သနပ ၁.၁၂: မုနိသုတ္

၂ဝ၉။ တဏွာ ဒိ႒ိဟူေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ကိေလသာေဘး ျဖစ္ရ၏။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတည္းဟူေသာ အိမ္မွ ကိေလသာျမဴ ျဖစ္ရ၏။ ကိေလသာ အိမ္မရွိေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမရွိေသာ ဤနိဗၺာန္ကို ဘုရားတည္းဟူေသာ မုနိသည္ ျမင္ႏိုင္စြမ္း ေပစြတကား။ (၁)

၂၁ဝ။ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ကိေလသာကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ၿပီး၍ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကိေလသာကိုလည္း မစိုက္မပ်ဳိးေတာ့ေပ၊ ကိေလသာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေၾကာင္းကိုလည္း မဝင္ေရာက္ေစ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို မုနိတို႔တြင္ ကိေလသာအေဖာ္မမွီးတစ္ပါးတည္း လွည့္လည္ႂကြသြားတတ္ေသာ မုနိဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏။ သီလဂုဏ္ေက်းဇူးကို ရွာမွီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ မုနိသည္ ၿငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတာ္မူၿပီ။ (၂)

၂၁၁။ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိေလသာ၏တည္ရာ ခႏၶာစေသာ ေျမရာတို႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္ပိုင္းျခား၍ အဘိသခၤါရဝိညာဥ္ဟူေသာ မ်ဳိးေစ့ကို ဖ်က္ဆီး ၿပီးလွ်င္ တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ အေစးကို ထိုမ်ဳိးေစ့သို႔ မသက္ဝင္ေစ၊ ဇာတိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ မုနိသည္အကုသလဝိတက္ကို ပယ္ၿပီး၍ (သတၱဝါဟူေသာ) ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ (၃)

၂၁၂။ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာမဘဝစေသာေနရာအိမ္အားလံုးတို႔ကို သိေသာေၾကာင့္ ထိုေနရာအိမ္တို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ အိမ္ကိုမွ်လည္း မေတာင့္တ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား တည္းဟူေသာ မုနိသည္ မက္ေမာမႈ တဏွာကင္းသည္ တပ္မက္မႈ မရွိသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ၿပီးျဖစ္ရကား ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကံကို အားမထုတ္ေတာ့ေပ။ (၄)

၂၁၃။ ခႏၶာစေသာတရားအားလံုးကို ႏွိမ္နင္းၿပီးေသာတရားအားလံုးကို သိၿပီးေသာ ေကာင္းေသာ ပညာရွိေသာ ခႏၶာစေသာတရားအားလံုးတို႔၌ တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္ မလိမ္းက်ံေသာ ခႏၶာစေသာတရားအားလံုးကို စြန္႔ပယ္ၿပီးေသာတဏွာကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ၫြတ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္းပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၅)

၂၁၄။ ပညာတည္းဟူေသာအားရွိေသာ သီလအက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေကာင္း စြာ တည္ၾကည္ေသာ စ်ာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ သတိရွိကာ ကပ္ၿငိမႈ ‘ရာဂ’မွ လြတ္ေသာ ငါးပါးေသာ ေျငာင့္တံသင္းမရွိေသာ အာသေဝါမရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၆)

၂၁၅။ တစ္ပါးတည္း လွည့္လည္သြားလာေသာ ေမာေနယ်အက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္မႈမရွိေသာ အသံတို႔ေၾကာင့္ မထိတ္လန္႔ေသာ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ အနိစၥစသည္တို႔ေၾကာင့္ မထိတ္ လန္႔ေသာ ပိုက္ကြန္၌ မကပ္ၿငိေသာ ေလကဲ့သို႔ ခႏၶာစသည္တို႔၌ မကပ္ၿငိေသာ ေရျဖင့္ မလိမ္းက်ံမကပ္ၿငိေသာ ၾကာကဲ့သို႔ေလာကျဖင့္ မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိေသာသူတစ္ပါးတို႔ကို အရိယမဂ္ျဖင့္ ေဆာင္တတ္ေသာ မိမိကို မူ သူတစ္ပါးက မေဆာင္အပ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၇)

၂၁၆။ အၾကင္သူသည္ သူတစ္ပါးတို႔ ေျပာဆိုေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္း စေသာ စကားေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ဝမ္းနည္းျခင္း မျဖစ္မူ၍ ေရခ်ဳိးဆိပ္၌ ေၾကးပြတ္တိုင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာတပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ ေကာင္းစြာ ထားအပ္ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၈)

