သန ၄၁.၃: ဒုတိယ ဣသိဒတၱသုတ္

၃၄၅။ အခါတစ္ပါး၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ မစၧိကာသ႑အရပ္ ေဝွးပင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနကုန္၏၊ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ မေထရ္ရဟန္းတို႔အား ”အသွ်င္မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ နက္ျဖန္အလို႔ငွါ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆြမ္းကို လက္ခံေတာ္မူပါကုန္ေလာ့”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံကုန္၏။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔၏ လက္ခံျခင္းကို သိ၍ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ရွိခိုး၍ ္ အ႐ိုအေသ ျပဳကာ ဖဲသြားေလ၏။ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ထိုညဥ့္ လြန္ၿပီးေနာက္ နံနက္အခါ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ စိတၱသူႂကြယ္အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားၿပီးေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္၏။

ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၍ မေထရ္ႀကီးအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”မေထရ္ႀကီးဘုရား ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးမရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ထိုကိုယ္ပင္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္ ၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း မ်ားေသာ အျပားရွိကုန္ေသာ မိစၧာအယူတို႔သည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ဤမိစၧာအယူတို႔ကိုလည္း ျဗဟၼ ဇာလသုတ္၌ ေဟာေတာ္မူအပ္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤအယူတို႔သည္ အဘယ္တရားရွိေသာ္ ျဖစ္ပါကုန္ သနည္း၊ အဘယ္တရား မရွိေသာ္မျဖစ္ပါကုန္သနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္ေသာ္ မေထရ္ႀကီးသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း စိတၱသူႂကြယ္သည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ႀကီးအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ -”မေထရ္ႀကီးဘုရား ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုး မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ ထို ကိုယ္ပင္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္တျခားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း မ်ားေသာ အျပားရွိကုန္ေသာ မိစၧာအယူတို႔သည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ဤ မိစၧာအယူတို႔ကိုလည္း ျဗဟၼဇာလသုတ္၌ ေဟာအပ္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤအယူတို႔သည္ အဘယ္ တရားရွိေသာ္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္တရား မရွိေသာ္ မျဖစ္ပါကုန္သနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ သံုးႀကိမ္ ေျမာက္လည္း မေထရ္ႀကီးသည္ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ ထိုရဟန္းသံဃာ၌ အလံုးစံုတို႔ ေအာက္ ငယ္သူ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါအသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ မေထရ္ႀကီးအား ”အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတၱသူႂကြယ္၏ ျပႆနာကို ေျဖဆိုပါအံ့”ဟုေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ဣသိဒတၱ သင္သည္ စိတၱသူႂကြယ္၏ ျပႆနာကို ေျဖေလာ့ဟု မိန္႔ဆို၏။ သူႂကြယ္မေထရ္ရဟန္းအား ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚပါကုန္၏။ပ။ အသွ်င္ဘုရား ဤအယူတို႔သည္ အဘယ္တရားရွိေသာ္ ျဖစ္ကုန္သနည္း၊ အဘယ္တရား မရွိေသာ္ မျဖစ္ကုန္သနည္းဟု သင္ ေမးေလွ်ာက္သည္ မဟုတ္ေလာ။ မွန္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သူႂကြယ္ ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္အဆံုးရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုး မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ပင္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္းမ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူတို႔သည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ဤမိစၧာအယူတို႔ကို့လည္း ျဗဟၼဇာလသုတ္၌ ေဟာအပ္ပါကုန္၏။ သူႂကြယ္ ဤအယူတို႔သည္ သကၠာယဒိ႒ိရွိေသာ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ သကၠာယဒိ႒ိ မရွိေသာ္ မျဖစ္ကုန္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္ပါသနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ, အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ မလိမၼာေသာ, အရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ေဝဒနာကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ပ။ သညာကို။ပ။ သခၤါရတို႔ကို။ပ။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ မျဖစ္ပါသနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္ရွိေသာ, အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ လိမၼာေသာ, အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ လိမၼာေသာ,သူေတာ္ေကာင္းတရား ၌ ယဥ္ေက်းေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္ရွိေသာအတၱဟူ၍လည္းေကာင္း အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ မျဖစ္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ အဘယ္အရပ္မွ လာပါသနည္း။ သူႂကြယ္ အဝႏိ ၱတိုင္းမွ လာခဲ့၏။

အသွ်င္ဘုရား အဝႏိ ၱတိုင္း၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ မျမင္ဖူးဘဲ မိတ္ေဆြျဖစ္သည့္ ဣသိဒတၱအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ရဟန္းျပဳေနပါ၏၊ ထိုအသွ်င္ကို အသွ်င္ဘုရား ျမင္ဖူးပါသေလာ။ သူႂကြယ္ ျမင္ဖူး၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအသွ်င္သည္ ယခုအခါ အဘယ္အရပ္၌ ေနပါသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဣသိဒတၱပါေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ဟုတ္မွန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ မစၧိကာသ႑၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေလာ့၊ ေဝွးပင္ေတာသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ဣသိဒတၱအား သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းသူနာ၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ ေၾကာင့္ၾကျပဳပါအံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ေကာင္းသည္ကို ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ဣသိဒတၱ၏ စကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။ ထို႔ေနာက္ ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာ အခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲႂကြကုန္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္မေထရ္ႀကီးသည္ ”အသွ်င္ဣသိဒတၱကို ငါ့သွ်င္ဣသိဒတၱ ဤျပႆနာသည္ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေကာင္းစြာ ထင္ပါေပ၏၊ ဤျပႆနာသည္ ငါ၏ ဉာဏ္၌ မထင္ေပ၊ ဣသိဒတၱ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အျခား ျပႆနာ ေရာက္လာေသာ အခါသင္သည္သာလွ်င္ ေျဖဆိုပါေလာ့”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ဆို၏။ ထိုေနာက္ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ ေက်ာင္းအိပ္ရာကို သိုမွီးသိမ္းဆည္း၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဖန္ ျပန္မလာေသာ ဖဲသြားျခင္းျဖင့္ မစိၧကာသ႑မွ ဖဲသြားေလ၏။

တတိယသုတ္။