သန ၃၅.၂၄၄: ဒုကၡဓမၼသုတ္

၂၄၄။ ရဟန္းတို႔ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းတရား အားလံုးတို႔၏သာလွ်င္ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိေသာ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔ကို ျမင္ကုန္၏။ ယင္းသို႔ကာမတို႔ ကို ျမင္ေသာ ရဟန္းအား ကာမတို႔၌ လိုခ်င္မႈ ၿငိကပ္မႈ မိန္းေမာမႈ ပူပန္မႈတရားသည္မကိန္းေအာင္ႏိုင္။ ထိုသို႔မကိန္းေအာင္းႏိုင္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ သြားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေလ်ာ္စြာ သိ၏။ ယင္းသို႔ ေလ်ာ္စြာ သိ၍ သြားေသာ ေနေသာ ရဟန္းအားမက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္ မကိန္းေအာင္းႏိုင္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းတရား အားလံုးတို႔၏သာလွ်င္ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိသနည္း။ ” ဤကား ႐ုပ္တည္း၊ ဤကား ႐ုပ္၏ျဖစ္ျခင္း (ျဖစ္ေၾကာင္း) တည္း၊ ဤကား ႐ုပ္၏ ခ်ဳပ္ျခင္း (ခ်ဳပ္ေၾကာင္း) တည္း၊ ဤကား ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’တည္း။ပ။ ဤကား မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ တည္း။ ဤကား ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔တည္း။ ဤကား သိမႈ’ဝိညာဏ္’တည္း၊ ဤကား သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’၏ ျဖစ္ျခင္း (ျဖစ္ေၾကာင္း) တည္း၊ ဤကား သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’၏ခ်ဳပ္ျခင္း (ခ်ဳပ္ေၾကာင္း) တည္း ”။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းတရားအားလံုးတို႔၏သာလွ်င္ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔ကို ျမင္ကုန္သနည္း၊ ယင္းသို႔ ျမင္ေသာ ရဟန္းအား ကာမတို႔၌ လိုခ်င္မႈ ၿငိကပ္မႈ မိန္းေမာမႈ ပူပန္မႈတရားသည္ မကိန္းေအာင္းႏိုင္သနည္။ ရဟန္းတို႔ဥပမာေသာ္ကား အလွ်ံကင္းေသာ မီးက်ီးတို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာ တစ္သူ၁ထက္ လြန္ေသာ မီးက်ီးတြင္းသည္ ရွိရာ၏၊ ထို႔ေနာက္ အသက္ရွင္လိုေသာ မေသလိုေသာ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိေသာ ဆင္းရဲကိုစက္ဆုပ္ေသာ ေယာက္်ားသည္ ေရာက္လာရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားကို အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လက္႐ံုးတစ္ဖက္စီ ကိုင္၍ ထိုမီးက်ီးတြင္းသို႔ ဆြဲငင္ကုန္ရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ဤသို႔ထိုသို႔လည္း ကိုယ္ကို ႐ံုးဖယ္ရာ၏။ ထိုသို႔႐ံုးဖယ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေယာက္်ားသည္ ” ဤမီးက်ီးတြင္းသို႔ ငါ က်ေရာက္ရေတာ့အ့ံ၊ ထိုက်ေရာက္မႈ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသျခင္း သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္နီးပါး ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔ေသာ္လည္းေကာင္းေရာက္ရအံ့”ဟု သိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔ကို မီးက်ီးတြင္းႏွင့္ တူစြာ ျမင္ကုန္၏၊ ကာမတို႔ကိုယင္းသို႔ ျမင္ေနေသာ ရဟန္းအား ကာမတို႔၌ လိုခ်င္မႈ ၿငိကပ္မႈ မိန္းေမာမႈ ပူပန္မႈတရားသည္ မကိန္းေအာင္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သြားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေလ်ာ္စြာ့သိသနည္း။ ယင္းသို႔ ေလ်ာ္စြာ သိ၍ ေနေသာ ရဟန္းသို႔ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္လိုက္၍ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ ဆူးမ်ားစြာရွိေသာ ေတာသို႔ဝင္ရာ၏၊ ေယာက္်ား၏ အေရွ႕မွလည္း ဆူးရွိ၏၊ အေနာက္မွလည္း ဆူးရွိ၏၊ ေျမာက္မွလည္း ဆူးရွိ၏၊ ေတာင္မွလည္း ဆူးရွိ၏၊ ေအာက္မွလည္း ဆူးရွိ၏၊ အထက္မွလည္း ဆူးရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ” ငါ့ကို ဆူးမစူးပါေစႏွင့္ ”ဟု သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ေရွ႕သို႔လည္း တက္ရာ၏၊ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ေနာက္သို႔လည္း ဆုတ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ေလာက၌ ဤခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာ သာယာဖြယ္သေဘာကို အရိယာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္၌ ဆူးဟု ဆိုအပ္၏။ ဤသို႔ ဆူးဟု သိ၍ ေစာင့္စည္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ မေစာင့္စည္းမႈကိုလည္းေကာင္း သိအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မေစာင့္စည္းမႈ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္ေသာ္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌ တပ္မက္၏၊ မခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌ အမ်က္ထြက္၏၊ ခႏၶာကိုယ္၌ မထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္ရကားယုတ္ညံ့ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရ ဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ပ။

လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္ေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာတရားကို သိေသာ္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာသေဘာတရား၌ တပ္မက္၏၊ မခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ သေဘာတရား၌ အမ်က္ထြက္၏၊ ခႏၶာကိုယ္၌ မထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္ရကား ယုတ္ည႕ံေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာအရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာမသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မေစာင့္စည္းမႈ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေစာင့္စည္းမႈ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္ေသာ္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌ မတပ္မက္၊ မခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌ အမ်က္မထြက္၊ ခႏၶာကိုယ္၌ ထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္ရကား ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာအရဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ပ။

လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္ေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာတရားကို သိေသာ္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာသေဘာတရား၌ မတပ္မက္၊ မခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ သေဘာတရား၌ အမ်က္မထြက္၊ ခႏၶာကိုယ္၌ ထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္ရကား ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာထိုယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာအရဟတၱ ဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေစာင့္စည္းမႈ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သြားေသာ ဤသို႔ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား တစ္ရံတစ္ခါ သတိေမ့ေလ်ာ့သျဖင့္ေျပးသြားတတ္ေသာ အၾကံအစည္, ေႏွာင္ဖြဲ႕ေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေပၚေပါက္လာတတ္ၾကေစကာမူ ရဟန္းတို႔ သတိတရားျဖစ္ေပၚမႈကားေႏွးေသး၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ထို အကုသိုလ္တရားကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ျခင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း ကင္းေအာင္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိမႈသို႔ ေရာက္ေစႏိုင္ ျခင္းကား လ်င္ျမန္လွစြာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ တစ္ေန႔ပတ္လံုး ျခစ္ျခစ္ပူေသာ သံဒယ္အိုး၌ ႏွစ္ေပါက့္သံုးေပါက္ေသာ ေရစက္တို႔ကို ခ်ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ေရစက္တို႔၏ က်ျခင္းသည္ ေႏွးေသး၏၊ အမွန္အားျဖင့္ ထိုေရစက္၏ ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္းကား လ်င္ျမန္လွစြာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ဤသို႔ သြားေသာ ဤသို႔ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား တစ္ရံတစ္ခါ သတိေမ့ေလ်ာ့သျဖင့္ ေျပးသြားတတ္ေသာ အၾကံအစည္, ေႏွာင္ဖြဲ႕ေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေပၚေပါက္လာတတ္ၾကေစကာမူ ရဟန္းတို႔ သတိတရား ျဖစ္ေပၚမႈကား ေႏွးေသး၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုအကုသိုလ္တရားကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ျခင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း