သနပ ၅.၅: ေဓာတကမာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၆၈။ (ေဓာတကသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

အျမတ္တရားကို ရွာမွီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားကို ေမး ေလွ်ာက္ပါ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုအလြန္ၾကားနာလိုပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ႁမြက္ဆိုသံကို ၾကားနာ ရ၍ မိမိ၏ ရာဂစသည္ ၿငိမ္းေအးျခင္းငွါက်င့္ႏိုင္ရာပါ၏။ (၁)

၁ဝ၆၉။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေဓာတက ထိုသို႔ ျဖစ္လွ်င္ ျပင္းစြာအားထုတ္မႈကို ျပဳေလာ့၊ ဤငါဘုရား အထံမွ တရားသံကိုၾကားနာရ၍ ဤငါဘုရား သာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိသည္ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိ၏ ရာဂစသည္ ၿငိမ္းေအးျခင္းငွါ က်င့္ရာ၏။ (၂)

၁ဝ၇ဝ။ ထက္ဝန္းက်င္ ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ပညာစကၡဳရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား နတ္ေလာကလူ႕ေလာက၌ ရာဂစေသာေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိေသာ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီး၍လွည့္လည္ႂကြသြားေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ ဖူးျမင္ရပါ၏။ ထိုအသွ်င္ဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ရွိခိုးပါ၏။ သာကီႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို ယံုမွားမႈတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစေတာ္မူပါေလာ့။ (၃)

၁ဝ၇၁။ ေဓာတက ေလာက၌ ယံုမွားမႈရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် လြတ္ ေျမာက္ေစျခင္းငွါငါဘုရားတတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္၊ သင္သည္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ တရားကို သိလတ္ေသာ္ ဤနည္းျဖင့္ဤသံသရာအလ်ဥ္ ‘ၾသဃ’ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။ (၄)

၁ဝ၇၂။ ျဗဟၼာမင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္သခၤါရတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ နိဗၺာန္တရားကို အကြၽႏု္ပ္ သိရာပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္အား သနားသည္ျဖစ္၍ ထိုတရားျဖင့္ဆံုးမေတာ္မူပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေကာင္းကင္ကဲ့သို႔ အထူးထူး အေထြေထြရွိသည္အျဖစ္သို႔ မေရာက္မူ၍ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းေအးသည္ျဖစ္၍ တဏွာဒိ႒ိတို႔ကို မမွီဘဲက်င့္ၾကံအားထုတ္ လိုပါ၏။ (၅)

၁ဝ၇၃။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေဓာတက ယခုဘဝ၌ပင္ တစ္ဆင့္ၾကားမဟုတ္ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ ကိေလသာၿငိမ္းေအးမႈ နိဗၺာန္တရားကို သင့္အား ငါ ေဟာၾကားေပအံ့၊ ယင္းတရားကို သိ၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိလ်က္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူသည္ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။ (၆)

၁ဝ၇၄။ အျမတ္တရားကို ရွာမွီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္ကိေလသာမွ ၿငိမ္းေအးမႈနိဗၺာန္တရားျမတ္ကို သိ၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိလ်က္ က်င့္ၾကံအား ထုတ္သူသည္ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။ ထို ကိေလသာမွ ၿငိမ္းေအးမႈ နိဗၺာန္တရားျမတ္ကိုအကြၽႏု္ပ္ ႏွစ္သက္လွပါ၏။ (၇)

၁ဝ၇၅။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေဓာတက ပစၥဳပၸန္ အတိတ္ အနာဂတ္စေသာတရားအားလံုးကို အနိစၥစေသာ အျပားအားျဖင့္ သင္သိ၏။ ေလာက၌ ထိုတရားအားလံုးကို ကပ္ၿငိတတ္ေသာတရားဟု သိ၍ ဘဝႀကီးငယ္၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ့တပ္မက္တြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ကို မျပဳ ေလလင့္။ (၈)

ငါးခုေျမာက္ ေဓာတကမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။