မန ၅၄: ေပါတလိယသုတ္

၃၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (မဟီျမစ္၏ ေျမာက္ဘက္) အဂၤတုိင္း အာပဏနိဂံုး၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူလ်က္ အာပဏနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏၊ အာပဏနိဂံုး၌ ဆြမ္း အလို႔ငွါ လွည့္လည္ ၿပီး၍ ဆြမ္းခံရြာမွ ဖဲခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေတာအုပ္သို႔ ေန႔သန္႔ စင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ထုိေတာအုပ္သို႔ သက္ဝင္၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ေန႔သန္႔ စင္ရန္ ထုိင္ေတာ္မူ၏။

ေပါတလိယ သူႂကြယ္သည္လည္း ျပည့္စံုေသာ အဝတ္အ႐ံု ရွိသည္ျဖစ္၍ ထီး ေဆာင္းကာ ဖိနပ္ စီးလ်က္ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ လွည့္လည္ေသာ္ ေတာအုပ္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေတာအုပ္ အတြင္းသို႔ သက္ဝင္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုး ေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေနေသာ ေပါတလိယ သူႂကြယ္အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”သူႂကြယ္ ေနရာတို႔သည္ မ်ားစြာ ရွိကုန္၏၊ အလိုရွိမူ ထုိင္ေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္ မူေသာ္ ေပါတလိယသူႂကြယ္သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါ့ကို သူႂကြယ္ ဟူေသာ အေခၚအေဝၚျဖင့္ ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုဘိသည္” ဟု အမ်က္ထြက္လ်က္ ႏွလံုး မသာသည္ ျဖစ္၍ (စကားမေျပာဘဲ) ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေပါတလိယသူႂကြယ္ကို ”သူႂကြယ္ ေနရာတို႔သည္ မ်ားစြာ ရွိကုန္၏၊ အလိုရွိမူ ထုိင္ေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္ မူေသာ္ ေပါတလိယသူႂကြယ္သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါ့ကို သူႂကြယ္ ဟူေသာ အေခၚ အေဝၚျဖင့္ ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုဘိသည္” ဟု အမ်က္ ထြက္လ်က္ ႏွလံုး မသာသည္ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ေဂါတမ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို သူႂကြယ္ ဟူေသာ အေခၚ အေဝၚျဖင့္ ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုျခင္းသည္ မသင့္တင့္ မေလ်ာက္ပတ္ပါ” ဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ သင္၏ အမူအရာ အသြင္အျပင္ ပံုပန္းတို႔သည္ သူႂကြယ္ ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူမႈ ကိစၥတို႔ကို ပယ္ထားၿပီးၿပီ၊ ခပ္သိမ္း ေသာ လူ႕အသံုး အႏႈန္းတို႔ကို ျဖတ္ေတာက္ထား ၿပီးပါၿပီ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ သင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူမႈ ကိစၥတို႔ကို ပယ္ထား သနည္း၊ အဘယ္ သို႔လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာ လူ႕အသံုး အႏႈန္းတို႔က ို ျဖတ္ေတာက္ထား သနည္း ဟု (ေမးေတာ္ မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွိေသာ ဥစၥာ စပါး ေငြ ေရႊ အားလံုးကို သားသမီးတို႔အား အေမြ ေပးထား ၿပီးၿပီ၊ ထုိဥစၥာစု၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဆံုးမျခင္း မရွိ ျပစ္တင္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိဘဲ စားေလာက္႐ံု ဝတ္ေလာက္ ႐ံုမွ် အတုိင္း အရွည္ျဖင့္သာ ေနပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ လူမႈ ကိစၥတို႔ကို ပယ္ထား ၿပီးပါၿပီ၊ လူ႕အသံုး အႏႈန္းတို႔ကို ျဖတ္ေတာက္ထား ၿပီးပါၿပီ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ သင္ကား လူ႕ အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ပံုကို တစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ေျပာဆို၏၊ (ငါ) ဘုရား အဆံုးအမ၌ကား လူ႕အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ပံုသည္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ လူ႕အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ပံု ျဖစ္ပါ သနည္း၊ ေတာင္းပန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုး အမေတာ္၌ လူ႕အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ပံု တရားေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နားေထာင္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံး သြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”ေကာင္းပါၿပီ ျမတ္စြာဘုရား” ဟု ေပါတလိယသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ ၾကား ေလွ်ာက္ထား၏။