၂၁၇။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ စင္စစ္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ ယက္ေဖာက္ကဲ့သို႔ ေျဖာင့္၏။ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္ကံတို႔ကို စက္ဆုပ္၏။ မညီၫြတ္မႈ (ကာယဝိသမ စသည္) ကိုလည္းေကာင္း၊ ညီၫြတ္မႈ (ကာယသမစသည္) ကိုလည္းေကာင္း စံုစမ္းဆင္ျခင္ တတ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္းပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၉)

၂၁၈။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ကမၼဒြါရတို႔၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္စည္း၏။ ေစာင့္စည္းေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္ရကား ပဌမအရြယ္၌ တည္သည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ မဇၩိမအရြယ္၌ တည္သည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊ ထိုု ရဟႏၲာမုနိကို ကိုယ္ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ထိပါးျခဳတ္ျခယ္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ ထိုမုနိသည္လည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် မထိပါးမျခဳတ္ျခယ္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၁ဝ)

၂၁၉။ စားဦးစားဖ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ (စားေနဆဲတစ္ဝက္တစ္ပ်က္) အလယ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ (စားၿပီး) အႂကြင္းအက်န္မွေသာ္လည္းေကာင္း ဆြမ္းကို ရခဲ့မူ သူတစ္ပါးတို႔ ေပးသည္ကိုမွီ၍အသက္ေမြးရသူ ရဟန္းသည္ အဦး အဖ်ားရသျဖင့္လည္း ခ်ီးမြမ္းရန္ မထိုက္၊ အႂကြင္းအက်န္ရသျဖင့္လည္း ဆန္႔က်င္ ဘက္စကား ေျပာရန္မထိုက္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၁၁)

၂၂ဝ။ အၾကင္သူသည္ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမအဆင္း၌ ေမထုန ရာဂျဖင့္ မကပ္ၿငိမဖြဲ႕ယွက္၊ ေမာေနယ်အက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ လွည့္ လည္ေနေသာ ေမထုန္အက်င့္မွလည္း ကင္းလြတ္၍မာန္ယစ္ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္ေသာ ကိေလသာအေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ပညာရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၁၂)

၂၂၁။ ခႏၶာစေသာ ေလာကကို ပိုင္းျခားသိ၍ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ပရမတၳသစၥာကို ျမင္ၿပီးေသာ ၾသဃေလးပါးႏွင့္ ခႏၶာအာယတနစေသာ သမုဒၵရာကို ကူးေျမာက္ၿပီး၍ တာဒိလကၡဏာသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ထံုးဖြဲ႕မႈ ‘ဂႏၲ’ကို ျဖတ္ ၿပီးေသာ (တဏွာဒိ႒ိကို) မမွီေသာ အာသေဝါကင္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ပညာ ရွိတို႔သည္ မုနိဟူ၍ သိကုန္၏။ (၁၃)

၂၂၂။ ရဟန္းႏွင့္လူ ႏွစ္ေယာက္သူတို႔သည္ မတူညီၾကကုန္၊ ေဝးေသာေနရာ ေသးငယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိကုန္၏။ လူသည္သားမယားကို လုပ္ေကြၽး၏။ (ရဟန္းသည္ ) မက္ေမာျခင္းလည္းကင္း၍ အက်င့္လည္းေကာင္း၏။ လူသည္ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔ကို သတ္ျဖတ္မႈမွ မေစာင့္စည္း၊ ရဟန္းသည္ အျမဲ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ သတၱဝါတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ (၁၄)

၂၂၃။ ဦးစြန္းရွိေသာ စိမ္းညိဳေသာ လည္ရွိေသာ ဥေဒါင္းငွက္သည္ ဟသၤာ၏ လ်င္ျမန္ျခင္းကို တစ္ရံတစ္ခါမွ် မမီႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤအတူ လူသည္ မုနိဟု ဆိုအပ္ေသာ ကိေလသာမွ ကင္းဆိတ္၍ေတာ၌ စ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိေသာ ရဟန္း၏ လ်င္ ျမန္ျခင္းကို အတုလိုက္၍ မျပဳႏိုင္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁၅)

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုေျမာက္ မုနိသုတ္ ၿပီး၏။

ေရွးဦးစြာေသာ ဥရဂဝဂ္ ၿပီး၏။