သနပ ၄.၄: သုဒၶ႒ကသုတ္

၇၉၅။ ျမတ္ေသာ အနာေရာဂါမရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ အဆင္းကို ငါ ျမင္ရ၏။ အဆင္းကို ျမင္႐ံုမွ်ျဖင့္သတၱဝါအား ေကာင္းစြာ စင္ၾကယ္၏ဟု သိျမင္သူသည္ (ထိုအျမင္ကို) မြန္ျမတ္၏ဟု သိ၍ စင္ၾကယ္မႈကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ (ထိုအျမင္ကို) မဂ္ဉာဏ္ဟူ၍ ယံုၾကည္ေန၏။ (၁)

၇၉၆။ ျမင္႐ံုမွ်ျဖင့္ သတၱဝါအား စင္ၾကယ္ႏိုင္ခဲ့မူ အဆင္းကို သိ႐ံုမွ်ျဖင့္ ဆင္းရဲကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့မူကိေလသာဥပဓိႏွင့္ တကြသာျဖစ္ေသာ ထိုသူသည္ အရိယမဂ္မွ တစ္ပါးေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္စင္ၾကယ္ႏိုင္၏ဟု ဆိုရာသို႔ ေရာက္၏။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုသူကို မိစၧာဒိ႒ိဟု ေျပာဆိုရ၏။ (၂)

၇၉၇။ ဤေလာက၌ ရဟႏၲာျဗာဟၼဏသည္ (အရိယမဂ္မွ) တစ္ပါးေသာ မိစၧာ ဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္ရေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကားရေသာ သဒၵါ႐ံု ေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌လည္းေကာင္း မလြန္က်ဴးမႈ ‘သီလ’ ႏြားေခြးစသည္တို႔၏ အက်င့္’ဝတ’၌လည္းေကာင္း စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ မဆို၊ ကုသိုလ္အကုသိုလ္၌လည္း မကပ္ၿငိ မလိမ္းက်ံ၊ အတၱဒိ႒ိကိုလည္း စြန္႔ၿပီးျဖစ္၏။ (ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကိုလည္း) မျပဳ လုပ္ေတာ့ေပ။ (၃)

၇၉၈။ ေမ်ာက္သည္ သစ္ခက္တစ္ခက္ကို လႊတ္၍ သစ္ခက္တစ္ခက္ကို ဆြဲကိုင္ ဘိသကဲ့သို႔ ဤအတူတဏွာေနာက္သို႔ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ၾကသူတို႔သည္ ၿငိကပ္ တြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္ကုန္ရကား လက္ဦးဆရာကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆရာကိုမွီၾကကုန္လ်က့္ (ထိုထိုဆရာ့ အယူဝါဒကို) သင္ယူလည္း သင္ယူၾကကုန္၏။ စြန္႔လႊတ္လည္း စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္၏။ (၄)

၇၉၉။ (ကာမ) သညာစသည္၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာေသာ သတၱဝါသည္ (ႏြားေခြး စသည္တို႔၏) အက်င့္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ယူ၍ အယုတ္အျမတ္ျဖစ္ေသာ ဆရာတစ္ဦးမွ ဆရာတစ္ဦးထံသို႔ ဆည္းကပ္၏။ ျမတ္ေသာ ပညာရွိျဖစ္၍ နိဗၺာန္ကို သိျမင္သူသည္ မဂ္ဉာဏ္ေလးပါးတို႔ျဖင့္ သစၥာေလးပါးတရားကို သိၿပီးေသာေၾကာင့္ အယုတ္ အျမတ္ျဖစ္ေသာ ဆရာတစ္ဦးမွ ဆရာတစ္ဦးသို႔ မဆည္းကပ္ေတာ့ေပ။ (၅)

၈ဝဝ။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ျမင္သမွ်ေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကားသမွ်ေသာ သဒၵါ႐ံု ေရာက္သမွ်ေသာ ဂႏၶ ရသေဖာ႒ဗၺာ႐ံုဟု ဆိုအပ္ေသာတရားအားလံုးတို႔၌ ကိေလသာစေသာ မာရ္စစ္သည္ကို လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးႏိုင္၏။ ဤသို႔ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ တဏွာအမိုးကို ဖြင့္လ်က္ ေနထိုင္လွည့္လည္ေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို ဤေလာက၌ အဘယ္မည္ေသာတဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ အထူးထူး အေထြေထြၾကံစည္ေတာ့အံ့နည္း။ (၆)

၈ဝ၁။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ (တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္) မၾကံစည္ၾကကုန္၊ တဏွာဒိ႒ိကေရွးသြားမျပဳကုန္၊ (သႆတစေသာ မိစၧာအယူကို စင္စစ္ စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ မဆိုၾကကုန္၊ (႐ူပါ႐ံုစသည္တို႔ကို) စြဲလမ္း ခ်ည္ေႏွာင္တတ္ေသာ အထံုး အဖြဲ႕ကို (မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္) ေျဖခြၽတ္ၿပီး၍တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေလာက၌ ေတာင့္တမႈကို မျပဳေတာ့ကုန္။ (၇)

၈ဝ၂။ ကိေလသာအပိုင္းအျခားတို႔ကို လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာျဗာဟၼဏအား (အမွန္အတိုင္း) သိၿပီးျမင္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်) စြဲလမ္းမႈမရွိ၊ ကာမရာဂျဖင့္လည္း တပ္မက္မႈ မရွိ၊ ႐ူပရာဂ အ႐ူပရာဂျဖင့္လည္း တပ္မက္မႈ မရွိ၊ ဤေလာက၌ ဤအရာဝတၳဳသည္ မြန္ျမတ္၏ဟု လည္းစြဲလမ္းမႈမရွိ။ (၈)

ေလးခုေျမာက္ သုဒၶ႒ကသုတ္ ၿပီး၏။