၃၂။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဆို လတၱံ႕ေသာ တရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏- သူႂကြယ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ၌ ရွစ္ပါးေသာ ဤတရားတို႔သည္ လူ႕အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္ ရွစ္ပါးတို႔နည္း ဟူမူ

အသက္မသတ္ျခင္းကို မွီ၍ အသက္ သတ္ျခင္းကို ပယ္ရမည္ (၁)။
ေပးေသာ ဥစၥာ ယူျခင္းကို မွီ၍ မေပးေသာ ဥစၥာ ယူျခင္းကို ပယ္ရမည္ (၂)။
မွန္ကန္ေသာ စကားကို မွီ၍ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ပယ္ရမည္ (၃)။
ကုန္းမတုိက္ေသာ စကားကို မွီ၍ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ပယ္ရမည္ (၄)။
မတပ္မက္ မလိုခ်င္မႈကို မွီ၍ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရမည္ (၅)။
မကဲ့ရဲ႕ မျခဳတ္ျခယ္ျခင္းကို မွီ၍ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းကို ပယ္ရမည္ (၆)။
အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းကို မွီ၍ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကို ပယ္ရမည္ (၇)။
လြန္စြာ မာန္မမူျခင္းကို မွီ၍ လြန္စြာ မာန္မူျခင္းကို ပယ္ရမည္ (၈)။

သူႂကြယ္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာၾကား၍ အက်ယ္အားျဖင့္ မေဝဖန္ရ ေသးေသာ ဤတရား ရွစ္ပါးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ လူ႕အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာၾကား၍ အက်ယ္အားျဖင့္ မေဝဖန္ ရေသးေသာ ဤတရား ရွစ္ပါးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ လူ႕အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္အား အစဥ္ သနားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤတရား ရွစ္ပါးတို႔ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ကာ ေဝဖန္ေတာ္ မူပါ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ထုိသို႔ ျဖစ္လွ်င္ နားေထာင္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုး သြင္းေလာ့၊ ေဟာျပေပအံ့ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ေပါတလိယသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏-

၃၃။ ”အသက္ မသတ္ျခင္းကို မွီ၍ အသက္ သတ္ျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏၊ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထားသနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အသက္ကို သတ္ေလ့ ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ ထုိ(အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာ ဇဥ္တို႔ကို ပယ္ျခင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံ ေန၏။ အကယ္၍ ငါသည္ အသက္ သတ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္အံ့၊ အသက္ သတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိင္လည္း စြပ္စြဲရာ၏၊ အသက္ သတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏၊ အသက္ သတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။ ဤအသက္ သတ္ျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ ဤအသက္ သတ္ျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီး တတ္ေသာ နီဝရဏျဖစ္၏၊ အသက္ သတ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါ တရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား မျဖစ္ေပၚၾကကုန္။ ”အသက္ မသတ္ျခင္းကို မွီ၍ အသက္ သတ္ျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ေဟာထား၏။

၃၄။ ”ေပးေသာ ဥစၥာ ယူျခင္းကို မွီ၍ မေပးေသာ ဥစၥာယူျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏၊ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား သနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူေလ့ ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ (ထုိအေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံေန၏။

အကယ္၍ ငါသည္ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူေလ့ ရွိသူ ျဖစ္အံ့၊ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း တည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိငလ္ ည္း စြပ္စြဲရာ၏၊ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း တည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏၊ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။ ဤမေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ ဤမေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီးတတ္ေသာ နီဝရဏ ျဖစ္၏၊ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါ တရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား မျဖစ္ေပၚၾကကုန္။ ”ေပးေသာ ဥစၥာ ယူျခင္းကို မွီ၍ မေပးေသာ ဥစၥာ ယူျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ(ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား၏။

၃၅။ ”မွန္ကန္ေသာ စကားကို မွီ၍ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏၊ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထားသနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုေလ့ ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ ထုိ(အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔ကို ပယ္ျခင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံေန၏။ အကယ္၍ ငါသည္ ပင္လွ်င္ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုေလ့ ရွိသူ ျဖစ္အံ့၊ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိင္လည္း စြပ္စြဲရာ၏၊ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း တို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏။

မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။ ဤမမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ ဤမမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီးတတ္ေသာ နီဝရဏ ျဖစ္၏၊ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါ တရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား မျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ကုန္။ ”မွန္ကန္ေသာ စကားကို မွီ၍ မမွန္ကန္ေသာ စကားကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ (ဆိုခဲ့ ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား၏။

