သနပ ၄.၁၃: မဟာဗ်ဳဟသုတ္

၉ဝ၂။ [အေမး] မိစၧာအယူ၌ စဲြျမဲတည္ေနကုန္ေသာအခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤငါ့အယူသာလွ်င္ မွန္၏ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ထိုသူအားလံုးတို႔သည္ ထိုအယူ၌ အကဲ့ရဲ႕ကိုသာခံၾကရပါသေလာ၊သို႔ မဟုတ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုလည္း ရပါကုန္ေသးသေလာ။ (၁)

၉ဝ၃။ [အေျဖ] ဤခ်ီးမြမ္းခံရျခင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်သာတည္း၊ (ရာဂစသည္တို႔) ၿငိမ္းေအးရန္ မစြမ္းႏိုင္၊ ျငင္းခံုျခင္း၏ အက်ဳိးတို႔ကိုႏိုင္ျခင္း ႐ႈံးျခင္းစေသာ ေကာင္း မေကာင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ပါးတို႔ဟူ၍ငါ ဆို၏။ ဤသို႔ ျငင္းခံုျခင္း၏ အျပစ္ကိုလည္း ျမင္၍ ျငင္းခံုမႈမရွိရာ နိဗၺာန္ကို ေဘးမရွိဟု ႐ႈလ်က္ျငင္းခံုမႈကို မျပဳရာ။ (၂)

၉ဝ၄။ မိစၧာအယူအားလံုးတို႔ကို ပုထုဇဥ္တို႔ ျဖစ္ေစအပ္ကုန္၏။ ပညာရွိသည္ဤမိစၧာအယူအားလံုးတို႔သို႔ မကပ္ေရာက္၊ ျမင္ရေသာ အရာ ၾကားရေသာ အရာ၌ ႏွစ္သက္လိုလားမႈကို မျပဳေသာ ကပ္ေရာက္တတ္သည့္ တဏွာဒိ႒ိမရွိေသာ ထိုပညာ ရွိသည္ အဘယ္မည္ေသာ ကပ္ေရာက္ဖြယ့္႐ုပ္ေဝဒနာစသည္သို႔ ကပ္ေရာက္ေတာ့ မည္နည္း။ (၃)

၉ဝ၅။ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’သာ ျမတ္၏ဟု အယူရွိသူတို႔့သည္ သီလ ေစာင့္စည္း႐ံုမွ်ျဖင့္စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ ဆိုကုန္၏။ ႏြား ေခြးစသည္တို႔၏ အက်င့္ ‘ဝတ’ကို ေကာင္းစြာ ယူ၍ တည္ကုန္၏။ ဤမိမိအယူ၌သာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာ၏ဟု ေျပာဆိုသူတို႔သည္ ဘဝ၌ မက္ေမာနစ္ျမဳပ္ကုန္လ်က္ထိုဆရာ၏ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္အံ့ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ (၄)

၉ဝ၆။ ထိုသူသည္ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’မွ ေရြ႕ေလ်ာခဲ့မူ သီလႏွင့္ဝတခြၽတ္ယြင္းပ်က္စီးေသာေၾကာင့္ တုန္လႈပ္၏။ ေနအိမ္မွ (ထြက္ခဲ့၍) အရပ္တစ္ပါးသို႔ သြားသူသည္ လွည္းအုပ္မွ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္ ထိုေနအိမ္ႏွင့္ လွည္း အုပ္တစ္ခုခုကို ေတာင့္တဘိသကဲ့သို႔ ထို႔အတူစင္ၾကယ္မႈကို တမ္းတမူလည္း တမ္းတ၏။ ေတာင့္တမူလည္း ေတာင့္တ၏။ (၅)

၉ဝ၇။ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’အားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ရွိ အျပစ္မရွိေသာ ထိုအကုသိုလ္ ကုသိုလ္ကံကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍ စင္ၾကယ္မႈ မစင္ၾကယ္မႈကို မေတာင့္တေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္သည္ မိစၧာအယူကို မယူမူ၍ (စင္ၾကယ္မႈ မစင္ၾကယ္မႈမွ) ၾကဥ္ေရွာင္လ်က္သြားလာေနထိုင္ႏိုင္ရာ၏။ (၆)

၉ဝ၈။ သံသရာမွ စင္ၾကယ္၏ဟု (ဥဒၶံသရအကိရိယသႆတ) အယူရွိသူတို႔သည္ စက္ဆုပ္အပ္ေသာ ‘တေပါဇိဂုစၧာ’ အက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ထို႔ျပင္ ျမင္ရေသာ ‘႐ူပါ႐ံု’ ၾကားရေသာ ‘သဒၵါ႐ံု’ ေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း အမွီျပဳ၍ ဘဝႀကီးငယ္တို႔၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ မကင္းၾကကုန္ရကား စင္ၾကယ္မႈကို ေျပာဆိုကုန္၏။ (၇)

