သနပ ၅.၇: နႏၵမာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၈၄။ (နႏၵသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ေလာက၌ (မုနိ) အမည္ခံ အာဇီဝကစသည္တို႔ ရွိကုန္၏ဟု လူတို႔ေျပာဆိုကုန္၏။ ထိုစကားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုကုန္သနည္း၊ သမာပတ္ဉာဏ္စသည္ႏွင့္ ျပည့္ စံုေသာသူကို မုနိဟု ဆိုကုန္ပါသေလာ၊သို႔ မဟုတ္ ေခါင္းပါးေသာ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကို မုနိဟု ဆိုကုန္ပါသေလာ။ (၁)

၁ဝ၈၅။ နႏၵ ဤသာသနာေတာ္ဝယ္ ခႏၶာစသည္၌ လိမၼာသူတို႔သည္ အျမင္ စင္ၾကယ္မႈျဖင့္ မုနိဟူ၍မဆိုကုန္၊ အၾကားစင္ၾကယ္မႈျဖင့္ မုနိဟူ၍ မဆိုကုန္၊ သမာပတ္စေသာဉာဏ္ျဖင့္ မုနိဟူ၍ မဆိုကုန္၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ကိေလသာ စေသာ မာရ္စစ္သည္ ကင္းေအာင္ ျပဳၿပီး၍ ဆင္းရဲ မရွိၾကကုန္၊ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈ ‘အာသာ’ မရွိၾကကုန္ဘဲ က်င့္ၾကံကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို မုနိဟူ၍ ဆို၏။ (၂)

၁ဝ၈၆။ (နႏၵသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤသမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ျမင္မႈ ၾကားမႈျဖင့္လည္းစင္ၾကယ္၏ဟု ဆိုကုန္၏။ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’ျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ဆိုကုန္၏။ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ ေကာတု ဟလမဂၤလာျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟု ဆိုကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရား အသို႔ပါနည္း၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ထိုမိမိ အယူ၌ ေစာင့္စည္းေနထိုင္ၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ပါကုန္သေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားထိုအေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္အား ထိုအေၾကာင္းကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (၃)

၁ဝ၈၇။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

နႏၵ ဤသမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ျမင္မႈ ၾကားမႈျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’ျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏။ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ ေကာတုဟလမဂၤလာျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိမိအယူ၌ ယူ၍ ေစာင့္ စည္းေနထိုင္ၾကေစကာမူ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈကို မကူး ေျမာက္ႏိုင္ၾကကုန္ဟု ငါ ဆို၏။ (၄)

၁ဝ၈၈။ (နႏၵသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ျမတ္စြာဘုရား ဤသမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ျမင္မႈ ၾကားမႈျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’ျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏။ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ ေကာတုဟလမဂၤလာျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္၏ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔ကို သံသရာ အယဥ္ ‘ၾသဃ’မွ မကူးေျမာက္ႏိုင္ၾကသူတို႔ဟု အကယ္၍ေဟာေတာ္မူခဲ့မူ ျမတ္စြာဘုရား နတ္ေလာက လူ႕ေလာက၌ အဘယ္သူသည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈကို ကူးေျမာက္ႏိုင္ပါသနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ထိုအေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္အားထိုအေၾကာင္းကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (၅)

၁ဝ၈၉။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

နႏၵ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔ကို ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈသည္ ပိတ္ဖံုးအပ္ကုန္၏ဟူ၍ ငါမဆို၊ ဤေလာက၌ အၾကင္သူတို႔သည္ ျမင္ရေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကားရေသာ သဒၵါ႐ံု ေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသေဖာ႒ဗၺာ႐ံုျဖင့္ စင္ၾကယ္၏ဟူေသာ အယူ ေစာင့္ ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’ျဖင့္စင္ၾကယ္၏ဟူေသာ အယူအားလံုးကို ပယ္စြန္႔၍ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ ေကာတုဟလမဂၤလာအားလံုးကိုလည္း ပယ္ စြန္႔ႏိုင္၍ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ကို ပိုင္းျခားသိလ်က္ အာသေဝါကင္းကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို သံသရာအယဥ္ ‘ၾသဃ’မွ လြန္ေျမာက္ကုန္ၿပီဟု ငါဆို၏။ (၆)

၁ဝ၉ဝ။ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ ေကာင္းစြာ ေဟာ ၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ကံကိေလသာစေသာ ဥပဓိကို ပယ္တတ္သည့္ ထိုစကားကို အကြၽႏု္ပ္ ႏွစ္သက္ပါ၏။ ဤေလာက၌ အၾကင္သူတို႔သည္ ျမင္ရေသာ ႐ူပါ႐ံု ၾကား ရေသာ သဒၵါ႐ံု ေရာက္ရေသာ ဂႏၶ ရသ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုျဖင့္စင္ၾကယ္၏ဟူေသာ အယူ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’ျဖင့္ စင္ၾကယ္၏ဟူေသာ အယူအားလံုးကို ပယ္စြန္႔၍ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ ေကာတုဟလမဂၤလာအားလံုးကိုလည္းပယ္စြန္႔ႏိုင္၍ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ကို ပိုင္းျခားသိလ်က္ အာသေဝါကင္းကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို သံသရာအယဥ္ ‘ၾသဃ’မွ လြန္ေျမာက္ကုန္ၿပီဟု အကြၽႏု္ပ္လည္း ဆို၏။ (၇)

ခုနစ္ခုေျမာက္ နႏၵမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။