၃၆။ ”ကုန္းမတုိက္ေသာ စကားကို မွီ၍ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏၊ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား သနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ဆိုသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ ထုိ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ တို႔ကို ပယ္ျခင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံ ေန၏။

အကယ္၍ ငါသည္ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ေျပာဆုသိ ူ ျဖစ္အံ့၊ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိင္လည္း စြပ္စြဲရာ၏၊ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏။ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ဤကုန္းတုိက္ေသာ စကားသည္ ပင္လွ်င္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ ဤကုန္းတုိက္ေသာ စကားသည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီးတတ္ေသာ နီဝရဏ ျဖစ္၏။ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ေျပာဆို ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါ တရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူအား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ကုန္။ ”ကုန္းမတုိက္ေသာ စကားကို မွီ၍ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ(ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား၏။

၃၇။ ”မတပ္မက္ မလိုခ်င္မႈကို မွီ၍ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏။ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထားသနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ လိုခ်င္မႈ ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ ထုိ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔ကို ပယ္ျခင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံေန၏။

အကယ္၍ ငါသည္ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈ ရွိသူ ျဖစ္အံ့၊ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိင္လည္း စြပ္စြဲရာ၏၊ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏။ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္း ေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ဤတပ္မက္ လိုခ်င္မႈသည္ ပင္လွ်င္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ ဤတပ္မက္ လိုခ်င္မႈသည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီးတတ္ေသာ နီဝရဏ ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါ တရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈမွ ၾကဥ္ေရွာင္ေသာ သူအား မျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ကုန္။ ”မတပ္မက္ မလိုခ်င္မႈကို မွီ၍ တပ္မက္ လိုခ်င္မႈကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား၏။

၃၈။ ”မကဲ့ရဲ႕ မျခဳတ္ျခယ္ျခင္းကို မွီ၍ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏၊ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထားသနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္(အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္တတ္ေသာ အေလ့ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ ငါသည္ ထုိ(အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔ကို ပယ္ျခင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံ ေန၏။ ငါသည္ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ တတ္ေသာ အေလ့ရွိသူ ျဖစ္အံ့၊ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတျ္ခယ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိင္လည္း စြပ္စြဲရာ၏။ ငါ့ကို ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏။ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ဤကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ ဤကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ ျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီးတတ္ေသာ နီဝရဏ ျဖစ္၏၊ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါတရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ေလ့ မရွိသူတို႔အား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ကုန္။ ”မကဲ့ရဲ႕ မျခဳတ္ျခယ္ျခင္းကို မွီ၍ ကဲ့ရဲ႕ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ေဟာထား၏။

၃၉။ ”အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းကို မွီ၍ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏၊ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထားသနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ေလ့ ရွိသူ ပင္ပန္းေလ့ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ ငါသည္ ထုိ(အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔ကိုပယ္ျခင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံ ေန၏။ အကယ္၍ ငါသည္ အမ်က္ ထြက္ေလ့ရွိသူ ပင္ပန္း ေလ့ရွိသူ ျဖစ္အံ့၊ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိင္လည္း စြပ္စြဲရာ၏၊ ငါ့ကို အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာရွိ သူေတာ္ ေကာင္း တို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏။ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္း ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ဤအမ်က္ ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ဤအမ်က္ ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီးတတ္ေသာ နီဝရဏ ျဖစ္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါတရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိသူ ပင္ပန္းေလ့ မရွိသူတို႔အား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ကုန္။ ”အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းကို မွီ၍ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ(ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား၏။

၄ဝ။ ”လြန္စြာ မာန္ မမူျခင္းကို မွီ၍ လြန္စြာ မာန္ မူျခင္းကို ပယ္ရမည္” ဟူေသာ စကားကို (ငါဘုရား) ေဟာထား၏၊ ထုိစကားကို အဘယ္ကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား သနည္း- သူႂကြယ္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ငါသည္ အၾကင္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လြန္စြာ မာန္မူေလ့ ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။

