သန ၂၀.၆: ဓႏုဂၢဟသုတ္

၂၂၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ခိုင္ခံ့ေသာ ေလးရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ သင္ၾကားၿပီး၍ လက္က်င့္ရၿပီးကုန္ေသာ ပြဲဝင္ၿပီးေသာ ေလးအတတ္ရွိကုန္ေသာ ေလးသမား ေလးေယာက္တို႔သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ တည္ကုန္ရာ၏၊ ထိုအခါ၌ ေယာက္်ားသည္ ”ခိုင္ခံ့ေသာ ေလးရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ သင္ၾကားၿပီး၍ လက္က်င့္ရၿပီးကုန္ေသာ ပြဲဝင္ၿပီးေသာ ေလးအတတ္ရွိကုန္ေသာ ေလးသမား ေလးေယာက္တို႔၏ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ ပစ္အပ္ေသာ ျမားတို႔ကို ေျမသို႔ မက်မီ ယူေဆာင္အံ့”ဟု ဆို ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ”လ်င္ျမန္ေသာ ေယာက္်ား၊ အလြန္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက္်ား”ဟု ဆိုျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ခိုင္ခံ့ေသာ ေလးရွိေသာ ေကာင္းစြာ သင္ၾကားၿပီး၍ လက္က်င့္ရၿပီးေသာ ပြဲဝင္ၿပီးေသာ ေလးအတတ္ရွိေသာ ေလးသမားတစ္ေယာက္၏ ပစ္အပ္ေသာ ျမားတို႔ကို ေျမသို႔ မက်မီ ယူေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့မူ ”လ်င္ျမန္ေသာ ေယာက္်ား၊ အလြန္လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေယာက္်ား”ဟု ဆိုျခင္းငွါ သင့္ပါ၏။ ခိုင္ခံ့ေသာ ေလးရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ သင္ၾကားၿပီး၍ လက္က်င့္ရၿပီးကုန္ေသာ ပြဲဝင္ၿပီးေသာ ေလး အတတ္ရွိကုန္ေသာ ေလးသမားေလးေယာက္တို႔၏ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ ပစ္အပ္ေသာ ျမားတို႔ကို ေျမသို႔ မက်မီ ယူေဆာင္ႏိုင္ရာ၌ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိေတာ့အံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုျမားဖမ္းေသာ ေယာက္်ား၏ လ်င္ျမန္ျခင္းထက္ လေနတို႔၏ လ်င္ျမန္ျခင္းက ပို၍ လ်င္ျမန္၏၊ လေနတို႔၏ လ်င္ျမန္ျခင္းထက္ လေနတို႔၏ ေရွ႕မွ ေျပးသြားေသာ နတ္တို႔၏ လ်င္ျမန္ျခင္းက ပို၍ လ်င္ျမန္၏၊ ထိုနတ္တို႔၏ လ်င္ျမန္ျခင္းထက္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ အသက္တို႔သည္ ကုန္ဆံုးၾကရကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ငါတို႔သည္ ”မေမ့မေလ်ာ့ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနကုန္အံ့”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဆ႒မသုတ္