သနပ ၅.၁၄: ေပါသာလမာဏဝပုစၧာ

၁၁၁၉။ (ေပါသာလသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ လြန္ၿပီးအတိတ္ဘဝကို ၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။ တုန္လႈပ္မႈ ‘တဏွာ’ကင္းေတာ္မူ၏။ ယံုမွားမႈကို ပယ္ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ တရားအားလံုးတို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ျပႆနာ ေမးလို သျဖင့္ ေရာက္လာပါ၏။ (၁)

၁၁၂ဝ။ သာကီႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား ႐ုပ္အမွတ္သညာရွိေသာ ႐ူပါဝစရ သမာပတ္ကို လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ ႐ုပ္ပဋိသေႏၶအားလံုးကို တဒဂၤဝိကၡမ႓နအားျဖင့္ ပယ္ၿပီးေသာ အတြင္း ‘အဇၩတၱ’ သႏၲာန္၌လည္းေကာင္း၊ အပ ‘ဗဟိဒၶ’ သႏၲာန္၌လည္းေကာင္း တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိဟု ႐ႈေသာ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္၏ ဉာဏ္ကို ေမးေလွ်ာက္ပါ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာသူကို အဘယ္သို႔ သိအပ္ပါသနည္း။ (၂)

၁၁၂၁။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေပါသာလ အလံုးစံုေသာ ဝိညာဏ္၏တည္ရာ ‘ဝိညာဏ႒ိတိ’တို႔ကို အမွန္သိေသာ ငါဘုရားသည္ (ကံ၏အစြမ္းအားျဖင့္) တည္ေသာ (အာကိၪၥညာယတန စသည္တို႔၌) ၫြတ္ေသာ ထိုအာကိၪၥညာယတနလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ထိုသတၱဝါကို သိ၏။ (၃)

၁၁၂၂။ (အၾကင္အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္သည္ ) အာကိၪၥညာယတနဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အာကိၪၥညာယတန ကုသိုလ္ကံကို (ပလိေဗာဓဟု) သိ၍ အ႐ူပရာဂဟု ဆိုအပ္ေသာ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’ကိုလည္း (ဘဝရာဂ) သံေယာဇဥ္ဟု သိ၍ ဤသို႔ ထိုအာကိၪၥညာ ယတနသမာပတ္ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိၿပီးလွ်င္ ထိုအာကိၪၥညာယတနသမာပတ္မွ (ထလ်က္) ထိုသမာပတ္ကို အနိစၥစေသာအားျဖင့္ ႐ႈ၏။ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးေသာ ထို (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ရ) ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏ ဤအရဟတၱဖိုလ္ဉာဏ္သည္ မေဖာက္မျပန္မွန္ကန္ေသာဉာဏ္ေပတည္း။ (၄)

တစ္ဆယ့္ေလးခုေျမာက္ ေပါသာလမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။