သန ၁၂.၂၀: ပစၥယသုတ္

၂ဝ။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား အေၾကာင္း ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒ္’ တရားတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိး ‘ပဋိစၥသမုပၸႏၷ’တရားတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေဟာအံ့။ ထို တရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားစကား ကို ေဟာေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္း ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒ္’ တရားသည္ အဘယ္နည္း။ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းခံ ေၾကာင့္ အိုမႈ ‘ဇရာ’ , ေသမႈ ‘မရဏ’ ျဖစ္၏၊ အေၾကာင္းတရားတို႔၏ တည္သည္၏အျဖစ္ အေၾကာင္းတရားတို႔၏ ျမဲသည္၏အျဖစ္ အက်ဳိးတို႔၏ အေၾကာင္းတရား၏အျဖစ္ဟူေသာ ဤသေဘာသည္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ပြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မပြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရွိေနသည္သာတည္း။ ထိုအေၾကာင္းတရားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူ၏၊ (ဉာဏ္ျဖင့္) သက္ဝင္ေတာ္မူ၏၊ သိေတာ္မူၿပီး၍့ (ဉာဏ္ျဖင့္) သက္ဝင္ေတာ္မူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ေဟာေတာ္မူ၏၊ သိေစေတာ္မူ၏၊ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏၊ ေဝဖန္ေတာ္မူ၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳေတာ္မူ၏၊ ”႐ႈကုန္ေလာ့”ဟူ၍လည္း ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ပဋိ သေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အိုမႈ ‘ဇရာ’ , ေသမႈ ‘မရဏ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ တပ္မက္ ‘တဏွာ’ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါး (သဠာယတန) အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံ ေၾကာင့္ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါး (သဠာယတန) ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ အေၾကာင္းခံ ေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အေၾကာင္းတရားတို႔၏ တည္သည္၏အျဖစ္ အေၾကာင္းတရားတို႔၏ ျမဲသည္၏အျဖစ္ အက်ဳိးတို႔၏ အေၾကာင္းတရား၏အျဖစ္ဟူ ေသာ ဤသေဘာသည္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ပြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မပြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရွိေန သည္သာတည္း။ ထိုအေၾကာင္းတရားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူ၏၊ (ဉာဏ္ျဖင့္) သက္ ဝင္ေတာ္မူ၏၊ သိေတာ္မူၿပီး၍ (ဉာဏ္ျဖင့္) သက္ဝင္ေတာ္မူၿပီး၍ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ေဟာေတာ္မူ၏၊ သိေစေတာ္မူ၏၊ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏၊ ေဝဖန္ေတာ္မူ၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳေတာ္မူ၏၊ ”႐ႈကုန္ ေလာ့”ဟူ၍လည္း ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ”ဇာတိေၾကာင့္ ဇရာမရဏျဖစ္၏”စသည္တို႔၌ မွန္သည္၏အျဖစ္ မခြၽတ္ ယြင္းသည္၏အျဖစ္ တစ္ပါးေသာ သေဘာအားျဖင့္ မျဖစ္သည္၏အျဖစ္ အက်ဳိးတို႔၏ အေၾကာင္းတရား၏ အျဖစ္ကို အေႀကာင္း ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒ္’ တရားဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အက်ဳိး ‘ပဋိစၥသမုပၸႏၷ’ တရားတို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ အိုမႈ ‘ဇရာ’ , ေသမႈ ‘မရဏ’သည္ မျမဲ၊ ျပဳစီရင္ခံရ၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ကင္းျပတ္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’သည္ မျမဲ၊ ျပဳစီရင္ ခံရ၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ကင္းျပတ္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဘဝသည္ မျမဲ၊ ျပဳစီရင္ခံရ၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ကုန္ျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ကင္းျပတ္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ သည္။ ရဟန္းတို႔ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ သည္။ ရဟန္းတို႔ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ သည္။ ရဟန္းတို႔ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါး (သဠာယတန) သည္။ ရဟန္းတို႔ ‘နာမ္႐ုပ္’သည္။ ရဟန္းတို႔ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ သည္။ ရဟန္းတို႔ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္။ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’သည္ မျမဲ၊ ျပဳ စီရင္ခံရ၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ကင္းျပတ္ျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိး ‘ပဋိစၥသမုပၸႏၷ’ တရားတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာတပည့္အား ဤသည္ကား အေၾကာင္း ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒ္’ တရားတည္း၊ ဤသည္ကား အက်ဳိး ‘ပဋိစၥသမုပၸႏၷ’ တရားတို႔တည္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္ကုန္၏၊ ထိုအခါ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ”ငါသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလက ျဖစ္ဖူးၿပီေလာ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလက မျဖစ္ဖူးသေလာ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလက အဘယ္သို႔ ျဖစ္ခဲ့သနည္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလက အဘယ္ပံု ျဖစ္ခဲ့သနည္း၊ ငါသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလက အဘယ္သို႔ ျဖစ္ၿပီး၍့အဘယ္သို႔ ျဖစ္ ခဲ့သနည္း”ဟု ေရွးအဖို႔သို႔လည္း ေျပးဝင္လတၱံ႕။ ”ငါသည္ ေနာင္ကာလ၌ ျဖစ္လတၱံ႕ေလာ၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္လတၱံ႕ေလာ၊ ေနာင္ကာလ၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လတၱံ႕နည္း၊ ေနာင္ကာလ၌ အဘယ္ပံု ျဖစ္လတၱံ႕နည္း၊ ငါသည္ ေနာင္ကာလ၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္၍ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လတၱံ႕နည္း”ဟု ေနာက္အဖို႔သို႔လည္း ေျပးဝင္ လတၱံ႕။ ”ငါသည္ ျဖစ္ေနသေလာ၊ မျဖစ္ေနသေလာ၊ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ေနသနည္း၊ အဘယ္ပံု ျဖစ္ေန သနည္း၊ ဤသတၱဝါသည္ အဘယ္အရပ္မွ လာခဲ့သနည္း၊ ထိုသတၱဝါသည္ အဘယ္အရပ္ကို သြားလတၱံ႕ နည္း”ဟု ဤယခု မ်က္ေမွာက္ေလာက၌လည္း မိမိခႏၶာကိုယ္၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ (ယံုမွားျခင္း) ျဖစ္ လတၱံ႕ဟူေသာ ထိုအေၾကာင္းသည္ မရွိ။ ထိုသို႔ မရွိျခင္းသည္ အဘယ္႕ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အရိယာ တပည့္အား ဤသည္ကား အေၾကာင္း ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒ္’တရားတည္း၊ ဤသည္တို႔ကား အက်ဳိး ‘ပဋိစၥသမုပၸႏၷ’ တရားတို႔တည္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ အာဟာရဝဂ္ ၿပီး၏။