ငါသည္ ထုိ(အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္တို႔ကို ပယ္ျခင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကံေန၏။ အကယ္၍ ငါသည္ လြန္စြာ မာန္မူျခင္း ရွိသူ ျဖစ္အံ့၊ လြန္စြာ မာန္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ငါ့ကို ငါကိုယ္တုိင္လည္း စြပ္စြဲရာ၏၊ ငါ့ကို လြန္စြာ မာန္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္လည္း ဆင္ျခင္ ႏႈိင္းခ်ိန္ စိစစ္ၾက ကုန္၍ ကဲ့ရဲ႕ ကုန္ရာ၏။ လြန္စြာ မာန္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိသည္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ဤလြန္စြာ မာန္မူျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ (အေႏွာင္အဖြဲ႕) သံေယာဇဥ္ ျဖစ္၏၊ ဤလြန္စြာ မာန္မူျခင္း သည္ ပင္လွ်င္ ပိတ္ပင္ တားဆီးတတ္ေသာ နီဝရဏ ျဖစ္၏၊ လြန္စြာ မာန္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာသေဝါ တရား, ပင္ပန္းျခင္း, ပူပန္ျခင္း တရားတို႔သည္ လြန္စြာ မာန္မူျခင္း မရွိသူအား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ကုန္။ ”လြန္စြာ မာန္မမူျခင္းကို မွီ၍ လြန္စြာ မာန္မူျခင္းကို ပယ္ရ မည္” ဟူေသာ ထုိစကားကို ဤ(ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) အေၾကာင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေဟာထား၏။

၄၁။ သူႂကြယ္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာၾကား၍ အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္ထားေသာ အၾကင္ တရား ရွစ္ပါးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ လူ႕အသံုးအႏႈန္း ျဖတ္ျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ထုိတရား ရွစ္ပါးတို႔ ဟူသည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။ ထုိမွ်ေလာက္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ အခါခပ္သိမ္း လံုးဝ အသံုး အႏႈန္း ျပတ္သည္ မဟုတ္ေသးသည္ သာတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ၌ အခါခပ္သိမ္း လံုးဝ အသံုးအႏႈန္း ျပတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ပါသနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၌ အခါခပ္သိမ္း လံုးဝ အသံုးအႏႈန္း ျပတ္ျခင္း ျဖစ္ပံု တရားေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ အား ေဟာေတာ္မူပါ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ထုိသို႔ ျဖစ္လွ်င္ နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာျပေပအံ့ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ေပါတလိယသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထား ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။

ကာမဂုဏ္တုို႔၏ အျပစ္ကို ဆိုရာစကား

၄၂။ သူႂကြယ္ ဥပမာေသာ္ကား မြတ္သိပ္ ဆာေလာင္သျဖင့္ အားနည္း၍ ေနေသာ ေခြးသည္ ႏြားတို႔ကို သတ္ျဖတ္ရာ စဥ္းတီတုံး အနီး၌ ေရွး႐ႈ တည္ေနသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ႏြားသတ္ သမားသည္ လည္းေကာင္း၊ ႏြားသတ္သမား၏ တပည့္သည္ လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ ျခစ္ယူျခင္းျဖင့္ ျခစ္ယူ ထားၿပီးေသာ အသား မရွိေသာ ေသြးသာ လိမ္းက်ံေနေသာ အ႐ုိးကို ထုိေခြး၏ အနီးသို႔ပင္ ပစ္ေပးရာ၏။

သူႂကြယ္ ထုိစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း- ထုိေခြးသည္ ေကာင္းစြာ ျခစ္ယူျခင္းျဖင့္ ျခစ္ယူ ထားၿပီးေသာ အသားမရွိ ေသြးသာ လိမ္းက်ံေနေသာ ဤအ႐ုိးကို လ်က္ေသာ္ မြတ္သိပ္ ဆာေလာင္ သျဖင့္ အားနည္းျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ ႏိုင္ပါမည္ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မပယ္ေဖ်ာက္ ႏိုင္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ဤအ႐ုိးသည္ ေကာင္းစြာ ျခစ္ယူျခင္းျဖင့္ ျခစ္ယူ ထား၍ အသားမရွိ, ေသြးသာ လိမ္းက်ံ ေနေသာေၾကာင့္တည္း။ အမွန္အားျဖင့္ ထုိေခြးသည္ ပင္ပန္း႐ံု ႏြမ္းနယ္႐ံု မွ်သာ ျဖစ္ရာပါ၏ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ကာမဂုဏ္တို႔ သည္ အ႐ုိးႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္ တို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားျပား လွ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။ ဤသို႔ ထုိကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို ဟုတ္မွန္သည့္အတုိင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အထူးထူး ေသာ သေဘာရွိေသာ အထူးထူးေသာ သေဘာကို မွီေသာ ဥေပကၡာမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ တစ္ခု တည္းေသာ သေဘာရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာကို မွီေသာ အခါ ခပ္သိမ္း ေလာကသားမ်ား တပ္မက္စရာ (ကာမဂုဏ္ငါးပါး) တို႔ကို စြဲလမ္းျခင္း ‘ဆႏၵရာဂ’ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာမ်ဳိး ကိုသာလွ်င္ ပြါးမ်ား၏။

