သနပ ၅.၁၁: ဇတုကဏၰိမာဏဝပုစၧာ

၁၁ဝ၃။ (ဇတုကဏၰိသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကာမကို လိုလားျခင္း ကင္းေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားကို (အရဟံစေသာ ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏ဟု) ၾကားသိ ရ၍ ၾသဃေလးျဖာ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ လိုလားမႈ ကာမကင္းေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ျခင္းငွါလာေရာက္ခဲ့ပါ၏။ ဘုရားျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားၿငိမ္းေအးမႈ နိဗၺာန္ကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ဟုတ္မွန္တိုင္းေသာ ထိုနိဗၺာန္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၁)

၁၁ဝ၄။ တန္ခိုးရွိေသာ ေနမင္းသည္ တန္ခိုးျဖင့္ ေျမကို လႊမ္းမိုး၍ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤအတူျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာမတို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ အၾကင္တရားကို အကြၽႏု္ပ္ သိရာ၏။ ထိုတရားကို ပညာနည္းေသာ အကြၽႏု္ပ္အားေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၂)

၁၁ဝ၅။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ဇတုကဏၰိ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္ရာ (နိဗၺာန္) ကို ေဘးကင္းရာဟု ႐ႈျမင္၍ ကာမတို႔၌ တပ္မက္ေမာမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ေလာ့၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္) စြဲယူအပ္ေသာ ပယ္ စြန္႔သင့္ ပယ္စြန္႔ထိုက္ေသာ ရာဂစေသာေၾကာင့္ၾကမႈသည္ သင့္အား မျဖစ္ေစ လင့္။ (၃)

၁၁ဝ၆။ အတိတ္သခၤါရတို႔ကို (အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ကိေလသာမ်ဳိးကို ေျခာက္ ခန္းေစေလာ့၊ အနာဂတ္သခၤါရတို႔ကို (အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ရာဂစေသာ) ေၾကာင့္ၾကမႈ သင့္အား မျဖစ္ေစလင့္၊ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္ သင္ မစြဲယူခဲ့မူ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးသည္ျဖစ္၍ ေနရလတၱံ႕။ (၄)

၁၁ဝ၇။ ဇတုကဏၰိ အၾကင္အာသဝတို႔ျဖင့္ ေသမင္း၏အလိုသို႔ လိုက္ရ၏။ နာမ္ တရား႐ုပ္တရားအားလံုး၌ (ငါ ငါ၏ဥစၥာဟု) ျမတ္ႏိုးစြဲလမ္းမႈ ကင္းၿပီးေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အားထိုအာသဝတို႔ မရွိေတာ့ကုန္။ (၅)

တစ္ဆယ့္တစ္ခုေျမာက္ ဇတုကဏၰိမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။