ထိုရဟန္းကို သီတင္းသံုး ေဖာ္တစ္ဦးက ”အသွ်င္သည္ တိတ္ဆိတ္ပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ အသံမျပဳပါလင့္၊ ငါတို႔၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူ၏”ဟု ဒူးျဖင့္တို႔၏။ အသွ်င္ဘုရားထိုအကြၽႏု္ပ္အား ”အခ်င္းတို႔ အံဖြယ္႐ိွပါေပစြ တကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဘူးျမဲ ျဖစ္ေလစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ တုတ္လွံတံမပါဘဲ ဓားလက္နက္မပါဘဲ ပရိသတ္ကို ေကာင္းစြာ ဆံုးမထားႏိုင္ေလစြတကား”ဟု အၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသာသနာေတာ္မွ အပ၌ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ဆံုးမထားေသာ အျခားပရိသတ္ကို မျမင္ပါ။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထား ေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္သားအေပါင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္႐ိွ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအေပၚဝယ္ တရား ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။

၃၇၁။ အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ဤေလာက၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဉာဏ္႐ိွကုန္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ အယူကို ေလ့လာၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ သားၿမီးကို ပစ္ခြဲႏိုင္သည့္ ေလးသမားႏွင့္တူကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းမ်ဳိးပညာ႐ိွတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါ၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မွားေသာ အယူတို႔ကို ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေနဘိသကဲ့သို႔ က်က္စားေနကုန္၏။ ထိုပညာ႐ိွမင္းတို႔သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည့္ဤမည္ေသာ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာလိမ့္မည္”ဟု ၾကားၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ”ငါတို႔သည္ ဤျပႆနာကို ရဟန္းေဂါတမသို႔ ကပ္၍ ေမးၾကကုန္အံ့၊ အကယ္၍ ဤသို႔အေမးခံရေသာ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါတို႔အား ဤသို႔ ေျဖၾကားခဲ့မူ ထိုရဟန္းေဂါတမအား ငါတို႔သည္ဤသို႔ ဝါဒတင္ကုန္အံ့၊ အကယ္၍ ဤသို႔ အေမးခံရေသာ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါတို႔အား ဤသို႔လည္းေျဖၾကားခဲ့မူ ငါတို႔သည္ ထိုရဟန္းေဂါတမအား ဤသို႔လည္း ဝါဒတင္ကုန္အံ့”ဟု ျပႆနာကို စီမံၾကကုန္၏။

ထိုပညာ႐ိွမင္းတို႔သည္ ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤအမည္႐ိွေသာ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း သက္ေရာက္လာၿပီ”ဟု ၾကားၾကကုန္၏။ ထိုပညာ႐ိွမင္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ (တရားစကားျဖင့္) အက်ဳိးစီးပြားကို သိျမင္ေစေတာ္မူ၏။ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစေတာ္မူ၏၊ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားက (တရားစကားျဖင့္) အက်ဳိးစီးပြားကို သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ေစ ရႊင္လန္းေစအပ္ၿပီျဖစ္ရကား ျမတ္စြာဘုရားအားျပႆနာကိုလည္း မေမးၾကကုန္၊ အဘယ္မွာ ဝါဒတင္ကုန္ေတာ့အံ့နည္း။ အမွန္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္တို႔သည္သာ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအေပါင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္႐ိွ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအေပၚဝယ္ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။

၃၇၂။ အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ ပုဏၰားပညာ႐ိွ။ပ။ အခ်ဳိ႕ သူႂကြယ္ပညာ႐ိွ။ပ။ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဉာဏ္႐ိွကုန္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔အယူကို ေလ့လာၿပီး ျဖစ္ကုန္ေသာ သားၿမီးကို ပစ္ခြဲႏိုင္သည့္ ေလးသမားႏွင့္ တူကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ရဟန္းပညာ႐ိွတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။ ထိုသူတို႔သည္ မွားေသာ အယူတို႔ကို ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေနဘိသကဲ့သို႔ က်က္စားေနကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤမည္ေသာ ရြာသို႔လည္းေကာင္း နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း သက္ေရာက္လာလိမ့္မည္”ဟု ၾကားၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ”ငါတို႔သည္ ဤျပႆနာကို ရဟန္းေဂါတမသို႔ကပ္၍ ေမးကုန္အံ့၊ အကယ္၍ ဤသို႔အေမးခံရေသာ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါတို႔အား ဤသို႔ ေျဖၾကားခဲ့မူထိုရဟန္းေဂါတမအား ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ဝါဒတင္ကုန္အံ့၊ အကယ္၍ ဤသို႔ အေမးခံရေသာ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါတို႔အား ဤသို႔လည္း ေျဖၾကားခဲ့မူ ငါတို႔သည္ ထိုရဟန္းေဂါတမအား ဤသို႔လည္းဝါဒတင္ၾကကုန္အံ့”ဟု ျပႆနာကို စီမံၾကကုန္၏။