၄၃။ သူႂကြယ္ ဥပမာအားျဖင့္ လင္းတသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘံုမတီးငွက္သည္ လည္းေကာင္း၊ စြန္ရဲသည္ လည္းေကာင္း သားတစ္ကို ခ်ီ၍ ပ်ံသြားရာ၏၊ ထုိသားတစ္ကို ခ်ီ၍ ပ်ံေသာ ငွက္သို႔ လင္းတ တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဘံုမတီးငွက္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ စြန္ရဲတို႔သည္ လည္းေကာင္း အစဥ္တစုိက္ လိုက္ကုန္ လိုက္ကုန္၍ ထုိးဆိတ္ၾက ကုန္ရာ၏၊ သားတစ္ကို လႊတ္ခ် ေစကုန္ရာ၏၊ သူႂကြယ္ ထုိစကား ကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ အကယ္၍ လင္းတသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘံုမတီးငွက္သည္ လည္းေကာင္း၊ စြန္ရဲသည္ လည္းေကာင္း ထုိအစာသားတစ္ကို လ်င္စြာသာလွ်င္ မစြန္႔လႊတ္ ျငားအံ့၊ ထုိသားတစ္ခ်ီ ယူေသာ ငွက္သည္ ထုိငွက္အေပါင္းတို႔က လုယူ ထုိးဆိတ္ၾကျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရာသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ကာမဂုဏ္တို႔ သည္ သားတစ္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏၊ ဤကာမ ဂုဏ္ စည္းစိမ္တို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားျပား လွ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏၊ ဤသို႔ ထုိကာမဂုဏ္တို႔ကို ဟုတ္မွန္သည့္ အတုိင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အထူးထူးေသာ သေဘာ ရွိေသာ အထူးထူးေသာ သေဘာကို မွီေသာ ဥေပကၡာမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာ ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာကို မွီေသာ အခါခပ္သိမ္း ေလာကသားမ်ား တပ္မက္စရာ (ကာမ ဂုဏ္ငါးပါး) တို႔ကို စြဲလမ္းျခင္း ‘ဆႏၵရာဂ’ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ရာ ျဖစ္ေသာ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာမ်ဳိးကို သာလွ်င္ ပြါးမ်ား၏။

၄၄။ သူႂကြယ္ ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ေတာက္ေလာင္ ေနေသာ ျမက္မီးရွဴးကို ကိုင္ယူ၍ ေလညာသို႔ သြားေလရာ၏။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ သနည္း။ အကယ္၍ ထိုေယာက်္ားသည္ ေတာက္ေလာင္ ေနေသာ ထိုျမက္မီးရွဴးကို လ်င္ျမန္စြာ သာလွ်င္ မစြန္႔ လႊတ္ ျငားအံ့၊ ထိုေတာက္ေလာင္ ေနေသာ ျမက္မီးရွဴးသည္ ထိုေယာက်္ား၏ လက္ကို ေသာ္လည္း ေလာင္ရာ၏၊ လက္ရံုးကို ေသာ္လည္း ေလာင္ရာ၏ အဂၤါႀကီးငယ္ တစ္ခုခုကို ေသာ္လည္း ေလာင္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုျမက္မီးရွဴး ေလာင္ၿမိဳက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရာသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ ဘုရား မွန္ပါ၏ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-”ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ျမက္မီးရွဴးႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၏ အျပစ္သည္ မ်ားျပား လွ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏၊ ဤသို႔ ဟုတ္မွန္သည့္ အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ ။ပ။ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာမ်ဳိးကို သာလွ်င္ ပြါးမ်ား၏။