ကင္းေအာင္ ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိမႈသို႔ ေရာက္ေစႏိုင္ျခင္းကားလ်င္ျမန္လွစြာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းအား သြားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျခင္းကိုလည္းေကာင္းေလ်ာ္စြာ သိ၏။ ယင္းသို႔ ေလ်ာ္စြာ သိ၍ သြားေသာ ေနေသာ ရဟန္းကို မက္ေမာမႈႏွလံုးမသာမႈတည္း ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ လိုက္၍ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သြားေသာ ဤသို႔ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မင္းကျဖစ္ေစ၊ မင္းအမတ္ကျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကျဖစ္ေစ ”အိုေယာက္်ား လာေလာ့၊ ဤသကၤန္းတို႔သည္သင့္အား ပူေလာင္ကုန္သည္ မဟုတ္ေလာ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဦးျပည္းကတံုးျဖင့္ ခြက္စြဲကာလွည့္လည္ေနဘိ သနည္း၊ လာေလာ့ လူအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္၍ စည္းစိမ္တို႔ကိုလည္း ခံစားေလာ့၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳေလာ့”ဟု စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ကုန္ေစကာမူရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ဤသို႔ သြား ေသာ ဤသို႔ ေနေသာ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္သိကၡာကို စြန္႔ခြာၿပီးလွ်င္လူအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္လိမ့္မည္ဟူ ေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အေရွ႕သို႔ ၫြတ္ေသာ အေရွ႕သို႔ ကိုင္းေသာ အေရွ႕သို႔ ႐ိႈင္းေသာဂဂၤါျမစ္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းသည္ ေပါက္တူးျခင္းေတာင္းကို ယူ၍ ဤဂဂၤါျမစ္ကို အေနာက္သို႔ ၫြတ္ေအာင္ အေနာက္သို႔ ကိုင္းေအာင္ အေနာက္သို႔ ႐ိႈင္းေအာင္ ငါ့တို႔ ျပဳကုန္အံ့ဟုလာရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ စင္စစ္ ထိုမ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းသည္ ဂဂၤါျမစ္ကို အေနာက္သို႔ ၫြတ္ေအာင္ အေနာက္သို႔ ကိုင္းေအာင္ အေနာက္သို႔ ႐ိႈင္းေအာင္ ျပဳႏိုင္ရာအံ့ေလာ။ မျပဳႏိုင္ရာပါဘုရား။ ထိုသို႔ မျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ဂဂၤါျမစ္သည္ အေရွ႕သို႔ ညြတ္လ်က္ ရွိပါ၏၊ အေရွ႕သို႔ ကိုင္းလ်က္ ရွိပါ၏၊ အေရွးသို႔ ႐ိႈင္းလ်က္ ရွိပါ၏၊ ထိုသို႔ ေသာ ဂဂၤါျမစ္ကို အေနာက္သို႔ ညြတ္ေအာင္ အေနာက္သို႔ ကိုင္းေအာင္ အေနာက္သို႔ ႐ိႈင္းေအာင္ျပဳလုပ္ ရန္ မလြယ္ကူပါ၊ အမွန္အားျဖင့္ ထိုလူအေပါင္းသည္ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းအဖို႔ရွိသည္သာျဖစ္ရာေသာ ေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ဤသို႔ သြားေသာ ဤသို႔ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မင္းကျဖစ္ေစ၊ မင္းအမတ္ကျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကျဖစ္ေစ ”အိုေယာက္်ား လာေလာ့၊ ဤသကၤန္း တို႔သည္ သင့္အား ပူေလာင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဦးျပည္းကတံုးျဖင့္ခြက္စြဲကာ လွည့္ လည္ေနဘိသနည္း၊ လာေလာ့ လူအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ၿပီး၍ စည္းစိမ္တို႔ကိုလည္းခံစားေလာ့၊ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳေလာ့”ဟု စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ေစကာမူရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ဤ သို႔ သြားေသာ ဤသို႔ ေနေသာ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္သိကၡာကို စြန္႔ခြါၿပီးလွ်င္လူအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိႏိုင္။ ထိုသို႔ မရွိျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ၾကာျမင့္စြာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ၫြတ္ၿပီးေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ကိုင္းၿပီးေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ႐ိႈင္းၿပီးေသာ စိတ္မ်ဳိးသည္ လူအျဖစ္သို႔ျပန္လည္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိး မရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။

၁။ တစ္သူ=လက္ခုပ္တစ္ေဖါင္၊