သန ၂၂.၅၇: သတၱ႒ာနသုတ္

၅၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ခုနစ္ဌာနတို႔၌ လိမၼာေသာ သံုးမ်ဳိးအားျဖင့္ ႐ႈေသာ ရဟန္းကို ဤသာသနာေတာ္၌ အလံုးစံု ျပည့္စံုသူ က်င့္သံုးၿပီးသူ ေယာက်္ားျမတ္ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ခုနစ္ဌာနတို႔၌ လိမၼာသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို သိ၏၊ ႐ုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိ၏၊ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာကို သိ၏၊ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို သိ၏။ ႐ုပ္၏သာယာဖြယ္ကို သိ၏၊ ႐ုပ္၏ အျပစ္ကို သိ၏၊ ႐ုပ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈကို သိ၏။ ေဝဒနာကို သိ၏။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို သိ၏၊ ဝိညာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိ၏၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာကို သိ၏၊ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို သိ၏။ ဝိညာဏ္၏ သာယာဖြယ္ကို သိ၏၊ ဝိညာဏ္၏အျပစ္ကို သိ၏၊ ဝိညာဏ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈကို သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မဟာဘုတ္ေလးမ်ဳိးႏွင့္ မဟာဘုတ္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ႐ုပ္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ႐ုပ္ဟု ဆိုအပ္၏၊ အာဟာရျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ႐ုပ္ျဖစ္ေပၚ၏၊ အာဟာရခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ႐ုပ္ခ်ဳပ္၏။ မွန္ကန္ေသာ ျမင္မႈ။ပ။ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈဟူေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ မည္၏။ ႐ုပ္ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာကိုယ္၏ ခ်မ္းသာမႈ စိတ္၏ ခ်မ္းသာမႈသည္ ႐ုပ္၏ သာယာဖြယ္ မည္၏၊ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာသည္ ႐ုပ္၏ အျပစ္ မည္၏။ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္စြဲမက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ကို ေဖ်ာက္ျခင္းလိုခ်င္စြဲမက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ကို ပယ္ျခင္းသည္ ႐ုပ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈ မည္၏။ ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤသို႔ ႐ုပ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာကိုအထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္၏ သာယာဖြယ္ကိုအထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္၏ အျပစ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈကို အထူးသိ၍ ႐ုပ္၌ ၿငီေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ကုန္၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေကာင္းစြာက်င့္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ေထာက္တည္ရာရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား ဤသို႔ ႐ုပ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုအထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္၏ သာယာဖြယ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္၏ အျပစ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ႐ုပ္မွထြက္ေျမာက္မႈကို အထူးသိ၍ ႐ုပ္၌ ၿငီေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္မစြဲလမ္း မူ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေကာင္းစြာလြတ္ေျမာက္သူတို႔ ျဖစ္ ကုန္၏။ ထိုေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူတို႔သည္ အလံုးစံုကိစၥ ၿပီးၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ထိုအလံုးစံုကိစၥ ၿပီးၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔အား ဝဋ္ဆင္းရဲဟူ၍ ပညတ္ရန္ မရွိေတာ့ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာအေပါင္းတို႔သည္ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း၊ မ်က္စိအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ။ပ။ စိတ္အေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေဝဒနာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေဝဒနာဟု ဆိုအပ္၏။ ဖႆျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ေဝဒနာျဖစ္ေပၚ၏၊ ဖႆခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေဝဒနာခ်ဳပ္၏။ မွန္ကန္ေသာ ျမင္မႈ။ပ။ မွန္ကန္ေသာတည္ၾကည္မႈဟူေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ေဝဒနာခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္မည္၏။ ေဝဒနာကို စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာကိုယ္၏ ခ်မ္းသာမႈ စိတ္၏ ခ်မ္းသာမႈသည္ ေဝဒနာ၏သာယာဖြယ္ မည္၏။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲ ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာသည္ ေဝဒနာ၏ အျပစ္မည္၏။