၉ဝ၉။ ေတာင့္တသူအား တမ္းတမႈ ‘တဏွာ’တို႔ ျဖစ္ကုန္သည္သာတည္း၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္) ၾကံစည္အပ္ေသာ ဝတၳဳတို႔၌ တုန္လႈပ္မႈသည္မူလည္း ျဖစ္၏။ ဤေလာက၌ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အားစုတိပဋိသေႏၶ မရွိ၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္ရာဂစသည္ျဖင့္မူလည္း တုန္လႈပ္ရာအံ့နည္၊ အဘယ္အရာမ်ဳိး၌မူလည္း တမ္းတရာအံ့နည္း။ (၈)

၉၁ဝ။ [အေမး] အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ အၾကင္အယူဝါဒတရားကို ျမတ္၏ဟူ၍ ဆိုကုန္၏။ အျခားသူတို႔ကမူ ထိုအယူဝါဒတရားကိုပင္လွ်င္ ယုတ္၏ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ဤသူအားလံုးတို႔သည္ ပင္လွ်င္လိမၼာကြၽမ္းက်င္၏ဟူ၍ အယူရွိၾကကုန္၏။ ဤသူတို႔၏ အယူဝါဒတို႔တြင္ အဘယ္သူ၏ အယူဝါဒသည္မွန္ပါသနည္း။ (၉)

၉၁၁။ [အေျဖ] အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ မိမိအယူဝါဒတရားကိုသာ ျပည့္စံု၏ဟူ၍ ေျပာ ဆိုကုန္၏။ အျခားေသာသူ၏ အယူဝါတရားကိုမူကား ယုတ္၏ဟူ၍ ေျပာဆိုကုန္၏။ ဤသို႔လည္း စဲြျမဲယူဆ၍ျငင္းခံုျခင္းကို ျပဳၾကကုန္၏။ မိမိ မိမိတို႔၏ ပညတ္ခ်က္ အယူဝါဒကိုသာမွန္၏ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ (၁ဝ)

၉၁၂။ သူတစ္ပါးကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်မႈေၾကာင့္ ယုတ္ညံ့သူျဖစ္ခဲ့မူ အယူဝါဒတရားတို႔၌ တစ္စံုတစ္ရာထူးျခားခ်က္ မျဖစ္ရာ၊ အေၾကာင္းေသာ္ကား မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ အျခားေသာသူ၏ အယူဝါဒတရားကို ယုတ္ညံ့၏ဟု ေျပာဆိုၾကကာ မိမိ အယူဝါဒ၌မူကား ျမဲျမံစြာ ေျပာဆိုတတ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ (၁၁)

၉၁၃။ (ထိုတိတၳိတို႔သည္) မိမိတို႔၏ အယူဝါဒ လမ္းစဥ္တို႔ကို ခ်ီးမြမ္းကုန္သကဲ့သို႔ ဤအတူထိုသူတို႔၏ မိမိတို႔ဆရာႏွင့္ ဆရာ့တရားကို ပူေဇာ္မႈသည္လည္း မခြၽတ္မယြင္းမွန္ကန္၏ဟု သာခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏။ ဤသို႔ ျဖစ္လတ္ေသာ္ အယူဝါဒအားလံုးတို႔သည္ မခြၽတ္မယြင္း အမွန္ခ်ည္းသာျဖစ္ကုန္ရာ၏။သို႔ ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဆရာတို႔၏ အယူဝါဒ စင္ၾကယ္မႈသည္ အသီးအျခား (တစ္မ်ဳိးစီသာ) ျဖစ္၏။ (၁၂)

၉၁၄။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား သူတစ္ပါးတို႔ သိေစအပ္ေသာ အရာမ်ဳိးမရွိ၊ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ) အယူဝါဒတရားတို႔၌ ဆံုးျဖတ္၍ စဲြလမ္းမႈလည္းမရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ သတိပ႒ာန္စသည္မွ တစ္ပါးေသာ မိစၧာဝါဒတရားကို အျမတ္ထား၍မ႐ႈေသာေၾကာင့္ ျငင္းခုံမႈတို႔ကို လြန္ေျမာက္ေတာ့၏။ (၁၃)

၉၁၅။ (ပရစိတၱဝိဇာနနဉာဏ္ စသည္ျဖင့္) ငါ သိ၏။ ငါ ျမင္၏။ ထိုငါ သိျမင္ေသာတရားသည္မခြၽတ္မယြင္းမွန္သည္သာလွ်င္ တည္း (ဟု) အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိစၧာအယူျဖင့္စင္ၾကယ္မႈကို ယံုၾကည္ၾကကုန္၏။ (ထိုသူတို႔တြင္ တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ပရစိတၱဝိဇာနနဉာဏ္စသည္ျဖင့္) အကယ္၍ သိျမင္ေစ ကာမူ (သစၥာေလးပါးတို႔ သိမႈ ကိစၥမၿပီးေသာေၾကာင့္ ) ထိုသူ၏ထိုျမင္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျပဳအံ့နည္း၊ (ထိုတိတၳိတို႔သည္) သတိပ႒ာန္စသည္တို႔ကို ေက်ာ္လြန္၍အျခားေသာ မိစၧာတရားျဖင့္ စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ (၁၄)

