သနပ ၄.၃: ဒု႒႒ကသုတ္

၇၈၇။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ (ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တပည့္သာဝကကို) ျပစ္မွား လိုစိတ္ ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍စြပ္စြဲၾကကုန္၏။ အခ်ဳိ႕သူတို႔ကားမွန္ကန္သည္ဟုမွတ္ ထင္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ စြပ္စြဲၾကကုန္၏။ (သို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း) ျမတ္စြာဘုရားအား တစ္စံုတစ္ခုမွ် ရာဂ ေဒါသ ေမာဟေျငာင့္တံသင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျဖစ္ေပၚလာသမွ်ေသာ စြပ္စြဲမႈသို႔ မေရာက္ႏိုင္သည္သာတည္း။ (၁)

၇၈၈။ ဒိ႒ိအယူသည္ ဆြဲေဆာင္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဒိ႒ိအယူ၌ သက္ဝင္ကာကိုယ္တိုင္ ဒိ႒ိအယူတို႔ကို အျပည့္အစံု ယူဆျပဳလုပ္လ်က္ သိျမင္သမွ် ေျပာဆိုသူသည္ မိမိမိစၧာ အယူကို အဘယ္မွာလွ်င္ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရာအံ့နည္း။ (၂)

၇၈၉။ အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ သီလႏွင့္အက်င့္တို႔ကို မေမးပါဘဲလ်က္ သူတစ္ပါးတို႔အား ေျပာဆို၏။ အၾကင္သူသည္ကား မိမိ (အေၾကာင္းအရာ) ကို ကိုယ္တိုင္ပင္ ေျပာဆို၏။ ထိုေျပာဆိုျခင္းဟူသမွ်ကို ့သူယုတ္မာတို႔သေဘာဟူ၍ ပညာရွိတို႔ ဆိုၾကကုန္၏။ (၃)

၇၉ဝ။ ေလာက၌ အၾကင္ရဟန္းသည္ ကိေလသာၿငိမ္းေအးသူ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္လ်က္ ငါသည္ သီလတို႔၌ တည္သူဟု မၾကံဳးဝါး မေျပာဆို၊ အၾကင္ရဟန္းအားသံသရာပြါးစီးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔ အနည္းငယ္မွ် မရွိကုန္၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို သူေတာ္ေကာင္းသေဘာဟူ၍ ပညာ ရွိတို႔ ဆိုၾကကုန္၏။ (၄)

၇၉၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံစည္လ်က္ ျပဳစီရင္အပ္ကုန္ေသာ (မိစၧာ ဒိ႒ိလွ်င္) ေရွးသြားရွိသျဖင့္ မျဖဴစင္ကုန္ေသာ (မိစၧာ) တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုသူသည္ မိမိ၌ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ႏွင့္ အယူပ်က္စီးမႈ ‘ကုပၸ’ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ‘ပဋိစၥ’ သမုတ္အပ္ေသာ ‘သႏၲိ’ဟု ေခၚဆိုရေသာ မိစၧာအယူကိုမွီ၏။ (၅)

၇၉၂။ ဒိ႒ိအယူရွိသူတို႔သည္ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ဒိ႒ိတရားတို႔၌ စြဲျမဲယူဆအပ္ေသာ ဒိ႒ိအယူကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာေၾကာင့္မွားေသာ ႏွလံုးသြင္းယူဆမႈတို႔ကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္ကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါသည္ ထိုဒိ႒ိအယူကို ႏွလံုးသြင္း ယူဆျခင္းတို႔၌ ဒိ႒ိတရားကို စြန္႔လည္းစြန္႔၏ ယူလည္းယူ၏။ (၆)

၇၉၃။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေလာက၌ မိစၧာဒိ႒ိအယူအားလံုးကို ခါတြက္ ပစ္လႊင့္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အားဘဝႀကီးငယ္တို႔၌ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံစည္အပ္ေသာ မိစၧာ အယူသည္ မရွိ၊ တဏွာဒိ႒ိကို မမွီေသာ ထိုမိစၧာအယူအားလံုးကို ခါတြက္ပစ္လႊင့္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ လွည့္ပတ္မႈ ‘မာယာ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔ၿပီး၍ အဘယ္လားရာ ‘ဂတိ’ျဖင့္ သြားရာအံ့နည္း။ (၇)

၇၉၄။ အေၾကာင္းေသာ္ကား တဏွာဒိ႒ိကိုမွီသူသည္ ရာဂႀကီးသူ ေဒါသႀကီးသူဟူေသာ သေဘာတရားတို႔၌ ေျပာဆိုစြပ္စြဲခံရ၏။ တဏွာဒိ႒ိကို မမွီေသာ ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္ကို အဘယ္မည္ေသာ ရာဂေဒါသတရားျဖင့္ အဘယ္သို႔ ဆိုႏိုင္ရာအံ့နည္း၊မွန္၏- ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား အတၱဒိ႒ိႏွင့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိမရွိ၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ဤအတၱေဘာ၌ပင္ ဒိ႒ိအယူအားလံုးကို ခါတြက္ပစ္လႊင့္ၿပီးၿပီ။ (၈)

သံုးခုေျမာက္ ဒု႒႒ကသုတ္ ၿပီး၏။