သနပ ၅.၆: ဥပသီ၀မာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၇၆။ (ဥပသီဝသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

သာကီႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ေယာက္တည္း အမွီမရွိဘဲ ႀကီးက်ယ္ေသာ ‘ၾသဃ’ သံသရာအလ်ဥ္ကို ကူးေျမာက္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ပါ၊ ထက္ ဝန္းက်င္ ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ပညာစကၡဳရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္တရားကိုမွီ၍ ဤသံသရာ အလ်ဥ္ ‘ၾသဃ’ကို ကူးေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။ ထိုမွီရာ တရားကို ေဟာ ေတာ္မူပါေလာ့။ (၁)

၁ဝ၇၇။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ဥပသီဝ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိလ်က္ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ကို အနိစၥ စေသာအားျဖင့္ ႐ႈသည္ျဖစ္၍ (တစ္စံုတစ္ခုမွ်) မရွိဟူေသာ (အာကိၪၥညာယတန သမာပတ္ကို)မွီ၍သံသရာအလ်ဥ္ ‘ၾသဃ’ကို ကူးေျမာက္ေလေလာ့၊ ကာမတို႔ကို ပယ္လ်က္ ယံုမွားျခင္းတို႔မွ ကင္းေပ်ာက္သည္ျဖစ္၍ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ကို ေန႔ေရာညဥ့္ပါ ထင္စြာ ႐ႈေလေလာ့။ (၂)

၁ဝ၇၈။ (ဥပသီဝသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္သူသည္ အလံုးစံုေသာ ကာမတို႔၌ တပ္မက္မႈ ကင္း၏။ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ကို အမွီျပဳလ်က္ တစ္ပါးေသာ သမာပတ္ကို စြန္႔၍ ျမတ္ေသာ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ဟူေသာ သညာဝိေမာကၡ၌ ႏွလံုးသြင္း၏။ ထိုသူသည္ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာ့ဘံု၌ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ တည္ရာသေလာ။ (၃)

၁ဝ၇၉။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ဥပသီဝ အၾကင္ သူသည္ အလံုးစံုေသာ ကာမတို႔၌ တပ္မက္မႈ ကင္း၏။ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ကို အမွီျပဳလ်က္ တစ္ပါးေသာ သမာပတ္ကို စြန္႔၍ ျမတ္ေသာ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ဟူေသာ သညာဝိေမာကၡၡ၌ ႏွလံုးသြင္း၏။ ထိုသူသည္ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာ့ဘံု၌ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ တည္ရာ၏။ (၄)

၁ဝ၈ဝ။ (ဥပသီဝသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ထက္ဝန္းက်င္ ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ပညာစကၡဳရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထိုသူသည္ ထိုအာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာ့ဘံု၌ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ တည္ခဲ့မူ ထိုဘံု၌ပင္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿငိမ္းေအးသည္ျဖစ္၍ (ဆင္းရဲတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္သည္ ျဖစ္ရာ သေလာ၊သို႔ မဟုတ္မူထိုသို႔ သေဘာရွိေသာသူ၏ ဝိညာဥ္သည္ ေရြ႕ေလ်ာရာေသး သေလာ။ (၅)

၁ဝ၈၁။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ဥပသီဝ ေလဟုန္ျဖင့္ လြင့္ေသာ မီးလွ်ံသည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့့သို႔ တစ္စံုတစ္ခုေခၚေဝၚအပ္ေသာ အျဖစ္သို႔ မေရာက္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ နာမကာယမွ လြတ္သည္ျဖစ္၍ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ တစ္စံုတစ္ခု ေခၚေဝၚအပ္ေသာ အျဖစ္သို႔ မေရာက္။ (၆)

၁ဝ၈၂။ (ဥပသီဝသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ထိုသူသည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သြားသေလာ၊သို႔ မဟုတ္ မရွိေတာ့ၿပီ ေလာ၊သို႔ မဟုတ္မူစင္စစ္ ျမဲေသာ သေဘာျဖင့္ မေဖာက္ျပန္ေတာ့ၿပီေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏။ ထိုတရားကို အသွ်င္ဘုရား သိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းကို အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၇)

၁ဝ၈၃။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) – ဥပသီဝ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းသို႔ ေရာက္သူအား ႐ုပ္စေသာ အတိုင္းအရွည္ပမာဏ မရွိ၊ အၾကင္ရာဂစေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ထိုသူကို (တပ္မက္သူစသည္ျဖင့္) ဆိုကုန္ ရာ၏။ ထိုသူအား ထိုအေၾကာင္းမ်ဳိးမရွိေတာ့ၿပီ၊ (ခႏၶာစေသာတရား)အားလံုးတို႔ကို ပယ္ႏုတ္ၿပီးကုန္သည္ရွိေသာ္ အလံုးစံုေသာ ေခၚဆိုရာအေၾကာင္းမ်ဳိးကိုလည္း ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ (၈)

ေျခာက္ခုေျမာက္ ဥပသီဝမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။