သန ၃၅.၂၄၈: ယဝကလာပိသုတ္

၂၄၈။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား မုေယာေကာက္လွိဳင္းကို လမ္းေလးခြ၌ ခ်ထားရာ၏၊ ထို႔ေနာက္ေယာက်္ားေျခာက္ေယာက္တို႔သည္ ထမ္းပိုးမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ေရာက္လာၾကကုန္ရာ၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မုေယာေကာက္လွိဳင္းကို ထမ္းပိုးေျခာက္ေခ်ာင္းတို႔ျဖင့္ ႐ိုက္ပုတ္ကုန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ထိုမုေယာေကာက္လွိဳင္းသည္ ထမ္းပိုးေျခာက္ေခ်ာင္းတို႔ျဖင့္ ႐ိုက္ပုတ္အပ္သည္ ျဖစ္ရကား ေကာင္းစြာ႐ိုက္ပုတ္ၿပီး ျဖစ္ရာ၏။ ထို႔ေနာက္ ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္ ေယာက်္ားသည္ ထမ္းပိုးကို ကိုင္ေဆာင္လ်က္ေရာက္လာျပန္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုမုေယာေကာက္လွိဳင္းကို ထိုခုနစ္ခုေျမာက္ ထမ္းပိုးျဖင့္ ႐ိုက္ပုတ္ျပန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ထိုမုေယာေကာက္လွိဳင္းသည္ ခုနစ္ခုေျမာက္ ထမ္းပိုးျဖင့္ ႐ိုက္ပုတ္အပ္သည္ျဖစ္ရကား အတိုင္းထက္အလြန္ ႐ိုက္ပုတ္ၿပီး ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ကို ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအဆင္းတို႔သည္ မ်က္စိ၌ ႐ိုက္ပုတ္အပ္၏။ပ။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အရသာတို႔သည္ လွ်ာ၌ ႐ိုက္ပုတ္အပ္၏။ပ။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ သေဘာတရားတို႔သည္ စိတ္၌ ႐ိုက္ပုတ္အပ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ထိုအၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ေနာက္အခါ ဘဝသစ္အတြက္ အားထုတ္ခဲ့ပါမူရဟန္း တို႔ ဤသို႔ အားထုတ္သည္ရွိေသာ္ ခုနစ္ခုေျမာက္ ထမ္းပိုးျဖင့္ ႐ိုက္ပုတ္အပ္ေသာထိုမုေယာေကာက္လွိဳင္း ကဲ့သို႔ ထိုအခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ ႐ိုက္ပုတ္အပ္ၿပီးျဖစ္ေတာ့၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား နတ္ အသုရာတို႔၏ စစ္ပဲြသည္ ရင္ဆိုင္ခ်ီတက္ဖူးၿပီ။ ရဟန္းတို႔ထိုအခါ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ အသုရာတို႔ကို မိန္႔ဆို၏- ”အခ်င္းတို႔ နတ္ႏွင့္ အသုရာတို႔ စစ္ပဲြသည္ရင္ဆိုင္မိသည္ရွိေသာ္ အသုရာတို႔ ႏိုင္၍ နတ္တို႔ ရွဳံးခဲ့ကုန္မူ ထိုနတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းကို လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႕၍ အသုရာျပည္ ငါ့ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္ေလာ့”ဟုဆို၏။ ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္လည္း တာဝတႎသာနတ္တို႔ကို မိန္႔ဆို၏- ”အခ်င္းတို႔နတ္ႏွင့္ အသုရာတို႔ စစ္ပြဲသည္ ရင္ဆိုင္မိသည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔ ႏိုင္၍ အသုရာတို႔ ရွဳံးခဲ့ကုန္မူ့ထိုေဝပစိတၱိအသုရိန္ ကို လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ အေႏွာင္အဖဲြ႕ျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႕၍ သုဓမၼာနတ္သဘင္ငါ့ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္ ေလာ့”ဟု ဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုစစ္ပဲြ၌ နတ္တို႔ ႏိုင္ကုန္၍ အသုရာတို႔ရွဳံးကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္ကို လည္ပင္းလွ်င္ငါးခုေျမာက္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႕၍ သုဓမၼာနတ္သဘင္ဝယ္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းထံသို႔ေဆာင္ယူလာၾကကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ သုဓမၼာနတ္သဘင္ဝယ္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႕ခံ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါေဝပစိတၱိအသုရိန္အား ”နတ္တို႔ကား တရားကုန္၏၊ အသုရာတို႔ကား မတရားကုန္၊ ယခု ငါသည္နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရေပ၏ ”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔မွ မိမိ လြတ္ေျမာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၏၊ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ ငါးမ်ဳိးေသာကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ကုံလုံျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ေပ်ာ္ရေပ၏၊ ခံစားရေပ၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အခါ၌ ေဝပစိတၱိအသုရိန္အား ”အသုရာတို႔ကား တရားကုန္၏၊ နတ္တို႔ကား မတရားကုန္၊ ယခု ငါသည္အသုရာျပည္သို႔သာ သြားအံ့”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ မိမိကိုယ္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၏၊ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ ငါးမ်ဳိးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔မွလည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြား၏။ ရဟန္းတို႔ ေဝပစိတၱိ ခံေနရေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕သည္ ထိုမွ်ေလာက္သိမ္ေမြ႕လွ၏၊ မာရ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကား ထို႔ထက္ပင္ သာလြန္ သိမ္ေမြ႕ေသး၏။ ရဟန္းတို႔ အထင္မွားသူသည္ မာရ္၏ အေႏွာင့္အဖြဲ႕ ခံရ၏၊ အထင္ မမွားသူသည္ မာရ္မွ လြတ္ေျမာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ”ငါ ျဖစ္ဖူး၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း၊ ” ဤကား ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း၊ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္ဦးမည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း၊ ”ငါျဖစ္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း။ ”႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း၊ ”႐ုပ္ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း။ ”သညာရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း၊ ”သညာ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း၊ ”သညာရွိသူလည္း မဟုတ္ မရွိသူလည္း မဟုတ္သူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ အထင္မွားတည္း။ ရဟန္းတို႔ အထင္မွားမႈသည္ ေရာဂါတည္း၊ အထင္မွားမႈသည္ အနာဆိုးတည္း၊ အထင္မွားမႈသည္ ဆူးေျငာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င္”အထင္ မမွားေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနကုန္အံ့ဟု” ဤသို႔သာ သင္တို႔ က်င့္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ”ငါ ျဖစ္၏ ”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း၊ ” ဤကား ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း၊ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္ဦးမည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း၊ ”ငါျဖစ္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း။ ”႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း၊ ”႐ုပ္ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း။ ”သညာရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း၊ ”သညာ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း၊ ”သညာရွိသူလည္း မဟုတ္ မရွိသူလည္း မဟုတ္သူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္” ဟူေသာ ဤအထင္သည္ တုန္လွဳပ္မႈတည္း။ ရဟန္းတို႔ တုန္လွဳပ္မႈသည္ ေရာဂါတည္း၊ တုန္လွဳပ္မႈသည္ အနာဆိုးတည္း၊ တုန္လွဳပ္မႈသည္ ဆူးေျငာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ”မတုန္လွဳပ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနကုန္အ့ံ”ဟု ဤသို႔သာ သင္တို႔ က်င့္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ”ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ လွဳပ္ရွားမႈတည္း၊ ” ဤကား ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ လွဳပ္ရွားမႈတည္း၊ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္ဦးမည္”ဟူေသာ။ပ။ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟူေသာ။ပ။ ”႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ။ပ။ ”႐ုပ္ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ။ပ။ ”သညာရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ။ပ။ ”သညာ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ။ပ။ ”သညာရွိသူလည္း မဟုတ္ မရွိသူ့လည္း မဟုတ္သူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ လွဳပ္ရွားမႈတည္း။ ရဟန္းတို႔ လွဳပ္ရွားမႈသည္ေရာဂါတည္း၊ လွဳပ္ရွားမႈသည္ အနာဆိုးတည္း၊ လွဳပ္ရွားမႈသည္ ဆူးေျငာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ”မလွဳပ္ရွားေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနကုန္အ့ံ ”ဟု ဤသို႔သာ သင္တို႔ က်င့္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ”ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတည္း၊ ” ဤကား ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတည္း၊ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္ဦးမည္”ဟူေသာ။ပ။ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟူေသာ။ပ။ ”႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္” ဟူေသာ။ပ။ ”႐ုပ္ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ။ပ။ ”သညာရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ။ပ။ ”သညာ မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ။ပ။ ”သညာရွိသူလည္း မဟုတ္ မရွိသူလည္း မဟုတ္သူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္” ဟူေသာ ဤအထင္သည္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတည္း။ ရဟန္းတို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ေရာဂါတည္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ အနာဆိုးတည္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ ဆူးေျငာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ”ခ်ဲ႕ထြင္မႈ မရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနကုန္အံ့”ဟု ဤသို႔သာ သင္တို႔ က်င့္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ”ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း၊ ” ဤကား ငါ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း၊ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္ဦးမည္ ”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း၊ ”ငါ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း။ ”႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္” ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း၊ ”႐ုပ္မရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္မာန္တက္မႈ တည္း။ ”သညာရွိသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္” ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း၊ ”သညာမရွိသူ ျဖစ္ရ လိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း၊ ”သညာရွိသူလည္း မဟုတ္မရွိသူလည္း မဟုတ္သူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္”ဟူေသာ ဤအထင္သည္ မာန္တက္မႈတည္း။ ရဟန္းတို႔မာန္တက္မႈသည္ ေရာဂါတည္း၊ မာန္တက္မႈသည္ အနာဆိုးတည္း၊ မာန္တက္မႈသည္ ဆူးေျငာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ မာနကို ခ်ဳိးႏွိမ္ၿပီးေသာ စိတ္ျဖင့္ ေနကုန္အံ့ဟု ဤသို႔သာသင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

ဧကာဒသမသုတ္။

ေလးခုေျမာက္ အာသီဝိသဝဂ္ ၿပီး၏။

သဠာယတနသံယုတ္ ၿပီး၏။