သနပ ၂.၁: ရတနသုတ္

၂၂၄။ ေျမ၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္ လာၾကကုန္၏။ အလံုးစံုသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ႏွစ္သက္ရႊင္ပ် ဝမ္းေျမာက္ၾကေစကုန္သတည္း၊ ထိုမွတစ္ပါးလည္း (ငါဘုရား) ေဟာအပ္ေသာ ပရိတ္တရားေတာ္ကို ႐ိုေသစြာ နာၾကေစကုန္သတည္း။ (၁)

၂၂၅။ နတ္မ်ားတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ သာလွ်င္ အသင္နတ္အားလံုးတို႔သည္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ပရိတ္တရားေတာ္ကို စိတ္၌ သိုမွီးသိမ္းဆည္းၾကကုန္ေလာ့၊ လူသတၱဝါ အေပါင္း၌ ေမတၱာကို ျပဳၾကကုန္ေလာ့၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌လည္းေကာင္း သင္တို႔အားပူေဇာ္ပသျခင္းကို ျပဳၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သာလွ်င္ ထိုလူတို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့။ (၂)

၂၂၆။ ဤလူ႕ျပည္၌လည္းေကာင္း၊ နဂါးဂဠဳန္ျပည္တို႔၌လည္းေကာင္း ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ အလံုးစံုေသာ အၾကင္ရတနာမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္တူေသာ ထိုရတနာမ်ဳိးသည္ မရွိ၊ ဘုရားဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္း သာၾကပါေစသတည္း။ (၃)

၂၂၇။ ကိေလသာကုန္ရာျဖစ္ေသာ ရာဂကင္းရာျဖစ္ေသာ ေသျခင္းကင္းေသာ ျမတ္ေသာ အၾကင္နိဗၺာန္ကို တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ သာကီႏြယ္ဖြား ျမတ္ ဘုရားသည္ ရေတာ္မူ၏။ ထို (နိဗၺာန္) တရားႏွင့္တူေသာတစ္စံုတစ္ခုေသာ ရတနာမ်ဳိးသည္ မရွိ၊ နိဗၺာန္ တရားဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္းအျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၄)

၂၂၈။ ဘုရားျမတ္သည္ အၾကင္ (အရဟတၱမဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ) သမာဓိကို စင္ၾကယ္၏ဟု ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။ အၾကင္ (အရဟတၱမဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ) သမာဓိကို မိမိအျခားမဲ့၌ အက်ဳိးေပး၏ဟု (ဘုရားသွ်င္တို႔) ေဟာဆိုကုန္၏။ ထိုအရဟတၱမဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိႏွင့္ တူေသာတရားမ်ဳိးသည္မရွိ၊ တရားေတာ္ဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၅)

၂၂၉။ ေလးေယာက္အစံုျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္ရွစ္ေယာက္တို႔ကို သူေတာ္ ေကာင္းတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္ကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၌ လွဴအပ္ေသာ အလွဴတို႔သည္ အက်ဳိးႀကီးကုန္၏။ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ ဆံုး ျဖစ္၏။ ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ့ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၆)

၂၃ဝ။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ အၾကင္ (ရဟႏၲာ) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ခိုင္ျမဲစြာေသာ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာအားထုတ္ၾကကုန္၏။ (ကိေလသာတို႔မွ) ထြက္ေျမာက္ၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ရေရာက္ထိုက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရေရာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေသျခင္းကင္းေသာ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳေသာအားျဖင့္ ရကုန္လ်က္ မပ်က္မစီး အရဟတၱဖလသမာပတ္ကို ခံစားကုန္၏။ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၇)

၂၃၁။ ေျမ၌ စိုက္ထူအပ္ေသာတံခါးတိုင္သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔မွ လာေသာ ေလတို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္သကဲ့သို႔ အရိယသစၥာတို႔ကို ပညာျဖင့္ သက္ဝင္၍ ျမင္ေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ကို ထိုတံခါးတိုင္ႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၈)