၉၁၆။ (ပရစိတၱဝိဇာနနဉာဏ္ စသည္ျဖင့္) ႐ႈျမင္ေသာ နာမ္႐ုပ္ကို (နိစၥသုခ အတၱအားျဖင့္) ႐ႈျမင္၏။ ႐ႈျမင္ၿပီး၍မူလည္း ထိုနာမ္႐ုပ္တို႔ကိုသာလွ်င္ (နိစၥသုခ အတၱအားျဖင့္) သိလတၱံ႕၊ မ်ားစြာ႐ႈျမင္သည္မူလည္း ျဖစ္ေစ၊ အနည္းငယ္ ႐ႈျမင္သည္မူလည္းျဖစ္ေစ ထို႐ႈျမင္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ စင္ၾကယ္၏ဟု ခႏၶာစသည္၌ လိမၼာကုန္ေသာသူတို႔က မေျပာဆိုၾကကုန္။ (၁၅)

၉၁၇။ ျမဲျမံစြာ စြဲယူ၍ ဆိုေလ့ရွိေသာ (သႆတစသည့္) အယူရွိသူသည္ ဆံုးမလြယ္သူ မျဖစ္ႏိုင္၊ ၾကံစည္အပ္သည့္အယူကို ေရွ႕သြားျပဳေသာ္လည္း ဆံုးမ လြယ္သူ မျဖစ္ႏိုင္၊ ထိုသူသည္ အၾကင္အယူဝါဒကိုမွီ၏။ ထိုမိမိမွီရာ အယူဝါဒ၌ တင့္တယ္ေကာင္းျမတ္၏ဟု ေျပာဆို၏။ စင္ၾကယ္၏ဟု ေျပာဆိုေသာ ထိုသူသည္ ထိုမိမိအယူဝါဒ၌ မခြၽတ္မယြင္းမွန္ကန္၏ဟု ႐ႈျမင္၏။ (၁၆)

၉၁၈။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ပညာျဖင့္ သိ၍ (တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ) ၾကံစည္ျခင္းသို႔ မကပ္ေရာက္၊ မိစၧာအယူတို႔ကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မယံုၾကည္၊ အဘိညာဥ္ဉာဏ္ သမာပတၳိဉာဏ္ျဖင့္ (တဏွာဒိ႒ိ) အေႏွာင္အဖဲြ႕ကိုလည္း မျဖစ္ေစ၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ပုထုဇဥ္တို႔ ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ မိစၧာအယူဝါဒတို႔ကို သိၿပီး၍သာလွ်င္ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈ၏။ တစ္ပါးေသာ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ကားထိုမိစၧာဒိ႒ိအယူဝါဒတို႔ကို တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္ စြဲယူကုန္၏။ (၁၇)

၉၁၉။ ဤေလာက၌ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ အထံုးအဖဲြ႕ ‘ဂႏၴ’တရားေလးပါးတို႔ကို ေျဖခ်ၿပီး၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျငင္းခံုမႈတို႔၌ ဆႏၵစသည္တို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ အဂတိ အုပ္စုသို႔ မလိုက္၊ မၿငိမ္းေအးမႈတရားတို႔၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ရာဂစသည္ ၿငိမ္းေအးၿပီးျဖစ္ရကား (တဏွာဒိ႒ိအစြမ္းအားျဖင့္) မစဲြယူ၊ အျခားေသာ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ကား (တဏွာဒိ႒ိအစြမ္းအားျဖင့္) စဲြယူကုန္၏။ (၁၈)

၉၂ဝ။ ပညာရွိေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွးအတိတ္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို (အာ႐ံုျပဳ၍ျဖစ္ေသာ) ကိေလသာတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ အသစ္ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို (အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ လိုလားမႈစသည္ကို) မျပဳမူ၍ ဆႏၵာဂတိစသည္သို႔ မလိုက္၊ ျမဲျမံစြာ စဲြယူ၍လည္း ဆိုေလ့မရွိ၊ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ) မိစၧာအယူတို႔မွ လြတ္ေျမာက္၏။ ေလာက၌ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မလိမ္းက်ံမကပ္ၿငိ၊ (ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳမိေလျခင္း သုစ႐ိုက္ကို မျပဳမိေလျခင္းဟု) မိမိကိုယ္ကို မကဲ့ရဲ႕တတ္။ (၁၉)

၉၂၁။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ျမင္သမွ်ေသာ ႐ူပါ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကားသမွ်ေသာ သဒၵါ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာက္သမွ်ေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း ထိုတရားအားလံုးတို႔၌ ကိေလသာစေသာ မာရ္စစ္သည္ကို လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးႏိုင္၏။ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးျဖစ္၏။ ကိေလသာတို႔မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္၏။ တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ ၾကံစည္မႈတို႔ကို မျပဳ၊ ပုထုဇဥ္ေသကၡတို႔ကဲ့သို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ဆဲမဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ေတာင့္တမႈ တဏွာလည္း မရွိေတာ့ေပ။ (၂ဝ)

တစ္ဆယ့္သံုးခုေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာသုတ္ ၿပီး၏။