မန ၉: သမၼာဒိ႒ိသုတ္

၈၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ သာရိပုၾတာအား ”ငါ့သွ်င္” ဟု ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

”ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္ကန္ေသာအယူ မွန္ကန္ေသာအယူဟု ဆို၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္မွ်ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္သနည္း၊ ထိုသူသည္ တရားေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူျဖစ္သနည္း” ဟု (မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏)။

ငါ့သွ်င္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ အထံ၌ ဤ (ယခု) ေဟာႁမြက္ေသာ တရား၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိရန္ အေဝးမွပင္ လာၾကရပါကုန္၏။ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ဤ (ယခု) ေဟာႁမြက္ေသာတရား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အသွ်င္သာရိပုၾတာပင္ ေဝဖန္ေဟာၾကားေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏အထံမွ ၾကားနာၾကရ၍ ရဟန္းတို႔သည္ သင္ယူမွတ္သား ေဆာင္ထားၾကပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာၾကားၾကကုန္၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံးသြင္းၾကကုန္၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု မိန္႔ဆို၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾက ကုန္၏။ အသွ်င္သာရိ ပုၾတာသည္ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အကုသိုလ္ကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ အကုသိုလ္၏အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ ကုသိုလ္ကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ ကုသိုလ္၏အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္မွန္ကန္ေသာ အယူ ရွိသူျဖစ္၏၊ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ ထိုသူသည္ တရားေတာ္၌မတုန္မလႈပ္သက္ဝင္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ ေရာက္လာသူျဖစ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အကုသိုလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ကုသိုလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ငါ့သွ်င္တို႔ အသက္သတ္ျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္း, ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္း,မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုျခင္း, ကုန္းေခ်ာ ေျပာဆိုျခင္း, ၾကမ္းေသာ စကားေျပာဆိုျခင္း,ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း, (သူတစ္ပါးပစၥည္းဥစၥာကို) ေရွး႐ႈၾကံစည္ျခင္း, သူတစ္ပါးပ်က္စီးေစလိုျခင္းသည္အကုသိုလ္ပင္ တည္း၊ အယူမွားျခင္းသည္ အကုသိုလ္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားစုကို အကုသိုလ္ဟူ၍ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ‘ေလာဘ’၊ ၾကမ္းတမ္းျပစ္မွားျခင္း ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝမိုက္မဲဲျခင္း ‘ေမာဟ’ သည္ အကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းတည္း၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားစုကို အကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ကုသိုလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္ တည္း၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း, ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း,မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း, ကုန္းေခ်ာ ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း, ၾကမ္းေသာစကားမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း,ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း, (သူတစ္ပါးပစၥည္းဥစၥာကို) ေရွး႐ႈမၾကံျခင္း, သူတစ္ပါးမပ်က္စီးေစလိုျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း၊ အယူမွန္ကန္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ့တရားစုကို ကုသိုလ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မတပ္မက္မလိုခ်င္ျခင္း ‘အေလာဘ’၊ မၾကမ္းတမ္းမျပစ္မွားျခင္း ‘အေဒါသ’ႏွင့္ မေတြေဝျခင္း ‘အေမာဟ’ သည္ ကုသိုလ္၏အေၾကာင္းရင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားစုကို ကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ အကုသိုလ္ကို ခြဲဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔အကုသိုလ္၏ အေၾကာင္းရင္းကို ခြဲဲျခား၍သိ၏။ ဤသို႔ ကုသိုလ္ကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ ဤသို႔ ကုသိုလ္၏အေၾကာင္းရင္းကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ (ထိုအခါ၌) ထို (အရိယာျဖစ္ေသာတပည့္) သည္ အႂကြင္း အက်န္မရွိတပ္မက္မႈ အကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍ ထိခိုက္ျပစ္မွားမႈ အကိန္းတရား ‘ပဋိဃာႏုသယ’ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ငါဟု စြဲဲယူျခင္း ဒိ႒ိအလားရွိေသာ ေထာင္လႊားျခင္းအကိန္းတရား ‘မာနာႏုသယ’ကိုႏုတ္ခြါ၍ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ျဖစ္ေစလ်က္ ယခု ဘဝ၌ပင္ဝဋ္ဆင္းရဲဲ၏ အဆုံးကို ျပဳႏိုင္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ ထိုသူသည္ တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူျဖစ္၏” ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၉ဝ။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မိန္႔ၾကားေသာ တရားစကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပႆနာကို ထပ္ဆင့္၍ ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

