သနပ ၄.၁: ကာမသုတ္

၇၇၃။ ဝတၳဳကာမကို အလိုရွိေသာ သတၱဝါအား ထိုဝတၳဳကာမကို အလိုရွိတိုင္း အျပည့္အစံုရခဲ့မူ ယင္းသို႔ အလိုရွိတိုင္း ရေသာေၾကာင့္ ဧကန္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ (၁)

၇၇၄။ ကာမကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ လိုလားေတာင့္တမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထို သတၱဝါအား ထိုကာမတို႔ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ ျမားပစ္ခံရသူကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ေတာ့၏။ (၂)

၇၇၅။ ေႁမြ၏ ဦးေခါင္းကို (မိမိ၏) ေျချဖင့္ ေရွာင္ဖယ္သြားသကဲ့သို႔ အၾကင္သူသည္ ကာမတို႔ကို ေရွာင္ဖယ္၏။ သတိရွိေသာ ထိုသူသည္ ေလာက၌ ဤကပ္ၿငိမႈ ‘တဏွာ’ကို ေကာင္းစြာလြန္ေျမာက္ႏိုင္၏။ (၃)

၇၇၆-၇၇၇။ အၾကင္သူသည္ လယ္ယာ ေျမ အိမ္ရာ ေရႊ ေငြ ႏြား ျမင္း ကြၽန္ အမႈလုပ္ မိန္းမေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အျခားကာမဂုဏ္မ်ဳိးတို႔ကို တပ္မက္ေမာ၏။အားမရွိေသာ ကိေလသာတို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ႏွိပ္စက္ကုန္၏။ ထိုထိုေဘးရန္တို႔ ႏွိပ္စက္ခံရေသာေၾကာင့္ ေရသည္ ေလွကြဲသို႔ မျပတ္ဝင္ဘိသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မျပတ္လိုက္ေနေတာ့၏။ (၄-၅)

၇၇၈။ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါသည္ သတိထားလ်က္ ကာမတို႔ကို အခါ ခပ္သိမ္း ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။ ေလွကို ေရပက္ထုတ္လ်က္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေလွာ္ခတ္သြားသကဲ့သို႔ ထိုကာမတို႔ကို ပယ္ထုတ္၍ ၾသဃေလးျဖာသံသရာကို ကူးေျမာက္ရာ၏။ (၆)

ေရွးဦးစြာေသာ ကာမသုတ္ ၿပီး၏။