ေဝဒနာ၌ လိုခ်င္စြဲမက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္စြဲမက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ကို ပယ္ျခင္းသည္ ေဝဒနာမွထြက္ေျမာက္မႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤသို႔ ေဝဒနာကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ေဝဒနာျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ေဝဒနာခ်ဳပ္ရာကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ေဝဒနာခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ေဝဒနာ၏ သာယာဖြယ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ေဝဒနာ၏ အျပစ္ကိုအထူးသိ၍ ဤသို႔ ေဝဒနာမွ ထြက္ေျမာက္မႈကို အထူးသိ၍ ေဝဒနာ၌ ၿငီေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္ျခင္းကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ကုန္၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ထိုေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ေထာက္တည္ရာ ရကုန္၏။ ရဟန္းတို႔အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား ဤသို႔ ေဝဒနာကို အထူးသိ၍ ။ပ။ ထိုအလံုးစံုကိစၥၿပီးၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔အား ဝဋ္ဆင္းရဲဟူ၍ ပညတ္ရန္ မရွိေတာ့ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ သညာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ သညာအေပါင္းတို႔သည္ ဤေျခာက္ပါးတို႔ တည္း၊ အဆင္း၌ မွတ္သားမႈ’သညာ’၊ အသံ၌ မွတ္သားမႈ’သညာ’၊ အနံ႕၌ မွတ္သားမႈ’သညာ’၊ အရသာ၌ မွတ္သားမႈ’သညာ’၊ အေတြ႕အထိ၌ မွတ္သားမႈ’သညာ’၊ ဓမၼ၌ မွတ္သားမႈ’သညာ’ တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို သညာဟု ဆိုအပ္၏။ ဖႆျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ မွတ္သားမႈ’သညာ’ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ဖႆခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ခ်ဳပ္၏။ မွန္ကန္ေသာ ျမင္မႈ။ပ။ မွန္ကန္ေသာတည္ၾကည္မႈဟူေသာ အဂၤါ ရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ သညာခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္မည္၏။ပ။ ထိုအလံုးစံုကိစၥ ၿပီးၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔အား ဝဋ္ဆင္းရဲဟူ၍ ပညတ္ရန္ မရွိေတာ့ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ သခၤါရတို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’အေပါင္းတို႔သည္ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း၊ အဆင္း၌ ေစ့ေဆာ္မႈ’ေစတနာ’။ပ။ ဓမၼ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကို သခၤါရတို႔ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။ ဖႆျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ဖႆခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ သခၤါရ ခ်ဳပ္၏။ မွန္ကန္ေသာ ျမင္မႈ။ပ။ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈဟူေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ မည္၏။

သခၤါရတို႔ကို စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚ လာေသာကိုယ္၏ ခ်မ္းသာမႈ စိတ္၏ ခ်မ္းသာမႈသည္ သခၤါရတို႔၏သာယာဖြယ္ မည္၏။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာသည္ သခၤါရတို႔၏ အျပစ္မည္၏။

သခၤါရတို႔၌ လိုခ်င္စြဲမက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္စြဲမက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ကို ပယ္ျခင္းသည္သခၤါရတို႔မွ ထြက္ေျမာက္မႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤသို႔ သခၤါရတို႔ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ သခၤါရတို႔ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ရာကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို အထူးသိ၍ ။ပ။ သခၤါရတို႔၌ ၿငီေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ကုန္၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ေထာက္တည္ရာ ရကုန္၏။ပ။ ထိုအလံုးစံုကိစၥ ၿပီးၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔အား ဝဋ္ဆင္းရဲဟူ၍ ပညတ္ရန္ မရွိေတာ့ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔သည္ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ စကၡဳဝိညာဏ္၊ ေသာတဝိညာဏ္၊ ဃာနဝိညာဏ္၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္၊ ကာယဝိညာဏ္၊ မေနာဝိညာဏ္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ဝိညာဏ္ဟု ဆိုအပ္၏။ နာမ္႐ုပ္ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏၊ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္၏၊ မွန္ကန္ေသာ ျမင္မႈ။ပ။ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈဟူေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ မည္၏။ ဝိညာဏ္ကိုစြဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာကိုယ္၏ ခ်မ္းသာမႈ စိတ္၏ ခ်မ္းသာမႈသည္ ဝိညာဏ္၏ သာယာဖြယ္ မည္၏၊ မျမဲ ေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာသည္ ဝိညာဏ္၏ အျပစ္မည္၏။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္စြဲမက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္စြဲမက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ကို ပယ္ျခင္းသည္ ဝိညာဏ္မွထြက္ေျမာက္မႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္၏ သာယာဖြယ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္၏ အျပစ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္မွ လြတ္ေျမာက္မႈကို အထူးသိ၍ ဝိညာဏ္၌ ၿငီေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ကုန္၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ထိုေကာင္းစြာ က်င့္သူတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ေထာက္တည္ရာ ရကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား ဤသို႔ ဝိညာဏ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ဝိညာဏ္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္၏ သာယာဖြယ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္၏အျပစ္ကို အထူးသိ၍ ဤသို႔ ဝိညာဏ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈကို အထူးသိ၍ ဝိညာဏ္၌ ၿငီေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ သူတို႔သည္ အလံုးစံုကိစၥ ၿပီးၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုအလံုးစံုကိစၥ ၿပီးၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔အား ဝဋ္ဆင္းရဲဟူ၍ ပညတ္ရန္ မရွိေတာ့ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ခုနစ္ဌာနတို႔၌ လိမၼာ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ သံုးမ်ဳိးအားျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္သူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဓာတ္အားျဖင့္ ႐ႈ၏၊ အာယတနအားျဖင့္ ႐ႈ၏၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္႐ႈ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သံုးမ်ဳိးအားျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္သူ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ခုနစ္ဌာနတို႔၌ လိမၼာေသာ သံုးမ်ဳိးအားျဖင့္ ႐ႈေသာ ရဟန္းကို ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ အလံုးစံု ျပည့္စံုသူက်င့္သံုးၿပီသူ ေယာက်္ားျမတ္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။