သန ၂၂.၆၀: မဟာလိသုတ္

၆ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ ေပါက္ေသာေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါမဟာလိလိစၧဝီသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ။ပ။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ပူရဏကႆပသည္ သတၱဝါတို႔ ညစ္ညဴးရန္ အေၾကာင္း မရွိ၊ အေထာက္အပံ့ မရွိ၊ အေၾကာင္း မရွိဘဲ အေထာက္အပံ့ မရွိဘဲ သတၱဝါတို႔သည္ ညစ္ညဴးကုန္၏။ သတၱဝါတို႔ စင္ၾကယ္ရန္အေၾကာင္း မရွိ၊ အေထာက္အပံ့ မရွိ၊ အေၾကာင္း မရွိဘဲ အေထာက္အပံ့ မရွိဘဲ သတၱဝါတို႔သည္စင္ၾကယ္ကုန္၏ဟု ဆိုကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မိန္႔ဆိုပါသနည္း”ဟုေလွ်ာက္၏။

မဟာလိ သတၱဝါတို႔ ညစ္ညဴးရန္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ အေထာက္အပံ့ရွိ၏၊ သတၱဝါတို႔သည္ အေၾကာင္းရွိကုန္ အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးကုန္၏။ မဟာလိ သတၱဝါတို႔ စင္ၾကယ္ရန္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ အေထာက္အပံ့ရွိ၏၊ သတၱဝါတို႔သည္ အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္ကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား သတၱဝါတို႔ ညစ္ညဴးရန္ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကားအဘယ္ပါနည္း၊ သတၱဝါတို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အဘယ္အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးပါကုန္သနည္း။

မဟာလိ ဤ႐ုပ္သည္ စင္စစ္ ဆင္းရဲသာ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔သာ က်ေရာက္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔ သာသက္ဝင္ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔ မသက္ဝင္ျငားအံ့၊ သတၱဝါတို႔သည္ ႐ုပ္၌ ျပင္းစြာ မစြဲမက္ကုန္ရာ။ မဟာလိ ႐ုပ္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ က်ေရာက္၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ သက္ဝင္၏၊ ဆင္းရဲသို႔ မသက္ဝင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ ႐ုပ္၌ ျပင္းစြာ စြဲမက္ကုန္၏၊ ျပင္းစြာ စြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္ ယွဥ္စပ္ကုန္၏၊ ယွဥ္စပ္ျခင္းေၾကာင့္ ညစ္ညဴးကုန္၏။ မဟာလိ ဤသည္ကား သတၱဝါတို႔ ညစ္ညဴးရန္ အေၾကာင္းတည္း၊ ညစ္ညဴးရန္ အေထာက္အပံ့တည္း။ ဤသို႔လည္း သတၱဝါတို႔သည္ အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးကုန္၏။

မဟာလိ ဤေဝဒနာသည္ စင္စစ္ ဆင္းရဲသာ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔သာ က်ေရာက္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔သာ သက္ဝင္ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔ မသက္ဝင္ျငားအံ့၊ သတၱဝါတို႔သည္ ေဝဒနာ၌ ျပင္းစြာ မစြဲမက္ကုန္ရာ။ မဟာလိ ေဝဒနာသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ က်ေရာက္၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ သက္ဝင္၏၊ ဆင္းရဲသို႔ မသက္ဝင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ ေဝဒနာ၌ ျပင္းစြာ စြဲမက္ကုန္၏၊ ျပင္းစြာ စြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္ ယွဥ္စပ္ကုန္၏၊ ယွဥ္စပ္ျခင္းေၾကာင့္ ညစ္ညဴးကုန္၏။ မဟာလိ ဤသည္လည္း သတၱဝါတို႔ညစ္ညဴးရန္ အေၾကာင္းတည္း၊ ညစ္ညဴးရန္ အေထာက္အပံ့တည္း။ ဤသို႔လည္း သတၱဝါတို႔သည့္အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးကုန္၏။

