သနပ ၅.၁: အဇိတမာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၃၉။ (အဇိတသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ေလာကကို အဘယ္တရားက ဖံုးလႊမ္းထားပါသနည္း၊ ေလာကသည္ အဘယ္တရားေၾကာင့္ မထင္ရွားပါသနည္း၊ အဘယ္တရားကို လိမ္းက်ံကပ္ၿငိတတ္ေသာတရားဟု ေဟာေတာ္မူပါ သနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ ထိုေလာက၏ ေဘးႀကီး ျဖစ္ပါသနည္း။ (၁)

၁ဝ၄ဝ။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

အဇိတ ေလာကကို မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ က ဖံုးလႊမ္းထား၏။ မိမိအားသာ ျဖစ္ေစလို၍ သူတစ္ပါးအား မျဖစ္ေစလိုမႈ ‘မစၧရိယ’ႏွင့္ ေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘ပမာဒ’ တရားေၾကာင့္ ေလာကသည္ မထင္ရွား၊ ျမည္တမ္းေၾကာင္း (တဏွာ) ကို (ေလာကကို) လိမ္းက်ံ ကပ္ၿငိတတ္ေသာတရားဟု ငါ ဆို၏။ သံသရာဝဋ္ (ဒုကၡ)သည္ ထိုေလာက၏ ေဘးႀကီး ျဖစ္၏။ (၂ဝ)

၁ဝ၄၁။ (အဇိတသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

အာယတနအားလံုးတို႔၌ တဏွာအလ်ဥ္တို႔သည္ စီးကုန္၏။ တဏွာအလ်ဥ္တို႔ကို အဘယ္တရားသည္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ႏိုင္ပါသနည္း၊ တဏွာအလ်ဥ္တို႔ကို ေစာင့္စည္း ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ေသာတရားကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ အဘယ္တရားက တဏွာအလ်ဥ္တို႔ကို ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔ႏိုင္ပါသနည္း။ (၃)

၁ဝ၄၂။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

အဇိတ ေလာက၌ စီးသြားကုန္ေသာတဏွာအလ်ဥ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’သည္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ႏိုင္၏။ တဏွာအလ်ဥ္တို႔ကို ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔ႏိုင္ေသာတရားကို ငါဆိုအံ့၊ ပညာက ထိုတဏွာအလ်ဥ္တို႔ကို ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔ႏိုင္၏။ (၄)

၁ဝ၄၃။ (အဇိတသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

အသွ်င္ဘုရား ပညာသည္လည္းေကာင္း၊ သတိသည္လည္းေကာင္း၊ နာမ္႐ုပ္သည္ လည္းေကာင္း ရွိပါ၏။ ဤပညာ သတိ နာမ္႐ုပ္တရားသည္ အဘယ္၌ ခ်ဳပ္ပါသနည္း၊ ေမးအပ္ေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းကို အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (၅)

၁ဝ၄၄။ အဇိတ သင္ေမးအပ္ေသာ အေမးျပႆနာကို ငါ ေျဖအံ့၊ အၾကင္နိဗၺာန္၌ နာမ္သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္၏။ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ ဟူေသာ အဘိသခၤါရဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္၌ ဤနာမ္႐ုပ္သည္ ခ်ဳပ္၏။ (၆)

၁ဝ၄၅။ ျမတ္စြာဘုရား ဤေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ကား တရားကိုသိၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ကုန္၏။ မ်ားစြာေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ကား က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အက်င့္ကို ေမးအပ္ေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူပါေလာ့ (ဟု ေလွ်ာက္၏)။ (၇)

၁ဝ၄၆။ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔၌ မတပ္မက္ မတြယ္တာရာ၊ စိတ္ညစ္ညဴး ေနာက္က်ဳသူ မျဖစ္ရာ၊ တရားအားလံုးတို႔၌ လိမၼာသည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေနထိုင္ရာ၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။ (၈)

ေရွးဦးစြာေသာ အဇိတမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။