သနပ ၁.၄: ကသိဘာရဒြါဇသုတ္

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္းဒကၡိဏာဂိရိဇနပုဒ္ ဧကနာဠမည္ေသာ ပုဏၰားရြာ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ကသိဘာရဒြါဇမည္ေသာ ပုဏၰားသည္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ အခါ ဝယ္ ငါးရာမွ်ေသာ ထြန္တံုးတို႔ကို (ႏြားတို႔၌) တပ္ထားအပ္ကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰား၏ အမႈလုပ္ရာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰား၏ ထမင္းေကြၽးေမြးေနေသာအခါ ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထမင္းေကြၽးေမြးရာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၍ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ရပ္ေတာ္မူ၏။

ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းအလို႔ငွါ ရပ္သည္ကို ျမင္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ရဟန္းငါသည္ ထြန္လည္း ထြန္၏။ စိုက္ပ်ဳိးလည္း စိုက္ပ်ဳိး၏။ ထြန္ၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး၍လည္းေကာင္း စား၏။ ရဟန္း သင္သည္လည္း ထြန္လည္း ထြန္ေလာ့၊ စိုက္ပ်ဳိးလည္း စိုက္ပ်ဳိးေလာ့၊ ထြန္ၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး၍လည္းေကာင္း စားပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ငါဘုရားသည္ လည္း ထြန္လည္း ထြန္၏။ စိုက္ပ်ဳိးလည္း စိုက္ပ်ဳိး၏။ ထြန္ၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး၍လည္းေကာင္း စား၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ”ငါတို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ ထမ္းပိုးကိုလည္းေကာင္း၊ ထြန္တံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ထြန္သြားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွင္တံကိုလည္းေကာင္း၊ ခိုင္းႏြားတို႔ကိုလည္းေကာင္း မျမင္ၾက ရပါကုန္၊ ထိုသို႔ မျမင္ပါဘဲလ်က္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ‘ပုဏၰား ငါသည္လည္း ထြန္လည္း ထြန္၏။ စိုက္ပ်ဳိးလည္း စိုက္ပ်ဳိး၏။ ထြန္ၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး၍လည္းေကာင္း စား၏’ဟု ဆိုဘိ၏”ဟု ဆိုၿပီးေနာက္ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ေလွ်ာက္၏-

၇၆။ သင္သည္ လယ္ထြန္ေယာက္်ား (လယ္သမား)ဟူ၍ ဝန္ခံဘိ၏။ သင္၏ လယ္ထြန္မႈကို ငါတို႔မျမင္ရ၊ သင္၏ လယ္ထြန္မႈကို ငါတို႔ သိႏိုင္ေလာက္ေသာ နည္းျဖင့္ သင္ေျဖဆိုပါေလာ့ (ဟု ေမးေလွ်ာက္၏)။ (၁)

၇၇။ ငါ၏ သဒၶါတရားသည္ မ်ဳိးေစ့မည္၏။ ငါ၏ ဣေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းမႈသည္ မိုးရြာျခင္း မည္၏။ ငါ၏ ပညာသည္ ထမ္းပိုးႏွင့္ထြန္တံုး မည္၏။ ငါ၏ (မေကာင္းမႈမွ) ရွက္ေၾကာက္မႈသည္ ထြန္သန္မည္၏။ (ငါ၏) စိတ္သည္ ႀကိဳးလြန္း မည္၏။ ငါ၏ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’သည္ ထြန္သြားႏွင့္ ႏွင္တံမည္၏။ (၂)

၇၈။ သင္သည္ လယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ ငါသည္လည္းကိုယ္ကို ေစာင့္ ေရွာက္၏။ ႏႈတ္ကို ့ေစာင့္ေရွာက္၏။ အာဟာရ၌ အသက္ေမြးမႈ စင္ၾကယ္ေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္၏။ ဝမ္း၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိရန္ ေစာင့္ေရွာက္၏။မွန္ေသာ စကားျဖင့္ (ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားတို႔ဟူေသာ ေပါင္းျမက္ကို) ျဖတ္ေတာက္ပယ္ႏုတ္၏။ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈဟူေသာ ငါ၏ အရဟတၱဖိုလ္သည္ ျပဳလုပ္ဖြယ္အားလံုးမွလြတ္ ေျမာက္ေတာ့၏။ (၃)

၇၉။ ငါ၏ ဝီရိယသည္ ဝန္ကို ေဆာင္ေသာ ႏြားမည္၏။ အၾကင္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္မစိုးရိမ္ရ၊ ေယာဂေလးပါးကုန္ရာျဖစ္ေသာ ထိုနိဗၺာန္သို႔ ေရွး႐ႈ ေဆာင္လ်က္ မဆုတ္မနစ္ သြား၏။ (၄)

၈ဝ။ (ပုဏၰား) ဤသို႔ ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဤလယ္ထြန္ျခင္းကို (ငါသည္) ထြန္အပ္ၿပီ၊ (ငါ၏) ထိုလယ္ထြန္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ဟူေသာ အသီးအႏွံရွိ၏။ ထိုလယ္ ထြန္ျခင္းကို ထြန္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲအားလံုးမွ လြတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၅)

