သန ၄၅.၁၆၅: ဒုကၡတာသုတ္

၁၆၅။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း၊ ဆင္းရဲစစ္အျဖစ္ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ ဒုကၡ၁၊ ျပဳျပင္အပ္သည့္ အျဖစ္ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္း သခၤါရဒုကၡ၂၊ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ အျဖစ္ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္း ဝိပရိဏာမဒုကၡ၃တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ တို႔သည္ ဤသံုးပါး တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’သံုးပါးတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သိျခင္းငွါ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းငွါ ကုန္ေစျခင္းငွါ ပယ္ျခင္းငွါ။ပ။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကိုပြါးမ်ားအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။