၄၅။ သူႂကြယ္ ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ကင္းေသာ မီးေတာက္ မီးခိုး ရွိကုန္ေသာ ေယာက်္ား၏ အရပ္တသူ (လက္ခုပ္တစ္ေဖာင္) အတိုင္းအရွည္ ရွိကုန္ေသာ မီးက်ီးခဲတို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ မီးက်ီးတြင္း သည္ ရွိေလရာ၏။ ထိုအခါ အသက္ရွည္လို မေသလိုေသာ ခ်မ္းသာျခင္းကို အလိုရွိေသာ ဆင္းရဲမႈကို စက္ဆုပ္ေသာ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္သည္ ေရာက္လာ ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို အားရွိကုန္ေသာ ေယာက်္ား ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လက္႐ံုးတို႔ကို အသီးအသီး ကိုင္လ်က္ မီးက်ီးတြင္းသို႔ ဆြဲငင္ ကုန္ရာ၏။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ သနည္း။ အမွန္အားျဖင့္ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုသို႔ ဤသို႔ ကိုယ္ကို ႐ုန္းကန္ရာသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏၊ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုေယာက်္ားသည္ ”ငါသည္ မီးက်ီးတြင္းသို႔ က်အံ့၊ ထိုသို႔ က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေသာ္လည္း ေကာင္း ေရာက္ေလရာ၏” ဟု သိေသာေၾကာင့္ ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ဤကာမဂုဏ္ တရားတို႔သည္ မီးက်ီးတြင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တရား ငါးပါးတို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားျပား လွ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏၊ ဤသို႔ ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍။ပ။ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာမ်ဳိးကို သာလွ်င္ ပြါးမ်ားရာ၏။

၄၆။ သူႂကြယ္ ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ဖြယ္ေသာ အရံ ေမြ႕ေလ်ာ္ ဖြယ္ေသာ ေတာအုပ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေသာ ေျမအျပင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ဖြယ္ေသာ ေရကန္ကို အိပ္မက္ ျမင္မက္ ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ႏိုးသည္ ရွိေသာ္ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် မျမင္မေတြ႕ရာ သကဲ့သို႔၊ သူႂကြယ္ ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-”ကာမဂုဏ္ တရားတို႔သည္ အိပ္မက္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်ားစြာ ဆင္ရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္ တရားတို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားျပား လွ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။ပ။ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာမ်ဳိးကို သာလွ်င္ ပြါးမ်ား၏။

၄၇။ သူႂကြယ္ ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ငွါးရမ္းထားေသာ ဥစၥာ ျဖစ္ေသာ ယာဥ္, ေယာက်္ားအား ထိုက္တန္ေသာ ျမတ္ေသာ ပတၱျမား နားေဍာင္းကို ငွါးရမ္း၍ ထိုငွါးရမ္း ထားေသာ ဥစၥာတို႔ျဖင့္ ဝတ္ဆင္ ဗန္းျပလ်က္ ေစ်းတြင္းသို႔ သြားရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားကို လူအေပါင္းသည္ ျမင္၍-”အခ်င္းတို႔ ဤေယာက်္ားသည္ ဥစၥာ ရွိေပစြတကား၊ ဥစၥာ ရွိသူတို႔သည္ ဥစၥာတို႔ကို ဤသို႔ပင္ ခံစားၾက ကုန္၏”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို ဥစၥာရွင္တို႔သည္ ေတြ႕ေလရာရာ အရပ္၌ သာလွ်င္ မိမိပိုင္ ဥစၥာတို႔ကို ယူကုန္ ရာ၏။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ သနည္း။

ထိုေယာက်္ားအား တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ႏိုင္ ပါမည္ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ဥစၥာရွင္တို႔သည္ မိမိပိုင္ ဥစၥာတို႔ကို ယူကုန္ေသာေၾကာင့္ ပါတည္း ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ကာမဂုဏ္ တရားတို႔သည္ ေခတၱ ခဏမွ် ငွါးရမ္းထားေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္ တရားတို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားျပား လွ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။ပ။ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာမ်ဳိးကို သာလွ်င္ ပြါးမ်ား ၏။

၄၈။သူႂကြယ္ ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ရြာ၏ေသာ္ လည္းေကာင္း နိဂံုး၏ ေသာ္လည္းေကာင္း မနီးမေဝး၌ ထူထပ္ေသာ ေတာအုပ္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေတာအုပ္၌ သစ္ပင္ တစ္ပင္သည္ ခ်ဳိၿမိန္ ေကာင္း ျမတ္ေသာ အသီးလည္း ရွိရာ၏၊ မ်ားျပားေသာ အသီးလည္း ရွိရာ၏၊ ေျမ၌ ေၾကြက်ေသာ တစ္စံု တစ္ခုေသာ အသီးမွ်လည္း မရွိရာ။ ထိုအခါ အသီးကို အလိုရွိသည္ ျဖစ္၍ အသီးရွာေသာ ေယာက်္ား သည္ အသီးရွာ လွည့္လည္လာ ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုေတာအုပ္သို႔ သက္ဝင္၍ ခ်ဳိၿမိန္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အသီးမ်ားေသာ အသီးရွိေသာ ထိုသစ္ပင္ကို ျမင္ေလရာ၏၊

