သန ၄၅.၁၅၉: အာဂႏၲဳကသုတ္

၁၅၉။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ဧည့္သည္တို႔ တည္းခိုရာအိမ္၌ အေရွ႕အရပ္မွလည္းေကာင္း၊ အေနာက္အရပ္မွလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္အရပ္မွလည္းေကာင္း၊ ေတာင္အရပ္မွလည္းေကာင္း လာ၍တည္းခို ေနႀကကုန္၏။ မင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသားတို႔သည္လည္းေကာင္း လာ၍ တည္းခိုေနၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔အတူပင္ ရဟန္းသည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားသည္ရွိေသာ္အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္း ျခား၍ သိ၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့့္ပယ္စြန္႔အပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔၏၊ ထူး ေသာ ဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ပြါးမ်ားအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ား၏။

ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးတို႔တည္းဟု ေျဖဆိုရာ၏။ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။

ဝိညာဏုပါဒါနကၡႏၶာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးပါးတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔အပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊ အဝိဇၨာႏွင့္ဘဝတဏွာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔အပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊ ဝိဇၨာႏွင့္ ဝိမုတၱိတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာတရားတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ဤတရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားသည္ရွိေသာ္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍သိအပ္ ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိသနည္း၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔အပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔သနည္း၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ထူးေသာ ဉာဏ္ ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳသနည္း၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ပြါးမ်ားသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာစြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမၼာသမာဓိ’ကို ပြားမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ပြား မ်ားသည္ရွိေသာ္အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔အပ္ ေသာတရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ား၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဧကာဒသမသုတ္။