ထိုပညာ႐ိွရဟန္းတို႔သည္ ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤမည္ေသာ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း သက္ေရာက္လာၿပီ”ဟု ၾကားၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ (တရားစကားျဖင့္) အက်ဳိးစီးပြားကို သိျမင္ေစေတာ္မူ၏၊ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစေတာ္မူ၏၊ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားက (တရားစကားျဖင့္) အက်ဳိးစီးပြားကို သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ေစ ရႊင္လန္းေစၿပီးျဖစ္ရကား ျမတ္စြာဘုရားအား ျပႆနာကိုလည္း မေမးၾကကုန္။ အဘယ္မွာ ဝါဒတင္ကုန္ေတာ့အံ့နည္း၊ အမွန္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ရန္ ခြင့္ေတာင္းၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရွင္ရဟန္းျပဳေပး၏၊ ရွင္ရဟန္းျဖစ္ၿပီးေသာ ထိုသူတို႔သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္႐ိွကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္သည္႐ိွေသာ္ မၾကာျမင့္မီသာလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကသည့္ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ လိုလား ေတာင့္တအပ့္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတုမဲ့ အရဟတၱဖိုလ္ကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

ထိုသူတို႔သည္ ”ေရွးအခါက ငါတို႔သည္ ရဟန္းမဟုတ္ၾကကုန္ဘဲလ်က္ ရဟန္းဟု ဝန္ခံခဲ့ၾကကုန္ၿပီ၊ ငါတို႔သည္ မေကာင္းမႈကို အပျပဳအပ္ၿပီးသူ မဟုတ္ၾကကုန္ဘဲလ်က္ မေကာင္းမႈကို အပျပဳအပ္ၿပီးသူတို႔ဟူ၍ ဝန္ခံခဲ့ၾကကုန္ၿပီ၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ေသာ ရဟႏၲာတို႔ မဟုတ္ၾကကုန္ဘဲလ်က္ ပူေဇာ္အထူးကိုခံထိုက္ေသာ ရဟႏၲာတို႔ဟူ၍ ဝန္ခံခဲ့ၾကကုန္ၿပီ၊ ယခုမွသာလွ်င္ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအစစ္ ျဖစ္ၾကကုန္ၿပီ၊ ယခုမွသာလွ်င္ ငါတို႔ သည္ ရဟန္းအစစ္ ျဖစ္ၾကကုန္ၿပီ၊ ယခုမွသာလွ်င္ ငါတို႔သည္ မေကာင္းမႈကိုအပျပဳၿပီးသူအစစ္ ျဖစ္ၾကကုန္ၿပီ၊ ယခုမွသာလွ်င္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ေသာ ရဟႏၲာအစစ္ ျဖစ္ၾကကုန္ၿပီ။ အခ်င္းတို႔ ငါတို႔သည္ ပ်က္စီးကာနီးသူမ်ား ျဖစ္လ်က္ မပ်က္စီးဘဲ႐ိွၾကကုန္၏၊ အခ်င္းတို႔ငါတို႔သည္ ပ်က္စီးကာနီးသူမ်ား ျဖစ္လ်က္ မပ်က္စီးဘဲ ႐ိွၾကရကုန္၏”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ တရားေတာ္သည္ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအေပါင္းသည္ေကာင္း ျမတ္ေသာ အက်င့္႐ိွ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအေပၚဝယ္ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။