ထိုအခါ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ အဖိုးမ်ားစြာ ထိုက္ေသာ ေရႊခြက္၌ ႏို႔ဃနာကို ခူးထည့္ေစ၍ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမသည္ ႏို႔ဃနာကို စားေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ လယ္ထြန္ေယာက္်ားပါတည္း။မွန္၏-အသွ်င္ေဂါတမသည္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ အသီးအႏွံအက်ဳိးရွိေသာ လယ္ထြန္ျခင္းကို ထြန္ေတာ္မူ၏”ဟု ဆို၍ ဆက္ကပ္၏။

၈၁။ ပုဏၰား ငါ့အား ဂါထာတို႔ကို သီဆို၍ ရအပ္ေသာ ေဘာဇဥ္တို႔ကို စားျခင္းငွါ မထိုက္၊ ဤေဘာဇဥ္ကို စားျခင္းသေဘာသည္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို ႐ႈျမင္ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ သေဘာမဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဂါထာသီဆို၍ ရအပ္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို ပယ္ေတာ္မူကုန္၏။ ပုဏၰားအသက္ေမြးျခင္း စင္ၾကယ္မႈသေဘာရွိလတ္ေသာ္ ဤတရားသျဖင့္ ရွာမွီးျခင္းသည္ ဘုရားရွင္တို႔၏အသက္ေမြးျခင္းတည္း။ (၆)

၈၂။ ပုဏၰား ႏို႔ဃနာမွတစ္ပါးေသာ ဆြမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေဖ်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ျမတ္ေသာ သီလစေသာ ေက်းဇူး အေပါင္းကို ရွာေလ့ရွိေသာ ကုကၠဳစၥၿငိမ္းေအးၿပီးျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို လုပ္ ေကြၽးေလာ့၊ ထိုေကာင္းမႈသည္ ေကာင္းမႈကို အလိုရွိေသာသူ၏ လယ္ယာျဖစ္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။ (၇)

အသွ်င္ေဂါတမသို႔ ျဖစ္လွ်င္ တပည့္ေတာ္သည္ ဤႏို႔ဃနာကို အဘယ္သူအား လွဴရအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ားလူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားတပည့္သားကိုလည္းေကာင္း ထား၍ စားအပ္ၿပီးေသာ ထိုႏို႔ဃနာကို ေကာင္းစြာ ေၾကက်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစႏိုင္မည့္သူကို ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ၊ ပုဏၰား ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ထိုႏို႔ဃနာကို စိမ္းေသာ ျမက္မရွိရာ၌ေသာ္လည္းစြန္႔ေလာ့၊ ပိုးမရွိေသာ ေရ၌ေသာ္လည္း ေမွ်ာေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ထိုႏို႔ဃနာကို ပိုးမရွိေသာ ေရ၌ ေမွ်ာ၏။ ထိုအခါ ေရ၌ ပစ္ခ်အပ္ေသာ ႏို႔ဃနာသည္ တရွဲရွဲမည္၏။ တရွဲရွဲအသံျပဳ၏။ ထက္ဝန္းက်င္မွ အခိုးထြက္၏။ ထက္ဝန္းက်င္မွမ်ားစြာ အခိုး ထြက္၏။ တစ္ေန႔ပတ္လံုး မီးဖုတ္အပ္ေသာ ထယ္သြားကို ေရ၌ ပစ္ခ်အပ္သည္ရွိေသာ္တရွဲရွဲမည္သကဲ့သို႔ တရွဲရွဲအသံကို ျပဳသကဲ့သို႔ ထက္ဝန္းက်င္မွ အခိုးထြက္သကဲ့သို႔ ထက္ဝန္းက်င္မွမ်ားစြာ အခိုးထြက္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ေရ၌ ထည့္အပ္ေသာ ထိုႏို႔ဃနာသည္ တရွဲရွဲမည္၏။ တရွဲရွဲမည္ေသာ အသံကို ျပဳ၏။ ထက္ဝန္းက်င္မွ အခိုး ထြက္၏။ ထက္ဝန္းက်င္မွ မ်ားစြာ အခိုးထြက္၏။

ထို႔ေနာက္ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ထိတ္လန္႔သည္ ၾကက္သီးေမြးညင္းထသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထား့သည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ”မ်က္စိအျမင္ရွိေသာသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္”ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အသွ်င္ေဂါတမ ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ တရားေတာ္ကိုလည္းကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ သံဃာေတာ္ကိုလည္းကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမအထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏။ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကိုရ၏။ ရဟန္းအျဖစ္ကိုရ၏။ ရဟန္းျဖစ္၍ မၾကာမီ အသွ်င္ဘာရဒြါဇသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ျပင္း စြာအားထုတ္ကာ နိဗၺာန္သို႔ စိတ္ကို ေစလႊတ္လ်က္ ေနသည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ေကာင္းစြာဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာအက်င့္ျမတ္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥမရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလသတည္း။

ေလးခုေျမာက္ ကသိဘာရဒြါဇသုတ္ ၿပီး၏။