သနပ ၅.၁၆: ပိဂႋယမာဏဝပုစၧာ

၁၁၂၇။ (ပိဂႋယသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

အကြၽႏု္ပ္သည္ အိုမင္းပါၿပီ၊အားနည္းပါၿပီ၊ ႐ုပ္အဆင္း ယုတ္ေလ်ာ့ပါၿပီ၊ မ်က္စိမ်ား မၾကည္လင္ေတာ့ပါ၊ နားေကာင္းေကာင္း မၾကားေတာ့ပါ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ဘုရား တရားကို မ်က္ေမွာက္ မျပဳရမီ အၾကား၌သာလွ်င္ ေတြေဝလ်က္ မပ်က္စီးလိုပါ၊ ဤေနရာ၌ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာ အၾကင္တရားကို အကြၽႏု္ပ္ သိလိုပါ၏။ ထိုတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၁)

၁၁၂၈။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ပိဂႋယ ေမ့ေလ်ာ့ကုန္ေသာ လူတို႔သည္ ႐ုပ္တို႔ေၾကာင့္ ပင္ပန္းသည္တို႔ကို ျမင္၍ ႐ုပ္တို႔ေၾကာင့္ ပင့္ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးရကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ မေမ့မေလ်ာ့မူ၍ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ မျဖစ္ျခင္းငွါ႐ုပ္ကို စြန္႔ပယ္ေလေလာ့ (၂)

၁၁၂၉။ ေလာကဝယ္ တူ႐ူအရပ္ေလးမ်က္ႏွာ အေထာင့္အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ အထက္အရပ္ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာဟူေသာ ဤအရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတို႔၌ အသွ်င္ဘုရားသည္ မျမင္ရ မၾကားရမေရာက္ရ မသိရေသာတရား တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိပါ၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈကို ပယ္စြန္႔ရာျဖစ္ေသာ အၾကင္တရားကို အကြၽႏု္ပ္ သိရာပါ၏။ ထိုတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၃)

၁၁၃ဝ။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ပိဂႋယ တဏွာသည္ ႏွိပ္စက္ ဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ (ဇာတိစသည္ျဖင့္) ပူပန္ျခင္းရွိကုန္ေသာ အိုျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သင္ေတြ႕ ျမင္ေနရ၏။ ပိဂႋယ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္မေမ့မေလ်ာ့မူ၍ ဘဝသစ္၌ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းငွါ တဏွာကို စြန္႔ပယ္ေလေလာ့။ (၄)

တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခုေျမာက္ ပိဂႋယမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။