သနပ ၄.၆: ဇရာသုတ္

၈၁၁။ (လူတို႔၏) ဤအသက္သည္ နည္းငယ္တိုေတာင္းလွေလစြ၊ အႏွစ္တစ္ရာ အတြင္း၌ေသာ္လည္းေသတတ္၏။ အႏွစ္တစ္ရာကို လြန္၍ အသက္ရွင္ေစကာမူ အိုမင္းရင့္ေရာ္၍ေသာ္လည္း ေသတတ္၏။ (၁)

၈၁၂။ လူတို႔သည္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဝတၳဳေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးၾကကုန္၏။မွန္၏-အျမဲထာဝရသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာ ပစၥည္းဝတၳဳတို႔မည္သည္ မရွိၾကကုန္၊ ဤသို႔ အျမဲထာဝရသိမ္းဆည္း မထားႏိုင္ျခင္းသည္ (ေလာက၌) ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ေကြကြင္းပ်က္စီးျခင္းပင္တည္းဟု ျမင္၍ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူတို႔ ေဘာင္၌ မေနရာ။ (၂)

၈၁၃။ ေယာက်္ားသည္ အၾကင္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ဝတၳဳပစၥည္းကို ဤဥစၥာကား ငါ့ဥစၥာတည္းဟုမွတ္ထင္၏။ ထိုဥစၥာရွင္ေယာက်္ား ေသေသာအခါ ထိုျမတ္ႏိုးဖြယ္ ဝတၳဳပစၥည္းကို ပယ္စြန္႔သြားရ၏။ (ရတနာသံုးပါးကို) ျမတ္ႏိုးေသာ ပညာရွိသည္ ဤအေၾကာင္းကိုလည္း သိ၍ ငါ့ဟာဟု စြဲလမ္းအပ္ေသာ ဝတၳဳ၌ မၫြတ္ကိုင္းရာ။ (၃)

၈၁၄။ ေယာက်္ားသည္ အိပ္မက္ထဲ၌ ေတြ႕ဆံုၾကံဳႀကိဳက္ေသာသူကို ႏိုးေသာအခါ မေတြ႕ျမင္ရေတာ့သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာတမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြားကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာသူကို မေတြ႕ျမင္ရေတာ့ေပ။ (၄)

၈၁၅။ အၾကင္သူတို႔၏ ဦးျဖဴ ဦးမည္းစေသာ ဤအမည္ကို ေခၚေဝၚေျပာဆိုရာ၏။ ထိုသူတို႔ကို ျမင္လည္း ျမင္ရ ၾကားလည္း ၾကားရကုန္၏။ ထိုသတၱဝါကြယ္လြန္သည္ရွိေသာ္မွည့္ေခၚထားေသာ ဦးျဖဴ ဦးမည္းစေသာ အမည္မွ်သာ ႂကြင္းက်န္ ရစ္ေတာ့၏။ (၅)

၈၁၆။ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဝတၳဳ၌ မက္ေမာတြယ္တာသူတို႔သည္ စိုးရိမ္ပူေဆြး ငိုေႂကြးမႈ ဝန္တိုမႈကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘးမရွိရာ (နိဗၺာန္) ကို ိ ျမင္ကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သိမ္းဆည္းမႈကို စြန္႔လႊတ္၍ က်င့္ၾကကုန္ၿပီ။ (၆)

၈၁၇။ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ (ျမတ္ႏိုးဖြယ္အာ႐ံုမွ) တြန္႔ ဆုတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ က်င့္ေသာ ရဟန္း၏ ထိုအက်င့္ကို ညီၫြတ္ ေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ဟူ၍ဆိုၾကကုန္၏။ ယင္းသို႔ က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္ကို သံုးဆယ့္တစ္ဘံု၌ မျမင္ေစေတာ့ေပ။ (၇)

၈၁၈။ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မမွီေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ အတြင္းအပ တရားအား လံုးတို႔၌ ခ်စ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ မုန္းျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ ၾကာဖက္၌ ေရသည္ မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၌ ငိုေႂကြးမႈ ဝန္တိုမႈသည္ မကပ္ၿငိႏိုင္။ (၈)

၈၁၉။ ၾကာဖက္၌ ေရေပါက္သည္ မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာ၌ ေရသည္မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ျမင္ရေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကားရေသာ သဒၵါ႐ံုေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌ မကပ္ၿငိေတာ့ ေပ။ (၉)

၈၂ဝ။ ကိေလသာကို ခါတြက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ျမင္ရေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကားရေသာ သဒၵါ႐ံုေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၌ ထိုတဏွာ မာန ဒိ႒ိျဖင့္ မစြဲလမ္း မမွတ္ထင္၊ တစ္ပါးေသာအက်င့္ျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို အလိုမရွိ၊ ထို ရဟႏၲာသည္ (ဗာလပုထုဇဥ္ကဲ့သို႔) တပ္ႏွစ္သက္တတ္သူလည္း မဟုတ္၊ (ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္ ေသကၡတို႔ကဲ့သို႔) တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း ကင္းဆဲလည္း မဟုတ္၊ (တပ္ႏွစ္ သက္ျခင္းကင္းၿပီးသူ ျဖစ္၏)။ (၁ဝ)

ေျခာက္ခုေျမာက္ ဇရာသုတ္ ၿပီး၏။