”ငါ့သွ်င္ အရိယာျဖစ္ေသာတပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္ မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသည့္နည္းတူ အျခားေရာက္လာေၾကာင္းလည္း ရွိပါေသးသေလာ” ဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အာဟာရကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏။ အာဟာရျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲဲျခား၍ သိ၏။ အာဟာရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲဲျခား၍ သိ၏၊ အာဟာရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္းအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အာဟာရဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာဟာရျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာဟာရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာဟာရ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ျဖစ္ပြားၿပီး သတၱဝါတို႔ကိုလည္း တည္တံ့ေစရန္၊ ျဖစ္ပြားဆဲဲ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ရန္ အာဟာရတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း၊ အၾကမ္းအႏုျဖစ္ေသာ အလုတ္အေလြးျပဳ၍ မ်ဳိအပ္သည့္ ကဗဠီကာရအာဟာရ၊ ေတြ႕ထိျခင္းဟူေသာ ႏွစ္ခုေျမာက္ဖႆအာဟာရ၊ စိတ္ေစ့ေဆာ္ျခင္းဟူေသာ သုံးခုေျမာက္ မေနာသေၪၥတနာအာဟာရ၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ဟူေသာ ေလးခုေျမာက္ ဝိညာဏအာဟာရတို႔တည္း။

တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အာဟာရျဖစ္၏၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အာဟာရခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏။

အာဟာရခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္သည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယာမဂ္ပင္တည္း။

ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္ကန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’၊ မွန္ကန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’၊ မွန္ကန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’၊ မွန္ကန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’၊ မွန္ကန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္ကန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’၊ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔တည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ အာဟာရကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ ဤသို႔အာဟာရ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲဲျခား၍သိ၏။ ဤသို႔ အာဟာရ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ အာဟာရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္တပ္မက္မႈ အကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍ ျပစ္မွားမႈအကိန္းတရား ‘ပဋိဃာႏုသယ’ ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ငါဟု စြဲဲယူျခင္းဒိ႒ိအလားရွိေသာ ေထာင္လႊားျခင္းအကိန္းတရား ‘မာနာႏုသယ’ ကိုႏုတ္ခြါ၍ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ကို ျဖစ္ေစလ်က္ ယခုဘဝ၌ပင္ဝဋ္ဆင္းရဲဲ၏ အဆုံးကို ျပဳႏိုင္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ ေရာက္လာသူျဖစ္ေပ၏” ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၉၁။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မိန္႔ၾကားေသာ တရားစကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပႆနာကို ထပ္ဆင့္၍ ေမးေလွ်ာက္ၾကျပန္ကုန္၏။

