သန ၁၂.၃၅: အဝိဇၨာပစၥယသုတ္

၃၅။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူသည္႐ိွေသာ္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤဇရာမရဏသည္ အဘယ္သူ၏ ဇရာမရဏပါနည္း”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ”အေမးျပႆနာသည္ မသင့္ေလ်ာ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”ဇရာမရဏဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤဇရာမရဏသည္ အဘယ္သူ၏ ဇရာ မရဏပါနည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့။ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”ဇရာမရဏသည္ တစ္မ်ဳိးတျခား တည္း၊ ဤဇရာမရဏသည္ တစ္ပါးသူ၏ ဇရာမရဏတည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့။ (ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔၏) ထိုႏွစ္မ်ဳိးသည္ အနက္အားျဖင့္ တူ၏၊ သဒၵါသည္သာလွ်င္ ထူးျခား၏။ ရဟန္း ”ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ပင္တည္း”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္၊ ရဟန္း ”အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခား”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္။ ရဟန္း ထိုႏွစ္ပါးေသာ အစြန္းတို႔သို႔ မကပ္ေရာက္မူ၍ အလယ္အလတ္ျဖင့္ ”ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ျဖစ္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ဇာတိဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤဇာတိသည္ အဘယ္သူ၏ ဇာတိပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ”အေမးျပႆနာသည္ကား မသင့္ေလ်ာ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”ဇာတိဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤဇာတိသည္ အဘယ္သူ၏ ဇာတိပါနည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့၊ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”ဇာတိသည္ တစ္မ်ဳိးတျခားတည္း၊ ဤဇာတိသည္ တစ္ပါးသူ၏ ဇာတိတည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့။ (ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏) ထိုႏွစ္မ်ဳိးသည္ အနက္အားျဖင့္ တူ၏၊ သဒၵါသည္သာလွ်င္ ထူးျခား၏။ ရဟန္း ”ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ပင္တည္း”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္၊ ရဟန္း ”အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခား”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္။ ရဟန္း ထိုႏွစ္ပါးေသာ အစြန္းတို႔သို႔ မကပ္ေရာက္မူ၍ အလယ္အလတ္ျဖင့္ ”ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇာတိ ျဖစ္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ဘဝဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤဘဝသည္ အဘယ္သူ၏ ဘဝပါနည္း”ဟု ေလ်ာက္၏။ ”အေမးျပႆနာသည္ကား မသင့္ေလ်ာ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”ဘဝဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤဘဝသည္ အဘယ္သူ၏ ဘဝပါနည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့၊ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”ဘဝသည္ တစ္မ်ဳိးတျခားတည္း၊ ဤဘဝသည္ တစ္ပါးသူ၏ ဘဝတည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့။ (ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏) ထိုႏွစ္မ်ဳိးသည္ အနက္အားျဖင့္ တူ၏၊ သဒၵါသည္သာလွ်င္ ထူးျခား၏။ ရဟန္း ”ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ပင္တည္း”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္၊ ရဟန္း ”အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခား”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္။ ရဟန္း ထိုႏွစ္ပါးေသာ အစြန္းတို႔သို႔ မကပ့္ေရာက္မူ၍ အလယ္အလတ္ျဖင့္ ”ဥပါဒါန္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ”တဏွာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”ေဝဒနာ အေၾကာင္းခံ ေၾကာင့္ တဏွာ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”ဖႆအ ေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေဝဒနာ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”သဠာယတန အ ေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သဠာယတန ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”သခၤါရ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား သခၤါရတို႔သည္ အဘယ္တို႔ပါနည္း၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ အဘယ္သူ၏ သခၤါရတို႔ပါ နည္း”ဟု ေလ်ာက္၏။ ”အေမးျပႆနာသည္ကား မသင့္ေလ်ာ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”သခၤါရတို႔ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ အဘယ္သူ၏ သခၤါရတို႔ပါ နည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့၊ ရဟန္း အၾကင္သူသည္ ”သခၤါရတို႔သည္ တစ္မ်ဳိးတျခားတည္း၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ တစ္ပါးသူ၏ သခၤါရတို႔တည္း”ဟု ဤသို႔မူလည္း ဆိုျငားအံ့။ (ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏) ထိုႏွစ္မ်ဳိးသည္ အနက္အားျဖင့္ တူ၏၊ သဒၵါသည္သာလွ်င္ ထူးျခား၏။ ရဟန္း ”ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ ပင္တည္း”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္၊ ရဟန္း ”အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခား”ဟူ၍လည္း အယူမွား ႐ိွခဲ့မူ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးမႈ မျဖစ္။ ရဟန္း ထိုႏွစ္ပါးေသာ အစြန္းတို႔သို႔ မကပ္ေရာက္မူ၍ အလယ္အလတ္ျဖင့္ ”အဝိဇၨာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္း မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ – ”ဇရာမရဏသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဤဇရာမရဏသည္ အဘယ္သူ၏ ဇရာမရဏပါနည္း” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဇရာမရဏ သည္ တစ္မ်ဳိးတျခားတည္း၊ ဤဇရာမရဏသည္ တစ္ပါးသူ၏ ဇရာမရဏတည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ထို အသက္သည္ ထိုကိုယ္ပင္တည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခား”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျငာင့္တံက်င္ကဲ႕သို႔ စူးဝင္ကုန္ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုန္ေသာ တုန္လႈပ္ကုန္ေသာ မိစၧာ အယူဟူသမွ် အားလံုးတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္၏၊ အျမစ္အရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ ကဲ႕သို႔ ျပဳအပ္ကုန္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ကုန္၏၊ ေနာင္အခါ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ႐ိွကုန္၏။

