သန ၂၂.၅၈: သမၼာသမၺဳဒၶသုတ္

၅၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို)ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ုပ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ သမၼာသမၺဳဒၶဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပညာအားျဖင့္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ရဟန္းကိုလည္း ႐ုပ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာပညာဝိမုတၱရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို)ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေဝဒနာ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္မစြဲလမ္းမူ၍ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ သမၼာသမၺဳဒၶဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ပညာအားျဖင့္ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ရဟန္းကိုလည္း ေဝဒနာ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ပညာဝိမုတၱရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို)ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္း ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ ကိေလသာတို႔မွ့လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ သမၼာသမၺဳဒၶဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ပညာအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာရဟန္းကိုလည္း ဝိညာဏ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ပညာဝိမုတၱရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုႏွစ္ပါးတို႔တြင္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို)ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပညာအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ပညာဝိမုတၱရဟန္းႏွစ္ပါးတို႔၏ အထူးကား အဘယ္နည္း။ ပိုလြန္ေသာ အားထုတ္မႈကား အဘယ္နည္း၊ ျခားနားမႈကားအဘယ္နည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔အား တရားေတာ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားသာလွ်င္ အရင္းခံ ရွိပါကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသာလွ်င္ ေရွ႕ေဆာင္ ျဖစ္ပါကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသာလွ်င္ကိုးကြယ္ရာ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ဤစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ျမတ္စြာဘုရားဉာဏ္၌ သာ ထင္ေစေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ၾကားနာရ၍ ရဟန္းတို႔သည္ ေဆာင္ထားရပါကုန္လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအားျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို)ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မျဖစ္ေပၚေသးေသာ လမ္းကို ျဖစ္ေပၚေစ၏၊ မျဖစ္ေသးေသာ လမ္းကိုျဖစ္ေစ၏၊ မေျပာၾကားဖူးေသးေသာ လမ္းကို ေျပာၾကားေတာ္မူ၏၊ လမ္းကို သိေတာ္မူ၏၊ လမ္း၌ ကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူ၏၊ လမ္း၌ လိမၼာေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ တပည့္တို႔သည္ လမ္းသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္လ်က္ ေနကုန္၏၊ ေနာက္မွ ျပည့္စံုကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို)ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပညာျဖင့္လြတ္ေျမာက္ေသာ ရဟန္း တို႔၏ အထူးကား ဤသည္ပင္တည္း၊ ပိုလြန္ေသာ အားထုတ္မႈကား ဤသည္ပင္တည္း၊ ျခားနားမႈကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။