ထိုေယာက်္ားအား ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္သည္ ျဖစ္ရာ၏-”ဤသစ္ပင္သည္ ခ်ဳိၿမိန္ ေကာင္းျမတ္ ေသာ အသီးလည္း ရွိ၏၊ မ်ားေသာ အသီးလည္း ရွိ၏၊ ေျမ၌ ေကြၽက်ေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အသီးမွ်လည္း မရွိ၊ ငါသည္ သစ္ပင္သို႔ တက္ရန္ နားလည္၏၊ ဤသစ္ပင္သို႔ တက္၍ အလိုရွိတိုင္း စား၍ ခါးပိုက္ကိုလည္း ျပည့္ေစရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု (အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏)။ ထိုသူသည္ ထိုသစ္ပင္သို႔ တက္၍ အလိုရွိတိုင္းလည္း စားရာ၏၊ ခါးပိုက္ကိုလည္း ျပည့္ေစရာ၏။

ထို႔ေနာက္ အသီးကို အလိုရွိသည္ ျဖစ္၍ အသီးကို ရွာေသာ ဒုတိယ ေယာက်္ားသည္ ထက္လွစြာ ေသာ ဓားမကို ယူ၍ အသီးရွာ လွည့္လည္ လာရာ၏၊ ထိုဒုတိယ ေယာက်္ားသည္ ထိုေတာအုပ္သို႔ သက္ဝင္၍ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အသီး, မ်ားေသာ အသီးရွိေသာ ထိုသစ္ပင္ကို ျမင္ေလရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္ ျဖစ္၏ ”ဤသစ္ပင္သည္ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အသီးလည္း ရွိ၏၊ မ်ားေသာ အသီး လည္း ရွိ၏၊ ေျမ၌ ေကြ်က်ေသာ တစ္စံု တစ္ခုေသာ အသီးမွ်လည္း မရွိ၊ ငါသည္ သစ္ပင္သို႔ တက္ရန္ နားမလည္၊ ငါသည္ ဤသစ္ပင္ကို အရင္းမွ ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အလိုရွိတိုင္း စား၍ ခါးပိုက္ကိုလည္း ျပည့္ေစရမူ့ ေကာင္းေလစြ” ဟု (အၾကံအစည္ ျဖစ္၏)။ ထိုသူသည္ ထိုသစ္ပင္ကို အရင္းက သာလွ်င္ ျဖတ္ေလ ရာ၏။

သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ေရွးဦးစြာ သစ္ပင္ တက္ေသာ ဤမည္ ေသာ ေယာက်္ားသည္ အကယ္၍ လ်င္ျမန္စြာ မဆင္းသက္ ျငားအံ့၊ ထိုသစ္ပင္ လဲသည္ ရွိေသာ္ ေယာက်္ား၏ လက္သည္ မူလည္း က်ဳိးရာ၏၊ ေျခေထာက္သည္ မူလည္း က်ဳိးရာ၏၊ အဂၤါႀကီးငယ္ တစ္ခု ခုသည္လည္း က်ဳိးပဲ့ ပ်က္စီးရာ၏။ ထိုေရွးဦးစြာ သစ္ပင္ တက္ႏွင့္ေသာ ေယာက်္ားသည္ သစ္ပင္ လဲျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း သို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရာသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု (ေမးေတာ္ မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ကာမဂုဏ္ တို႔သည္ ခ်ဳိၿမိန္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အသီး ရွိေသာ သစ္ပင္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားျပားလွ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။

ဤသို႔ ထုိကာမဂုဏ္တို႔ကုိ ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အထူး ထူးေသာ သေဘာရွိေသာ အထူး ထူးေသာ သေဘာကို မွီေသာ ဥေပကၡာမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာကို မွီေသာ အခါခပ္သိမ္း ေလာကသားမ်ား တပ္မက္စရာ (ကာမဂုဏ္ငါးပါး) တို႔ကို စြဲလမ္းျခင္း ‘ဆႏၵရာဂ’ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာမ်ဳိးကို သာလွ်င္ ပြါးမ်ား၏။

၄၉။သူႂကြယ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ဤသတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနခဲ့ဖူး ေသာဘဝ (ခႏၶာအစဥ္)ကို ေအာက္ေမ့ ႏိုင္၏၊ ဤေရွး၌ ေနခဲ့ဖူးေသာ ဘဝဟူသည္ အဘယ္နည္း။ တစ္ဘဝကို လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကို လည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာ ႏွင့္တကြ ညႊန္ျပဖြယ္ အမည္အႏြယ္ ႏွင့္တကြ ေရွး၌ ေနခဲ့ဖူးေသာ ဘဝ (ခႏၶာအစဥ္) ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ သူႂကြယ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ဤသတိ ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္ သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ စုေတဆဲ သတၱဝါ ပဋိသေႏၶ ေနဆဲ သတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာ ရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိေသာ သတၱဝါ တို႔ကုိ ျမင္၏ ။ပ။ မိမိတို႔ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကပ္ေရာက္ ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