ရဟန္း အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ – ”ဇာတိသည္ အဘယ္ပါ နည္း၊ ဤဇာတိသည္ အဘယ္သူ၏ ဇာတိပါနည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဇာတိသည္ တစ္မ်ဳိးတျခားတည္း၊ ဤဇာတိသည္ တစ္ပါးသူ၏ ဇာတိတည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ပင္တည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခား”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျငာင့္တံက်င္ကဲ႕သို႔ စူးဝင္ ကုန္ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုန္ေသာ တုန္လႈပ္ကုန္ေသာ မိစၧာအယူဟူသမွ် အားလံုးတို႔ကို ပယ္အပ္ ကုန္၏၊ အျမစ္အရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ႕သို႔ ျပဳအပ္ကုန္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ကုန္၏၊ ေနာင္အခါ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ႐ိွကုန္၏။

ရဟန္း အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္-ဘဝသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ဥပါဒါန္သည္ အဘယ္နည္း။ တဏွာသည္ အဘယ္နည္း။ ေဝဒနာသည္ အဘယ္နည္း။ ဖႆသည္ အဘယ္နည္း။ သဠာယတနသည္ အဘယ္နည္း။ နာမ္႐ုပ္သည္ အဘယ္နည္း။ ဝိညာဏ္သည္ အဘယ္ နည္း။ပ။

ရဟန္း အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ – ”သခၤါရတို႔သည္ အဘယ္ ပါနည္း၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ အဘယ္သူ၏ သခၤါရတို႔ပါနည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”သခၤါရတို႔သည္ တစ္မ်ဳိး တျခားတည္း၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ တစ္ပါးသူ၏ သခၤါရတို႔တည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ထိုအသက္သည္ ထို ကိုယ္ပင္တည္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခား”ဟူ၍လည္းေကာင္း့ေျငာင့္ တံက်င္ကဲ႕သို႔ စူးဝင္ကုန္ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုန္ေသာ တုန္လႈပ္ကုန္ေသာ မိစၧာအယူဟူသမွ် အားလံုးတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္၏၊ အျမစ္အရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ႕သို႔ ျပဳအပ္ကုန္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ကုန္၏၊ ေနာင္အခါ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ႐ိွကုန္၏ (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။