”ငါ့သွ်င္ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသည့္နည္းတူ အျခားေရာက္လာေၾကာင္းလည္း ရွိပါေသးသေလာ” ဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏။ ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲဲျခား၍သိ၏။ ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္းခြဲဲျခား၍သိ၏။ ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ ျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ပဋိသေႏၶတည္ ေနျဖစ္ပြားရျခင္း ‘ဇာတိ’ သည္လည္း ဆင္းရဲဲတည္း၊ အိုရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲဲတည္း၊ ေသရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲဲတည္း၊ ပူေဆြးရျခင္း ငိုေႂကြးရျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲရျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲရျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းရျခင္းတို႔သည္လည္း ဆင္းရဲဲတို႔တည္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္ေသာ အရာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းဆုံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲဲတည္း၊ ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ အရာတို႔ႏွင့္ ကင္းကြာရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲဲတည္း၊ အလိုရွိေသာ အရာကို မရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲဲတည္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ (တဏွာဒိ႒ိ) ဥပါဒါန္တရားတို႔၏ က်က္စားရာ ခႏၶာငါးပါးလုံးတို႔သည္ပင္ ဆင္းရဲဲတို႔တည္းၿငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားစုကို ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ တစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျပဳေလ့ရွိေသာ ႏႇစ္သက္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္သည့္ ထိုထိုအာ႐ုံကို အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ေသာ တဏွာပင္တည္း။ ဤတဏွာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ကာမ၌တပ္မက္ျခင္း ‘ကာမတဏွာ’၊ ဘဝ၌တပ္မက္ျခင္း ‘ဘဝတဏွာ’၊ ဝိဘဝ၌တပ္မက္ျခင္း ‘ဝိဘဝတဏွာ’ပင္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတပ္မက္ျခင္းကို ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ျဖစ္ေၾကာင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ တဏွာ၏သာလွ်င္ အႂကြင္းမဲဲ့ တပ္မက္ျခင္း ကင္းေသာအားျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ တြယ္တာကပ္ၿငိမႈ မရွိျခင္းပင္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ဆင္းရဲဲ ‘ဒုကၡ’ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူသည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယာမဂ္ပင္တည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္းရဲဲကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ ဤသို႔ဆင္းရဲဲျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲဲျခား၍သိ၏။ ဤသို႔ ဆင္းရဲဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ ဤသို႔ ဆင္းရဲဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ခြဲဲျခား၍သိ၏၊ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍ ထိခိုက္ျပစ္မွားမႈအကိန္းတရား ‘ပဋိဃာႏုသယ’ ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ငါဟုစြဲဲယူျခင္းဒိ႒ိ အလားရွိေသာ ေထာင္လႊားမႈ အကိန္းတရား ‘မာနာႏုသယ’ ကို ႏုတ္ခြါ၍မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ျဖစ္ေစလ်က္ ယခုဘဝ၌ပင္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏။ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူျဖစ္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၉၂။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာမိန္႔ၾကားေသာ တရားစကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပႆနာကို ထပ္ဆင့္၍ ေမးေလွ်ာက္ၾကျပန္ကုန္၏ ‘ငါ့သွ်င္ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသည့္ နည္းတူ အျခားေရာက္လာေၾကာင္းလည္း ရွိပါေသးသေလာ’ဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကျပန္ကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အိုျခင္း ေသျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍သိ၏၊ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အိုျခင္း သျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္းခြဲျခား ၍ သိ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္သက္ဝင္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု လ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အိုျခင္း ေသျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူသည္အဘယ္နည္း၊ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ထိုထိုသတၱဝါအမ်ဳိးအစား၌ ထိုထို သတၱဝါတို႔၏ အိုျခင္း ရင့္ေရာ္ေဆြးေျမ့ျခင္း သြားက်ဳိးျခင္း ဆံျဖဴျခင္း အေရတြန္႔႐ံႈ႕ျခင္း အသက္ဆုတ္ယုတ္ျခင္း (မ်က္စိစေသာ) ဣေႁႏၵတို႔၏ ရင့္ေရာ္ျခင္းတည္း၊ ့ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသေဘာ တရားကို အိုျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေသျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ထိုထိုသတၱဝါအမ်ဳိးအစားမွ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ စုေတျခင္းေရြ႔ေလ်ာျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ကြယ္လြန္ျခင္း ေသျခင္း ေသဆံုးျခင္း ခႏၶာတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း ကိုယ္ေကာင္ကိုစြန္႔ပစ္ျခင္း ဇီဝိတိေႁႏၵ၏ ျပတ္စဲျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသေဘာတရားကို ေသျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

ဤသို႔လွ်င္ အိုျခင္းသေဘာတရားကိုလည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းသေဘာတရားကိုလည္းေကာင္း (ေဖာ္ျပခဲ႔ၿပီ)။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသေဘာတရားကို အိုျခင္း ေသျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

ပဋိသေႏၶတည္ေနျဖစ္ပြါးမႈ ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ေသျခင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ အိုျခင္း ေသျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၉၃။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ပ။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ (ပဋိသေႏၶတည္ေနျဖစ္ပြါးမႈ) ဇာတိကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဇာတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္းခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဇာတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ (ပဋိသေႏၶတည္ေနျဖစ္ပြါးမႈ) ဇာတိဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္အဘယ္နည္း၊ ဇာတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဇာတိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူ သည္ အဘယ္နည္း။

