သန ၂၂.၁၀၁: ဝါသိဇဋသုတ္

၁ဝ၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ သိသူ ျမင္သူအားသာ အာသေဝါကုန္၏ဟု ငါ ဆို၏၊ မသိသူမျမင္သူအား ငါ မဆို။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို သိသူ အဘယ္ကို ျမင္သူအား အာသေဝါကုန္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း၊ ” ဤကား ႐ုပ္၊ ဤကား ႐ုပ္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဤကား ႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ ဤကား ေဝဒနာ။ပ။ ဤကားသညာ။ ဤကား သခၤါရတို႔။ ဤကား ဝိညာဏ္၊ ဤကား ဝိညာဏ္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဤကား ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ျခင္း”ဟု ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအား အာသေဝါကုန္မႈ ျဖစ္ႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ပြားမ်ားအားထုတ္မႈကို အားမထုတ္ဘဲ ေနေသာ ရဟန္းအား ”ငါ၏ စိတ္သည္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ အလို ျဖစ္ေပၚေစကာမူ ထိုသူ၏စိတ္သည္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္၊ ထိုအရာသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ-မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္နည္း၊ သတိပ႒ာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကိုမပြားမ်ားေသာေၾကာင့္၊ သမၼပၸဓာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ဣဒၶိပါဒ္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ဣေႁႏၵငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ဗိုလ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ေဗာဇၩင္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္၊ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ၾကက္မ၌ ဥတို႔သည္ ရွစ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆယ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆယ့္ႏွစ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း ရွိကုန္ရာ၏။ ထိုဥတို႔ကို ၾကက္မသည္ ေကာင္းစြာ မဝပ္အပ္ကုန္၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ အေငြ႕ မေပးအပ္ကုန္၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ (ၾကက္နံ႕ကို) မထံုေစအပ္ကုန္၊ ထိုၾကက္မအား ”ငါ၏ ၾကက္ကေလးတို႔သည္ ေျခသည္းဖ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္သီးဖ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဥခြံကို ေဖာက္ခြဲ၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေပါက္ဖြားလာၾကမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ အလို ျဖစ္ေပၚ ေစကာမူ ထိုၾကက္ကေလးတို႔သည္ ေျခသည္းဖ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္သီးဖ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဥခြံကို ေဖာက္ခြဲ၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေပါက္ဖြားလာရန္ မထိုက္ကုန္သည္သာတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ရွစ္လံုး ဆယ္လံုး ဆယ့္ႏွစ္လံုးေသာ ဥတို႔ရွိေသာ္လည္း ၾကက္မသည္ ထိုဥတို႔ကို ေကာင္းစြာ မဝပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ အေငြ႕ မေပး၊ ့ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ (ၾကက္နံ႕ကို) မထံုေစေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ပြားမ်ား အားထုတ္မႈကို အားမထုတ္ဘဲ ေနေသာ ရဟန္းအား ”ငါ၏ စိတ္သည္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤအလို ျဖစ္ေပၚေစကာမူ ထိုသူ၏စိတ္သည္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ မလြတ္ေျမာက္၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ-မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္နည္း၊ သတိပ႒ာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကိုမပြားမ်ားေသာေၾကာင့္။ပ။ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို မပြားမ်ားေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ပြားမ်ားအားထုတ္မႈကို အားထုတ္၍ ေနေသာ ရဟန္းအား ”ငါ၏ စိတ္သည္ မစြဲလမ္း မူ၍ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ အလို မျဖစ္ေပၚေစကာမူ ထိုသူ၏ စိတ္သည္မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ပြားမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ကို ပြားမ်ားၿပီးျဖစ္သနည္း၊ သတိပ႒ာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သမၼပၸဓာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဣဒၶိပါဒ္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဣေႁႏၵငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဗိုလ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေဗာဇၩင္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာ အရိယမဂ္ကိုပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ၾကက္မ၌ ဥတို႔သည္ ရွစ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆယ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆယ့္ႏွစ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း ရွိကုန္ရာ၏။ ထိုဥတို႔ကို ၾကက္မသည္ ေကာင္းစြာ ဝပ္အပ္ကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ အေငြ႕ ေပးအပ္ကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ (ၾကက္နံ႕ကို) ထံုေစ အပ္ကုန္၏၊ ထိုၾကက္မအား ”ငါ၏ ၾကက္ကေလးတို႔သည္ ေျခသည္းဖ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္သီးဖ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဥခြံကို ေဖာက္ခြဲ၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေပါက္ဖြားလာၾကမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ အလို မျဖစ္ ေပၚေစကာမူ ထိုၾကက္ကေလးတို႔သည္ ေျခသည္းဖ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္သီးဖ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဥခြံကို ေဖာက္ ခြဲ၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေပါက္ဖြားလာရန္ ထိုက္ကုန္သည္သာတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ရွစ္လံုး ဆယ္လံုး ဆယ့္ႏွစ္လံုးေသာ ဥတို႔ကိုေကာင္းစြာ ဝပ္အပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ အေငြ႕ ေပးအပ္၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ (ၾကက္နံ႕ကို) ထံုေစအပ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ပြားမ်ားအားထုတ္မႈကို အားထုတ္၍ ေနေသာ ရဟန္းအား ”ငါ၏ စိတ္သည္မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ အလို မျဖစ္ေပၚေစကာမူ ထိုသူ၏စိတ္သည္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ-ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ကို ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္နည္းဟူမူ-သတိပ႒ာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ပ။ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား လက္သမားဆရာ၏ျဖစ္ေစ၊ လက္သမားဆရာ့တပည့္၏ျဖစ္ေစ ပဲခြပ္႐ိုးဆုပ္ကိုင္ရာကို ၾကည့္လွ်င္ လက္ေခ်ာင္းရာတို႔ႏွင့္ လက္မရာတို႔သည္ ထင္ကုန္၏။ ထိုသူအား ”ငါ၏ပဲခြပ္႐ိုးကို ဆုပ္ကိုင္ရာ၌ ယေန႔ ဤမွ်ေလာက္ ကုန္ၿပီ၊ နက္ျဖန္ ဤမွ်ေလာက္ ကုန္လတၱံ႕၊ ေနာက္ေန႔တို႔၌ ဤမွ်ေလာက္ ကုန္လတၱံ႕ ”ဟု ဤသို႔ အသိဉာဏ္ မျဖစ္။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပြားမ်ားအားထုတ္မႈကို အားထုတ္၍ ေနေသာ ရဟန္းအား ”ငါ့အား အာသေဝါတို႔ ယေန႔ ဤမွ်ေလာက္ကုန္ၿပီ၊ နက္ျဖန္ ဤမွ် ေလာက္ ကုန္လတၱံ႕၊ ေနာက္ေန႔တို႔၌ ဤမွ်ေလာက္ ကုန္လတၱံ႕ ”ဟု ဤအသိဉာဏ္မ်ဳိးကား မျဖစ္။ စင္စစ္ ထိုသူအား ”ကုန္ေသာအခါ ကုန္ၿပီ”ဟုသာ အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ႀကိမ္အဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ သမုဒၵရာကူးေလွကို မိုးလတို႔ပတ္လံုး ေရ၌ ့ကုန္ေစၿပီးေနာက္ ေဆာင္းအခါ ကုန္းေပၚသို႔ တင္ထား၏၊ ႀကိမ္အဖြဲ႕တို႔ကို ေလပူေနပူတို႔ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္၏၊ ႀကိမ္အဖြဲ႕တို႔သည္ မိုးအခါ မိုးရြာအပ္သည္ ရွိေသာ္ မိုးေရ စိုစြတ္ကုန္၍ လြယ္လြယ္ကူကူပင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္၏၊ ေဆြးေျမ႕ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ပြားမ်ားအားထုတ္မႈကိုအားထုတ္၍ ေနေသာ ရဟန္းအား အေႏွာင္အဖြဲ႕ သံေယာဇဥ္တို႔သည္ လြယ္လြယ္ ကူကူပင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္၏၊ ေဆြးေျမ႕ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။