သူႂကြယ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ အတုမဲ့ေသာ ဥပကၡာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ဤသတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါ တရား မရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱ ဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလ်က္ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။ သူႂကြယ္ ဤဆို အပ္ၿပီးေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ၌ အခါခပ္သိမ္း လံုးဝ အသံုးအႏႈန္း ျပတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပ၏။

၅ဝ။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ၌ အခါ ခပ္သိမ္း လံုးဝ အသံုးအႏႈန္း ျပတ္မႈ ျဖစ္ပံု နည္းလမ္းအားျဖင့္ အသံုးအႏႈန္း ျပတ္ပံုကို သင္သည္ မိမိ သႏၲာန္၌ ေတြ႕ျမင္ပါ၏ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ဘယ္လိုအစား ျဖစ္ပါသနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္၌ အခါခပ္သိမ္း လံုးဝ အသံုးအႏႈန္း ျပတ္မႈသည္ ဘယ္လိုအစား ျဖစ္ပါမည္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္၌ အခါခပ္သိမ္း လံုးဝ အသံုးအႏႈန္း ျပတ္ျခင္းမွ ေဝးကြာ လွပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေရွးအခါက အယူတစ္မ်ဳိး ရွိကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို မသိသူ မ်ား ျဖစ္ကုန္လ်က္ သိသူမ်ား ဟု ေအာက္ေမ့ ခဲ့ၾကပါကုန္၏၊ မသိသူမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ သိသူမ်ားအား ေကြၽးေမြး ထိုက္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို ေကြၽးေမြးခဲ့ မိၾကပါ ကုန္၏။ မသိသူမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ သိသူမ်ားအရာ ၌ ထားခဲ့မိၾကပါ ကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ရဟန္းတို႔ကိုကား သိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါကုန္လ်က္ မသိ သူမ်ား ဟု ေအာက္ေမ့ၾကပါ ကုန္၏၊ သိသူမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ မသိသူမ်ားအား ေကြၽးေမြး ထိုက္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို ေကြၽးေမြးခဲ့ မိၾကပါ ကုန္၏။ သိသူမ်ား ျဖစ္ပါကုန္လ်က္ မသိသူမ်ား၏ အရာ၌ ထားခဲ့ မိၾကပါ ကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ၌ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အယူတစ္မ်ဳိး ရွိကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို မသိ သူမ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၍ မသိသူမ်ား ဟု သိရပါကုန္ေတာ့အံ့၊ မသိသူမ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၍ မသိသူမ်ားအား ေကြၽးေမြး ထိုက္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို ေကြၽးေမြးၾကပါ ကုန္ေတာ့အံ့၊ မသိသူမ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၍ မသိသူမ်ား ၏ အရာ၌ သာလွ်င္ ထားပါ ကုန္ေတာ့အံ့။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ရဟန္းတို႔ကို သိသူမ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၍ သိသူမ်ား ဟု သိၾကရ ကုန္ေတာ့အံ့၊ သိသူမ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၍ သိသူမ်ားအား ေကြၽးေမြး ထိုက္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို ေကြၽးေမြးၾကပါ ကုန္ေတာ့အံ့၊ သိသူမ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၍ သိသူမ်ား၏ အရာ၌ ထားၾကပါ ကုန္ေတာ့အံ့။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ရဟန္းတို႔၌ ရဟန္းဟု ခ်စ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔၌ ရဟန္းဟု ၾကည္ညိဳျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔၌ ရဟန္း ဟု ႐ိုေသျခင္းကို လည္း ေကာင္း သိေစေတာ္ မူပါေပ၏။

အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားေသာ ဝထၴဳကို လွန္ဘိ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဝထၴဳကို ဖြင့္လွစ္ဘိ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ ေသာ သူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ‘မ်က္စိ ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္း တို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္’ ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီး တန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း အသွ်င္ဘုရား ဤအတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္ မူ၏၊ အရွင္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသုံးပါးကုိ) ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေလးခုေျမာက္ ေပါတလိယသုတ္ ၿပီး၏။