၃၇၃။ အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း လက္သမားျဖစ္ၾကေသာ ဤဣသိဒတၱႏွင့္ ပုရာဏတို႔ သည္အကြၽႏု္ပ္၏ ထမင္းရိကၡာကို စားၾကကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ယာဥ္တို႔ကို စီးၾကကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ထိုသူတို႔၏ အသက္သခင္ ျဖစ္၏၊ စည္းစိမ္ေဆာင္ႏွင္းေပးထား၏။ သို႔ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၌ အ႐ိုအေသျပဳၾကကုန္သကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္၌ ႐ိုေသတုပ္ဝပ္ျခင္းကို မျပဳၾကကုန္။ အသွ်င္ဘုရား ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္မွာ အကြၽႏု္ပ္သည္ စစ္ခ်ီတက္လတ္ေသာ္ လက္သမားျဖစ္ၾကေသာ ဣသိဒတၱႏွင့္ ပုရာဏတို႔ကိုစံုစမ္းလိုသည္ျဖစ္၍ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေနရာတစ္ခု၌ ကပ္ေရာက္ေနထိုင္၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါလက္သမားျဖစ္ၾကေသာ ဤဣသိဒတၱႏွင့္ ပုရာဏတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး တရားစကားျဖင့္လြန္ေစ၍ ျမတ္စြာဘုရား႐ိွရာ အရပ္သို႔ ဦးေခါင္းျပဳကာ အကြၽႏု္ပ္ကို ေျခရင္းဘက္ျပဳလ်က္ အိပ္ၾကကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္မွာ ”အခ်င္းတို႔ အံဖြယ္႐ိွစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေလစြ တကား၊ လက္သမားျဖစ္ၾကေသာ ဤဣသိဒတၱႏွင့္ ပုရာဏတို႔သည္ ငါ၏ ထမင္းရိကၡာကို စားၾကကုန္၏၊ ငါ၏ယာဥ္ကို စီးၾကကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔၏ အသက္သခင္ ျဖစ္၏။ ငါသည္ ထိုသူတို႔အား စည္းစိမ္ ကိုေဆာင္ႏွင္းေပးထား၏၊ သို႔ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ႐ိုေသတုပ္ဝပ္ၾကကုန္သကဲ့သို႔ ငါ၌ ႐ိုေသတုပ္ဝပ္ျခင္းကို မျပဳၾကကုန္၊ အမွန္အားျဖင့္ ဤအသွ်င္တို႔သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ မြန္ျမတ္ေသာ ေရွးတရားထက္ ထူးေသာ ေနာက္တရားကို သိၾကကုန္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူ၏၊ တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအေပါင္းသည္ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္႐ိွ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား အေပၚဝယ္ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပါ၏။

၃၇၄။ အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ ထို႔ ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားလည္း မင္းမ်ဳိးျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္လည္းမင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလည္း ေကာသလတိုင္းသား ျဖစ္ေတာ္မူ၍ အကြၽႏု္ပ္လည္း ေကာသလတိုင္းသား ျဖစ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလည္း သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္႐ိွေတာ္မူ၍ အကြၽႏု္ပ္လည္းအသက္ရွစ္ဆယ္ ႐ိွပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္သည္ျမတ္စြာဘုရား၌ အလြန္ အၾကဴး ႐ိုေသျခင္းကို ျပဳျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းပါ၏၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကိုျပျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သြားပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည့္မ်ားစြာေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ႐ိွၾကပါ ကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး သင္ယခု သြားရန္ အခ်ိန္ကို သိ၏ (သြားရန္မွာ သင္မင္းႀကီး၏ အလို အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ေနရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာ ဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ႐ိွခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳကာဖဲသြားေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးဖဲသြား၍ မၾကာျမင့္မီပင္ ရဟန္းတို႔ကိုေခၚေတာ္မူ၍ ”ရဟန္းတို႔ ဤပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ တရား၌ အ႐ိုအေသျပဳမႈတို႔ကို ေျပာၾကား၍ ေနရာမွ ထကာ ဖဲသြား၏၊ ရဟန္းတို႔ တရား၌ အ႐ိုအေသ ျပဳမႈတို႔ကို သင္ယူၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တရား၌ အ႐ိုအေသျပဳမႈတို႔ကို အဖန္တစ္လဲလဲ ေလ့က်က္ၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တရား၌ အ႐ိုအေသျပဳမႈတို႔ကို ေဆာင္ၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တရား၌ အ႐ိုအေသ ျပဳမႈတို႔သည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ကုန္၏၊ မဂ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစအဦးျဖစ္ကုန္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ၾကကုန္ၿပီ။

ကိုးခုေျမာက္ ဓမၼေစတိယသုတ္ ၿပီး၏။