သနပ ၃.၁: ပဗၺဇၨာသုတ္

၄ဝ၈။ စကၡဳငါးပါးရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၏။ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ စံုစမ္းသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းအျဖစ္ကို ႏွစ္ သက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအျခင္းအရာအားျဖင့္ (ျမတ္စြာဘုရား၏) ရဟန္းအျဖစ္ကို ေျပာ ၾကားေပအံ့။ (၁)

၄ဝ၉။ ဤအိမ္ရာေထာင္ေသာ လူ႕ေဘာင္၌ ေနရျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းလွ၏။ ရာဂစေသာ ျမဴ၏ျဖစ္ရာအာ႐ံုတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္ ဟင္း လင္းျပင္ကဲ့သို႔ (က်ယ္ျပန္႔သည္) သာတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ျမင္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳေတာ္မူ၏။ (၂)

၄၁ဝ။ ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အမႈကို ၾကဥ္ေရွာင္၏။ ဝစီ ဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္စြန္႔၍အသက္ေမြးျမဴမႈကို သုတ္သင္၏။ (၃)

၄၁၁။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္းသူတို႔၏ ေတာင္ငါးလံုး ကာရံသည့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ သို႕ႂကြေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္အလံုး၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ေနေသာ ျမတ္ေသာ လကၡဏာရွိသည္ျဖစ္၍ (ထိုရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၌) ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူ၏။ (၄)

၄၁၂။ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ျပာသာဒ္ထက္၌ ရပ္တည္လ်က္ လကၡဏာေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိုဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ဤဆိုမည့္ အေၾကာင္း အရာကို မိန္႔ၾကား၏။ (၅)

၄၁၃။ အခ်င္းတို႔ ဤသူကို ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ ႐ုပ္အဆင္းလွ၏။ အလံုးအရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၏။ သိမ္ေမြ႕ေသာ သြားျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ရထား ထမ္းပိုး တစ္ျပန္မွ်သာၾကည့္႐ႈ၏။ (၆)

၄၁၄။ ေအာက္သို႔ ခ်ေသာ မ်က္လႊာရွိ၏။ သတိရွိ၏။ ဇာတ္နိမ့္မွ ရဟန္းျပဳသူဟုတ္ဟန္မတူ၊ ဤရဟန္းသည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားလိမ့္မည္နည္း၊ မင္း ေစတမန္တို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လိုက္ၾကကုန္ေလာ့။ (၇)

၄၁၅။ ေစလႊတ္လိုက္ကုန္ေသာ ထိုမင္းေစတမန္တို႔က ရဟန္းသည္ အဘယ္ အရပ္သို႔ သြားလိမ့္မည္နည္းဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ထက္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ၾကကုန္၏။ (၈)

၄၁၆။ အိမ္စဥ္မျပတ္ ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူေသာ ဘုရားေလာင္းသည္ ဣေႁႏၵတို႔၌ လံုျခံဳေသာတံခါးရွိသည္ျဖစ္၍ လက္ေျခတို႔ကို ေစာင့္စည္းလ်က္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိကာလ်င္စြာ သပိတ္ကို ျပည့္ေစေတာ္မူ၏။ (၉)

၄၁၇။ မုနိဟု ဆိုအပ္ေသာ ဘုရားေလာင္းသည္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ၿမိဳ႕မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ဤေတာင္၌ ေနမည္ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ပ႑ဝေတာင္သို႔ ေရွး႐ႈ ႂကြ ေတာ္မူ၏။ (၁ဝ)

၄၁၈။ မင္းေစတမန္သံုးေယာက္တို႔သည္ ေတာင္သို႔ ေနရန္ကပ္ေသာ ဘုရား ေလာင္းကို ျမင္၍ ဘုရားေလာင္းအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏။ ထိုသံုးေယာက္တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္သာလွ်င္ ျပန္လာ၍ မင္းအား ၾကားေလွ်ာက္၏။ (၁၁)

၄၁၉။ မင္းႀကီး ဤရဟန္းသည္ ပ႑ဝေတာင္၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာေတာင္ေခါင္း လိုဏ္ဂူ၌ က်ားႏွင့္ႏြားလားဥသဘကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ေနေတာ္မူ၏။ (၁၂)

၄၂ဝ။ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ေစတမန္၏ စကားကို ၾကားလွ်င္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ယာဥ္ျဖင့္ လ်င္ျမန္ေသာ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ပ႑ဝေတာင္သို႔ ထြက္ေတာ္မူ၏။ (၁၃)

၄၂၁။ ထိုဗိမၺိသာရမင္းသည္ ယာဥ္ျဖင့္ သြားႏိုင္ေသာအရပ္တိုင္ေအာင္ ယာဥ္ျဖင့္သြားၿပီးလွ်င္ ယာဥ္မွသက္ဆင္း၍ ေျခက်င္သာလွ်င္ ထိုဘုရားေလာင္းအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ထိုင္ေန၏။ (၁၄)

၄၂၂။ မင္းသည္ ထိုင္ေနလတ္ၿပီးေသာ္ အသက္ထက္ဆံုး ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ စကားကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ ဤအေၾကာင္းအရာကို ေလွ်ာက္ၾကား၏။ (၁၅)

၄၂၃။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ ပ်ဳိလည္း ပ်ဳိ၏။ ငယ္လည္း ငယ္၏။ ပဌမအရြယ္လည္း ျဖစ္၏။ ႏုလည္း ႏု၏။ လံုးရပ္သဏၭာန္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ အမ်ဳိးဇာတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္းႏွင့္တူပါ၏။ (၁၆)

၄၂၄။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား တပည့္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ပါအေပါင္းကို အစျပဳ၍စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ေပးပါအံ့၊ အသွ်င္ဘုရားသည္ ဗိုလ္ပါ ဆင္ျမင္း အေပါင္းျခံရံလ်က္တင့္တင့္တယ္တယ္ ခံစားပါေလာ့၊ အမ်ဳိးဇာတ္ကို ေမးျမန္းအပ္သည္ ျဖစ္ရကား အသွ်င္ဘုရားသည္ ေျဖၾကားပါေလာ့။ (၁၇)

၄၂၅။ မင္းႀကီး ဟိမဝႏၲာေတာင္နံပါးမွ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖစ္၍ ေကာသလတိုင္းတို႔၌ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ခုနစ္ပါးေသာ ဥစၥာရတနာ ရဲရင့္ေသာ ေယာက်္ားေကာင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဇနပုဒ္သည္ငါ၏အျမဲေနရာတည္း။ (၁၈)

၄၂၆။ ငါသည္ အႏြယ္အားျဖင့္ ေနမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္၏။ ဇာတ္အားျဖင့္ သာကိယ ဇာတ္ျဖစ္၏။ ထိုအမ်ဳိးဇာတ္မွ ထြက္၍ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ငါမေတာင့္ တေတာ့ေပ။ (၁၉)

၄၂၇။ ငါသည္ ကာမတို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္၍ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဘးကင္းေသာအားျဖင့္ ႐ႈၿပီးလွ်င္ (နိဗၺာန္ကို ေတာင့္တလ်က္) တရားအားထုတ္ရန္ သြားအံ့၊ ဤတရားအားထုတ္မႈ၌ ငါ၏စိတ္သည္ ႏွစ္သက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၂ဝ)

ေရွးဦးစြာေသာ ပဗၺဇၨာသုတ္ ၿပီး၏။