သနပ ၂.၁၀: ဥ႒ာနသုတ္

၃၃၄။ (ရဟန္းတို႔) အိပ္ျခင္းမွ ထၾကကုန္ေလာ့၊ ကမၼ႒ာန္အားထုတ္ရန္ ထိုင္ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔အား အိပ္သျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း၊ ကိေလသာ ႏွိပ္စက္ အခံခက္၍ ေနၾကကုန္ေသာ ရာဂျမား စူးဝင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေဖာက္ျပန္ကုန္ေသာ သင္တို႔အား အိပ္ျခင္းသည္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ႕နည္း။ (၁)

၃၃၅။ (ရဟန္းတို႔) အိပ္ျခင္းမွ ထၾကကုန္ေလာ့၊ ကမၼ႒ာန္အားထုတ္ရန္ ထိုင္ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ က်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ ေသမင္းသည္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ သင္တို႔ကို သိ၍ မိမိအလိုသို႔ လိုက္ေစသည္ကို ျပဳကာ မေတြေဝေစလင့္။ (၂)

၃၃၆။ လူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အၾကင္တဏွာျဖင့္ အလိုရွိကုန္သည္ျဖစ္၍မွီလ်က္ တည္ကုန္၏။ ကပ္ၿငိတတ္ေသာ ထိုတဏွာကို သင္တို႔သည္ လြန္ေျမာက္ကုန္ေလာ့၊ ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမခဏသည္ သင္တို႔ကို မလြန္ေစ လင့္ ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမ ခဏကို လြန္ေစသူတို႔သည္ ငရဲ၌ က်ေရာက္ၾကရကုန္သည္ျဖစ္၍ စိုးရိမ္ရကုန္၏။ (၃)

၃၃၇။ (ရဟန္းတို႔) ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ျမဴမႈန္အညစ္အေၾကး မည္၏။ ေမ့ ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ အဖန္ဖန္က်ေရာက္ေနေသာ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္လည္း ျမဴမႈန္အညစ္ အေၾကးပင္ ျဖစ္၏။ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အာသဝကၡယ (ဝိဇၨာ) ဉာဏ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိစိတ္ႏွလံုး၌ စူးဝင္ေနေသာ ျမားေျငာင့္ကို ႏုတ္ရာ၏။ (၄)

ဆယ္ခုေျမာက္ ဥ႒ာနသုတ္ ၿပီး၏။