၂၃၂။ အၾကင္ (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ နက္နဲေသာဉာဏ္ပညာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ အရိယသစၥာတို႔ကို ထင္ရွားေအာင္ ျပဳကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျပင္းထန္စြာ ေမ့ေလ်ာ့ၾကေစကာမူ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဘဝကို မယူကုန္၊ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၉)

၂၃၃။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ကို ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္သာလွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိဝိစိကိစၧာ သီလဗၺတပရာမာသ ဤတရားသံုးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ အပ္ကုန္၏။ ကိေလသာ စိုးစဥ္းမွ်ရွိေစကာမူ- (၁ဝ)

၂၃၄။ အပါယ္ေလးပါးတို႔မွ လြတ္၏။ (အနႏၲရိကကံငါးပါးႏွင့္ နိယတမိစၧာဒိ႒ိဟူေသာ) ေျခာက္ပါးေသာတရားတို႔ကို မျပဳေတာ့ၿပီ၊ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစ သတည္း။ (၁၁)

၂၃၅။ ထို (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈကံကို ျပဳေစကာမူ ထိုမိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈကို မဖံုးလႊမ္းေတာ့ၿပီ၊ နိဗၺာန္ကို ျမင္ၿပီးျဖစ္ေသာ (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္၏ (ဖံုးလႊမ္းျခင္း) မျပဳေတာ့သည့္ အျဖစ္ကို (ျမတ္စြာဘုရား) ေဟာအပ္၏။ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၁၂)

၂၃၆။ ေႏြဥတု၏ အစျဖစ္ေသာတန္ခူးလ၌ပင္ လံုးကြၽတ္ပြင့္ေသာ အဖ်ားရွိေသာ ေတာအုပ္သည္က်က္သေရရွိ၍ တင့္တယ္သကဲ့သို႔ ထိုေတာအုပ္လွ်င္ ဥပမာ ရွိေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ (ပရိယတၱိ) တရားေတာ္ျမတ္ကို ျမတ္ေသာ (နိဗၺာန္) အက်ဳိးငွါ ေဟာေတာ္မူ၏။ ဘုရားဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၁၃)

၂၃၇။ ျမင့္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ကို သိေတာ္မူေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာတရားကို ေပးတတ္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ မဂ္ကို ေဆာင္တတ္ေသာ မိမိ ထက္သာသူ မရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာတရားကို ေဟာၾကား ေတာ္မူၿပီ၊ ဘုရားဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၁၄)

၂၃၈။ (အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔အား) ကံေဟာင္းကုန္ၿပီ၊ ကံသစ္ မရွိေတာ့ၿပီ၊ လာလတၱံ႕ေသာ ဘဝ၌ တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိကုန္သည္ ပဋိသဧႏၶမ်ဳိးေစ့ကုန္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ စည္ပင္ျပန္႔ပြါးေသာ ဆႏၵမရွိကုန္၊ ဆီမီးသည္ ၿငိမ္းသကဲ့သို႔ ပညာရွိေသာ ထိုရဟႏၲာတို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္ၿပီ၊ သံဃာဟူေသာ ဤရတနာသည္လည္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၁၅)

၂၃၉။ ေျမ၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္လာၾကကုန္၏။ ထိုငါတို႔သည္ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ, နတ္လူတို႔သည္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၁၆)

၂၄ဝ။ ေျမ၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္လာၾကကုန္၏။ ထိုငါတို႔သည္ ကိေလသာတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ, နတ္လူတို႔သည္ ပူေဇာ္အပ္ေသာတရားေတာ္ကို ရွိခိုးပါကုန္၏။ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ (၁၇)

၂၄၁။ ေျမ၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ တည္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္ လာၾကကုန္၏။ ထိုငါတို႔သည္ မခြၽတ္မယြင္းက်င့္ျခင္းရွိေတာ္မူေသာ, နတ္လူတို႔သည္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ သံဃာေတာ္ကို ရွိခိုးပါကုန္၏။ (သတၱဝါတို႔) ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေရွးဦးစြာေသာ ရတနသုတ္ ၿပီး၏။