သနပ ၄.၂: ဂုဟ႒ကသုတ္

၇၇၉။ (ခႏၶာတည္းဟူေသာ) လိုဏ္ဂူ၌ ၿငိကပ္တတ္ေသာ မ်ားစြာေသာ ကိေလသာ အေပါင္းျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းခံရေသာ ေတြေဝေစတတ္သည့္ ကာမဂုဏ္ငါးပါး၌ နစ္ျမဳပ္လ်က္ တည္သူသည္ ေလာက၌ ကာမတို႔ကို ပယ္ရန္ မလြယ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ အမွန္အားျဖင့္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ ‘ဝိေဝက’မွ ေဝးကြာလွ၏။ (၁)

၇၈ဝ။ တဏွာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိကုန္ေသာ ဘဝ၌သာယာမႈတဏွာ၏ အခ်ည္အ ေႏွာင္ခံရကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ေနာက္အနာဂတ္ကာမတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရွးအတိတ္ကာမတို႔ကိုလည္းေကာင္း့ငဲ့ကြက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ဤပစၥဳပၸန္ကာမ ေရွးဆိုၿပီးအတိတ္ အနာဂတ္ကာမတို႔ကို လိုလားေတာင့္တကုန္သည္ ျဖစ္ရကား မိမိကိုယ္တိုင္လည္း လြတ္ေျမာက္ရန္ ခဲယဥ္းကုန္၏။ အျခားသူတို႔ကိုလည္း မလြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္ကုန္။ (၂)

၇၈၁။ ကာမတို႔၌ မက္ေမာ လိုက္စား မိုက္မွားကုန္ေသာတရားကို မနာယူၾကကုန္ေသာ မညီၫြတ္မႈဒုစ႐ိုက္၌ သက္ဝင္ကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ မရဏ ဒုကၡနီးကပ္လာခဲ့ကုန္ေသာ္ ငါတို႔သည္ ဤဘဝမွစုေတကုန္မူကား အဘယ္သို႔ ျဖစ္ကုန္မည္နည္းဟု ငိုေႂကြးၾကကုန္၏။ (၃)

၇၈၂။ ထို႔ေၾကာင့္ သာလွ်င္ သတၱဝါသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ပင္ သိကၡာသံုးပါးကို က်င့္ရာ၏။ ေလာက၌ မည္သည့္တရားကို မဆို မညီၫြတ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တရားဟူ၍ သိခဲ့မူ ထိုမညီၫြတ္မႈ၏အေၾကာင္းေၾကာင့္ မညီမၫြတ္ မက်င့္ရာ၊ အေၾကာင္းေသာ္ကား ဤအသက္သည္ တိုေတာင္းလွ၏ဟု ပညာရွိတို႔ ဆိုၾကေသာေၾကာင့္ တည္း။ (၄)

၇၈၃။ ေလာကဝယ္ ဘဝသံုးပါးတို႔၌ တဏွာႏွိပ္စက္ခံရသည္ျဖစ္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး တုန္လႈပ္ေနေသာ ဤသတၱဝါအေပါင္းကို ငါ ျမင္ရ၏။ ဘဝႀကီးငယ္တို႔၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ မကင္းၾကကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့သူတို႔သည္ ေသခါနီးအခါ ေသမင္း၏ ခံတြင္း၌ ငိုေႂကြး ျမည္တမ္းၾကရကုန္၏။ (၅)

၇၈၄။ ေရစီးျပတ္စဲ၍ ေရနည္းေသာ ေခ်ာင္းေျမာင္း၌ လႈပ္ရွားေနေသာ ငါးတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသကဲ့သို႔ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ဝတၳဳအာရံု၌ လႈပ္ရွားေနသူတို႔ကို ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔ ေသာ အျပစ္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရသျဖင့္ ျမတ္ႏိုးျခင္းမရွိဘဲ ဘဝတို႔၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းမျပဳမူ၍ က်င့္ရာ၏။ (၆)

၇၈၅။ ပညာရွိသည္ ဖႆႏွင့္ ဖႆျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ပါးေသာတရားအစုတို႔၌ ဆႏၵရာဂကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ကို ပိုင္းျခားသိၿပီးလွ်င္ တပ္မက္ေမာမႈ မရွိဘဲ မိမိကိုယ္ကို မိမိကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ အမႈကို မျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျမင္ရ ၾကား ရေသာတရားတို႔၌ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိေတာ့ေပ။ (၇)

၇၈၆။ (ထိုပညာရွိသည္) ကာမ ႐ူပ အ႐ူပသညာကို ပိုင္းျခားသိၿပီး၍ ၾသဃ ေလးျဖာ သံသရာကို ကူေျမာက္ရာ၏။ သိမ္းဆည္းမႈ တဏွာဒိ႒ိတို႔၌ မလိမ္းက်ံေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ကိေလသာျမားေျငာင့္ကို ႏုတ္ၿပီးလွ်င္ မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ ဤပစၥဳပၸန္ေလာကႏွင့္တမလြန္ေလာကကို မေတာင့္တေတာ့ေပ။ (၈)

ႏွစ္ခုေျမာက္ ဂုဟ႒ကသုတ္ ၿပီး၏။