ထိုထိုသတၱဝါအမ်ဳိးအစား၌ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖစ္ျခင္း သက္ေရာက္ျခင္း ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း ခႏၶာတို႔၏ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း အာယတနတို႔ကို ရျခင္းပင္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသေဘာတရားကို ဇာတိ ဟူ၍ ဆိုရ၏။ (ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံဟူေသာ) ဘဝျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိျဖစ္၏။ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ဇာတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ဇာတိကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ဇာတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ဇာတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ အဆံုးကိုျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၉၄။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဘဝကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဘဝျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ် ျဖင့္လည္းအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္ သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဘဝဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဘဝျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဘဝတို႔သည္ ကာမဘဝ၊ ႐ူပဘဝ၊ အ႐ူပဘဝ ဤသံုးပါးတို႔ေပတည္း။ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ (ကမၼဘဝ ဥပပတိ ၱဘဝ) ျဖစ္၏။ စြဲလမ္းမႈဥပါဒါန္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝခ်ဳပ္၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ဘဝကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ဘဝျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ဘဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာတပည့္သည္ အႂကြင္း အက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ အဆံုးကိုျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၉၅။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ စြဲလမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍သိ၏၊ စြဲလမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ စြဲလမ္းျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍သိ၏၊ စြဲလမ္းျခင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ စြဲလမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္ နည္း၊ စြဲလမ္းျခင္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ စြဲလမ္းျခင္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ စြဲလမ္းျခင္းတို႔သည္ ကာမဂုဏ္၌ စြဲလမ္းျခင္း ‘ကာမုပါဒါန္’၊ အယူမွား၌ စြဲလမ္းျခင္း့ ‘ဒိ႒ဳပါဒါန္’၊ အက်င့္အေလ့၌ စြဲလမ္းျခင္း ‘သီလဗၺတုပါဒါန္’၊ အတ ၱဟု စြဲလမ္းျခင္း ‘အတ ၱဝါဒုပါဒါန္’ ေလးပါးတို႔တည္း။ တပ္မက္မႈ တဏွာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏။ တပ္မက္မႈတဏွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ စြဲလမ္းမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပ တည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ စြဲလမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔စြဲလမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ စြဲလမ္းျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔စြဲလမ္းျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကိုျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၉၆။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ကိုလည္းခြဲျခား၍ သိ၏၊ တပ္မက္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ တပ္မက္မႈ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္းခြဲျခား၍ သိ၏၊ တပ္မက္မႈ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ တဏွာျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ တဏွာခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ တဏွာခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တပ္မက္မႈအေပါင္း ‘တဏွာကာယ’တို႔သည္ အဆင္း၌ တပ္မက္မႈ ‘႐ူပတဏွာ’၊ အသံ၌တပ္မက္မႈ ‘သဒၵတဏွာ’၊ အနံ႕၌ တပ္မက္မႈ ‘ဂႏၶတဏွာ’၊ အရသာ၌ တပ္မက္မႈ ‘ရသတဏွာ’၊ အေတြ႕အထိ၌ တပ္မက္မႈ ‘ေဖာ႒ဗၺတဏွာ’၊ (ႂကြင္းက်န္ေသာ) တရားတို႔၌ တပ္မက္မႈ ‘ဓမၼတဏွာ’၊ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။

ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ တပ္မက္မႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ တပ္မက္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ တပ္မက္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ တပ္မက္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ခြဲျခား၍သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈ အကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကိုျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၉၇။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ကိုလည္း ခြဲျခား၍သိ၏၊ ေဝဒနာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ေဝဒနာခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ေဝဒနာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္းအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ေရာက္လာ သူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ေဝဒနာျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ေဝဒနာခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ေဝဒနာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ခံစားမႈအေပါင္း ‘ေဝဒနာကာယ’တို႔သည္ မ်က္စိႏွင့္ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ၊ နားႏွင့္ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ၊ လွ်ာႏွင့္ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ၊ ကိုယ္ႏွင့္ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ၊ စိတ္ႏွင့္ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ၊ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။

ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္၏၊ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ေဝဒနာျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ေဝဒနာခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ေဝဒနာခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ ေသာတပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကိုျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၉၈။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကိုလည္းခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဖႆျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဖႆခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဖႆခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဖႆျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဖႆ့ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဖႆ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေတြ႕ထိမႈအေပါင္း ‘ဖႆကာယ’တို႔သည္ မ်က္စိႏွင့္ ေတြ႕ထိမႈ၊ နားႏွင့္ ေတြ႕ထိမႈ၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ေတြ႕ထိမႈ၊ လွ်ာႏွင့္ ေတြ႕ထိမႈ၊ ကိုယ္ႏွင့္ ေတြ႕ထိမႈ၊ စိတ္ႏွင့္ ေတြ႕ထိမႈ၊ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။

စိတ္ျဖစ္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏၊ စိတ္ျဖစ္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာ ယတန’ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဖႆခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ဖႆျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ဖႆခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ဖႆခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာတပည့္ သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၉၉။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ စိတ္ျဖစ္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သဠာယတနျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သဠာယတနခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သဠာယတနခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ဤသူေတာ္ ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ စိတ္ျဖစ္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ သဠာယတနျဖစ္ေၾကာင္း ဟူသည္အဘယ္နည္း၊ သဠာယတန ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ သဠာယတန ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ စိတ္ျဖစ္ရာ ‘အာယတန’တို႔သည္ မ်က္စိအၾကည္ဟူေသာ စိတ္ျဖစ္ရာ ‘စကၡာယတန’၊ နားအၾကည္ဟူေသာ စိတ္ျဖစ္ရာ ‘ေသာတာယတန’၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္ဟူေသာ စိတ္ျဖစ္ရာ ‘ဃာနာယတန’၊ လွ်ာအၾကည္ဟူေသာ စိတ္ျဖစ္ရာ ‘ဇိဝွါယတန’၊ ကိုယ္အၾကည္ဟူေသာ စိတ္ျဖစ္ရာ ‘ကာယာယတန’၊ မေနာအၾကည္ဟူေသာ စိတ္ျဖစ္ရာ ‘မနာယတန’၊ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။

နာမ္႐ုပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ျဖစ္၏၊ နာမ္႐ုပ္တို႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ စိတ္ျဖစ္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ သဠာယတန ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ သဠာယတနခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ သဠာယတနခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ခြဲျခား၍့သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၁ဝဝ။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ နာမ္ ႐ုပ္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ နာမ္႐ုပ္၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္းအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ နာမ္႐ုပ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ သိမွတ္ျခင္း ‘သညာ’၊ ေစ့ေဆာ္ျခင္း ‘ေစတနာ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’၊ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားစုကို နာမ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ မဟာဘုတ္ေလးပါး၊ ယင္းမဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔ကို မီွ၍ျဖစ္ေသာ ဥပါဒါန္႐ုပ္၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားစုကို ႐ုပ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ဤသို႔လွ်င္ဤနာမ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဤ႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း (ေဖာ္ျပၿပီ)။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားစုကို နာမ္ ႐ုပ္ ဟူ၍ဆိုရ၏၊

ဝိညာဏ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ နာမ္႐ုပ္ ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာတပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈ အကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၁ဝ၁။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဝိညာဏ္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဝိညာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္းအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက့္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဝိညာဏ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဝိညာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဝိညာဏ္အေပါင္း ‘ဝိညာဏကာယ’တို႔သည္ ျမင္သိျခင္း ‘စကၡဳဝိညာဏ္’၊ ၾကားသိျခင္း ‘ေသာတဝိညာဏ္’၊ နံသိျခင္း ‘ဃာနဝိညာဏ္’၊ လ်က္သိျခင္း ‘ဇိဝွါဝိညာဏ္’၊ ထိသိျခင္း ‘ကာယဝိညာဏ္’၊ ေတြးသိျခင္း ‘မေနာဝိညာဏ္’၊ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။

သခၤါရျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ျဖစ္၏၊ သခၤါရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပ တည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ဝိညာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍။ပ။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကိုျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ ၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၁ဝ၂။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ သခၤါရကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သခၤါရျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သခၤါရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သခၤါရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္း တရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ သခၤါရ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ သခၤါရျဖစ္ေၾကာင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ သခၤါရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ သခၤါရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳျခင္း ‘ကာယသခၤါရ၊ ႏႈယ္ျဖင့္ျပဳျခင္း ‘ဝစီသခၤါရ’၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳျခင္း ‘စိတၱသခၤါရ’၊ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။

မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳမႈ ‘သခၤါရ’ ျဖစ္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျပဳမႈ ‘သခၤါရ’ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ျပဳမႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ျပဳမႈ ‘သခၤါရ’ ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔သခၤါရျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ သခၤါရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔သခၤါရခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္ သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈအကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍ထိခိုက္မႈအကိန္းတရား ‘ပဋိဃာႏုသယ’ ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ငါဟုစြဲယူျခင္း ဒိ႒ိအလားရွိေသာေထာင္လႊားျခင္းအကိန္းတရား ‘မာနာ ႏုသယ’ ကို ႏုတ္ခြါ၍ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ကို ျဖစ္ေစလ်က္ ယခုဘဝ၌ပင္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၁ဝ၃။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္။ပ။ ရွိပါေသးသေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ကိုလည္း ခြဲျခား၍သိ၏၊ အဝိဇၨာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ် ျဖင့္လည္းအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အဝိဇၨာျဖစ္ေၾကာင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူသည္အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ ၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္၌ မသိမႈ၊ ဤတရားသေဘာကို မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ဟူ၍ ဆိုရ၏၊

အာသေဝါတရားတို႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖစ္၏၊ အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ေၾကာင့္မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရ၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ အဝိဇၨာျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာျဖစ္ေသာတပည့္သည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ တပ္မက္မႈ အကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ ကို ပယ္စြန္႔၍ ထိခိုက္မႈအကိန္းတရား ‘ပဋိဃာႏုသယ’ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ငါဟုစြဲယူျခင္းဒိ႒ိအလားရွိေသာ ေထာင္လႊားျခင္း အကိန္းတရား ‘မာနာႏုသယ’ ကို ႏုတ္ခြါ၍ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ကို ျဖစ္ေစလ်က္ယခုဘဝ၌ပင္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၁ဝ၄။ ‘ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါေပ၏’ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မိန္႔ၾကားေသာ တရားစကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပႆနာကို ထပ္ဆင့္၍ ေမးေလွ်ာက္ၾကကုန္၏- ့ ‘ငါ့သွ်င္ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ အယူသည္ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသည့္နည္းတူ အျခားေရာက္လာေၾကာင္းလည္း ရွိပါေသးသေလာ’ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရွိေပေသး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အာသေဝါတရားကိုလည္း ခြဲျခား၍သိ၏၊ အာသေဝါတရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အာသေဝါတရားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကိုလည္းခြဲျခား၍ သိ၏၊ အာသေဝါတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အာသေဝါတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာသေဝါတရား၏ ျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာသေဝါတရားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာသေဝါတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကာမဘဝပြါးစီးေရး ‘ကာမာသဝ’၊ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝပြါးစီး ေရး ‘ဘဝါသဝ’၊ သစၥာေလးပါးတို႔၌ မသိမႈပြါးစီးေရး ‘အဝိဇၨာသဝ’၊ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။

မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားျဖစ္ရသည္၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္အာသေဝါတရာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ အာသေဝါတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။ ဤမဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ဤသို႔ အာသေဝါတရားကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ အာသေဝါတရားျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ဤသို႔ အာသေဝါတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ခြဲျခား၍သိ၏၊ ဤသို႔ အာသေဝါတရားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ခြဲျခား၍ သိ၏။ (ထိုအခါ၌) ထိုအရိယာ ျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ တပ္မက္မႈ အကိန္းတရား ‘ရာဂါႏုသယ’ကို ပယ္စြန္႔၍ ထိခိုက္မႈအကိန္းတရား ‘ပဋိဃာႏုသယ’ ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ငါဟုစြဲယူျခင္း ဒိ႒ိအလားရွိေသာ ေထာင္လႊားျခင္းအကိန္းတရား ‘မာနာႏုသယ’ ကို ႏုတ္ခြါ၍ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ကိုျဖစ္ေစလ်က္ ယခုဘဝ၌ပင္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ျဖင့္လည္း အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ ျဖစ္၍ ထိုသူ၏အယူသည္ ေျဖာင့္မတ္၏၊ (ထိုသူသည္) တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားသို႔ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤ (တရားစကား) ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ကိုးခုေျမာက္ သမၼာဒိ႒ိသုတ္ၿပီး၏။