သနပ ၂.၃: ဟိရိသုတ္

၂၅၆။ မေကာင္းမႈမွ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ကို လြန္ကာ ယင္းမေကာင္းမႈမွ ရွက္မႈကို စက္ဆုပ္လ်က္ ငါကားသင္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ပါ၏ဟု ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း မိမိျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို မူမယူတတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းတုကို ဤသူကား ငါ၏ အေဆြခင္ပြန္းမဟုတ္ဟု သိရာ၏။ (၁)

၂၅၇။ အၾကင္သူသည္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔၌ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာဆိုေသာ စကား၏ အနက္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကို ေျပာဆို၏။ (ျပဳလုပ္မည္ဟု) စကားကိုသာ ေျပာဆိုဝန္ခံ၍ ေျပာဆိုတိုင္း မျပဳလုပ္ေသာ ထိုသူကို ဤသူကား အေဆြခင္ပြန္းတုတည္းဟူ၍ ပညာရွိတို႔ပိုင္းျခားသိကုန္၏။ (၂)

၂၅၈။ အၾကင္သူသည္ ကြဲျပားရမည္ကိုသာ ေတြးေတာယံုမွားလ်က္ အခါ ခပ္ သိမ္း မေမ့မေလ်ာ့ဘဲမိမိကို အျပစ္တင္ေသာအခါ ျပန္၍ အျပစ္တင္ရန္ အေၾကာင္း အခြင့္ကိုသာလွ်င္ ႐ႈလ်က္ေန၏။ ထိုသူသည္ အၾကင္သူသည္ အေဆြခင္ပြန္းစစ္ မဟုတ္၊ အၾကင္သူကား သားငယ္သည္ အဖ၏ ရင္ခြင္၌ ယံုးမွားကင္းလ်က္ အိပ္စက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အၾကင္အေဆြခင္ပြန္း၏ ရင္ခြင္၌ ယံုးမွားကင္းလ်က္ အိပ္စက္ႏိုင္၏။ အၾကင္အေဆြခင္ပြန္းကိုလည္း သူတစ္ပါးတို႔က အေၾကာင္းရာေထာင္ေျပာ၍ေသာ္လည္းမဖ်က္ဆီးႏိုင္၊ ထိုသူ၏ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ အေဆြခင္ပြန္းသည္ အေဆြခင္ပြန္းစစ္မည္၏။ (၃)

၂၅၉။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဝီရိယသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေဆာင္တတ္ေသာ ဝီရိယသည္ ခ်မ္းသာ၏။ အက်ဳိးကို အလိုရွိသူသည္ ေယာက်္ားအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဝန္ကို ေဆာင္လ်က္ သမၼပၸဓာန္ လုံ႔လကို ပြါးမ်ား၏။ (၄)

၂၆ဝ။ တရားတည္းဟူေသာ ႏွစ္သက္မႈပီတိအရသာကို ေသာက္ရသူသည္ ဆိတ္ ၿငိမ္ရာ၌ ရေသာ (တရား) အရသာကိုလည္းေကာင္း၊ ကိေလသာအပူၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္၏ အရသာကိုလည္းေကာင္းေသာက္ရေသာေၾကာင့္ ပူပန္မႈကင္း၏။ မေကာင္းမႈမွလည္း ကင္း၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၅)

သံုးခုေျမာက္ ဟိရိသုတ္ ၿပီး၏။