သနပ ၅.၄: ေမတၱဂူမာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၅၆။ (ေမတၱဂူသည္ ဤသို႔ ေမးလွ်ာက္၏) –

ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားကို မဂ္ဉာဏ္ေလးပါးတို႔ျဖင့္ အဆံုးသို႔ ေရာက္ၿပီး သူ ပြါးမ်ားၿပီးေသာ စိတ္ရွိသူဟူ၍ အကြၽႏု္ပ္ ေအာက္ေမ့မွတ္ထင္ပါ၏။ ေလာက၌ ဆင္းရဲဟူသမွ်တို႔သည္ အမ်ားအျပားရွိပါကုန္၏။ ဤဆင္းရဲတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါကုန္သနည္း၊ ထိုအေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားသည္ ထိုအေၾကာင္းကို အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (၁)

၁ဝ၅၇။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေမတၱဂူ ဆင္းရဲ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းအစကို ငါ့အား သင္ ေမး၏။ ထိုဆင္းရဲျဖစ္ ေၾကာင္းအစကိုငါသိသည့္အတိုင္း သင့္အား ေဟာၾကားအံ့၊ ေလာက၌ အမ်ား အျပားအားျဖင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲအားလံုးတို႔သည္ ကံကိေလသာစေသာ ဥပဓိဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ (၂)

၁ဝ၅၈။ အၾကင္သူသည္ ပညာမဲ့သည္ျဖစ္၍ ကံကိေလသာစေသာ ဥပဓိကို ျပဳ လုပ္၏။ ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္ အဖန္တလဲလဲ ပဋိသေႏၶေနျခင္းစေသာ ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတိ (စေသာ) ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဖန္ ဖန္ ႐ႈဆင္ျခင္လ်က္ (အနိစၥ စသည္ကို) ပိုင္းျခားသိသည္ျဖစ္၍ကံကိေလသာ စေသာ ဥပဓိကို မျပဳလုပ္ရာ။ (၃)

၁ဝ၅၉။ အၾကင္ပုစၧာကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ ေမးခဲ့ပါကုန္၏။ အသွ်င္သည္ ထိုပုစၧာကို အကြၽႏု္ပ္အားေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရားအား အျခားေသာ ပုစၧာကို ေမးပါကုန္အံ့၊ တိုက္တြန္းပါ၏။ ထိုပုစၧာကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါေလာ့၊ ပညာရွိတို႔သည္ သံသရာ အလ်ဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အိုမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ပူေဆြးမႈ ငိုေႂကြးမႈကိုလည္းေကာင္း အဘယ္သို႔ လြန္ေျမာက္ပါကုန္ သနည္း၊ ေတာင္းပန္ပါ၏။ ထိုတရားကို အသွ်င္ဘုရား သိေတာ္မူၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေမးကို အကြၽႏ္ုပ္အား ေျဖၾကားေတာ္မူပါ။ (၄)

၁ဝ၆ဝ။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေမတၱဂူ ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားကို သင့္အား ငါေဟာၾကားေပအံ့။ ယင္းသို႔ ေသာတရားကို သိ၍ ေအာက္ ေမ့မႈ သတိရွိလ်က္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူသည္ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။ (၅)

၁ဝ၆၁။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္တရားကို သိ၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိလ်က္က်င့္ၾကံအားထုတ္သူသည္ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ကို လြန္ ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။ ျမတ္ေသာ ထိုတရားကို အကြၽႏု္ပ္ အလြန္ႏွစ္သက္လွပါ၏။ (၆)

၁ဝ၆၂။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေမတၱဂူ ပစၥဳပၸန္ အတိတ္ အနာဂတ္စေသာတရားအားလံုးကို (အနိစၥစေသာ အျပားအားျဖင့္) သင္သိ၏။ ထိုတရားအားလံုးတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ တဏွာဒိ႒ိဟူေသာတည္ရာအိမ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဘိသခၤါရဝိညာဏ္ကိုလည္းေကာင္း ႏုတ္ပယ္ေလေလာ့၊ ဤသို႔ ႏုတ္ပယ္ႏိုင္သည္ရွိေသာ္ ဘဝ၌ မတည္ရာ။ (၇)

၁ဝ၆၃။ ဤသို႔ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ေနေလ့ရွိေသာ ပညာရွိရဟန္းသည္ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိလ်က္မေမ့မေလ်ာ့က်င့္ကာ တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္ ျမတ္ႏိုးမႈတို႔ကို ပယ္စြန္႔သည္ရွိေသာ္ ဤဘဝ၌ပင္လွ်င္ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈဟူေသာ ဆင္းရဲကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ရာ၏။ (၈)

၁ဝ၆၄။ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ ေကာင္းစြာေဟာ ၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ကံကိေလသာစေသာ ဥပဓိကို ပယ္တတ္သည့္ ထိုစကားကို အကြၽႏု္ပ္ ႏွစ္သက္ပါ၏။ ထိုတရားကို အသွ်င္ဘုရား သိေတာ္မူၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မခြၽတ္ဧကန္ပင္ ဆင္းရဲကို ပယ္ေတာ္မူႏိုင္ပါ၏။ (၉)

၁ဝ၆၅။ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္ ၾကံစည္မိသည္ကား အသွ်င္ဘုရားသည္ အၾကင္သူတို႔ကို မျပတ္ခါခါဆံုးမေတာ္မူရာ၏။ ထိုသူတို႔သည္လည္း ဆင္းရဲကို ပယ္ႏိုင္ကုန္ရာ၏။ မေကာင္းမႈကို ျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထို႔ေၾကာင့္ အသွ်င္ဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အကြၽႏု္ပ္ ရွိခိုးပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မျပတ္ခါခါ ဆံုးမေတာ္မူတန္ရာပါ၏။ (၁ဝ)

၁ဝ၆၆။ ေမတၱဂူ အၾကင္သူကို သင္သည္ မေကာင္းမႈမွ အပျပဳၿပီးသူ မဂ္ ဉာဏ္ေလးပါးတို႔ျဖင့္အဆံုးသို႔ ေရာက္ၿပီးသူေၾကာင့္ၾကမႈမရွိသူ ကာမဘဝ၌ ကပ္ ၿငိျခင္း မရွိသူဟူ၍ သိရာ၏။ ထိုသူသည္ မခြၽတ္လွ်င္ ဤသံသရာအလ်ဥ္ ‘ၾသဃ’ကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသူ တစ္ဖက္ကမ္း (နိဗၺာန္သို႔) ကူးေျမာက္ၿပီးသူကိေလသာ ဆူး ေျငာင့္မရွိသူ ယံုမွားကင္းသူ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၏။ (၁၁)

၁ဝ၆၇။ ဤေလာက၌ အၾကင္သူသည္ ပညာ ရွိ၏။ ေလးပါးေသာ မဂ္ဉာဏ္တို႔ျဖင့္ အဆံုးသို႔ ့ေရာက္၏။ ထိုသူသည္ ဘဝငယ္ ဘဝႀကီး၌ ဤရာဂစေသာ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈကို ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ တဏွာကင္းၿပီးသူ ဆင္းရဲေၾကာင္း ကိေလသာကင္းၿပီးသူ တြယ္တာမႈ ကင္းၿပီးသူျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနမႈအိုမႈစေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲကို ကူးေျမာက္ႏိုင္၏ဟု ငါ ဆို၏။ (၁၂)

ေလးခုေျမာက္ ေမတၱဂူမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။