သနပ ၅.၁၃: ဥဒယမာဏဝပုစၧာ

၁၁၁၂။ (ဥဒယသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

စ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိေတာ္မူေသာ ကိေလသာျမဴကင္းလ်က္ ေနေတာ္မူေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳေတာ္မူၿပီးေသာ အာသဝကင္းေတာ္မူေသာတရားအားလံုးတို႔၏ ကမ္း တစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ အသွ်င္ဘုရားကို ျပႆနာေမးလိုသျဖင့္ ေရာက္ လာပါ၏။ (အဝိဇၨာကို) ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱ ဖိုလ္ ဝိေမာကၡကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (၁)

၁၁၁၃-၁၁၁၄။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ဥဒယ ကာမဂုဏ္ကို လိုလားေသာ ‘ကာမစၧႏၵ’ ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ ႏွစ္ပါး စံုကို ပယ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိန’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ကို တားျမစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း လ်စ္ လ်ဴ႐ႈမႈ (စတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာ) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာတရားကို ၾကံစည္မႈ ‘ဓမၼဝိတက္’လွ်င္ေရွ႕သြားရွိေသာ အဝိဇၨာကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာတရားကို ထြက္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္ ဝိေမာကၡဟူ၍ဆို၏။ (၂-၃)

၁၁၁၅။ ေလာကသည္ အဘယ္ေႏွာင္ႀကိဳး ‘သံေယာဇဥ္’ ရွိပါသနည္း၊ ထိုေလာကကို သံုးသပ္ျခင္းကားအဘယ္ပါနည္း၊ အဘယ္တရားကို အထူးစြန္႔ပယ္ျခင္းျဖင့္ နိဗၺာန္ဟူ၍ ဆိုအပ္ပါသနည္း။ (၄)

၁၁၁၆။ ေလာကသည္ ႏွစ္သက္မႈ ‘တဏွာ’လွ်င္ ေႏွာင္ႀကိဳး ‘သံေယာဇဥ္’ ရွိ၏။ ထိုေလာကကို သံုးသပ္ျခင္းကား ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တည္း၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ပယ္ျခင္းျဖင့္ နိဗၺာန္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ (၅)

၁၁၁၇။ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ျဖစ္၍ အဘယ္သို႔ ေနေသာသူအား ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကံႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ခ်ဳပ္ပါသနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကို ေမးရန္ အကြၽႏု္ပ္တို႔လာေရာက္ပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား၏ ထိုစကားေတာ္ကို ၾကားနာလိုပါကုန္၏။ (၆)

၁၁၁၈။ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ျဖစ္၍ အတြင္း ‘အဇၩတၱ’ သႏၲာန္၌လည္းေကာင္း၊ အပ ‘ဗဟိဒၶ’ သႏၲာန္၌လည္းေကာင္း ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ကို မႏွစ္သက္မူ၍ ဤသို႔ ေနေသာသူအား ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကံႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ခ်ဳပ္၏။ (၇)

တစ္ဆယ့္သံုးခုေျမာက္ ဥဒယမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။