မဟာလိ သညာသည္။ပ။ မဟာလိ သခၤါရတို႔သည္ စင္စစ္ ဆင္းရဲသာ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲ သို႔သာက်ေရာက္ကုန္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔သာ သက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔ မသက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ သတၱဝါတို႔သည္ သခၤါရတို႔၌ ျပင္းစြာ မစြဲမက္ကုန္ရာ။ မဟာလိ သခၤါရတို႔သည္ ခ်မ္းသာကုန္၏၊ ခ်မ္းသာၥသို႔ က်ေရာက္ကုန္၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ သက္ဝင္ကုန္၏၊ ဆင္းရဲသို႔ မသက္ဝင္ကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ သခၤါရတို႔၌ ျပင္းစြာ စြဲမက္ကုန္၏၊ ျပင္စြာ စြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္ ယွဥ္စပ္ကုန္၏၊ ယွဥ္စပ္ျခင္းေၾကာင့္ ညစ္ညဴးကုန္၏။ မဟာလိ ဤသည္လည္း သတၱဝါတို႔ ညစ္ညဴးရန္အေၾကာင္းတည္း၊ ညစ္ညဴးရန္ အေထာက္အပံ့တည္း။ ဤသို႔လည္း သတၱဝါတို႔သည္အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးကုန္၏။

မဟာလိ ဝိညာဏ္သည္ စင္စစ္ ဆင္းရဲသာ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔သာ က်ေရာက္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔သာ သက္ဝင္ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔ မသက္ဝင္ျငားအံ့၊ သတၱဝါတို႔သည္ ဝိညာဏ္၌ ျပင္းစြာ မစြဲမက္ကုန္ရာ။ မဟာလိ ဝိညာဏ္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ က်ေရာက္၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ သက္ဝင္၏၊ ဆင္းရဲသို႔မသက္ဝင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ ဝိညာဏ္၌ ျပင္းစြာ စြဲမက္ကုန္၏၊ ျပင္းစြာ စြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္ယွဥ္စပ္ကုန္၏၊ ယွဥ္စပ္ျခင္းေၾကာင့္ ညစ္ညဴးကုန္၏။ မဟာလိ ဤသည္လည္း သတၱဝါတို႔ ညစ္ညဴးရန္အေၾကာင္းတည္း၊ ညစ္ညဴးရန္ အေထာက္အပံ့တည္း။ ဤသို႔လည္း သတၱဝါတို႔သည္ အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား သတၱဝါတို႔သည္ စင္ၾကယ္ရန္ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကားအဘယ္ပါနည္း၊ သတၱဝါတို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အဘယ္အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္ပါကုန္သနည္း။ မဟာလိ ဤ႐ုပ္သည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔သာ က်ေရာက္ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔သာ သက္ဝင္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔ မသက္ဝင္ျငားအံ့၊ သတၱဝါတို႔သည္ ႐ုပ္၌ မၿငီးေငြ႕ကုန္ရာ။ မဟာလိ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဆင္းရဲသို႔ က်ေရာက္၏၊ ဆင္းရဲသို႔ သက္ဝင္၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ မသက္ဝင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ ႐ုပ္၌ ၿငီးေငြ႕ကုန္၏၊ ၿငီးေငြ႕ေသာ္ စြဲမက္မႈ ကင္းကုန္၏၊ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ စင္ၾကယ္ကုန္၏။ မဟာလိ ဤသည္လွ်င္ သတၱဝါတို႔ စင္ၾကယ္ရန္အေၾကာင္းတည္း၊ အေထာက္အပံ့တည္း။ သတၱဝါတို႔သည္ ဤသို႔ အေၾကာင္းရွိကုန္သည္အေထာက္အပံ့ရွိ ကုန္သည္ ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္ကုန္၏။

မဟာလိ ေဝဒနာသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့။ပ။ မဟာလိ သညာသည္။ပ။ မဟာလိသခၤါရတို႔သည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ခဲ့ကုန္ျငားအံ့။ပ။ မဟာလိ ဝိညာဏ္သည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာသာျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔သာ ေရာက္ျငားအံ့၊ ခ်မ္းသာသို႔သာ သက္ဝင္ျငားအံ့၊ ဆင္းရဲသို႔ မသက္ဝင္ျငားအံ့၊ သတၱဝါတို႔သည္ ဝိညာဏ္၌ မၿငီးေငြ႕ကုန္ရာ။ မဟာလိ ဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဆင္းရဲသို႔က်ေရာက္၏၊ ဆင္းရဲသို႔ သက္ဝင္၏၊ ခ်မ္းသာသို႔ မသက္ဝင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ ဝိညာဏ္၌ ၿငီးေငြ႕ကုန္၏၊ ၿငီးေငြ႕ေသာ္ စြဲမက္မႈ ကင္းကုန္၏၊ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ စင္ၾကယ္ကုန္၏။ မဟာလိ ဤသည္လွ်င္ သတၱဝါတို႔ စင္ၾကယ္ရန္ အေၾကာင္းတည္း၊ အေထာက္အပံ့တည္း။ သတၱဝါတို႔သည္ ဤသို႔အေၾကာင္းရွိကုန္သည္ အေထာက္အပံ့ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။